Pravidla soutěže

Pravidla soutěže pro vysokoškoláky

Studenti vysokých škol mohou prostřednictvím formuláře zaslat překlad libovolného textu, který si sami zvolí podle svého zájmu či plánovaného profesního zaměření. Soutěží se ve dvou kategoriích, literární (próza a poezie) a neliterární (populárně naučné nebo publicistické texty). Překlady mohou být z devíti různých jazyků – angličtiny, ruštiny, polštiny, španělštiny, němčiny, italštiny, francouzštiny, portugalštiny a latiny*, přičemž pro soutěžní překlad je třeba zvolit překlad pouze originálního, dosud nepřeloženého díla. Samozřejmě je možné pro soutěž přeložit i text, který již byl v českém překladu vydán, ale v takovém případě je nutné přiložit stručný komentář, v němž se k původnímu překladu vyjádříte, tj. vyložíte, v čem se odlišuje vaše překladatelská metoda, v čem je váš překlad jiný, nový, v čem může být přínosem. Zájemci mohou souběžně soutěžit v obou kategoriích nebo v překladu z více než jednoho jazyka.

Soutěž se tradičně vyhlašuje na začátku zimního semestru (v říjnu) a uzávěrka soutěžních příspěvků je vždy 31. ledna následujícího roku. Každý ročník soutěže uzavírá Den s překladem se slavnostním předáváním čestných uznání autorům nejlepších překladů, dopolední konferencí, na které zazní přednášky předních translatologů, překladatelů a tlumočníků, a odpoledními workshopy na jazykových katedrách Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Prosíme, dodržujte níže uvedená soutěžní pravidla, v opačném případě bude soutěžní příspěvek vyřazen.

 • Do soutěže přijímáme výhradně překlady z cizího jazyka do českého jazyka.
 • Jako soutěžní překlad nelze do soutěže přihlásit text, který už byl v minulosti publikován či hodnocen v jiné překladatelské soutěži nebo byl součástí seminární, bakalářské nebo magisterské práce.
 • Autorem soutěžního překladu je vždy jednotlivec, týmově zpracované překlady nebudou přijímány.
 • Pokud je soutěžním příspěvkem překlad textu, který již byl v minulosti přeložen jiným překladatelem, musí soutěžící doplnit svůj překlad komentářem, v němž vyloží, v čem se odlišuje jejich překladatelská metoda, v čem je soutěžní překlad jiný, nový, v čem může být přínosem.
 • Rozsah překladu neliterárního (populárně-naučného nebo publicistického) textu musí být minimálně 5, maximálně 7 normostran. Překlad literárního textu (prózy či dramatu) rovněž minimálně 5, maximálně 7 normostran. U překladu poezie se očekává minimálně 30, maximálně 40 veršů.
 • Odevzdávaný soubor s originálem a soutěžním překladem nesmí obsahovat naskenovaný text a nesmí v něm chybět bibliografický údaj originálu.
 • Soutěžní příspěvky musí být zaslány pouze elektronicky prostřednictvím soutěžního formuláře do 31. ledna následujícího roku od vyhlášení soutěže.

Pravidla soutěže pro středoškoláky

Studenti středních škol se mohou do soutěže zapojit pouze prostřednictvím svého vyučujícího na střední škole. Na rozdíl od vysokoškolských studentů si nemohou zvolit libovolný cizojazyčný text, ale mají na výběr ze dvou vybraných textů v každém soutěžním jazyce (angličtině, francouzštině, španělštině, němčině, polštině a ruštině). Soutěžní texty pro středoškoláky jsou ke stažení na těchto stránkách pouze v soutěžním období, a to od října do 31. ledna následujícího roku. Studenti si vyberou pouze jeden z nabízených textů za daný jazyk a jeho překlad odevzdají svému vyučujícímu. Autorem soutěžního překladu je vždy jednotlivec, týmově zpracované překlady nebudou přijímány. Učitel vybere dva nejlepší překlady z každého jazyka, které následně zašle do soutěže prostřednictvím emailové adresy .

Pozor, z důvodu velkého zájmu o soutěž, může každá střední škola zaslat pouze dva nejlepší překlady z každého jazyka (celkem tedy maximálně 12 překladů). Nezapomeňte do předmětu zprávy vždy uvést název soutěže a jazyk, z něhož je překlad pořízen. Je na zvážení vyučujícího, které překlady vybere jako nejlepší a zašle do soutěže.

Postup přihlášení je následující:

 1. Vyberte si jazyk, v němž chcete soutěžit: překlad z angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, ruštiny, polštiny
 2. Stáhněte si soutěžní text k překladu - vždy vybíráte pouze jeden z textů nabízených za daný jazyk..
 3. Kontaktujte svého vyučujícího jazyka, z něhož překládáte.
 4. Zvolte si přezdívku, pod kterou budete soutěžit, a odevzdejte svému vyučujícímu soutěžní překlad. Nezapomeňte ho podepsat přezdívkou.
 5. Váš vyučující zašle překlad na adresu . Každý jazyk do samostatného emailu.
 6. V textu emailu je třeba uvést 4 údaje: jméno a příjmení studenta, přezdívku studenta, email studenta, úplný název (nikoli zkratku) a adresu školy. Neuvedení těchto údajů je důvodem k vyřazení ze soutěže.

Do předmětu emailové zprávy je třeba uvést:

 • název soutěže (Den s překladem nebo stačí zkratka DsP)
 • zvolený soutěžní jazyk (například: „DsP – překlady z francouzštiny“)

Soutěž se tradičně vyhlašuje v říjnu a uzavírá v polovině března Dnem s překladem se slavnostním předáváním ocenění autorům nejlepších překladů, dopolední konferencí, na které zazní přednášky předních translatologů, překladatelů a tlumočníků, a odpoledními workshopy na jazykových katedrách Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

* u překladů z latiny lze přijmout pouze texty antických, středověkých a humanistických autorů


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 11. 2020