11. vědecké kolokvium

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222

První odborné kolokvium v novém roce se konalo 8. ledna 2014. Sešli se na něm garant projektu prof. Lenka Vaňková, zahraniční expert projektu prof. Axel Satzger a členové vědecko-výzkumného týmu.

Referát si tentokrát připravil Mgr. Milan Pišl, Ph.D. a věnoval se tématu Efektivní překlady odborných textů pomocí databázové aplikace TRANSIT. Ve svém příspěvku shrnul Dr. Pišl své zkušenosti a poznatky ze zahraničních (Stuttgart, Vídeň) a domácích (Praha, Ostrava) pracovišť a představil databázový software TRANSIT, který je efektivním nástrojem při práci na překladech odborných textů. Jeho referát vyvolal diskuzi o aktuálním dění na trhu s překlady odborných (především technických) textů. Protože se většina členů vědecko-výzkumného týmu věnuje překladům, diskutovaly se i problémy jako odměňování překladatelů za práci na odborných textech, vhodné oblasti použití tohoto softwaru a také předpoklady pro jeho úspěšné rozšíření na trhu, respektive v rámci výuky na FF OU. Tato problematika byla shrnuta v článku, který vyjde v mezinárodním recenzovaném časopise Studia Germanistica č. 13.

Druhá část odborného kolokvia byla určena pro plánování konferenčních výjezdů v příštím období a především organizaci mezinárodní projektové konference. Členové týmu debatovali o struktuře a obsahu konferenčních webových stránek a také o možnostech propagovat konferenci na oborových zahraničních informačních serverech. Dále se diskuze věnovala zajištění konferenčních prostor, ubytovacích kapacit a dalším nezbytným organizačním krokům.

Přejeme všem členům v novém roce hodně elánu při jejich vědecké práci a těšíme se na kvalitní publikační a konferenční výstupy v roce 2014.

Další vědecké kolokvium se uskuteční 4. února 2014.

11. vědecké kolokvium11. vědecké kolokvium11. vědecké kolokvium