17. vědecké kolokvium

logolink

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

Poslední kolokvium před letním provozem Centra i celé univerzity se konalo dne 25. 6. 2014 a šlo již o 17. setkání členů vědeckého týmu. Tentokrát bylo kolokvium za účasti zahraničního experta projektu prof. Axela Satzgera poněkud slavnostnější než obvykle. Výsledky svého dlouholetého výzkumu zaměřeného na historické lékařské texty prezentovala prof. Lenka Vaňková, která je nejen garantkou celého projektu, ale také významnou posilou vědecko-výzkumného týmu. Svůj referát pojmenovala „Lékařské texty pozdního středověku a raného novověku z českých a moravských archivů a knihoven“ a představila v něm odborné rukopisy z prostředí medicíny (traktáty, zaříkávadla, recepty, herbáře atd.) a zmapovala jejich výskyt v nejvýznamnějších českých a moravských knihovnách a archivech. Dále se prof. Vaňková zaměřila na doplnění rukopisů ve stávajících katalozích a na identifikaci jednotlivých lékařských textů. Cílem jejího výzkumu je také zpracování on-line katalogu rukopisů s lékařskou tématikou. Výstupy tohoto bádání představují vytvoření materiálové základny pro lingvistickou analýzu a zpracování elektronického korpusu textů s lékařskou tématikou z období 14. až 16. století a jeho začlenění do mezinárodní databáze.

V rámci tohoto kolokvia byla také slavnostně pokřtěna monografie prof. Vaňkové „Medizinische Texte aus Archiven und Bibliotheken Böhmens und Mährens (14.-16. Jh.)“, která shrnuje dlouholeté bádání autorky v oblasti medicínských textů. Paní profesorce k vydání publikace gratulujeme a přejeme hodně úspěchů při další práci na vědecko-výzkumných úkolech.

17. vědecké kolokvium<br>Copyright: Mgr. Edita Pelikánová17. vědecké kolokvium<br>Copyright: Mgr. Edita Pelikánová17. vědecké kolokvium<br>Copyright: Mgr. Edita Pelikánová

Následná část kolokvia se věnovala záležitostem, které je aktuálně nezbytné v projektu vyřešit – všichni členové týmu pracují na konferenčních a publikačních výstupech a připravují se zahraniční stáže. Během letního období dojde k finalizaci přípravy příspěvků pro mezinárodní projektovou konferenci v Ostravě.

Dalším bodem programu byla diskuze o přípravách a organizačním zajištění mezinárodní projektové konference. Zahraniční experti projektu se věnují analýze zaslaných abstraktů a rozřazení přihlášených účastníků do jednotlivých sekcí. V následujícím období bude probíhat vyrozumění účastníků o přijetí jejich příspěvků a další přípravné kroky. Členové týmu mají za úkol propagovat konferenci v rámci svých zahraničních kontaktů. Poslední termín pro zaslání abstraktů byl stanoven na 10. 7. 2014.

Všem členům projektového týmu přejeme klidné léto a hodně energie při práci na výzkumných úkolech.