Edita Pelikánová dokončila své doktorské studium

Dne 3. září 2019 ukončila úspěšně své Ph.D. studium na katedře germanistiky Edita Pelikánová. Ve své disertační práci se věnovala kontrastivně pojaté analýze výskytu odborné terminologie v českých a německých časopisech pro ženy, na příkladu časopisu Cosmopolitan. Vedoucím práce s názvem Wissensvermittlung in Frauenzeitschriften: Am Beispiel der Zeitschrift ,Cosmopolitan' byl prof. Norbert. R. Wolf. Oponentské posudky vypracovali doc. Gabriela Rykalová ze Slezské univerzity Opava a emeritní profesor Johannes Schwitalla z Universität Würzburg.

Disertační práce Edity Pelikánové již od počátku vznikala v přímé návaznosti na vědeckou činnost Centra a byla podpořena četnými aktivitami, které s sebou přineslo bádání jak v rámci realizovaného projektu ESF OPVK „Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka na Filozofické fakultě Ostravské univerzity“, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0222, tak také v rámci návazných projektů SGS. Tyto projekty umožnily intenzivní výzkum, školící a rešeršní pobyty v zahraničních knihovnách a také časté konzultace se zahraničními odborníky přímo v Ostravě – zejména s vedoucím disertační práce, který působil na pozici zahraničního experta ve výše uvedeném projektu.

Mezinárodní komise složená z významných evropských germanistů se shodla, že jak obhajoba, tak státní doktorská zkouška v oboru Německá filologie proběhly dle všech kritérií úspěšně. Také za Centrum nové paní doktorce gratulujeme a přejeme jí hodně úspěchů při další práci!


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 02. 2020