Studentská vědecká konference katedry germanistiky FF OU

V pátek, dne 26. listopadu se na Katedře germanistiky FF OU konala již šestnáctá Studentská vědecká konference spojená tradičně s udílením Ceny Františka Schwarze, jež se udílela již po čtrnácté. Konference se konala pod záštitou RNDr. Pavla Poce, poslance Evropského parlamentu, který akci osobně navštívil. Dalšími milými hosty byli studenti Katedry germanistiky partnerské Univerzity Erfurt, kteří se dostavili v hojném počtu pod vedením dr. Horsta Ehrhardta. Konference se dále zúčastnili vyučující a studenti z KGE FF OU včetně studentů programu ERASMUS z německé Univerzity Zittau a turecké Univerzity Sakarya a dále prof. Gundolf Keil, historiolingvista a rovněž profesor dějin medicíny z Würzburgu, jenž v daném týdnu navštívil naši katedru. Akci zahájili úvodními projevy doc. Jan Malura, statutární zástupce děkana FF OU a proděkan pro vědu a výzkum FF OU a vedoucí KGE FF OU, prof. Lenka Vaňková.

Konferenční příspěvky představily širokou tematickou paletu od literatury, přes lingvistiku moderní a historickou. Z celkového počtu příspěvků zde zmiňme například příspěvek ostravské studentky magisterského studia, Marie Černínové, která se věnovala fenoménu emocí v literárním textu, dále příspěvek erfurtské studentky Hannah Thiel na téma emocí v milostných dopisech. Emocionalitě v souvislosti s neverbální komunikací se věnoval ostravský student magisterského studia Radek Sporysz. O emocích ve filmových tutulcích dále velmi poutavě pojednal student magisterského studia KGE FF OU, Marek Gajda. Mezi literárněvědnými příspěvky zaujal výstup Mgr. Markéty Balcarové. Tato germanistka-doktorandka z pražské FF UK během konference rovněž představila projekt chystané germanistické studentské konference, organizované pražskými doktorandy. Na konferenci se věnovala fenoménu přírody v díle Adalberta Stiftera. V historiolingvistické sekci je nutno zmínit především příspěvek Mgr. Šárky Unuckové, letošní laureátky Ceny Františka Schwarze a externí doktorandky na KGE FFOU, který velmi svěžím způsobem osvětlil analýzu textů věnujících se fenoménu moru.

Konferenci uzavřel poslanec Evropského parlamentu, RNDr. Pavel Poc předáním diplomů a cen účastníkům konference. Při předání pronesl krátký projev týkající se významu německého jazyka ve sjednocené Evropě a v orgánech EU, významu, který se v současné době stále nedoceněný. Sám také žertem vyjádřil politování, že se nevěnoval „tomuto krásnému jazyku tak, jak by chtěl a je tak v profesním životě odkázán na služby překladatelů a tlumočníků“. Vzhledem k přítomnosti německých hostů byl na tlumočnické služby odkázán i při svém ostravském projevu, který konsekutivně přetlumočila dr. Eva Hrdinová.

Jak vidno a patrno, počet účastníků a hostů konference a nabídka zajímavých témat příspěvků se stále rozšiřuje a reflektuje tak odborný zájem studentů na KGE FF OU. Doufejme tedy, že si naše konference zachová svůj tradiční vysoký standard a její následující ročník bude ještě lepší!

Eva Hrdinová


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 12. 2016