Studentská vědecká konference katedry germanistiky FF OU v roce 2021

Dne 22. dubna 2021 proběhl na katedře germanistiky 27. ročník Studentské vědecké konference, který, doufejme výjimečně, proběhl v online formě. Letošní konferenci zahájila proděkanka pro vědu, výzkum a rozvoj, dr. Michaela Závodná, a moderace se ujal dr. Martin Mostýn. Studenti představili výsledky svého výzkumu ve třech sekcích: translatologické, literárněvědné a lingvistické. Jako nejlepší mezi referáty z oblasti translatologie byl odbornou porotou ohodnocen příspěvek Ley Macíkové Fangschmelzen, Kuhländer Gulderling oder Meiereischule ̶ Herausforderungen beim Übersetzen von historischen Memoiren. V oblasti literární vědy největší pozornost zaujal referát Kláry Broschové Vladimír Neuwirths literarische Rezeption von Joseph von Eichendorff. Příspěvek Pavlíny Souškové „Behindert“, „beeinträchtigt“, „gehandicapt“? Zu ausgewählten Aspekten der inklusiven Sprache im deutsch-tschechischen Vergleich opanoval sekci lingvistickou. Vzhledem k vysoké úrovni přednesených referátů byli za svůj výkon finančně odměněni nejen vítězové, ale i ostatní přednášející. V souladu se závěrečnými pochvalnými slovy vedoucí katedry germanistiky, prof. Lenky Vaňkové, je nutno konstatovat, že úroveň přednesených textů svědčí o aktivním přístupu k výzkumným úkolům a badatelském zápalu studentů germanistiky.


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 04. 2021