Den s překladem 2014

logo  
Všichni členové akademické obce jsou srdečně zváni na společné zasedání studentů a učitelů u příležitosti slavnostního zakončení

IX. ročníku překladatelské soutěže,

 
které se koná pod záštitou děkana FF OU, prof. dr. A. Zářického, Ph.D.,
11. března 2014 od 9.00 hodin
v místnosti E308 (budova E, Třída Čs. legií, Ostrava 1).Program dopolední konference
 1. Doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum FF OU v Ostravě
  Úvodní slovo a předání čestných uznání
 2. Mgr. Athena Alchazidu, Ph.D., FF Masarykovy univerzity v Brně
  Překlad a překladatel v globalizovaném světě. Nové možnosti a nové nástrahy při řešení starých problémů.
 3. Gabriela Gańczarczyk, Organizace META o.p.s., Praha
  Komunitní tlumočení v českém prostředí.
 4. PhDr. Martin Djovčoš, Ph.D., FIF Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici
  Sociologické aspekty prekladu: Zostane prekladateľstvo v rukách dobrovoľníkov?
 5. Doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D., FF Ostravské univerzity v Ostravě
  Jak si kojot snědl penis aneb k českým překladům ústní slovesnosti severoamerických Indiánů
Program odpoledního zasedání od 14.00 - překladatelské dílny
Diskuse nad konkrétními problémy soutěžních překladů budou probíhat v překladatelských dílnách na jednotlivých katedrách (KAA, KGE, KRO, KSL), místo konání bude upřesněno na příslušné katedře. Překladatelské dílny jsou otevřeny nejen soutěžícím, ale také všem ostatním zájemcům o překlad.

Představujeme vám přednášející Dne s překladem 2014

Athena Alchazidu je odbornou asistentkou na Ústavu románských jazyků a literatur Filozofické fakulty brněnské Masarykovy univerzity, kde působí od roku 1992. Profesně se zabývá španělskou a latinskoamerickou literaturou, zejména poválečnou románovou tvorbou španělských autorů. Je autorkou řady odborných publikací. V poslední době překládá beletrii ze španělštiny. Jejím profilovým autorem je španělský spisovatel Carlos Ruiz Zafón.

Gabriela Gańczarczyk působí od září 2012 jako metodička komunitního tlumočení v organizaci META, dříve v rámci projektu Cizinci jako komunitní tlumočníci, a od ledna 2014 v rámci projektu projektu Komunitní tlumočníci ve víru integrace.

Organizace META o.p.s., - Společnost pro příležitosti mladých migrantů se věnuje oblasti integrace cizinců do českého vzdělávacího systému a pracovního trhu. Poskytuje poradenství a vzdělávací aktivity cizincům a podporuje pedagogy v jejich práci s žáky a studenty s odlišným mateřským jazykem. Klienty organizace jsou cizinci bez rozdílu pobytového statusu a pedagogičtí pracovníci všech stupňů a typů škol. Společnost sídlí v Praze, ale působí i v dalších krajích České republiky. Posláním společnosti je aktivně přispívat k nastavování a zkvalitňování podmínek podporujících rovné příležitosti migrantů, a to především v oblasti vzdělávání, které je jednou z podmínek úspěšného začleňování se do společnosti.

Martin Djovčoš skončil magisterské štúdium v roku 2006 na Filologickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii anglický jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra. Po ukončení štúdia nastúpil na asistentské miesto na Katedre anglistiky a amerikanistiky FIF UMB. V roku 2009 ukončil rigorózne štúdium obhajobou práce Ekvivalencia na rôznych jazykových úrovniach. Hierarchizácia. Typológia. Riešenia. V roku 2008 nastúpil na doktorandské štúdium na Katedru anglistiky a amerikanistiky Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2012 mu bol po úspešnej obhajobe práce Prekladateľ v kontexte doby: sociologické aspekty prekladu a prekladania udelený titul PhD. Je autorom viac než tridsiatich domácich i zahraničných publikácií so zameraním sa na preklad a tlmočenie. Okrem vedeckej práce sa podieľal aj na umeleckých prekladoch Sakiho diela do slovenčiny v spoluautorstve s Martinom Kubušom a Barborou Kráľovou či preklade poviedok Sira Arthura Conana Doyla v spolupráci s Barborou Kráľovou. Je spoluzakladateľom a výkonným riaditeľom prvej slovenskej študentskej prekladateľskej spoločnosti pri FF UMB. Je tiež spoluorganizátorom literárnych večerov a vedeckých podujatí určených pre študentov, ale i širokú verejnosť. Zároveň je šéfredaktorom časopisu Kritika prekladu.

Miroslav Černý (* 1977) pracuje na Katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Odborně se zaměřuje na vývoj anglického jazyka a mezioborové disciplíny. Publikoval řadu vědeckých i populárně-naučných textů, mj. učebnice Úvod do studia gótštiny (2008) a Homo loquens. Vybrané kapitoly z lingvistické antropologie (2009), cestopisy Africká pohlednice (2009) a Pátá rovnoběžka. Za přírodními národy Asie, Afriky a Ameriky (2011) či překlad staroseverské Ságy o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém (2009). V loňském roce mu v nakladatelství Argo vyšla komentovaná antologie indiánských mýtů a legend nazvaná Poselství prachu.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022