7. vědecké kolokvium (prof. L. Vaňková, prof. A. Satzger, prof. N. R. Wolf)

logolink

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

Poslední lingvistické setkání v rámci projektu v tomto akademickém roce se uskutečnilo dne 19. 6. 2013 a jednalo se v pořadí již o sedmé vědecké kolokvium. Pozvání přijali tentokrát oba zahraniční experti projektu – prof. Axel Satzger a prof. Norbert Richard Wolf.

Po úvodním slovu garanta projektu prof. Lenky Vaňkové, byly na programu referáty členů vědeckého týmu. Jako první přednesla svůj příspěvek na téma Academic talk/speech: narration and storytelling in academic discourse Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D. Její bádání v oblasti mluveného akademického diskurzu má precizní a promyšlený metodologický postup a nejen jednotlivé kroky analýzy, ale i získané výsledky se setkaly s velmi pozitivním ohlasem. Dalším tématem bylo Classifications in research on nonverbal communication, které zpracovala a přednesla Mgr. Lenka Kopečková, Ph.D. Ve svém příspěvku podrobně představila diachronní přehled vývoje nonverbální komunikace s přihlédnutím ke 20. století a se zvláštním zřetelem na osobnost Adama Kendona.

Po přednesených referátech se opět rozvinula živá diskuze a především zahraniční experti se vyjádřili ke způsobu zpracování jednotlivých dílčích témat, k metodologickému postupu a také k získaným poznatkům. Přínosné bylo také to, že oba profesoři nastínili možnost dalšího badatelského postupu, formulovali nové výzkumné otázky a navrhli případné společné body pro komparaci angličtiny, němčiny a češtiny.

Posledním, ale velmi důležitým bodem společného setkání byly i plány na odbornou mezinárodní konferenci. Dr. Tomášková představila základní koncept, anotaci, možná témata a rozdělení sekcí. Diskutovalo se také o výběru plenárních řečníků. Jako předběžný termín pro konání konference byl stanoven začátek listopadu 2014.

Všichni členové vědeckého týmu projektu pracují přes léto na svých badatelských úkolech, publikačních výstupech a připravují se na aktivní prezentace na konferencích u nás i v zahraničí. Další projektové vědecké kolokvium se uskuteční v září 2013.

7. vědecké kolokvium (prof. L. Vaňková, prof. A. Satzger, prof. N. R. Wolf)7. vědecké kolokvium (prof. L. Vaňková, prof. A. Satzger, prof. N. R. Wolf)