Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Matematika - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)

Studijní program
Matematika
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Německá filologie

Studijní program v kostce

Baví Vás cizí jazyky, ale ještě přesně nevíte, kde chcete pracovat? Chcete se naučit komunikovat v jazyce, jehož znalost není tak samozřejmá jako znalost angličtiny? Chcete studiem získat vzdělání ve dvou různých oborech a rozšířit si tak možnost uplatnění na pracovním trhu? Chcete psát závěrečnou práci na druhém oboru? Pak si zvolte studium varianty minor v rámci Německé filologie.

Získáte vzdělání, které Vám umožní využít němčinu na úrovni C1 při nejrůznějších komunikačních situacích, ať již psanou či mluvenou formou. Budete se orientovat v historii, reáliích a kultuře německy mluvících zemí, budete schopni porozumět i složitějším německým textům a upevníte si schopnost samostatné práce i týmové kooperace.

To vše si osvojíte nejen ve školních lavicích, ale také při dalších příležitostech. Každoročně může vyjet do zahraničí až 40 našich studentů a strávit na zahraničních univerzitách semestrální studijní pobyt v rámci programu Erasmus+.

Zároveň nabízíme mnoho možností, jak se věnovat němčině i ve volném čase a tím se v ní dále zdokonalovat, např. autorská čtení německy píšících autorů, studentská setkávání „Stammtisch“, studentská divadelní představení, akce Česko-německých kulturních dnů v Ostravě / Ostrau – der Kulturpunkt, soutěž Den s překladem, vytváření studentského časopisu ODRAZ, exkurze apod.

Můžete se také přímo zapojit do výzkumných aktivit katedry, výsledky své vědecko-výzkumné činnosti pak prezentovat na Studentské vědecké konferenci a získat tím zkušenosti pro budoucí profesní dráhu.

Během celého Vašeho studia Vás bude na katedře provázet téměř rodinná atmosféra. Jsme mladý a přátelský tým otevřený všemu novému a individuální přístup ke každému studentovi je pro nás samozřejmostí.

Jako bakaláři varianty minor v rámci Německé filologie budete dobře připraveni na studium v navazujícím magisterském programu, ve kterém můžete prohloubit své znalosti, nebo můžete uplatnit své znalosti na trhu práce.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Německá filologie

Německo patří k našim významným obchodním partnerům. Dokonalá znalost němčiny proto otevírá dveře k mnoha profesím. Naše studentka prozradí, co je na studiu němčiny v Ostravě výjimečné.

Co od vás očekáváme?

Při ústní přijímací zkoušce byste měli prokázat jazykové znalosti a komunikační dovednosti v německém jazyce na úrovni B1/B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Dále se očekává, že máte hluboký zájem o studovaný obor a jste připraveni se v něm intenzivně vzdělávat a rozvíjet Vaše jazykové kompetence. V případě, že budete potřebovat při studiu pomoc a podporu, nabízíme pro zájemce tutoriály, které vedou zkušenější studenti a doktorandi katedry.

Co se naučíte?

Po absolvování varianty minor v rámci Německé filologie budete umět komunikovat v německém jazyce na pokročilé úrovni C1.

Budete schopni porozumět německým odborným i literárním textům. Budete mít přehled o historii, reáliích a kultuře německy mluvících zemí a Vaše znalosti budete umět vhodně aplikovat při řešení praktických problémů. Budete vnímat interkulturní aspekty komunikace a adekvátně tak reagovat při jednáních na mezinárodní úrovni.

Naučíte se překládat a tlumočit v rámci jednodušších komunikačních situací. Posílíte své obecné kompetence v podobě získávání a vyhodnocování informací, samostatné efektivní práce a flexibility, kooperace s kolegy, zpracovávání písemných prací a kreativní produkce vlastních německých textů. Bakalářskou práci budete psát v rámci druhého studovaného oboru.

Kde a jak se uplatníte?

Budete dobře připraveni pro studium v navazujícím magisterském programu, ve kterém můžete prohloubit své znalosti, nebo můžete pokračovat praktickým uplatněním Vašich znalostí ve středním podnikovém managementu českých a zahraničních firem (např. v německých firmách v regionu jako Siemens, OKIN a dalších, se kterými katedra germanistiky také spolupracuje) nebo v organizacích z obchodní a hospodářské sféry, v oblasti cestovního ruchu, v různých institucích kulturního charakteru a státní správy, v propagačních a reklamních agenturách, recepcích hotelů a ve sdělovacích prostředcích.

Konkrétní pracovní pozice

  • manažer péče o zákazníky s němčinou
  • manažer pro styk s médii s němčinou
  • manažer prodeje s němčinou
  • zajišťovatel nákupu s němčinou
  • asistent managementu s němčinou

Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

  1. úspěšné vykonání ústní přijímací zkoušky
  2. dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium bez ohledu na certifikáty o vykonaných zkouškách z německého jazyka.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací pohovor probíhá v německém jazyce. Uchazeč se představí a pohovoří o své motivaci ke studiu ve zvolené variantě studijního programu Německá filologie. V rámci pohovoru, který je zaměřen na běžná konverzační témata, se předpokládá schopnost samostatného souvislého projevu, schopnost adekvátně reagovat na dotazy a také obecná znalost reálií německy mluvících zemí.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Předmětem hodnocení je porozumění a schopnost reagovat v německém jazyce, komplexnost projevu, užitá slovní zásoba a také motivace ke studiu zvolené varianty studijního programu.

Vyžadují se znalosti a jazykové dovednosti na úrovni maturitní zkoušky z německého jazyka, tedy B1/B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Maximální počet bodů, který uchazeč může u přijímací zkoušky získat, je 100. Minimem pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 60 bodů.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Středoškolské učebnice odpovídající min. úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, např. Direkt interaktiv, Super!, d.leicht, Studio[21] apod.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.