2. vědecké kolokvium (prof. N. R. Wolf)

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222

Činnost projektu Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity pokračuje dalším z plánovaných setkání vědeckého týmu. Dne 30. 10. 2012 se na půdě katedry germanistiky uskutečnilo druhé vědecké kolokvium za odborného výkladu zahraničního experta projektu Univ.-prof. Dr. Dr. h.c. Norberta Richarda Wolfa. Tento celosvětově uznávaný germanista a anglista se zabývá výzkumem odborného jazyka již dlouhá léta, o čemž svědčí i jeho bohatá publikační činnost. Pro setkání celého badatelského týmu projektu si prof. Wolf připravil téma „Fachlichkeit in Terminologien, Textsorten und Diskursen. Zu den Arbeitsschwerpunkten des Ostrauer Zentrums für Fachsprachenforschung“. Jak již název napovídá, obsahem kolokvia byla debata o tom, jaké přístupy k odbornému diskurzu lze v současné jazykovědě definovat, jaké jsou znaky odborného jazyka, které texty nejčastěji produkuje a pomocí jakých jazykových prostředků se realizuje. Po prezentaci teoretických východisek se prof. Wolf zaměřil na jednotlivé roviny odborného jazyka a naznačil možné směry dalšího bádání. Odkryl tak mnohdy netušený potenciál nejen pro výzkumné účely srovnávacích studií v angličtině, němčině a češtině, ale i pro konfrontaci jazyka odborného i každodenního. Protože projekt se primárně zaměřuje na zkoumání technických, ekonomických, přírodovědných a lékařských textů, poukázal prof. Wolf na nutnost propojení lingvistů a odborníků z daných oblastí. V rámci velmi přínosné a živé diskuze se opět potvrdilo, že členové projektu pokrývají badatelsky široké spektrum jazykovědných problémů. Ze vzájemné debaty vyplynulo první zastřešující téma, kterému se bude vědecký tým intenzivně věnovat, a sice zkoumání odborného jazyka, který používá jazykověda.

2. vědecké kolokvium (prof. N. R. Wolf)
2. vědecké kolokvium (prof. N. R. Wolf)
2. vědecké kolokvium (prof. N. R. Wolf)

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022