6. vědecké kolokvium (prof. L. Vaňková, prof. A. Satzger)

logolink

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

Před blížícím se zkouškovým obdobím a letními prázdninami se 22. 5. 2013 členové vědeckého týmu projektu sešli na šestém vědeckém kolokviu, jehož se zúčastnili garant projektu prof. Lenka Vaňková a zahraniční expert projektu prof. Axel Satzger.

Tentokrát byly na programu referáty k dílčím badatelským problémům, které zpracovali, odprezentovali a v kritické diskuzi komentovali členové vědeckého týmu. V rámci tohoto lingvistického setkání zazněly referáty k tématům: multimodální analýza diskurzu (MDA), role nonverbálních prvků pro srozumitelnost odborného textu, kategorizace a funkce paraverbálních prostředků v odborném jazyce, různé přístupy k druhům definic v odborném jazyce atd. Vedle teoretického ukotvení problému byla součástí mnohých příspěvků také ukázková analýza odborného textu dle metodologie, která vzešla z četných konzultací se zahraničními experty projektu. Všechny podklady je možné nalézt na e-learningové platformě Moodle, v kurzu Centrum výzkumu odborného jazyka / Zentrum für Fachsprachenforschung. Toto centrální úložiště materiálů a většiny výstupů projektové práce, které se podařilo zřídit, slouží celému vědeckému týmu. Výhodou je, že data jsou dostupná z jakéhokoli počítače s připojením k internetu, což usnadňuje distribuci a sdílení nejrůznějších podkladů mezi jednotlivými členy.

Po přednesení referátů se rozběhla živá diskuze, kdy se k prezentovaným oblastem vyjadřovali nejen přítomní kolegové z badatelského týmu, ale především zahraniční expert projektu prof. Satzger spolu s garantem projektu prof. Vaňkovou. Jejich poznámky, odkazy na další vhodnou odbornou literaturu a nástin nových možností výzkumu je cenným přínosem nejen pro referující, ale i pro všechny přítomné vědeckovýzkumné pracovníky.

Poslední kolokvium před letními prázdninami se bude konat 19. 6. 2013 a na programu jsou další referáty k dílčím badatelským tématům v rámci projektové práce.

6. vědecké kolokvium (prof. L. Vaňková, prof. A. Satzger)6. vědecké kolokvium (prof. L. Vaňková, prof. A. Satzger)