Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Fyzika pro SŠ - Německý jazyk pro SŠ

Studijní program
Učitelství pro střední školy
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Učitelství fyziky pro SŠ

Studijní program v kostce

Navazující magisterské studium programu Učitelství se specializací Učitelství fyziky pro SŠ rozšiřuje znalosti získané v oblasti teoretické a experimentální fyziky v předcházejících formách studia. Je zaměřeno na výuku fyziky na středních školách s možností vyučovat fyziku také na základních školách. Specializace Učitelství fyziky pro SŠ má v navazující formě studia za cíl prohloubit znalosti studentů v oblasti didaktiky fyziky a experimentálních metod, vhodných pro demonstrace školních pokusů. V rámci specializace Učitelství fyziky pro SŠ studenti absolvují učitelskou praxi na základních a středních školách. Studenti této specializace získají vědomosti, dovednosti a zkušenosti s výukou fyziky.

Co od vás očekáváme?

Od uchazečů o studium očekáváme:

 • ukončené bakalářské studium se zaměřením na fyziku
 • znalosti fyziky v rozsahu bakalářského programu Fyzika na PřF OU
 • zájem o budoucí zaměstnání spojené s výukou fyziky na školách
 • zodpovědný, aktivní a pečlivý přístup ke studiu

Co se naučíte?

Jako student programu Učitelství fyziky pro SŠ:

 • si rozšíříte znalosti v oblasti didaktiky fyziky, tzn. dozvíte se, jak vyučovat fyziku
 • budete umět teoretickou výuku obohatit o názornou demonstraci fyzikálních experimentů
 • naučíte se využívat moderní didaktické pomůcky a technologie
 • budete mít možnost získat praktické zkušenosti v rámci pedagogických praxí na školách

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolvent programu Učitelství fyziky pro SŠ najdete uplatnění především jako učitel fyziky na středních školách s možností učit také na základních školách, popř. také v  institucích zabývajících se vzděláváním, např. v science centrech apod.

Konkrétní pracovní pozice

 • učitel fyziky na střední škole
 • učitel fyziky na základní škole
 • vedoucí pracovník v laboratořích
 • odborný pracovník oddělení výzkumu a vývoje

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Písemná přijímací zkouška z fyziky. Minimální počet bodů je 50.

Každý uchazeč o navazující magisterské studium Učitelství pro střední školy koná kromě přijímací zkoušky z příslušné specializace také písemnou zkoušku z pedagogiky a psychologie, z níž musí získat alespoň 40 bodů.

Datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno v elektronické přihlášce uchazeče a na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději 26. dubna 2024. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně, termín přijímací zkoušky jim bude také zaslán na kontaktní email.

Náhradní termín přijímací zkoušky je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem státních závěrečných zkoušek, hospitalizace, karanténa apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF OU.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii VŠ diplomu doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období 26. – 28. srpna 2024 nebo po podání žádosti v náhradním termínu do 30. září 2024. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni prostřednictvím informačního systému po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách PřF OU a zaslány na kontaktní emaily uchazečů.

Podmínkou přijetí ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce je současně prokázání znalosti českého jazyka, schopnosti porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce. Znalost českého jazyka lze prokázat v den zápisu (viz předchozí odstavec) takto:

 1. úspěšným složením maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka nebo
 2. státním občanstvím České republiky nebo státním občanstvím Slovenské republiky nebo
 3. složením státní zkoušky základní z českého jazyka na některé jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v České republice nebo
 4. dokladem o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince minimálně na úrovni B1 (CCE-B1) - Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo
 5. úspěšným absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v českém nebo slovenském jazyce.

Certifikáty z jazykových škol mimo bodu d) nebudou akceptovány.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Prominutí přijímací zkoušky z fyziky

Přijímací zkouška bude prominuta uchazeči, který je absolventem nebo studentem posledního ročníku bakalářského studijního programu Fyziky nebo programu příbuzného.

O prominutí PZk je nutno požádat děkanku fakulty (prostřednictvím studijního oddělení) nejpozději v pracovní den předcházející dni konání PZk. Součástí žádosti musí být úředně ověřená kopie přílohy diplomu (Diploma supplement) nebo originál výpisu absolvovaných předmětů bakalářského studia (= „Průběh studia“) potvrzený studijním oddělením v dubnu 2024. Absolventi Přírodovědecké fakulty OU po roce 2010 nemusí Průběh studia k žádosti dokládat.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obecná fyzika

 1. Mechanika hmotného bodu
  Veličiny popisující pohyb hmotného bodu, soustavy hmotných bodů a těles. Druhy pohybů, křivočarý pohyb, pohyb po kružnici. Newtonovy pohybové zákony. Hybnost, síla a impuls síly. Zákon zachování hybnosti. Inerciální a neinerciální vztažné soustavy. Setrvačné síly. Mechanická práce a energie. Disipativní síly. Zákon zachování mechanické energie.
 2. Mechanika tuhého tělesa
  Rotace tuhého tělesa. Moment síly, moment hybnosti, moment setrvačnosti. Zákon zachování momentu hybnosti.
 3. Gravitační pole
  Gravitační pole a jeho matematické modely (intenzita, potenciál). Pohyb volné částice v radiálním a homogenním gravitačním poli.
 4. Mechanika tekutin
  Tlak v tekutině. Zákony statiky a dynamiky ideálních tekutin, Rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice a jejich využití v praxi, proudění skutečné kapaliny.
 5. Základy termodynamiky
  První termodynamický zákon. Druhý termodynamický zákon a účinnost tepelných strojů. Entropie. Třetí termodynamický zákon.
 6. Ideální a reálný plyn
  Ideální plyn a jeho vlastnosti. Děje v ideálním plynu, stavová rovnice. Vnitřní energie tělesa a její změny konáním práce a tepelnou výměnou.
 7. Struktura kapalin a pevných látek
  Struktura a vlastnosti kapalin. Povrchové napětí, jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny. Kapilarita, teplotní roztažnost kapalin. Struktura pevných látek. Deformace pevného tělesa, teplotní roztažnost.
 8. Fázové přechody
  Změny skupenství látek. Tání a tuhnutí, sublimace, vypařování a var, kapalnění, fázový diagram, vlhkost vzduchu.
 9. Elektrostatika
  Elektrické pole a jeho matematické modely, Gaussův zákon, princip superpozice, polarizace.
 10. Elektrický proud a jeho vedení v látkách
  Mechanismus vedení proudu v kovech, kapalinách, plynech a polovodičích. Zákony vedení elektrického proudu Ohmův zákon, Faradayovy zákony). Charakteristiky prvků elektrického obvodu. Kirchhoffovy zákony.
 11. Magnetické pole
  Modely magnetického pole, Biotův-Savartův zákon, princip superpozice, magnetizace.
 12. Nestacionární elektromagnetické pole
  Měření elektrických fyzikálních veličin (I, U, R, C, L). Elektromagnetická indukce, střídavé proudy. Kmitavý elektrický obvod.
 13. Kmitání a vlnění
  Mechanické kmity a vlny, akustika. Spektrum elektromagnetických vln.
 14. Světlo jako elektromagnetické vlnění
  Emise záření (samovolná, stimulovaná), holografie.
 15. Fotometrie plošného a bodového zdroje
  Základní fotometrické veličiny. Comptonův jev, fotoelektrický jev.
 16. Odraz, lom a šíření světla v anizotropním prostředí
  Základy optického zobrazení (zrcadla, tenké čočky). Optické přístroje (lupa, oko, mikroskop, dalekohled).
 17. Interference a ohyb
  Koherence, interference a její aplikace, ohyb na mřížce. Interakce světla a látky (polarizace, absorpce, disperze a rozptyl světla).

Základy moderní fyziky

 1. Východiska kvantové teorie
 2. Postuláty kvantové mechaniky
 3. Stacionární Schrödingerova rovnice, volná částice
 4. Jednoduché kvantově-mechanické systémy
 5. Nestacionární Schrödingerova rovnice
 6. Východiska atomové teorie a modely atomu
 7. Řešení Schrödingerovy rovnice pro atom vodíku
 8. Víceelektronové atomy a interakce atomů
  Atomový orbital, kvantová čísla a základní principy výstavby atomového obalu. Periodický systém prvků (princip jeho tvorby a základní orientace).
 9. Molekuly
  Pojem molekuly. Klasifikace chemických vazeb (z hlediska polarizace a lokalizace). Spektrum molekul (elektronové, rotační a vibrační).
 10. Struktura a vlastnosti atomového jádra
  Struktura atomového jádra (vývoj modelů atomového jádra, objev protonu a neutronu) a jeho základní charakteristiky. Jaderné síly (základní vlastnosti, vazebná energie a hmotnostní úbytek, objev mezonů).
 11. Radioaktivita a jaderné reakce
  Radioaktivita a stabilita atomových jader (typy přeměn, zákon radioaktivní přeměny, graf stability jader, graf závislosti vazebné energie na jeden nukleon na nukleonovém čísle). Jaderné reakce a zákony zachování. Reakce štěpná a termojaderná.
 12. Fyzika elementárních částic
  Systém elementárních částic a zástupci jednotlivých skupin. Fyzikální charakteristiky částic a zákony zachování při přeměnách částic. Kvarková hypotéza. Základní fyzikální interakce a kvanta jejich polí (základní typy interakcí, relativní síla interakcí a jejich dosah). Současný systém základních částic látky a pole. Sjednocující teorie.
 13. Lorentzova transformace a její důsledky
 14. Prostoročas a relativistická dynamika
 15. Vybrané důsledky speciální teorie relativity

Okruhy pro přijímací zkoušku z pedagogiky a psychologie:

Při přijímací zkoušce by měl uchazeč prokázat základní orientaci v teoretických poznatcích z oblasti pedagogiky a psychologie a dovést aplikovat tyto poznatky ve výchovně-vzdělávacích situacích.

Jednotlivé zkouškové okruhy přitom vycházejí z kurikula základní pedagogicko-psychologické přípravy oborů bakalářského studia, která byla nabízena v rámci povinně-volitelných předmětů.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom o absolvování bakalářského studijního programu na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v navazujících magisterských programech doloží úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.