Katedra germanistiky má nového docenta

Dne 28. února 2023 obhájil dr. Martin Mostýn svou habilitační práci, čímž završil svou dlouholetou práci na tématu „Deverbale Derivate von Verben auf -ieren – eine metalexikografische und korpuslinguistische Analyse“ (Deverbální deriváty od sloves na -ieren – metalexikografická a korpusová analýza).

Práce pojednávala o tom, že v současné němčině existuje řada paralelních tvarů na -ierung-ion, které lze na základě synchronní analýzy slovotvorby s exogenními morfémy chápat jako deverbální deriváty od sloves na -ieren, např. Diskriminierung/Diskrimination, Identifizierung/Identifikation, Isolierung/Isolation, Propagierung/Propagation, Reservierung/ Reservation atd. Tyto paralelní tvary se zčásti užívají synonymně, zčásti jsou však významově diferencované. Cílem habilitační práce bylo analyzovat vybrané deriváty z hlediska jejich okurence a kookurence a systematicky popsat jejich paradigmatické a syntagmatické vztahy. Deriváty byly analyzovány z hlediska synonymie a jejich lexikografického zpracování ve vybraných slovnících, a sice za využití metalexikografické a korpusově lingvistické metody. Dr. Mostýn se mimo jiné zabýval otázkou, které odvozeniny na -ierung-ion jsou doloženy v jazykovém úzu, do jaké míry je lze v různých kontextech vzájemně nahradit a zda informace uvedené ve zkoumaných slovnících odpovídají jejich skutečnému užití. Zohledněny jsou i další konkurenční tvary, například zpodstatnělé infinitivy. V empirické části byly využity různé jazykové korpusy a korpusové nástroje – Německý referenční korpus (DeReKo) s analytickým nástrojem Cosmas II a kookurenční analýzou pomocí kookurenční databáze CCDB, referenční a novinový korpus Digitálního slovníku německého jazyka (DWDS) se slovním profilem DWDS, slovníkový portál Lipské univerzity (Wortschatzportal der Universität Leipzig) s kookurenčními profily a pro srovnání také korpus Google Books s analytickým nástrojem Google Books NGram Viewer.

O kvalitě habilitační práce pana Mostýna a jeho vědecké a výzkumné činnosti svědčí kromě kladných posudků i fakt, že jeho jmenování docentem doporučili jednomyslně všichni přítomní členové vědecké rady.

Gratulujeme doc. Mostýnovi k jeho úspěchu a přejeme mu hodně síly a inspirace pro další výzkumy.


Katedra germanistiky má nového docenta
Katedra germanistiky má nového docenta
Katedra germanistiky má nového docenta
Katedra germanistiky má nového docenta
Katedra germanistiky má nového docenta
Katedra germanistiky má nového docenta
Katedra germanistiky má nového docenta
Katedra germanistiky má nového docenta
Katedra germanistiky má nového docenta
Katedra germanistiky má nového docenta

Zveřejněno / aktualizováno: 25. 05. 2023