Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Anglická filologie - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)

Studijní program
Anglická filologie
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Studijní program v kostce

Rádi čtete a chcete svůj čtenářský zážitek prohloubit a zdokonalit studiem širokého spektra autorů, literárních žánrů v rozmanitých historických etapách, získat přehled o literárních směrech a literárněkritických přístupech? Chtěli byste prozkoumat, jak klíčové literární texty pracují s jazykem a zlepšit si své jazykové schopnosti? Zároveň vás láká profese učitele? Pak zvolte tento studijní program, který vás připraví na vstup do navazujícího magisterského studia učitelství pro SŠ.

Naučíte se, jak lze pokročilou znalost angličtiny využít při analýze různých typů textu a osvojíte si zásadní kulturní a historické znalosti, které vám pomohou porozumět vztahům mezi literaturou a kulturou anglicky mluvících oblastí. Můžete také získat hereckou zkušenost v anglickém divadle v rámci divadelní skupiny při naší katedře. Osvojíte si navíc základní znalosti z obecné pedagogiky a psychologie a  získáte zkušenosti s praxí v reálném školním prostředí.

V prvním ročníku se ponoříte do studia gramatiky a zvukového systému angličtiny, seznámíte se kulturou, literaturou a reáliemi Velké Británie a USA a osvojíte si základní literární termíny, které budete dále využívat v seminářích britské a americké literatury. V druhém roce studia prohloubíte své znalosti anglické gramatiky z hlediska větné skladby, seznámíte se s lexikologií a stylistikou a v hodinách akademického psaní si osvojíte praktické dovednosti, které Vám umožní efektivně zvládnout psaní textů v anglickém jazyce. Ve třetím roce studia se naučíte profesionálně pracovat s texty různých žánrů a osvojíte si schopnost kritického čtení. Dokončíte také svou bakalářskou práci, která je zásadním výstupem celého studia. V odborných pedagogicko-psychologických předmětech se seznámíte se základní psychologickou terminologií, naučíte se komunikovat v problémových situacích a získáte přehled o hlavních psychologických směrech a teoriích. Dozvíte se o různých systémech výchovy a vzdělávání, a to i v rámci multikulturního prostředí. Důležitou součástí přípravy budoucích učitelů je rovněž vykonání praxe na 2. stupni ZŠ a na SŠ, při které budete nejen pozorovat zkušené učitele, ale také asistovat při individuální či skupinové výuce, podílet se na přípravě materiálů a zapojíte se i do nepřímé pedagogické činnosti jako je spolupráce při mimoškolních aktivitách (např. ve školní družině, uspořádání školních besídek atd.).

Studijní plán zahrnuje i volitelné předměty. Budete mít možnost volit z pestré nabídky kurzů, které Vám umožní angličtinu aktivně použít v reálných situacích. Jde např. o předmět buddy program (pomoc přijíždějícím zahraničním studentům), zahraniční mobilita, základy tlumočnické praxe, interkulturní komunikace, aj. Část studia můžete absolvovat na zahraniční instituci či se do mezinárodní spolupráce zapojit jinými způsoby. Podporu v těchto aktivitách nabízí program Erasmus+, fakultní stipendium pro podporu mobilit anebo mobilitní program VIA. Ve výuce se budete setkávat se zahraničními studenty i učiteli. Jako jedno z mála měst se navíc Ostrava může pochlubit zázemím Britského a Amerického centra působících při Knihovně města Ostravy.

Co od vás očekáváme?

U přijímací zkoušky musíte prokázat znalost anglického jazyka na úrovni minimálně B2 (samostatný uživatel jazyka) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, což odpovídá znalostem a dovednostem v rozsahu středoškolského učiva. Očekáváme, že máte zájem o obor - orientujete se v historii i v současné situaci v anglicky hovořících zemích nad rámec učiva probíraného v hodinách anglického jazyka na střední škole.

Co se naučíte?

Získáváte odborné jazykové znalosti a dovednosti pro komunikaci v různých kontextech a v různých typech institucí, a to prostřednictvím specifických disciplín zaměřených teoreticky i prakticky.

 • ovládáte odborná a empirická východiska lingvistických disciplín včetně odborné terminologie a umíte tak analyzovat a interpretovat jazykové jevy
 • rozumíte historickým a kulturním kontextům anglofonních oblastí
 • orientujete se v anglické literární terminologii a literární teorii, dokážete analyzovat a kriticky komentovat literární dílo
 • orientujete se v zásadách profesionální práce s texty a v metodách jejich analýzy
 • rozumíte zásadám tvorby odborných textů a dokážete produkovat jednoduché odborné texty a analyzovat písemné projevy
 • dokážete rozpoznat běžné žánry profesní a odborné komunikace, umíte číst kriticky, tzn. odhalit pravděpodobný záměr autora a strategie, jakými svůj záměr naplňuje
 • dokážete klasifikovat základní směry současné pedagogiky
 • umíte komunikovat při problémových situacích
 • umíte řešit různé výukové situace
 • dokážete vytvářet plány pro vlastní vedení výuky
 • získáte jazykovou kompetenci na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Kde a jak se uplatníte?

Naši absolventi jsou všestranně rozvinutými osobnostmi a aktivními studenty s dobrými komunikačními schopnostmi. Nejčastěji se absolventi uplatňují v souladu se  zaměřením studijního programu na různých typech státních či soukromých škol. Mohou však nalézt uplatnění i v jiných typech institucí vyžadujících zaměstnance, kteří jsou schopni komunikovat anglicky v odborných a profesních kontextech - např. v oblasti kultury, v mezinárodních organizacích a firmách, ve státních institucích aj. Někteří absolventi pokračují ve studiu v navazujícím magisterském programu Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ.

Konkrétní pracovní pozice

 • pracovník oddělení mezinárodních a vnějších vztahů
 • pracovník v oblasti kultury
 • pracovník v institucích státní správy
 • referent na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí

Přijímací řízení

25
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

 1. úspěšné vykonání písemné přijímací zkoušky
 2. dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou

Oficiální podmínky pro přijetí ke studiu soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium; certifikáty o dosažených jazykových zkouškách, průměr známek ze střední školy a jiné podobné skutečnosti nebudou bodově bonifikovány ani zohledněny.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

U přijímací zkoušky z angličtiny mají uchazeči prokázat vstupní vědomosti na úrovni minimálně B2 (samostatný uživatel jazyka) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, což odpovídá znalostem a dovednostem v rozsahu středoškolského učiva. Písemná zkouška je zaměřena na ověření jazykové kompetence uchazeče, čtení s porozuměním a rovněž na kulturu, historii a literaturu anglofonních zemí. Od studentů se očekává zájem o obor a orientace v historii i v současné situaci v anglicky hovořících zemích nad rámec učiva probíraného v hodinách anglického jazyka na střední škole.

Uchazeč může v písemném testu získat celkem 100 bodů. Počet otázek a typy testových úkolů mohou být v aktuálním testu pozměněny, celkový počet bodů (100) je vždy zachován. Od uchazečů se očekává dobrá znalost českého jazyka a rovněž zadání testových úkolů bude napsáno česky.

Struktura testu:

 1. test anglické jazykové kompetence (max. 70 bodů)
 2. kulturně-historicko-literární část (max. 30 bodů)

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Za nesprávná řešení body nebudou odečítány. Pokud uchazeč zvolí dvě či více řešení, z nichž jedno bude nesprávné, bude celé řešení považováno za nesprávné. Pro složení zkoušky je nutné dosáhnout předepsaného počtu šedesáti pěti bodů (65).

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Ackroyd, P. (2004). Albion. Kořeny anglické imaginace. Praha: BB art.
Bromhead, P. (1990). Life in modern America. London: Longman.
Bromhead, P. (1993). Life in modern Britain. Harlow: Longman.
Campbell, N., & Kean, A. (2012). American cultural studies: an introduction to American culture (3rd ed). London: Routledge.
Falk, R. (1993). Spotlight on the USA. Oxford: Oxford University.
Mauk, D., & Oakland, J. (2009). American civilization: an introduction (5th ed.). London: Routledge.
McCormick, J. (2018). Contemporary Britain (4th ed.). London: Palgrave.
Oakland, J. (2016). British civilization: an introduction (8th ed.). New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
O'Callaghan, B. (1997). An illustrated history of the USA. Essex: Longman.
O'Driscoll, J. (2009). Britain for learners of English. Oxford: Oxford University Press.
Peprník, J. (2004). Británie a USA: ilustrované reálie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc.
Peprník, J. (2012). Češi a anglofonní svět: kontakty a percepce: (lexikon osob od středověku po rok 1989). Olomouc: Univerzita Palackého.
Purvis, T. L. (2000). Encyklopedie dějin USA. Praha: Ivo Železný.
Wasson, E. A. (2016). A history of modern Britain: 1714 to the present (2nd ed.). Chichester: Wiley Blackwell.
libovolné učebnice anglické gramatiky na úrovni B2/B2+

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .