OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra filozofie > Studium a přijímací řízení > Nabízené obory

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Polský jazyk a literatura
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra slavistiky - Oddělení polonistiky
Anotace oboru:Tříletý bakalářský studijní obor Polský jazyk a literatura (v kombinaci s jiným oborem v rámci OU) je realizován jako kombinace teoretického vzdělávání a praktické aplikace získaných znalostí a dovedností. Vytváří předpoklady pro získání jazykové kompetence a odborné kvalifikace na úrovni nižšího stupně vysokoškolského vzdělání s možností přijetí do navazujícího magisterského studia.
Profil absolventa:Bakalářský studijní obor Polský jazyk a literatura je koncipován jako odborné studium, které spojuje teoretické vzdělávání s praktickou aplikací znalostí a dovedností s cílem vychovat absolventy schopné využívat střední úroveň jazykové kompetence B2 (samostatný uživatel cizího jazyka podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) a samostatně řešit zadané úkoly ve studovaném jazyce na základě osvojených odborných znalostí a dovedností v oboru. Absolvent je schopen vyjadřovat se ústně i písemně v širokém spektru komunikativních situací, orientuje se v polské literatuře, má znalost širších kulturněhistorických souvislostí a lingvoreálií. Absolvent dokáže rovněž porozumět hlavním myšlenkám složitých polskojazyčných psaných textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat (včetně odborných diskusí ve svém oboru). Dokáže se účastnit rozhovoru v polštině natolik plynule a spontánně, umí v polštině napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností. Absolvent získává profilaci v zdokonalování jazykové kompetence a rozvoji všeobecných znalostí o literatuře a kultuře Polska, v oblasti praktického jazyka a jazyka ve sféře podnikání či činnosti v polských menšinových organizacích. Absolvent bude schopen účelně komunikovat a samostatně řešit zadané úkoly v polštině ve formách, které odpovídají trendům v oblasti informační společnosti a bude připraven nastoupit do praxe, která vyžaduje střední komunikativní kompetenci v polštině a širší obecně vzdělanostní rozhled. Připravenost absolventa bude rozšířena na požadavky praxe mj. o odborné znalosti v oblasti podnikatelské polštiny. Absolvent bude schopen vést obchodní korespondenci v polštině či se účinně podílet na přípravě cizojazyčných materiálů.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Bez přijímací zkoušky. Uchazeč/ka nekoná přijímací zkoušku. Doporučuje se znalost základů polského jazyka a orientace v polské kultuře a reáliích v rozsahu uvedené doporučené literatury.
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).
facebook
rss
social hub