Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Dalibor Janiš

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 524, budova DM
funkce:ředitel centra
obor činnosti:dějiny středověku a raného novověku (13.-16. století) se zaměřením na právní dějiny
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1975
e-mail:
osobní WWW stránka:https://ostrava.academia.edu/DaliborJaniš

Vzdělání

1996 – 2000PrF MU v Brně – int. doktorské studium v oboru Teoretické právní vědy (Ph.D.)
1991 – 1996PrF MU v Brně – magisterské studium oboru Právo (Mgr.)

Praxe

2017 – dosudFF, OU, KHI - odborný asistent
2015 – 2017FF, OU, KHI – vědecký pracovník
2012 – 2015FPF SU, ÚHV – odborný asistent
2000 – 2012HÚ AV ČR, Brno – vědecký pracovník

Výzkumná a grantová činnost

Granty neaktivníČtvrtý lateránský koncil a proměna českých zemí ve 13. a 14. století, GA ČR, 15-01866S (člen řešitelského týmu)
Raně novověká moravská zemská zřízení v kontextu kodifikačních procesů ve střední Evropě, GA ČR, P405/12/0639 (člen řešitelského týmu)
Zemské soudnictví, zeměpanské úřady a správní systém na Moravě vrcholného středověku, GA ČR, 404/03/P122 (řešitel)
Moravské zemské zřízení z roku 1545 – edice, GA AV ČR, KJB80153 (řešitel)
Moravský zemský sněm v 16. století (Edice sněmovních památek z let 1518–1570), GA ČR, 404/05/2082 (řešitel)
Vladislavské zemské zřízení a počátky ústavního zřízení v českých zemích (1500–1619), GA ČR, 404/00/1721 (člen řešitelského týmu)
Vývoj české ústavnosti v letech 1627–1918, GA ČR, 407/03/0527 (člen řešitelského týmu)
Historizace střední Evropy jako téma pro rozvoj lidského potencionálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání a zapojení současných a budoucích vědecko-výzkumných pracovníků do mezinárodních VaV aktivit, ÚHV FPF SU, projekt v rámci OPVK 2.3 (vědecko-pedagogický pracovník)

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

Časopis Východní Morava (tajemník redakce)
Matice moravská (člen)
Klub Augusta Sedláčka (člen)
International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (člen)

Základní výzkumné zaměření

dějiny středověku a raného novověku (13.–16. století) se zaměřením na právní dějiny
edice pramenů zemského práva
dějiny šlechty a šlechtických sídel
památková péče


Všechny publikace

Janiš, D. Entstehung der Landesordnung aus dem Jahr 1535 und formelle Grundlagen für das Ständesystem in Mähren.. Rechtsgeschichte ? Legal History. 2018, roč. 2018, sv. 26, ISSN 1619-4993.
Janiš, D., Vrla, R., Štětina, J., Langová, J., Holík, J., Vácha, Z. a Schenk, Z. Hrady Zlínského kraje. 1. vyd. Lukov: Spolek přátel hradu Lukova, 2018. 335 s. ISBN 978-80-905794-4-6.
Janiš, D. Idea míru ve středověkém myšlení a právu. In: Normy a hodnoty ve středověké společnosti. Ostrava. 2018.
Janiš, D. Neznámé plány k přestavbě zámku v Choryni ze začátku 19. století. In: Ingredere hospes X 2017 Kroměříž. Kroměříž: Národní památkový ústav, 2018. s. 88-97. ISBN 978-80-87231-52-4.
Janiš, D. Normy a hodnoty ve středověké společnosti [Workshop]. Ostrava, null. 2018.
Janiš, D. Pod nadvládou šlechtických rodů (do 1604). In: Holešov. Město ve spirálách času. 1. vyd. Brno - Holešov: Město Holešov, 2018. s. 57-73. Vlastivědná knihovna moravská, sv. 102. ISBN 978-80-7275-106-8.
Janiš, D. The Liberties of the Estates and the Beginning of the Representative Assemblies in the Medieval Czech State. Parliaments, Estates & Representation. 2018, ISSN 0260-6755.
Janiš, D. Between Great Moravia and Přemyslid Bohemia. Ways of Christianization in the Czech Lands in the Middle Ages in the Latest Czech Research. Tabularium Historiae. 2017, 2(1), s. 13-29. ISSN 2543-8433.
Antonín, R., Srodecki, P., Janiš, D., Antonín Malaníková, M. a Kersken, N. Crusading and the Crusader Movement in the Peripheries of the Christian West 1100-1500 [Konference]. Marburg, Spolková republika Německo. 2017.
Janiš, D. Formování měst na statcích olomouckého biskupství na východní Moravě (Kelč, Valašské Meziříčí, Rožnov p. R.). In: Forum Urbes Medii Aevi XVI ? Středověká města a jejich zakladatelé (k založení Ostravy biskupem Brunem ze Schauenburka v nadregionálním kontextu. Ostrava: Archaia Brno, NPÚ Ostrava, Ostravská univerzita. 2017.
Janiš, D. a Štětina, J. Historie a stavební vývoj středověkého hradu a renesančního zámku v Holešově. Castellologica Bohemica. 2017, roč. 2017, č. 17, s. 191-240. ISSN 1211-6831.
Janiš, D. Hrady a tvrze na biskupském panství Kelč (K problematice sídel nižší služebné šlechty ve středověku). In: 16. specializovaná konference stavebněhistorického průzkumu - HRADY A TVRZE V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH. Kroměříž: Národní památkový ústav, Kroměříž. 2017.
Janiš, D. K historii a stavebnímu vývoji zámku v Choryni. In: Buchlovský Sciurus 2017 (8. ročník sympozia). Buchlov: Národní památkový ústav úop Kroměříž. 2017.
Janiš, D. Kolektivní identita moravské šlechty a stavovské struktury na pohusitské Moravě. In: 11. sjezd českých historiků (Profesní setkání historiček a historiků České republiky). Olomouc: Univerzita Palackého, Sdružení historiků ČR. 2017.
Janiš, D. Léno Holešov, jeho sídlo a držitelé ve 13. a 14. století (K vývoji lenních statků olomouckého biskupství ve středověku). In: Castellum ressurectionis. Zámek opět vzkříšený 2015-10-13 Castellum ressurectionis. Zámek opět vzkříšený. Holešov: Město Holešov, 2017. s. 149-163.
Janiš, D. Odpověď (záští) a normativní zakotvení nepřátelství a svépomoci v českém a moravském zemském právu v 15. až 17. století. Časopis Matice moravské. 2017, roč. 2017, č. 136, s. 235-268. ISSN 0323-052X.
Janiš, D. Role brněnského hradu ve strukturách moravského zemského soudnictví. In: Dějiny hradu Špilberka. 1. vyd. Brno: Archiv města Brna, 2017.
Janiš, D., Štaffen, Z. a Vrla, R. Zánik hradu Starého Světlova. Průzkumy památek. 2017, roč. 2017, č. 24, s. 21-28. ISSN 1212-1487.
Janiš, D. Zemští škůdci, psanci a lotři. Trestní předpisy v pramenech moravského zemského práva v 15.-zač. 17. století. In: Przestępczość kryminalna w Europie Środkowej i Wschodniej w XVI-XVIII w. 1. vyd. Łódź: Księżi młyn, 2017. s. 24-42. ISBN 978-83-7729-351-5.
Antonín Malaníková, M., Antonín, R., Srodecki, P. a Janiš, D. Collective identity in the context of medieval studies. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. Interpretationes. 199 s. ISBN 978-80-7464-882-3.
Janiš, D. Finding of Law, Collective Judgement and the Provincial Judiciary in Medieval Central Europe. In: 1. Prager-Berliner Mediävistentreffen. Transformationsprozesse in der europäischen Zivilisation zwischen Antike, Mittelalter und Humanismus. Praha: Centrum medievistických studií. 2016.
Janiš, D. Hrad Cimburk a rod pánů z Cimburka. In: zvaná přednáška. Muzeum v Podchřibí, Vřesovice: Muzeum v Podchřibí. 2016.
Janiš, D., Vrla, R. a Langová, J. Hrad Lukov - nové objevy. In: zvaná přednáška. Muzeum luhačovického Zálesí, Luhačovice: Muzeum luhačovického Zálesí. 2016.
Janiš, D. Král Zikmund, šlechta a husitství na Moravě. In: Jan Hus. 600 lat. Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2016.
Janiš, D. Milites ac famuli episcopi Olomucensis. Feudal system of the Bishopric of Olomouc and military-service relations in the medieval Czech lands in the 13th century. In: Kościół a wojna. Między wczesnym a późnym średniowieczem: Ecclesia et bellum. Kościół wobec wojny i zaangażowania militarnego duchowieństwa w wiekach średnich 2015-06-26 Bydgoszcz. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkego, 2016. s. 256-271. ISBN 978-83-8018-091-8.
Antonín, R., Srodecki, P., Janiš, D. a Antonín Malaníková, M. Mongolian Expansion and Its Influence on Development in the Eurasian Area in the 13th and 14th Centuries [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Janiš, D. a Janišová, J. Nové články týkající se královských měst v moravském zemském zřízení z roku 1604. In: Alis volat propriis . Brno: Archiv města Brna, 2016. s. 317-327. ISBN 978-80-86736-49-5.
Janiš, D. Rukopis Tovačovské knihy z roku 1511 ze sbírky Starých tisků Moravského zemského archivu v Brně. Studie o rukopisech. 2016, roč. 46, č. 1, s. 133-149. ISSN 0585-5691.
Janiš, D. Seminář o kolektivních identitách nižšího kléru v době mezi Tridentinem a osvícenstvím. 2016.
Janiš, D. Tovačovská kniha a otázka (dis)kontinuity moravského zemského práva v pozdním středověku. In: M. Nodl, P. Wecowski a kol.. Právní kultura středověku. 1. vyd. Praha: Centrum medievistických studií AV ČR a UK při Filosofickém ústavu AV ČR, v.v.i. v Praze, 2016. s. 147-164. Colloquia mediaevalia Pragensia 17. ISBN 978-80-7007-450-3.
Janiš, D. Třicetiletá válka a valašská povstání. In: D. Valůšek a kol.. Hvozdná 1446-2016. Kapitoly z dějin obce. 1. vyd. Hvozdná: Obec Hvozdná, 2016. s. 24-35. ISBN 978-80-270-0641-0.
Janiš, D. Za krále Jiřieho práva zemská jsú puščena. Moravský zemský soud v poděbradské době. In: Poděbradská éra v zemích České koruny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 142-150. ISBN 978-80-7422-538-3.
Janiš, D. a Janišová, J. Dějiny kostela sv. Jakuba Většího a farnosti ve Chvalnově. 1. vyd. Brno: Římskokatolická farnost Chvalnov, 2015. 208 s. ISBN 978-80-263-0995-6.
Janiš, D., Holík, J., Langová, J. a Vrla, R. Hrad Lukov - proměny opevněného sídla. 1. vyd. Lukov: Spolek přátel hradu Lukova, 2015. 184 s. ISBN 978-80-905794-2-2.
Janiš, D., Vácha, Z. a Vrla, R. K nejstarším stavebním dějinám a typologii románského kostela Všech svatých ve Starých Hvězdlicích (okr. Vyškov). Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 40, s. 799-817. ISSN 0231-5823.
Janiš, D. ?Milites ac famuli episcopi Olomucensis?. Feudal System of the Bishopric of Olomouc and the Military-service Relations in the Medieval Czech Lands. In: Kościół a wojna. Między wczesnym a późnym średniowieczem. Bydgoszcz. 2015.
Janiš, D. The Liberties of the Estates and the Beginning of the Representative Assemblies in the Medieval Czech State. In: Making Constitutions, Building Parliaments. London. 2015.
Janiš, D. The Provincial Court of Justice and the Basis of Identity of the Bohemian and Moravian Nobility. In: Collective Identity in Social Networks of the Medieval Europe. Ostrava. 2015.
Janiš, D. Ingredere Hospes 6. Sborník NPÚ Kroměříž 2013.. 2014.
Janiš, D. Petr Kozák (ed.), Účty dvora prince Zikmunda Jagellonského, vévody hlohovského a opavského, nejvyššího hejtmana Slezska a Lužic, z let (1493) 1500-1507. Praha 2014.. 2014.
Janiš, D. Tovačovská kniha a landfrýdy. Proměny zemského práva na Moravě v pozdním středověku. In: Právní kultura ve středověku. Praha. 2014.
Janiš, D. Vít Němec, Nekešové z Landeka na lukovském panství. Lukov 2014.. 2014.


AutorNázev práceTypRok
Cabák OndřejVývoj poddanských měst v horním Pobečví ve středověkubakalářská 2019 
Čerevková RadkaUsazování cizí šlechty v českých zemích ve 13. a 14. stoletíbakalářská 2019 
Gajdorus FilipRod Donátů z Velké Polomi, jejich genealogie a majetková držba do roku 1620bakalářská 2019 
Hermanová BarboraSňatková politika Lucemburků na příkladu potomků Karla IV.bakalářská 2019 
Knopová KateřinaStředověké osídlení Brušperskabakalářská 2019 
Kocourek TomášRožmberkové a jejich postavení v zemských a dvorských strukturách středověkých Čechbakalářská 2019 
Korbelka JanRod Sedlnických z Choltic a jeho majetková držba na severovýchodní Moravěbakalářská 2019 
Krausová TerezaPanství Hranice, jeho držitelé a vývoj ve středověkubakalářská 2019 
Kubiczek MichalZdeněk Konopišťský ze Šternberka, český šlechtic pohusitské a poděbradské dobybakalářská 2019 
Sikorová AnnaHistorie Velké Moravy a její odraz v muzejních expozicích a výstavách Slováckého muzeabakalářská 2019 
Zajícová AdélaHrad jako šlechtická rezidence na příkladu pánů z Kravařbakalářská 2019 
Žákovčíková AlžbětaÚloha koní v prostředí české a moravské šlechty ve středověkubakalářská 2019 
Křižková MichaelaRod Rájeckých z Mírova, jejich genealogie a majetková držbabakalářská 2018 


Landfrýdy jako pramen zemského práva na stavovské Moravě
Hlavní řešitelMgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2021
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Normy a hodnoty ve středověké společnosti
Hlavní řešitelMgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
facebook
rss
social hub