23. vědecké kolokvium - závěrečné zhodnocení přínosů projektu

logolink

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

Projekt ESF OP VK Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny dospěl do své finální fáze a posledním setkáním projektového týmu tak bylo 23. vědecké kolokvium, které se konalo 17. června 2015.

V rámci tohoto závěrečného kolokvia proběhla zajímavá a podnětná diskuse nejen mezi garantem projektu a přítomnými členy vědeckého projektového týmu, ale také mezi členy týmu navzájem. Prof. Vaňková zhodnotila v podstatě celý průběh projektu, přínos a spolupráci se zahraničními experty projektu, prof. Wolfem a prof. Satzgerem. Také se vyjádřila k badatelské činnosti jednotlivých členů týmu, realizovaným publikacím a přednáškám zahraničních odborníků, kterých se během trvání projektu v Ostravě vystřídala celá řada - prof. Theresa Lillis a prof. Henry Widdowson z Velké Británie, prof. Wolf Peter Klein a prof. Wilhelm Schellenberg z Německa. Zvláště okomentovala prof. Vaňková studijní a badatelskou činnost studentů doktorského studia, kteří byli do projektu zapojeni a měli tak možnost pracovat a konzultovat svou práci nejen s kolegy z projektového týmu, ale také se zahraničními experty projektu, jejichž názory a věcné rady využívali při zpracování svých badatelských úkolů.

23. vědecké kolokvium - závěrečné zhodnocení přínosů projektu23. vědecké kolokvium - závěrečné zhodnocení přínosů projektu23. vědecké kolokvium - závěrečné zhodnocení přínosů projektu23. vědecké kolokvium - závěrečné zhodnocení přínosů projektu

Dr. Tomášková shrnula průběh projektové práce týmu v kontextu vývoje Centra výzkumu odborného jazyka z pohledu anglistů. Projekt poskytl Centru finanční zabezpečení, které nepochybně přispělo k jeho dynamičtějšímu rozvoji a k nastartování některých aktivit, zejména v oblasti zahraničních kontaktů a spolupráce.

Členové projektového týmu pak diskutovali a vzájemně si předávali své zkušenosti a příklady dobré praxe z průběhu celého projektu, hodnotili svou badatelskou činnost i nápady ostatních kolegů. Mezi hlavní přínosy projektu bezesporu patří realizovaná mezinárodní konference v Ostravě, která měla velký ohlas a byla přátelským setkáním vědců z několika evropských zemí. Dále se podařilo navázat kontakty se zahraničními pracovišti, které se podařilo dále posilovat formou účasti členů projektového týmu na odborných zahraničních stážích, například na univerzitách v Helsinkách, Ausburgu, Würzburgu nebo Berlíně. Byla realizována celá řada publikačních výstupů v domácích i zahraničních odborných časopisech a sbornících z konferencí, kterých se členové projektu aktivně zúčastnili. Mezi hlavní publikační výstupy patří sborník ze zmíněné konference s titulem Fachkommunikation im Wandel / The Changing Landscape of Professional Discourse a také monografie Dr. Evy Bajerové s názvem Textverständlichkeit und Textstruktur in der Wissensvermittlung. Analyse von Fachtexten mit biologischer Thematik. Obě publikace byly v rámci posledního kolokvia představeny a distribuovány mezi členy projektové skupiny.

Všichni členové badatelského týmu se vzájemně shodli, že uskutečnění projektu bylo nepochybným přínosem, nicméně neprobádaných oblastí, kterým se mohou společně nadále věnovat, je stále dost a možnosti výzkumu odborného jazyka z anglisticko-germanistického pohledu se jeví v kontextu současného výzkumu a aktuálních potřeb praxe jako dobrá perspektiva do budoucna.

Text: Edita Pelikánová, Milan Pišl
Foto: Milan Pišl