Den s překladem 2010

logo

16. března 2010 od 9:00 se v posluchárně E304 budovy E uskuteční slavnostní zakončení 5. ročníku československé překladatelské soutěže Den s překladem, oceněné evropskou cenou LABEL 2009.

Soutěž realizuje tým pedagogů překladatelských a tlumočnických seminářů všech jazykových kateder Filozofické fakulty OU.

Vysokoškolští studenti z České a Slovenské republiky zaslali do letošního ročníku celkem 114 překladů odborného a literárního textu, z nichž nejlepší ocení děkanka FF OU, pod jejíž záštitou se tato soutěž koná. Kromě klasických slovanských, románských a germánských jazyků se každoročně zvyšuje počet příspěvků ze švédštiny, ukrajinštiny, italštiny, letos soutěž nově obohatily překlady z norštiny, japonštiny a hebrejštiny. V dopolední části Dne s překladem si studenti a pedagogové po předání čestných uznání vyslechnou přednášky renomovaných českých a slovenských překladatelů a tlumočníků, odpoledne proběhnou workshopy na jednotlivých jazykových katedrách.

Každý ročník soutěže je zakončen vydáním sborníku Translatologica Ostraviensia, který obsahuje konferenční příspěvky Dne s překladem, seznam soutěžících a oceněných, ukázky ze studentských překladů a fotografie z konferenčního jednání a  dílen.

Den s překladem se koná pod záštitou děkanky FF OU, doc. dr. Evy Mrhačové, CSc.

  • 16. března 2010 od 9.00 hodin,
  • v místnosti E304 (dříve E24) - budova E (třída Čs. Legií, Ostrava 1).

Program
Program dopoledního zasedání
od 09.00Děkanka FF OU doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.
Zahajovací projev a předání čestných uznání
PhDr. Milada Jankovičová, CSc., Tlumočnický ústav FF UK v Bratislavě
Soudní tlumočení jako specifický druh tlumočení
Doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D., Ústav románských studií FF UK v Praze
Překlad konformní a adaptační
Doc. PhDr. Jiří Josek, Ústav translatologie FF UK v Praze
Překlad dramat a básní Williama Shakespeara
Mgr. Radek Malý, Ph.D., Katedra bohemistiky FF UP v Olomouci
Překladatelská zkušenost s poezií Paula Celana

Program odpoledního zasedání
od 13.30Diskuse nad konkrétními problémy soutěžních překladů budou probíhat v překladatelských dílnách na jednotlivých katedrách (KAA, KGE, KRO, KSL), místo konání bude upřesněno na příslušné katedře.
Překladatelské dílny jsou otevřeny nejen soutěžícím, ale také všem ostatním zájemcům o překlad.

Studenti angličtiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny, ruštiny a polštiny mají pro účast na akcích Dne s překladem 16. března 2010 DĚKANSKÉ VOLNO.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022