12. vědecké kolokvium řešitelského týmu

logolink

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222

V pořadí již 12. odborné setkání členů řešitelského týmu projektu Centra se konalo 4. února 2014, opět pod vedením prof. Lenky Vaňkové, garantky projektu, a za účasti zahraničních expertů, prof. Norberta Wolfa a prof. Axela Satzgera.

12. vědecké kolokvium řešitelského týmu12. vědecké kolokvium řešitelského týmu12. vědecké kolokvium řešitelského týmu12. vědecké kolokvium řešitelského týmu

Jádrem workshopu byl odborný referát interní doktorandky Katedry anglistiky a amerikanistiky a členky projektového týmu Mgr. Terezy Malčíkové, která se již od magisterského studia věnuje studiu a analýze anglického akademického diskursu (její magisterská práce byla oceněna v roce 2009 jako vynikající cenou děkanky FF OU) a v současné době dokončuje práci disertační, založenou na výzkumu a srovnání dvou typických žánrů akademického diskursu - odborného článku (research article) a vysokoškolské učebnice (undergraduate textbook). Její kvalitativně-kvantitativní výzkum se soustředí na prvky metadiskursu v textech těchto žánrů, přičemž metadiskursem rozumí v souladu s aktuálními mezinárodními výzkumnými výsledky (zvl. Hylandem a jeho spolupracovníky) takové jazykové prostředky, které jsou do textu vkládány primárně jako výraz ohledu ke čtenáři, tj. naznačují, zda lze sdělení chápat jako jednoznačné či jen pravděpodobné, zda se jedná informaci klíčovou či marginální, a pomáhají příjemci zorientovat se bez potíží v textu, tzn. že se podílejí na strukturaci a organizaci textu. Obecně lze z výsledků výzkumu T. Malčíkové říci, že metadiskurs odborných článků a učebnic vykazuje signifikantní rozdíly (metadiskursních prvků je obecně více v učebnicích a častěji zde vyjadřuje jednoznačnost a jistotu; odborné články vykazují užší paletu metadiskursních prvků a často vyjadřují spíše opatrnost tvrzení a neukončenost bádání v dané oblasti), které dokládají rozdílnost funkcí těchto dvou žánrů i jejich sociální a kulturní podmíněnost.

Nejpodnětnější částí následné diskuse bylo (jako již při dřívějších příležitostech) mezikulturní srovnání (anglosasko - germánské/ anglisticko - germanistické) nejen přístupu k metadiskursu a jeho definici, ale také k chápání funkce některých žánrů, zde konkrétně funkce vysokoškolské učebnice, a ke stupni determinace ustrojení žánrů zamýšlenou cílovou skupinou čtenářů.

Za výzkumný tým CVOJ Renáta Tomášková