Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Filozofie

Studijní program
Filozofie
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
doktorské
Forma studia
kombinované
Délka studia
4 roky
Akademický titul
Ph.D.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 07. 2024

Studijní program v kostce

Doktorské studium připravuje filozoficky a široce humanitně vědecky vybavené odborníky/ice, kteří/é budou schopni/y teoreticky reflektovat historické i systematické podoby filozofického myšlení jako oboru a budou schopni/y kriticky posuzovat současné obecně lidské i společenské problémy a následně myšlenkovou tvorbou i speciálními badatelskými postupy přispívat k řešení těchto dobově podmíněných problémů v rozmanitých kontextech společenské teorie i praxe, kulturního života, vědy, umění, politiky, ve světě práce i v oblasti náboženství či spirituality. Vzhledem k odborné profilaci členů katedry filozofie, složení oborové rady a školitelů/ek doktorandů/ek je studium zaměřeno na široké spektrum témat, která se pojí s dějinami filozofického myšlení (od antiky po současnost) a systematickým výzkumem tradičních i nových otázek, které jsou předmětem filozofické reflexe současné společnosti (např. gender studies, kognitivní vědy, postsekulární studia apod.).

Co od vás očekáváme?

Doktorské studium je určeno vynikajícím absolventům/kám programu filozofie, případně příbuzných (nejen) humanitních a společenskovědních oborů (např. psychologie, sociologie, politologie, religionistiky, genderových studií apod.).

Studium předpokládá, že se doktorand/ka pod vedením školitele/ky zapojí aktivně a vlastním výzkumem do vědecké práce a do odborné diskuse vědecké komunity (včetně mezinárodního přesahu) v rámci svého tématu (publikování odborných studií, vystoupení na konferencích, vytváření vědeckých mikrotýmů, které se budou podílet na řešení odborně-vědeckých grantových projektů apod.).

Co se naučíte?

Absolventi doktorského studia mají komplexní znalosti oboru i jeho metodologie, včetně přesahů do teorie, metodologie a filozofických základů jiných vědních oborů. Zvládají samostatnou vědeckou práci s vysokou argumentační koherencí a jsou schopni inovativním způsobem formulovat i řešit výzkumné úkoly.

Disponují takovými odbornými znalostmi, které jim umožní samostatnou vědeckou činnost v oblasti filozofické reflexe tradičních či současných obecně lidských otázek a dokáží využívat a kreativně badatelsky rozvíjet filozofické (příp. speciálně-vědní) poznatky a metodologické postupy produkované danou vědeckou komunitou v domácím i světovém kontextu.

V rámci své specializace jsou schopni reflektovat a podílet se na filozofické diskusi a dokáží tvořivě propojovat teoretické či praktické využití interdisciplinárních přístupů v aplikaci na analyzovaný problém.

Jsou schopni samostatné, metodologicko-teoreticky podložené vědecké práce, zvládají argumentovanou reflexi axiologických i duchovních dimenzí problémů současnosti, dokáží formulovat originální badatelské otázky a navrhovat závažná témata zkoumání, umí účinně formulovat závěry a shrnovat výsledky dosavadních bádání, a v neposlední řadě zvládají odbornou komunikaci minimálně v jednom světovém jazyce.

Absolventi toho studijního programu jsou schopni výsledky myšlenkové teoretické reflexe i výstupy odborných badatelských projektů aplikovat na společenskou praxi, například pedagogicky či v konkrétní profesní nebo tvůrčí oblasti.

Kde a jak se uplatníte?

Absolvent/ka získá kvalifikaci pro výuku na vysokých školách především v humanitně zaměřených studijních programech, pro vědeckou činnost v rámci výzkumných pracovišť pro expertní činnost při analýzách a prognózách společnosti, a pro koncepční a strategickou práci ve státní správě a v organizacích nejrůznějšího druhu, kde se vyžaduje samostatnost, kreativita, analytické a argumentační schopnosti. Bude rovněž jazykově vybavena k výkonu těchto (především odborně-vědeckých) činností v zahraničí.

Konkrétní pracovní pozice

 • akademický prakovník
 • výzkumný prakovník
 • vědecký/a asistent/ka
 • pracovník/pracovnice kulturních institucí, nakladatelství, muzeí, galerií
 • novinář/ka, publicita/ka
 • redaktor/ka, tiskový/á mluvčí
 • copywriter
 • manažer/ka projektů
 • HR specialista/ka
 • vyjednavač/ka, mediátora/ka konfliktů
 • podnikový ombudsmana/ombudsmanka
 • etický auditor/ka
 • referent/ka

Specifika kombinované/distanční formy studia

Mezi prezenční a kombinovanou formou studia nejsou zásadní odlišnosti. V kombinované formě se nicméně předpokládá méně častá prezenční účast studujících na katedře a kratší povinnosti zahraničního studijního či výzkumného pobytu.

Přijímací řízení

6
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

 1. řádné ukončení studia v magisterském studijním programu;
 2. doložení projektu disertační práce a úspěšné vykonání přijímací zkoušky;
 3. projekt musí odpovídat vědecko-výzkumnému zaměření pracoviště a musí být k dispozici odpovídající školitel.

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Ne.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací zkouška bude realizována formou odborného pohovoru, který se zaměří především na předložený projekt disertační práce (koncepčnost promyšlení, metodologické zázemí, orientace v problematice atp.).

Součástí pohovoru může být i prověření znalostí cizího a pramenného jazyka. V případě, že uchazeč/ka nemá absolvováno magisterské studium Filozofie, může být součástí ústní přijímací zkoušky rovněž orientace v látce, jejíž znalost se při doktorském studiu Filozofie předpokládá (základní orientace v dějinách filozofie a filozofické systematice).


Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu. Maximální ohodnocení, které může uchazeč získat, je 100 bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské a kariérní centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .