Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Filozofie - Německá filologie

Studijní program
Filozofie
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
04. 07. 2024 - 13. 08. 2024

Filozofie

Studijní program v kostce

Zajímají Vás otázky o člověku, světě a jejich smyslu? Přemýšlíte o tom, co je to pravda, zda existuje a jak ji poznat? Baví Vás číst a sledovat, jak se  vyvíjelo lidské myšlení od antiky po současnost? Chcete se naučit kriticky myslet, správně argumentovat a mnoho dalšího? Pokud ano, pak jste u nás správně! Bakalářské studium Filozofie nabízí vzdělání v oblasti dějin filozofie a všech jejích disciplín (etika, estetika, politická filozofie ad.) a vedle toho řadu volitelných předmětů (ekonomie, právo, buddhismus, islám, utopie a dystopie ad.) vyučovaných skutečnými odborníky s osobním a lidským přístupem. Samozřejmostí je možnost studia cizích jazyků i odborných předmětů (především) v angličtině. Naše katedra podporuje studium v zahraničí na svých partnerských univerzitách v rámci programu Erasmus+ a dalších. Studující mohou absolvovat také odborné exkurze a stáže, které jim pomohou v budoucím uplatnění na trhu práce. Pro ty nejšikovnější katedra nabízí možnost čerpat prospěchové stipendium. Život na katedře obohacují pravidelné zvané přednášky tuzemských i zahraničních odborníků, ale také pestré kulturní a společenské akce pořádané v průběhu semestru.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Filozofie

Filozofie to je jen nekonečný přehled filosofů a jejich myšlenek. Omyl! Zjisti, co obnáší moderní filosofie, čím se zabývá a proč má i v dnešní společnosti své pevné místo. Vše o studiu Filosofie a Základů společenských věd na Filozofické fakultě Ostravské univerzity prozradí filosof David Černín.

Co od vás očekáváme?

Neočekáváme od Vás žádné speciální předchozí znalosti či dovednosti. I s jazyky, které u nás budete dále studovat, můžete začít tzv. od nuly. Co od Vás ale očekáváme, je nadšení pro studium filozofie a zájem o humanitní a společenské vědy obecně. Nedílnou součástí studia je čtení, psaní, přemýšlení, budete proto potřebovat - slovy Komenského - „hlavu ocelovou a zadek olověný“.

Co se naučíte?

Naše absolventky a absolventi získají filozofický základ humanitního vzdělání. Dobře se orientují v dějinách filozofie, ovládají metodologii a základní systematiku filozofického tázání. Díky tomu jsou schopni koncepčního, systematického a racionálního řešení mnoha praktických problémů v kulturní, politické, vědecké i umělecké oblasti. Vystudujete-li bakalářský program Filozofie, budete umět filozoficky zobecňovat a systematicky uvažovat o konkrétních problémech, formulovat otázky, pojmenovávat problémy, a vytvářet tak návrhy koncepčních a strategických řešení dílčích problémů. Samozřejmostí je, že se naši absolventi umí přesně vyjadřovat, správně a účinně argumentovat - a to ústně i písemně. Po úspěšném absolvování bakalářského studia lze pokračovat v navazujícím odborném magisterském studiu, zejména programu filozofie nebo příbuzných humanitních či společenskovědních programů.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventky a absolventky bakalářského studijního programu Filozofie naleznou díky své všestrannosti pracovní uplatnění v rozličných oblastech. Mohou působit v kulturních institucích, nakladatelstvích, muzeích, galeriích apod. Uplatnit se mohou vedle toho v oblasti médií, PR a reklamy a samozřejmě ve vědeckých ústavech, zejména humanitních a společenskovědních. V přírodovědných vědeckých ústavech, technických oblastech či dokonce v průmyslové oblasti se naše absolventky a absolventi uplatňují jako potřebný humanizující a etizující činitel. V neposlední řadě mohou působit ve veřejné správě či nevládních organizacích.

Konkrétní pracovní pozice

 • pracovník/pracovnice kulturních institucí, nakladatelství, muzeí, galerií
 • novinář/ka, publicista/ka, redaktor/ka, tiskový/á mluvčí, copywriter
 • vědecký/a asistent/ka
 • manažer/ka projektů
 • HR specialista/ka
 • vyjednavač/ka, mediátora/ka konfliktů
 • podnikový ombudsmana/ombudsmanka
 • etický auditor/ka
 • referent/ka

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

 1. úspěšné vykonání písemné přijímací zkoušky
 2. dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Ne.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který bude prověřovat základní znalosti problematiky humanitních a společenských věd s důrazem na orientaci v oblasti filozofie a jejích disciplín.

Kritéria pro vyhodnocení

U každé otázky je jen jedna odpověď správná. Správná odpověď se hodnotí přidělením vždy stejného počtu bodů, za nesprávnou odpověď se body neodčítají. V testu je možné získat maximálně 100 bodů, přičemž minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Blecha, Ivan: Filosofie – základní problémy. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2002.
Blecha, Ivan: Filosofická čítanka. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2000.
Kol.: Odmaturuj ze společenských věd. Didaktis, Brno 2017.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .