Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Filozofie - Historie

Studijní program
Filozofie
Specializace kombinace
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
04. 07. 2024 - 13. 08. 2024

Filozofie

Studijní program v kostce

Navazující magisterské studium Filozofie je určeno pro ty studenty a studentky, kteří si na úrovni bakalářského stupně studia ověřili, že filozofické myšlení je pro ně „to pravé ořechové“ a že v rozvíjení a prohlubování tohoto přístupu ke světu chtějí pokračovat. V navazujícím studiu je kladen důraz průnik do oblastí, které nebyly zahrnuty v základní struktuře předmětů bakalářského studia, jako jsou epistemologie a problémy kognitivních věd, gender ve filozofii a Gender Studies, religionistika a současné náboženské směry, filozofie medicíny, filozofie médií, politická filozofie a další volitelné předměty, jež jsou zaměřeny na aktuální a důležité společenské problémy. Pomohou Vám tedy zorientovat se nejen v současných teoretických diskusích, ale nabídnou Vám také nástroje na uvažování o „horké“ současnosti v širokých historických a interdisciplinárních souvislostech. Samozřejmostí je možnost studia cizích jazyků i některých odborných předmětů (především) v angličtině. Naše katedra podporuje studium v zahraničí na svých partnerských univerzitách v rámci programu Erasmus+ a dalších. Pro ty nejšikovnější z Vás nabízí katedra možnost zapojit se do grantů, kdy budete přemýšlet a pracovat společně se svými pedagogy a získáte tak první zkušenosti z týmové filozofické práce. Život na katedře obohacují pravidelné zvané přednášky tuzemských i zahraničních odborníků, ale také pestré kulturní a společenské akce pořádané v průběhu semestru.

Navazující magisterský program Filozofie maior se liší od programu Filozofie completus tím, že Filozofie completus je jednooborovým studiem, kdežto Filozofie maior je studiem dvouoborovým, kdy se filozofie studuje s jiným oborem podle Vašeho výběru.Co se týče náplně studijního programu Filozofie maior, je v něm vzhledem k menší hodinové dotaci určené pro oblast filozofie zredukovaná zejména nabídka předmětů volitelných a výběrových, které rozvíjejí některé filozofické specializace nebo problémy. I ty však, pokud o ně budete mít zájem, můžete absolvovat „nad rámec“ svých povinných a povinně-volitelných předmětů. Pokud si zvolíte variantu programu Filozofie Maior, znamená to, že v tomto studijním programu (filozofie) budete zapsáni a budete z oblasti filozofie vypracovávat závěrečnou práci.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme od Vás vědomosti, schopnosti a dovednosti, které jste získali na bakalářském stupni studia Filozofie. To však nestačí. Pro studium filozofie v navazujícím programu budete potřebovat kromě schopnosti racionálně a kriticky uvažovat a argumentovat také imaginaci, která je nezbytná pro to, abyste mohli uvažovat o problémech nebo nacházet řešení, které si dnes ještě nedokážeme představit. Budete potřebovat svobodnou mysl, která není spoutána (třeba i genderovými) stereotypy, ale i odvahu své myšlenky veřejně prezentovat. Předpokládá se, že pracovitost a poctivost patří k Vašim silným stránkám. Ale zejména nesmí chybět touha po poznání, která bude Vašim „hnacím motorem“ na cestě filozofického uvažování. Pokud si myslíte, že toto všechno je Vám vlastní a chcete to zkusit, pak jste u nás vítáni.

Co se naučíte?

To, co se u nás naučíte, bude ve velké míře záviset na Vás. Odborníci a odbornice, kteří se u nás na katedře věnují jednotlivým filozofickým disciplínám a konkrétním filozofickým problémům, se budou snažit Vám zprostředkovat vše, co znají a umějí, ale zda jejich snaha povede k očekávaným výsledkům, na tom se budete velkou měrou podílet svým přístupem ke studiu. Našim cílem je, abyste byli po absolvování navazujícího magisterského studia filozofie schopni samostatně a kriticky myslet, formulovat nové teoretické i prakticko-společenské otázky, pojmenovávat vznikající problémy, správně a účinně argumentačně podpořit nebo odmítnout jejich možná řešení, promýšlet současné problémy v široké historické perspektivě i s disciplinárním propojením, myslet koncepčně a inovativně. Filozofie je ve velké míře o správném vymezení a používání pojmů, proto je samozřejmostí, že budeme kultivovat Vaši schopnosti přesně se vyjadřovat - a to ústně i písemně. Důraz klademe také na to, abyste si osvojili filozofickou terminologii zejména v angličtině, což Vám umožní zapojit se do filozofických diskusí v rámci mezinárodní komunity.

Po úspěšném absolvování navazujícího magisterského studia můžete pokračovat v doktorském studiu Filozofie, které naše katedra také nabízí.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi a absolventky navazujícího dvouletého studijního programu Filozofie naleznou díky své všestrannosti pracovní uplatnění v rozličných oblastech. Mohou působit v kulturních institucích, nakladatelstvích, muzeích, galeriích apod. Uplatnit se mohou vedle toho v oblasti médií, PR a reklamy a samozřejmě ve vědeckých ústavech, zejména humanitních a společenskovědních. V přírodovědných vědeckých ústavech, technických oblastech či dokonce v průmyslové oblasti se naše absolventky a absolventi uplatňují jako potřebný humanizující a etizující činitel. V neposlední řadě mohou působit ve veřejné správě či nevládních organizacích.

Konkrétní pracovní pozice

 • pracovník/pracovnice kulturních institucí, nakladatelství, muzeí, galerií
 • novinář/ka, publicista/ka, redaktor/ka, tiskový/á mluvčí, copywriter
 • vědecký/a asistent/ka
 • manažer/ka projektů
 • HR specialista/ka
 • vyjednavač/ka, mediátor/ka konfliktů
 • podnikový ombudsman/ombudsmanka
 • etický auditor/ka
 • referent/ka

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

 1. úspěšné vykonání ústní přijímací zkoušky
 2. řádné ukončení studia v (bakalářském) studijním programu

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Ne.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Ústní zkouška prověří znalost základních filozofických pojmů, problémů a způsobů jejich řešení v dějinách filozofického myšlení, schopnost uchazeče/uchazečky vést filozofický dialog a argumentovat, zájem o obor, případně o specifickou oblast filozofické problematiky.

Přijímací pohovor se bude skládat ze dvou okruhů:

 1. Dějiny filozofie
 2. Člověk a jeho otázky

Uchazeč/ka si z každého okruhu vylosuje jednu otázku. Otázky tematicky vycházejí z otázek ke státní závěrečné zkoušce z bakalářského oboru Filozofie.


Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Maximální počet za každý okruh bude 50 bodů, tj. dohromady maximální počet 100 bodů. Minimální počet pro úspěšné vykonání ústní zkoušky je 50 bodů. Hodnotí se přehled v dané oblasti, přesnost uváděných informací a schopnost argumentace.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .