Nové publikace vydané na Katedře filozofie

 
2022
2020
2019
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Arithmetic in the Thought of Gerbert of Aurillac

Arithmetic in the Thought of Gerbert of Aurillac

OTISK, Marek. Arithmetic in the Thought of Gerbert of Aurillac. Berlin: Peter Lang Verlag, 2022. Philosophy and Cultural Studies Revisited / Historisch-genetische Studien zur Philosophie und Kulturgeschichte, 10. 242 pages. ISBN 978-3-6318-5816-5.

The book deals with Gerbert of Aurillac (Pope Sylvester II) and his investigations in the field of theoretical (philosophy of numbers) and practical (counting) arithmetic. The book represents the comprehensive inquiry of both these aspects of arithmetic in his thought. The analysed sources are Gerbert’s so-called scientific letters written to his friends, colleagues or pupils, and also including some of his other texts. On this basis, attention is paid to arithmetic as the mother of all sciences and as the path to wisdom (e.g., the so-called Saltus Gerberti, relation between arithmetic and other disciplines of the quadrivium, etc.) and also to practical arithmetic (e.g., the introduction of Hindu-Arabic numerals and the re-introduction of a new form of abacus to the Latin Christian West). Kniha se zabývá Gerbertem z Aurillacu (papežem Silvestrem II.) a jeho zájmem o teoretickou (filozofie čísel) i praktickou (počtářství) aritmetiku. Kniha představuje souhrnné zkoumání obou těchto aspektů aritmetiky v jeho myšlení. Analyzovanými prameny jsou především Gerbertovy tzv. vědecké dopisy psané jeho přátelům, kolegům či žákům, stranou pozornosti nezůstávají ani některé další jeho texty. Výklad těchto pramenů ukazuje aritmetiku jako matku všech věd a cestu k moudrosti (např. tzv. Saltus Gerberti, vztah aritmetiky k ostatním disciplínám kvadrivia apod.) a také praktické důsledky pro aritmetiku (např. zavedení indo-arabských číslic a znovuzavedení nové podoby abaku na latinském křesťanském Západě).

Obsah soubor pdf 0,53 MB

 

Kabalistické motivy ve spise Heptaplus Pika della Mirandola

Kabalistické motivy ve spise Heptaplus Pika della Mirandola

Herůfek, Jan: Kabalistické motivy ve spise Heptaplus Pika della Mirandola, Praha: Malvern; Ostrava: Ostravská univerzita 2022, 211 stran. ISBN 978-80-7530-373-8.

Monografie se zaměřuje na vybrané aspekty z Pikových „kabalistických tezí“ (Conclusiones, 1486) zejména s ohledem na to, jak byly následně transponovány a recipovány v Heptaplu (1489).Protože samotný spis Heptaplus následuje po sérii děl obsahujících podobné motivy (Oratio, 1486, Commento, 1486 a Apologia, 1487), tato kniha zkoumá jak se jednotlivé kabalistické prvky obsažené v tezích a v Heptaplu vzájemně propojují a shodují, a v čem se liší. V prvních dvou kapitolách se soustřeďuje na Pikovo pojetí křesťanské kabalistické exegeze v kontextu tradice prisca theologia (například aspekt konkordační nebo aspekt apologeticko-kontemplativní). Třetí a čtvrtou kapitolu pak tvoří jednak překlad Pikových „Kabalistických tezí“, jednak překlady vybraných částí z Heptaplu („Předmluva“; „Předmluva ke čtenáři“; „Slova Mojžíšova, která se pokusíme vyložit“; „Čtvrtý výklad: O světě lidském. O lidské přirozenosti“; „Sedmý výklad: O štěstí, kterým je věčný život“; „Výklad prvního slova Na počátku“).

Obsah soubor pdf 0,22 MB

 

Commento sopra una canzone de amore v kontextu své doby

Commento sopra una canzone de amore v kontextu své doby

Herůfek, Jan: Commento sopra una canzone de amore v kontextu své doby Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Trivium, Praha 2020, 154 s. ISBN 978-80-7308-157-7.

Kniha se zaměřuje na rozbor konceptu lásky italského humanisty Giovanniho Pika della Mirandola (1463–1494). Jelikož to byl autor, který žil a tvořil v období 15. století, je nejprve věnována pozornost konceptu studia humanitatis (např. Pikův vztah ke klasickým jazykům; jeho pojetí rétoriky a filozofie). Následuje vlastní téma Pikovy „filozofické lásky“, přičemž jsou analyzovány zejména jeho spisy Commento (1486) a Heptaplus (1489), které jsou konfrontovány i s Ficinovým dílem De amore (1469). Po představení rozlišných pozic moderních badatelů (např. Allen, Jayne, Garin) je téma prozkoumáváno v těchto liniích: Zaprvé je řešena otázka Pikova a Ficinova vztahu k tradici „prisca theologia“ a zadruhé je pozornost upřena na jejich pojetí pravého přátelství na podkladě interpretace Cavalcantiho básně „Donna me prega“. Jestliže se Ficino pokusil tuto báseň vsadit do svého platónského rozvrhu filozofické lásky (např. postava Sókrata), Pico ji zahrnul do roviny nižší, tj. do smyslově zakoušené lásky. Využil přitom i své znalosti z aristotelské filozofické tradice a židovské filozofie a mystiky (viz kupříkladu jeho koncept felicitas inspirovaný Gersonidovým a Alemannovým modelem).

Obsah soubor pdf 0,16 MB

 

Raně středověký latinský abakus. Gerbert z Remeše: Regulae de numerorum abaci rationibus / Pravidla počitani na abaku. Bernelin mladší z Paříže: Liber abaci / Kniha o abaku

Raně středověký latinský abakus. Gerbert z Remeše: Regulae de numerorum abaci rationibus / Pravidla počitani na abaku. Bernelin mladší z Paříže: Liber abaci / Kniha o abaku

Raně středověký latinský abakus. Gerbert z Remeše: Regulae de numerorum abaci rationibus / Pravidla počitani na abaku. Bernelin mladší z Paříže: Liber abaci / Kniha o abaku. Překlad a komentář Marek Otisk a Richard Psík. Ostrava – Praha: Vivarium FF OU – Scriptorium 2020. Interpretationes sv. A/6. 360 s. ISBN 978-80-7599-193-5, 978-80-7649-009-3.

V poslední třetině 10. století se na křesťanských latinských školách začíná opětovně užívat matematická počtářská pomůcka zvaná abakus. V této knize jsou bilingvně latinsko-česky publikovány dva texty o způsobech počítání na abaku od dvou hlavních představitelů abacistické metody, Gerberta z Remeše a Bernelina mladšího z Paříže. Oběma traktátům předchází úvodní studie seznamující s tradicí abacistického počtářství na latinském křesťanském Západě a knihu završují přílohy, v nichž jsou graficky zachyceny výpočty na abacistické desce, jak je ve svých dílech oba středověcí autoři popsali.

Obsah soubor pdf 0,09 MB

 

Úvod do logiky Lvovsko-varšavské školy

Úvod do logiky Lvovsko-varšavské školy

Rybaříková, Zuzana: Úvod do logiky Lvovsko-varšavské školy. Praha: Togga 2020, 329 s. ISBN 978-80-7476-194-2.

V 19. století se filozofie ocitla na křižovatce. V přírodních a technických vědách docházelo k nebývalému rozvoji, ale filozofie jako by ustrnula na místě. Inspirováni pokrokem přírodních věd, usilovali mnozí filozofové dosáhnout takového pokroku i ve filozofii a udělat z ní skutečně vědeckou disciplínu. Tato snaha se také promítla do filozofie Lvovsko-varšavské školy. Zatímco její zakladatel Kazimierz Twardowski prosazoval jako metodu vědecké filozofie psychologii, jeden z jeho prvních žáků Jan Łukasiewicz byl přesvědčen, že takovou metodou je matematická logika. Łukasiewiczova práce zaujala mnoho dalších členů Lvovsko-varšavské školy a matematická logika se brzy stala jedním z nejvýznamnějších předmětů zájmu v této škole a také oborem, kterým se nejvíce proslavila. I když výsledky této polské školy na poli matematické logiky dosáhly světové proslulosti, v české filozofické literatuře zatím nebyly důkladněji a systematičtěji představeny. Cílem této práce je vyplnit tuto mezeru a v sedmi kapitolách uvést systémy matematické logiky logiků Lvovsko-varšavské školy a také filozofické koncepce, které s nimi byly spojeny.

Obsah soubor pdf 0,64 MB

 

Anselm z Canterbury: De grammatico. Úvod do dialektiky

Anselm z Canterbury: De grammatico. Úvod do dialektiky

Anselm z Canterbury: De grammatico. Úvod do dialektiky. Překlad Marek Otisk a Richard Psík, komentář Marek Otisk. Ostrava – Praha: Vivarium FF OU – Scriptorium 2019. Interpretationes sv. A/5. 272 s. ISBN 978-80-7599-120-1, 978-80-88013-90-7.

Anselm z Canterbury (1033–1109) je jednou z nejvýraznějších osobností intelektuálního světa konce 11. století, za což si vysloužil vznosné označení Otec scholastiky. V této publikaci vychází vůbec poprvé český překlad jeho dialogu De grammatico, který on sám označil za úvod do dialektiky. Edici předchází rozsáhlejší úvodní studie, v níž je stručně představen autor spisu i přeložené dílo, přičemž podrobněji jsou probrána vybraná témata, jimž Anselm ve svém nedlouhém díle věnoval pozornost.

Obsah soubor pdf 0,08 MB

 

Interpretace

Interpretace

Kalnická, Zdeňka, Interpretace Červený Kostelec: Pavel Mervart: Ostravská univerzita 2019, 245 s. ISBN 978-80-7465-397-1, 978-80-7599-144-7.

Interpretovat umělecká díla znamená hledat a nacházet jejich význam a smysl, odhalovat jejich napojení na naši bezprostřední zkušenost, ale zároveň přispět k jejímu obohacení, zintenzívnění a prohloubení. V tomto smyslu je interpretace tvůrčím, či dokonce riskantním počinem, k němuž neexistuje návod. Podle Zdeňky Kalnické je však možné hovořit o interpretačních strategiích, z nichž každá vychází z poněkud odlišných představ o tom, co je to umělecké dílo a jakou má funkci, každá klade důraz na jisté aspekty a interpretaci zaměřuje k určitému cíli. Ve své knize nabízí autorka interpretace konkrétních výtvarných, literárních a hudebních děl známých umělců a umělkyň, jako William Shakespeare, Božena Němcová, Karel Čapek, Salvador Dalí, Bedřich Smetana, Claude Debussy, ale i těch méně známých, jako Tan Dun, Remedios Varo, Leonora Carrington, Roy Nachum. Vychází z přístupu, který je možno charakterizovat jako propojení pragmatické, hermeneuticko-archetypální a feministické interpretační strategie. Zvolená umělecká díla jsou vztažena k určitému teoretickému problému estetiky, např. esteticko-symbolický aspekt živlů, zejména vody; význam hmatu v umění; genderový aspekt umělecké imaginace či funkce archetypů v umění; nejsou však redukována na jeho „příklad“. Naopak: díla se stávají ohnisky soustředěné, teoreticky poučené estetické interpretace autorky, díky níž je možné nahlédnout i na známá díla novou optikou.

Obsah soubor pdf 0,24 MB

 

Scientia prohibita G. Pica della Mirandola

Scientia prohibita G. Pica della Mirandola

HERŮFEK, Jan: Scientia prohibita G. Pica della Mirandola. Ostrava: Vivarium FF OU 2017. Interpretationes sv. B/5. 208 s. ISBN 978-80-7464-883-0.

Giovanni Pico della Mirandola (1463–1494) se do dějin evropského myšlení zapsal především jako tvůrce Řeči (Oratio), oslavující důstojnost člověka (dignitas hominis). Je však znám i pro svou snahu harmonizovat v jeden celek filosofické a náboženské proudy. Tento synkretický model představil v dílech Commento, ApologieHeptaplus. Nelze opomenout ani Devět set tezí (Conclusiones), kde se ve stylu pařížských scholastických disputací pokoušel co nejvýstižněji charakterizovat jednotlivé antické a středověké filosofické školy. Jeho úsilí mělo být zpřístupněno široké odborné veřejnosti formou veřejné rozpravy, na kterou byl pozván také papež Inocenc VIII., jenže místo slibné diskuze následovalo předvolání před papežskou komisi, aby tam Pico vysvětlil některé své problematické teze. Kniha, rozčleněná celkem do tří kapitol, nabízí čtenáři uvedení do Picova myšlení, přičemž důraz je kladen zejména na jeho synkreticky pojatý koncept přírodní vědy (scientia naturalis), jejíž některé disciplíny (přirozená magie a pravá kabala) byly komisí odmítnuty a následně i odsouzeny. Prostor je věnován také Picovu pokračovateli a zároveň kritikovi Johannu Reuchlinovi (1455–1522), který na své pojetí přírodní vědy upozornil ve spisech De verbo mirifico a v De arte cabalistica.

Obsah soubor pdf 0,45 MB

 

Filosofie v provincii. Filozofia na prowincji

Filosofie v provincii. Filozofia na prowincji

Adam Olech, Marek Otisk a kol. Filosofie v provincii. Filozofia na prowincji. Ostrava 2016.

Publikace představuje vybrané výsledky stejnojmenného vědeckého setkání, které se uskutečnilo v roce 2015 v Polsku. Jednalo se v pořadí již o čtvrtou akci šířeji zaměřeného výzkumného projektu, který řeší roli vzdělance v provincii. Kolektivní monografie se skládá ze dvou částí. V první části (Na okraji filosofie) se šest autorů zaměřuje na témata, která jsou tradičně považována za marginální v rámci hlavního proudu filosofického myšlení. Druhá část knihy (Filosofové v provincii) pojednává o vybraných filosofech napříč dějinami filosofie a nabízí devět různých pohledů na tzv. „regionální“ filosofy od antiky až po současnost.

Obsah soubor pdf 0,11 MB
Úvod soubor pdf 0,14 MB
Ukázka soubor pdf 0,27 MB

 

Problém jáství

Problém jáství

DOLÁK, Antonín. Problém jáství. Vydání: první. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 142 stran. ISBN 978-80-7464-828-1.

Monografie se zaměřuje na definici toho, co by to mělo být jáství a zda by tyto podmínky mohl splňovat psychofyzický lidský organismus. Vyrovnává se s Buddhovou a Humovou zásadní námitkou a promýšlí vztah hypotetického jáství k jeho mentálním stavům, vazbu tohoto možného jáství na tzv. „vnitřní řeč“ a na to, zda je jáství producentem této vnitřní řeči.

Obsah soubor pdf 0,03 MB
Ukázka soubor pdf 0,14 MB

 

Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci

Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci

DOLÁK, Antonín a kol. Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci. Vydání: první. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 306 stran. ISBN 978-80-7464-847-2.

Kolektivní monografie předkládá studie zabývající se subjektem v moderním prostředí, zejména pak ve vztahu k jazyku, komunikaci a řečovému chování. Kolektivní monografie ukazuje, že jazyk je pro vymezení subjektu čímsi zásadním, zejména v moderním myšlení, ale ukazuje i mimo-jazyková vymezení subjektu na začátku jednadvacátého století.

Monografie vyšla v rámci projektu Studentské grantové soutěže specifického vysokoškolského výzkumu, grant č. SGS04/FF/2015-2016 s názvem Praktické implikace konceptu subjektu v současné filozofii.

Obsah soubor pdf 0,11 MB

 

The Conception of Man in the Works of John Amos Comenius

The Conception of Man in the Works of John Amos Comenius

ČÍŽEK, Jan. The Conception of Man in the Works of John Amos Comenius. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2016. European studies in theology, philosophy and history of religions. ISBN 978-3-631-67873-2.

This book maps the entire development of Comenius’s considerations on man, from his earliest writings to his philosophical masterwork. Although this book is primarily aimed at an analysis and description of the conception of man in Comenius’s work, it may serve the reader also as a more general introduction to his philosophical conception. As the text shows, in spite of the fact that Comenius has received no small amount of academic attention, funded studies or monographs in English language remain in single figures. Thus, a range of Comenius’s remarkable ideas are still unknown to the wider public.

Kniha mapuje celkový vývoj Komenského úvah o člověku, a to od jeho nejranějších děl až po vrcholné dílo, Obecnou poradu o nápravě věcí lidských. Ačkoliv je monografie primárně zaměřena na analýzu a deskripci pojetí člověka v dílech J. A. Komenského, může čtenáři sloužit i jako obecný úvod do myslitelova filozofického systému. Jak je ostatně z textu patrné, ačkoliv bylo Komenskému věnováno nemálo odborné pozornosti, komplexní studie či monografie v anglickém jazyce vznikají spíše výjimečně, a Komenského myšlení tak zůstává širší [cizojazyčné] veřejnosti neznámé.

Obsah soubor pdf 0,17 MB

 

Carl G. Hempel: Filosofie přírodních věd

Carl G. Hempel: Filosofie přírodních věd

Carl G. Hempel. Filosofie přírodních věd. Ostrava-Červený Kostelec 2015. Přeložil a úvodem a poznámkami doplnil Petr Hromek.

Kniha je prvním českým překladem dnes již klasického úvodu do filozofie vědy od jednoho z nejvýznamnějších filozofů vědy 20. století Carla G. Hempela. Kniha tak představuje nezbytnou četbu nejenom pro studenty filozofie a badatele zabývající se filozofií vědy, ale rovněž pro studenty a badatele v rámci různých přírodovědných oborů, kterým může poskytnout potřebný filozofický nadhled nad vědeckým výzkumem, jemuž se věnují. Kvality Hempelova textu prozrazuje jeho překlad do více než deseti jazyků (mimo jiné i do japonštiny a čínštiny) a jeho stále nové reprinty. Sofistikované a abstraktní metodologické a filozofické principy Hempel ilustruje pomocí názorných příkladů: hypoteticko-deduktivní metodu vytváření a ověřování vědeckých hypotéz prezentuje na příkladu z dějin lékařství, jmenovitě na Semmelweisově výzkumu tzv. horečky omladnic, deduktivně-nomologický model vědeckého vysvětlení přibližuje pomocí tzv. Puy-de-Dômského experimentu, a analogicky poukazuje na řadu dalších významných epizod z historie vědy. V rámci nevelkého prostoru se autorovi podařilo představit řadu důležitých témat současné filozofie vědy, například formulování a testování vědeckých hypotéz a teorií, roli zákonů ve vědeckých teoriích, problematiku definování vědeckých pojmů, otázku smyslu redukcionismu ve vědě apod. Přestože je kniha je psána z pozice logického empirismu, tj. zdánlivě již překonaného filozofického směru, stále nové ohlasy, které Hempelovo filozofické dílo vyvolává, dokládají nadčasovost tohoto textu a ukazují Hempelův text jako velmi důsledné a propracované promýšlení těch nejzásadnějších filozofických otázek vědy.

Obsah soubor pdf 0,06 MB
Úvod soubor pdf 0,23 MB

 

Filosofie medicíny v českých zemích

Filosofie medicíny v českých zemích

KUŘE, Josef, PETRŮ, Marek a kol. Filosofie medicíny v českých zemích. 1. vydání. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 289 stran. ISBN 978-80-7387-972-3.

Tato kniha tematizuje hlavní problémy současného filosofického uvažování o medicíně a o bioetických problémech. Autoři v ní odborně a zároveň čtenářsky přístupně zprostředkovávají výsledky rozsáhlého a interdisciplinárního zkoumání medicíny a jejích hraničních oblastí a zároveň načrtávají základní dimenze budoucího výzkumu. Dokumentují tak životnost a potenciál projektu filosofie medicíny (nejen) v Čechách, ale i možnou cestu propojování humanitních, přírodovědných a technických přístupů pro lepší řešení problémů současného „chorobami i zdravím trpícího“ člověka. (Z recenzního posudku prof. Mgr. et Mgr. Andreje Démutha, Ph.D.)

Obsah a ukázka soubor pdf 1,18 MB

 

Flavius Mithridates: Sermo de passione Domini / Řeč o utrpení Páně

Flavius Mithridates: Sermo de passione Domini / Řeč o utrpení Páně

Flavius Mithridates: Sermo de passione Domini / Řeč o utrpení Páně. Překlad a komentář Jan Herůfek. Ostrava: Vivarium FF OU 2015. Interpretationes sv. A/3. 150 s. ISBN 978-80-7464-706-2.

Sicilského učence Flavia Mithridata je možno pokládat za výraznou osobnost italského quattrocenta, která dokázala v plné míře uplatnit filologické nadání u svých křesťanských zaměstnavatelů. Mithridates pro ně překládal často interpretačně velmi náročné hebrejské náboženské a filosofické texty a svými interpolacemi je christologicky upravoval. Na počátku jeho kariéry stojí zdánlivě málo významná Sermo de passione Domini / Řeč o utrpení Páně (1481), kterou pronesl před papežem Sixtem IV. a sborem kardinálů, aby je v duchu humanistického hesla ad fontes obeznámil s dalšími orientálními jazyky (chaldejština, hebrejština, arabština etc.), jež by měly ještě výrazněji obohatit křesťanskou podobu vzdělanosti. Jeho řeč posléze značně ovlivnila tvorbu italského učence Giovanniho Pica della Mirandola. Právě této problematice je věnována úvodní studie knihy. Druhou část tvoří komentovaný latinsko-český překlad Mithridatova zmíněného díla, doposud nepřeloženého do žádného světového jazyka.

Obsah soubor pdf 0,16 MB

 

Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost

Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost

Jan Herůfek a kol.: Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost. Ostrava: Vivarium FF OU 2015. Interpretationes sv. B/2. 216 s. ISBN 978-80-7464-781-9.

Kniha si klade za cíl představit proměny nahlížení na důstojnost člověka od antiky až po současnost. Jejím záměrem není zevrubně pojednat o pojmu dignitas hominis v rámci celých dějin evropského myšlení, spíše se čeští, slovenští a polští autoři jednotlivých kapitol soustředí na vybrané aspekty interpretace důležitosti člověka a to z interdisciplinární perspektivy (vedle filosofie je zde zastoupena také bioetika, historie, klasická filologie či teologie).

Obsah soubor pdf 0,20 MB

 

Praktické implikace moderních pojetí subjektu

Praktické implikace moderních pojetí subjektu

DOLÁK, Antonín a kol. Praktické implikace moderních pojetí subjektu. Vydání první. Ostrava: Universitas Ostraviensis, 2015. 223 stran. ISBN 978-80-7464-758-1.

Kolektivní monografie předkládá řadu studií seznamujících čtenáře s novými pojetími subjektu, s tím, jak je subjekt vnímán v postmoderně, jaké nové definice subjektu se nyní debatují. Jádro práce pak stojí na praktických implikacích těchto nových pojetí subjektu.

Monografie vyšla v rámci projektu Studentské grantové soutěže specifického vysokoškolského výzkumu, grant č. SGS04/FF/2015-2016 s názvem Praktické implikace konceptu subjektu v současné filozofii.

Obsah soubor pdf 0,09 MB

 

John Etchemendy: O pojmu logického vyplývání

John Etchemendy: O pojmu logického vyplývání

John Etchemendy. O pojmu logického vyplývání. Ostrava 2014. Přeložil a doslovem doplnil Petr Hromek.

Monografie představuje autorovu kritiku Tarského definice logického vyplývání formulovanou v krátké studii "O pojęciu wynikania logicznego" z roku 1936, která je obecně považována za jeden z důležitých inspiračních zdrojů teorie modelů v logice. V českém překladu je kniha doplněna doslovem, který uvádí do diskuse, již tato kniha vyvolala. John Etchemendy, americký logik, zde formuloval silný útok na tradiční chápání významu teorie modelů. V knize autor také mj. poprvé formuloval rozlišení mezi reprezentační a interpretační sémantikou. Tato Etchemendyho studie již po svém prvním vydání (v roce 1990) vyvolala značnou diskusi. K zastáncům Etchemendyho kritiky Tarského definice logického vyplývání patří kupříkladu skotský logik a filozof Stephen Read (University of St Andrews), k odpůrcům Etchemendyho interpretace a zastáncům Tarského teorie naopak např. americká logička Gila Sher. Kniha tak představuje významný příspěvek k filozofii logiky a zaujme nejenom profesionální logiky a filozofy, ale také studenty filozofie, kteří se v rámci svého studia s logikou seznamují a zaujímají vůči některým formálním metodám kritický odstup.

Obsah soubor pdf 0,47 MB
Doslov soubor pdf 0,64 MB

Publikace byla vytvořena v rámci projektu Výzkumná síť teorie a dějiny vědy, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0108, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

logolink

 

Matematické listy Gerberta z Remeše

Matematické listy Gerberta z Remeše

Matematické listy Gerberta z Remeše. Překlad Marek Otisk a Richard Psík. Úvod a komentáře Marek Otisk. Praha: Matfyzpress MFF UK 2014. Dějiny matematiky sv. 57. 168 s. ISBN 978-80-7378-260-3.

Papež Silvestr II., vlastním jménem Gerbert, řečený z Remeše, někdy také z Aurillacu, z Bobbia nebo z Ravenny, patří mezi nejznámější osobnosti latinského křesťanského světa kolem zlomu prvního milénia. Poměřováno dnešními kategoriemi ho lze označit za dobově významného astronoma, logika, rétora, filosofa či matematika, který se aktivně angažoval v hudební teorii i praxi, v geometrii a v neposlední řadě rovněž na poli praktické i teoretické aritmetiky. Na poslední zmíněnou aktivitu se zaměřuje tato kniha, která přináší latinské znění a český předklad sedmi Gerbertových dopisů, které se věnují matematické problematice. Jednotlivé dopisy jsou doplněny o komentáře, v nichž je zevrubněji představen především historický kontext daného problému a matematický postup, který je v Gerbertových listech prezentován. Kniha je doplněna o úvodní studii, v níž je podrobněji představeno Boethiovo dílo Úvod do aritmetiky, které tvoří teoretický základ aritmetického vědění, z něhož Gerbert ve svých textech vycházel. Stručně je předvedena také abacistická počtářská tradice raného středověku, včetně podoby a členění této matematické pomůcky. Vladtní úvod do teoretické a praktické aritmetiky je předeslán zhuštěným pohledem na osobu pisatele těchto dopisů. Gerbert je představen zejména jako významný učenec své doby, který se výrazně angažoval také na diplomatickém poli. Opomenuty nejsou ani základní podoby tzv. Gerbertovy legendy, která se s osobností tohoto intelektuála a matematika zformovala již ve středověku.

Obsah soubor pdf 0,64 MB

 

Concept and Image: Intersections of Philosophy and Art

Concept and Image: Intersections of Philosophy and Art

KALNICKÁ, Zdeňka. Concept and Image: Intersections of Philosophy and Art. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013, 135 s. ISBN 978-80-7464-297-5.

Autorka se věnuje zkoumání vztahu mezi pojmem a obrazem, který analyzuje prostřednictvím interpretací imaginární složky filozofie a pojmové složky umění. Interpretuje metafory v pragmatizmu (J. Dewey, W. James a K. Čapek) a feminizmu (J. Kristeva, L. Irigaray, E. Buker), a postavy Narcise a Minotaura z oblasti výtvarného umění. Zabývá se tvorbou K. Čapka, který v sobě spojuje filozofa a umělce. V první Části pojednává o místě, funkci a podobách metafor (či mentálních obrazů) ve filozofii. Vychází zde z názorů Z. Neubauera, který vidí ve filozofickém pojmu jednotu racionálního a imaginárního. Druhá část knihy se věnuje vztahu pojmu a obrazu v podobě, v jaké se projevuje v umění. Poukazuje na dvě mytologické postavy: Narcise a Minotaura jako na modely pojmového vymezení podstaty umění (Narcis – umění jako odraz a Minotaurus – umění jako výraz nevědomí). Při interpretacích uměleckých děl (S. Dalí a L. Carrington) využívá hermeneutický přístup s důrazem na genderový aspekt.

Obsah soubor pdf 0,06 MB

 

Filozofické a společenské kontexty vědeckého poznání

Filozofické a společenské kontexty vědeckého poznání

Z. Kalnická, M. Škabraha a kol. Filozofické a společenské kontexty vědeckého poznání. Ostrava 2012.

Tato monografie nabízí snahu autorů se podívat na vědu zcela novým způsobem, který usiluje o překročení hranic tradičního chápání filozofie vědy, zároveň však nepřechází do nějakého zcela jiného typu studia, ale snaží se do disciplíny implementovat nové poznatky.

Kniha vyšla s finanční podporou Studentské grantové soutěže specifického vysokoškolského výzkumu, grant č. SGS3/FF/2012 s názvem Situovaná věda: filozofické, politické, náboženské, etické, genderové a estetické kontexty produkce a využití poznání.

Obálka soubor pdf 0,11 MB
Obsah soubor pdf 0,07 MB
Úvod soubor pdf 0,08 MB
Madailonky autorů a autorek soubor pdf 0,08 MB
Summary in English soubor pdf 5,24 MB

 

Polské filozofické myšlení a medicína

Polské filozofické myšlení a medicína

J. Zamojski, M. Petrů, M. Musielak, L. Vladyková, (vyd.) Polské filozofické myšlení a medicína. Košice 2012. Ostrava 2012

Kniha Polské filozofické myšlení a medicína vychází současně s polskou knihou Filozofia medycyny w Czechach i na Słowacji. Tyto dvě publikace jsou zakončením projektu Philosophy of medicine in the Czech Republic, Slovakia and Poland podporovaného Mezinárodním vyšehradským fondem.

Obálka soubor pdf 1,07 MB
Obsah a úvod soubor pdf 0,39 MB