Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Německý jazyk - Ruský jazyk

Studijní program
Učitelství pro střední školy
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Německý jazyk

Studijní program v kostce

Vystudovali jste program spjatý s německým jazykem a chcete své znalosti dál předávat následujícím generacím? Rádi pracujete s mladými lidmi a chtěli byste si rozšířit své pedagogické a psychologické dovednosti? Zajímáte se o dva různé obory? Pak si zvolte studium Učitelství německého jazyka pro střední školy.

Studiem získáte schopnost komunikovat v německém jazyce ústně i písemně na velmi pokročilé úrovni C2. Prohloubíte si teoretické i praktické znalosti v lingvistické a literárněvědné oblasti a budete se hluboce orientovat v historii, kultuře i politice německy mluvících zemí. Vaše znalosti budete umět vhodně propojovat a aplikovat v pedagogické praxi. Budete umět předávat své komplexní znalosti Vašim budoucím žákům srozumitelně a zároveň i zábavnou formou.

To vše si osvojíte nejen ve školních lavicích, ale také při dalších příležitostech. Každoročně může vyjet do zahraničí až 40 našich studentů a strávit na zahraničních univerzitách semestrální studijní pobyt v rámci programu Erasmus+. Jako výborní studenti se můžete také přímo zapojit do výzkumných aktivit na katedře v rámci Studentské grantové soutěže. Výsledky své vědecko-výzkumné činnosti pak můžete prezentovat na Studentské vědecké konferenci a získat tím zkušenosti pro budoucí profesní dráhu nebo pro další studium v doktorském programu.

Zároveň nabízíme mnoho možností, jak se věnovat němčině i ve volném čase a tím se v ní dále zdokonalovat, např. autorská čtení německy píšících autorů, studentská setkávání „Stammtisch“, studentská divadelní představení, akce Česko-německých kulturních dnů v Ostravě / Ostrau - der Kulturpunkt, soutěž Den s překladem, vytváření studentského časopisu ODRAZ, exkurze apod.

Během celého Vašeho studia Vás bude na katedře provázet téměř rodinná atmosféra. Individuální přístup ke každému studentovi je pro nás samozřejmostí. Jsme mladý a přátelský tým otevřený všemu novému vedený pedagogy s dlouholetou zkušeností ve vědeckém výzkumu.

Jako magistři Učitelství německého jazyka pro střední školy budete dobře připraveni na studium v doktorském programu, ve kterém můžete prohloubit své znalosti, nebo můžete uplatnit své znalosti na trhu práce.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Německý jazyk

Německo patří k našim významným obchodním partnerům. Dokonalá znalost němčiny proto otevírá dveře k mnoha profesím. Naše studentka prozradí, co je na studiu němčiny v Ostravě výjimečné.

Co od vás očekáváme?

Přijímací zkoušku od Vás nevyžadujeme. Očekává se však, že budete již mít znalosti a jazykové dovednosti v německém jazyce odpovídající bakalářskému stupni studia němčiny/germanistiky. Podmínkou pro přijetí je příbuznost studovaného bakalářského studijního programu/oboru s vybraným navazujícím magisterským programem. Příbuznost zhodnotí zkušební komise na katedře.

Co se naučíte?

Po absolvování Učitelství německého jazyka pro střední školy budete umět komunikovat v německém jazyce na velmi pokročilé úrovni C2, a to písemnou i ústní formou.

Budete mít široký přehled o vývoji německého jazyka a literatury od minulosti po současnost. Osvojíte si metody, kterými je možné analyzovat literární i odborné texty z různých vývojových etap, interpretovat je z různých hledisek a na tomto základě také vybrat vhodné texty pro práci ve středoškolské výuce. Budete schopni detailně reflektovat souvislosti v rámci historie, kultury i politiky německy mluvících zemí.

V rámci pedagogických, psychologických a didaktických kurzů se dobře připravíte na to, abyste uměli své komplexní znalosti předat žákům srozumitelně a poutavě a vhodně tím podpořit jejich osobnostní rozvoj. Posílíte své obecné kompetence v podobě získávání a vyhodnocování informací, samostatné efektivní práce a flexibility, kooperace s kolegy v oblasti školního vzdělávání, zpracovávání písemných prací a kreativní produkce vlastních německých textů.

Kde a jak se uplatníte?

Můžete působit jako učitelé na všech typech středních škol včetně bilingvních gymnázií, popř. na základních školách. Dále budete připraveni pro práci v oblasti jazykové osvěty a organizace jazykového vzdělávání nebo ve firmách zabývajících se organizací jazykových kurzů a cizojazyčným vyučováním. V úvahu však připadají i další profese mimo oblast školství, např. v zahraničních firmách, v oblasti cestovního ruchu, v různých institucích kulturního charakteru a státní správy, v propagačních a reklamních agenturách, recepcích hotelů a ve sdělovacích prostředcích. Můžete také pokračovat ve studiu v doktorském programu.

Konkrétní pracovní pozice

  • učitel na všech typech středních škol včetně bilingvních gymnázií, popř. na základních školách
  • asistent pedagoga
  • vedoucí vychovatel
  • jazykový lektor ve volnočasových organizacích a firmách
  • manažer pro vzdělávání a školení
  • asistent péče o zákazníky s němčinou

Jaké předměty budete studovat?
+

Přijímací řízení

15
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

  1. příbuznost (bakalářského) studijního programu (Pokud uchazeč řádně neukončil nebo není v posledním roce studia studijního programu, který je příbuzný navazujícímu magisterskému programu, na který se hlásí, nesplňuje tuto podmínku pro přijetí.)
  2. řádné ukončení studia v (bakalářském) studijním programu

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky.

Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství pro střední školy – německý jazyk může být přijat absolvent stejného nebo příbuzného (bakalářského) studijního programu.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Bez přijímací zkoušky.

Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství pro střední školy – německý jazyk může být přijat absolvent stejného nebo příbuzného (bakalářského) studijního programu.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .