Úspěšná doktorská zkouška Marie Werbové

Dne 21. září 2017 ukončila úspěšně své Ph.D. studium na katedře germanistiky Marie Werbová. Ve své disertační práci s názvem „Produktbegleitende Anleitungstexte im Bereich der fachexternen und fachinternen Kommunikation. Eine Untersuchung zur Kommunikationssituation, Textfunktion und sprachlichen Äusserungsformen direktiver Sprachakte in Anleitungen“ se věnovala lingvistické analýze tzv. instruktážních textů. Konkrétně se jednalo o návody k obsluze a návody k instalaci plynových kondenzačních kotlů. Textový korpus této disertace byl rozdělen do dvou dílčích korpusů podle cílové skupiny čtenářů těchto návodů. Instruktážní texty prvního textového korpusu jsou určeny pro skupinu běžných uživatelů zmíněného produktu z řad laiků a jsou nazývány extraoborovou komunikací. Druhý textový korpus obsahuje texty, jejichž cílovou skupinu tvoří specialisté v oboru topenářství a jsou nazývány intraoborovou komunikací. Na základě textové analýzy exemplářů z obou korpusů byly zkoumány jak externí aspekty relevantní pro strukturu textu, tak i interní textové prvky. V popředí zájmu analýzy stály všechny dílčí aspekty tzv. komunikační situace, které hrají důležitou roli při tvorbě návodů pro různé cílové skupiny v závislosti na jejich odborných znalostech v dané oblasti. Dalším bodem disertace byla analýza textových funkcí a jejich přímé či nepřímé vyjádření pomocí jazykových prostředků. Hlavní osou práce je kvalitativní analýza německých jazykových prostředků, pomocí nichž je v návodech vyjádřen tzv. direktivní mluvní akt, charakteristický pro tento textový druh. Součástí práce je i detailní subklasifikace direktivního mluvního aktu na kategorie, kvantitativní analýza výskytu jednotlivých kategorií direktivního mluvního aktu a posouzení vztahu jazykových a nejazykových znaků a funkce obrázků v instruktážních textech.

Vedoucí práce byla prof. Lenka Vaňková a oponenty byli prof. Iva Zündorf z Masarykovy Univerzity v Brně a prof. Axel Satzger z Universität Dresden. Disertační práce Marie Werbové již od začátku vznikala v přímé návaznosti na vědeckou činnost Centra a byla podpořena četnými aktivitami, které s sebou přineslo zejména bádání v rámci realizovaného projektu ESF OPVK „Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka na Filozofické fakultě Ostravské univerzity“, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0222. Tento projekt umožnil intenzivní výzkum, školící a rešeršní pobyty v zahraničních knihovnách a také časté konzultace se zahraničními odborníky přímo v Ostravě. Marie Werbová získala také stipendium Hermann Niermann Stiftung a mohla se své disertaci intenzivně věnovat na univerzitě ve Würzburgu.

Mezinárodní komise složená z významných evropských germanistů se shodla, že jak obhajoba, tak státní doktorská zkouška v oboru Německá filologie proběhly dle všech kritérií úspěšně. Také za Centrum nové paní doktorce gratulujeme a přejeme jí hodně úspěchů při další práci!


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 02. 2020