Proběhla mezinárodní konference Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku

Ve dnech 22.-23. října 2015 proběhla na zámečku v Petrovicích u Karviné, tedy příhodně takřka na samotné česko-polské hranici, konference s názvem „Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku“. Diskutovány na ní byly zejména otázky stýkání se a potýkání českého, polského, ale i německého či židovského živlu na poli politickém, společenském i kulturním, a to v oblasti českého (do roku 1918 rakouského) Slezska a severovýchodní Moravy.

Konference proběhla v rámci tzv. česko-polského či polsko-českého týdne, jehož program začal již 19. října výstavou „Česko-polské kontakty během staletí“ v pražské pasáži Lucerna a pokračoval 20. října odhalením pamětní desky polského osvícence hraběte Huga Kołłątaje na zdi tzv. Jezuitských kasáren v Olomouci. Konference v Petrovicích, pořádaná Centrem regionálních studií, byla vyvrcholením celého týdne, který vzešel ze spolupráce Filozofické fakulty Ostravské univerzity s Akademií Jana Długosze v Čenstochové (dále jen AJD), nadací Silva rerum Polonarum a Ministerstvem kultury a národního dědictví Polské republiky, které projekt financovalo.

Konferenci slavnostně zahájili zástupci participujících institucí - proděkan a prof. AJD dr hab. Janusz Spyra, předseda Nadace Silva Rerum Polonarum dr Krzysztof Czajkowski, ředitel Odboru kulturního dědictví Ministerstva kultury a národního dědictví Polské republiky Mgr. Jacek Miler a děkan FF OU prof. Aleš Zářický. Zdravici pronesl rovněž nový generální konzul Polské republiky v Ostravě Janusz Bilski. Následovala úvodní sekce referátů, které reflektovaly historický vývoj sledovaného regionu z hlediska česko-polských vztahů od středověku do 20. století. Odpolední program probíhal ve dvou paralelních sekcích s již konkretizovanými oblastmi zájmu („Polské vlivy“ a „Poláci v českém/rakouském Slezsku“) a byl doplněn prezentací publikace „Šlechticův žid / Žid šlechticem“, která je společným publikačním výstupem obou akademických institucí. Prezentaci zaštítili rektoři obou univerzit prof. Jana Lata, a dr hab. Zygmunt Bąk, prof. AJD.

Druhý den pokračovala konference sekcí „Česko-polský prostor“. Na závěr se ujala slova děkanka a prof. AJD dr hab. Agnieszka Czajkowska, která promluvila nejen o tradici úspěšné spolupráce obou univerzit, ale vyjádřila též svou spokojenost s právě ukončenou konferencí.

Konferenční příspěvky by se měly v následujícím roce proměnit v odborné studie, které budou vydány v kolektivní monografii, jež vznikne v české i polské jazykové mutaci. Konference byla navíc od počátku zamýšlena jako zahájení širšího projektu, který bude v následujících letech dále rozšířen a bude pokračovat mj. podporou samostatného výzkumu několika vybraných badatelů.

Mezinárodní konference Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku
Mezinárodní konference Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku
Konference - jednání v sekci A
Konference - jednání v sekci B
Prezentace publikace Šlechticův Žid - Žid šlechticem v rámci konference

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017