OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Alina Cogiel

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Alina Cogiel, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: E 0, budova E
funkce:
obor činnosti:metodologie a statistika, kvalitativní výzkum, sociální realita
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociologie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Paulík, K., Cogiel, A., Saforek, P. a Schneiderová, A. Psychologické aspekty zvládání zátěže muži a ženami. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. spis FF OU č. 250/2012. 192 s. ISBN 978-80-7368-993-3.
Kubicová, A. Fenomén spirituality a jeho integrace do osnov sociální práce: In: Smutek, M., Seibel, F. W., Truhlářová, Z. (Eds). In: VII. Hradecké dny sociální práce: Rizika sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. Gaudeamus, 2010. s. 455-459. ISBN 978-80-7435-086-3.
Paulík, K. a Kubicová, A. Osobnost a pracovní spokojenost mužů a žen: Letovancová, E., Vavráková, E.(Ed) Psychologie práce a organizace. In: Psychologia práce a organizácie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2010. Univerzita Komenského v Bratislavě, 2010. s. 377-387. ISBN 978-80-223-2970-5.
Kubicová, A. Vybrané otázky sexuálního vzdělávání a sexuální výchovy: In Vašutová, M. a kol. In: Základy biodromální psychologie. 1. vyd. s. 293-304. ISBN 978-80-7368-934-6.
Kubicová, A. Výzkum copingových strategií mužů a žen na pozadí nábožensko-spirituálních postojů. Psychologie a její kontexty. 2010, roč. 1, s. 123-135. ISSN 1803-9278.
Vašutová, M., Bartlíková, K., Jandová, J., Kubicová, A., MORAVEC, V., Nevřala, J. a Panáček, M. Základy biodromální psychologie. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2010. Spis FF OU č. 232/2010. 376 s. ISBN 978-80-7368-934-6.
Kubicová, A. Zdrowie duchowe a kompetencje zawodowe przedstawicieli profesji pomagających: In BARCZYK, A., BARCZYK, P.,P.(Eds). In: Psychologiczny i terapeutyczny kontekst pracy srodowiskowej. Myslowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2010. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2010. s. 210-217. ISBN 978-83-89032-39-3.
Kubicová, A. Problematika trhu práce a politiky zaměstnanosti. 2009.
Záškodná, H., Kubicová, A. a Mlčák, Z. Prosociální chování a jeho rozvíjení u pomáhajících profesí. 1. vyd. Ostrava: Algoritmus, 2009. 134 s. ISBN 978-80-902491-1-0.
Kubicová, A. Rozvíjení prosociálního chování. In: Prosociální chování a jeho edukace u pomáhajících profesí. 1. vyd. Ostrava: Algoritmus, 2009. s. 57-112. ISBN 978-80-902491-1-0.
Kubicová, A. Sociální kompetence obecné i odborné v kontextu pomáhajících profesí. In: Sociálně psychologické kompetence jedince. 1. vydání. vyd. Ústí nad Labem: UJEP, 2009. s. 120-129. ISBN 978-80-7414-164-5.
Kubicová, A. Střídavá výchova očima dětí. In: Šucha, M., Charvát, M., Řehan, V. (Eds.) (2009). KVALITATIVNÍ PŘÍSTUP A METODY VE VĚDÁCH O ČLOVĚKU. Olomouc: VUP, 2009. VUP, 2009. s. 269-278.
Kubicová, A. Dispoziční a situační proměnné prosociálního chování. In: Osobnost v kontextu prosociálního chování a zátěžové odolnosti. 1. vyd. Ostravská univerzita: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, 2008. s. 35-45. ISBN 978-80-7368-532-4.
Kubicová, A. Dispoziční a situační proměnné prosociálního chování. In: Osobnost v kontextu prosociálního chování a zátěžové odolnosti. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 35-45. ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNI. OSTRAVIENSIS. ISBN 978-80-7368-532-4.
Kubicová, A. a Záškodná, H. Model altruismu v pomáhajících profesích. In: Sborník z mezinárodní konference, s názvem: ?Sociálna sféra SR a sociálna práca?; konané v termínu:12.-13. 11.2008. Nitra: Univerzita KF Nitra, 2008. Univerzita KF Nitra, 2008. s. 30-36. ISBN 978-80-8094-454-4.
Kubicová, A. Praca socjalna w Republice Czeskiej - perspektywy i dylematy edukacji i praktyki. In: Zarzadzanie w pracy socjalnej - wczoraj, dziś i jutro. Myslovice: PMG Sp. z o.o., 2008. PMG Sp. z o.o., 2008. s. 123-130. ISBN 978-83-89032-12-6.
Kubicová, A. a Záškodná, H. Prosociální chování u pomáhajících profesí. Kontakt. 2008, roč. 2008, č. 1/2008, s. 150-158. ISSN 1212-4117.
Kubicová, A. a Záškodná, H. Výchova k prosociálnímu chování. In: Health Education and Quality of Live. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. Jihočeská univerzita, 2007. s. 1-7. ISBN 978-80-7040-993-0.
Záškodná, H. a Kubicová, A. Výchova k prosociálnímu chování. In: Recenzovaný sborník z mezinárodní konference na téma: Výchova ke zdraví a kvalita života. České Budějovice: PdF JU, 2007. PdF JU, 2007. s. 48-54. ISBN -.
Kubicová, A. Výzkum reakcí na nezaměstnanost jako východisko orientující poradenský proces. In: Řehan, V. Šucha, M. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VI. Vybrané aspekty teorie a praxe.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Psychologica 37. Olomouc: UP, 2007. UP, 2007. s. 113-122. ISBN 978-80-244-1813-1.
Kubicová, A. Empatie jako kvalita v pomáhajícím vztahu. In: httpp//conferences@jcu/Affiliation2006-11-02. s. 1-7. ISBN 978-80-7040-962-6.
Mlčák, Z. a Kubicová, A. K pojetí klienta v sociální práci: manažerismus nebo humanistický přístup?. In: Proměny klienta služeb sociální práce/ Social Work Client Metamorphoses. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. Gaudeamus, 2006. s. 410-416. ISBN 80-7041-716-1.
Kubicová, A. Komunikace a asertivita ve škole. 2006.
Kubicová, A. Pedagogické otázky motivace ve škole. 2006.
Kubicová, A. Teorie sociální práce. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Ostrava: FF OU, 2006. FF OU, 2006. s. 111-118. ISBN 80-7368-174-9.
Kubicová, A. a Valoušek, C. Metodologie 1. 2005.
Kubicová, A. Systémy sociálního zabezpečení.. 2005.
Kolibová, H. a Kubicová, A. Trh práce a politika nezaměstnanosti . 2005.
Kubicová, A. a Kolibová, H. Trh práce a politika zaměstnanosti. 2005.
Kubicová, A. Counselling w pracy socjalnej. In: Socjologia i praca spoleczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki spolecznej. Torún: Akapit, 2004. Akapit, 2004. ISBN 83-89163-06-3.
Kubicová, A. Kariérové poradenství ve Finsku. In: Acta academica karviniensia 2. Karviná: OPF SU v Karviné, 2004. OPF SU v Karviné, 2004. s. 109-113. ISBN 1212-415X.
Kolibová, H. a Kubicová, A. Vybrané alternativy zapojení malých a středních firem ve prospěch sociálního rozvoje regionu. In: Sborník výzkumných prací Ústavu malého a středního podnikání. Karviná: Ústav malého a středního podnikání, 2004. Ústav malého a středního podnikání, 2004. ISBN 80-7248-274-2.
Kubicová, A. Poradenství pro nezaměstnané jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti. In: Vstup do Evropské unie a očekávané změny na trhu práce. Praha: Národní vzdělávací fond a Národní informační středisko pro poradenství, 2003. Národní vzdělávací fond a Národní informační středisko pro poradenství, 2003. s. 27-35. ISBN 80-86728-05-6.
Kolibová, H. a Kubicová, A. Práce jako zdroj sociální identity. In: Sborník výzkumných prací Ústavu malého a středního podnikání. Karviná: Ústav malého a středního podnikání, 2003. Ústav malého a středního podnikání, 2003. s. 107-127. ISBN 80-7248-216-5.
Kolibová, H. a Kubicová, A. Lidské zdroje jako faktor rozvoje organizace. In: Sborník výzkumných prací Ústavu malého a středního podnikání. Karviná: Ústav malého a středního podnikání, 2002. Ústav malého a středního podnikání, 2002. s. 111-129. ISBN 80-724174.
Kubicová, A. Starting Points of Firm´s Communication Structure. In: Second Point International Symposium Transition Countries Joining Eurpean Union. Karviná: SU v Opavě, 2002. SU v Opavě, 2002. s. 552-555. ISBN 80-7248-172-X.
Kubicová, A. a Berka, O. Kurikulární pojetí vysokoškolského poradenství. In: Aktuální otázky vysokoškolského poradenství. České Budějovice: PF JČU , 2001. PF JČU , 2001. s. 13-16.
Kolibová, H. a Kubicová, A. Posilování partnerství na trhu práce v Moravskoslezském kraji. In: Sborník výzkumných prací Ústavu malého a středního podnikání. Karviná: Ústav malého a středního podnikání, 2001. Ústav malého a středního podnikání, 2001. s. 89-107. ISBN 80-7248-126-6.
Kubicová, A. a Kolibová, H. Komunitní společnost. In: Sborník výzkumných prací Ústavu malého a středního podnikání.Díl 5. s. 74-93. ISBN 80-7248-0932-6.
Kubicová, A. Aspekty vzdělávání v oblasti sociálních věd ve Velké Británii. In: Aspekty kvalifikace sociálních pracovníků a zaměření odborné praxe studentů. Karviná: Ústav profesního poradenství OPF SU, 1998. Ústav profesního poradenství OPF SU, 1998. s. 40-43. ISBN 80-7248-018-9.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.AutorNázev práceTypRok
Oláhová LucieSociální práce s rozvádějícími se a rozvedenými rodinamidiplomová 2013 
Podešva PavelSupervize z pohledu pomáhajících pracovníkůdiplomová 2013 
Biolková KateřinaSpiritualita jako podněcující faktor sociální práce s rodinamidiplomová 2012 
Hofmanová AnnaInterakce sociálních pracovníků s rodinami ze sociálně vyloučených lokalit v rámci poskytování sociálně aktivizačních služebdiplomová 2012 
Kolejáková ŽanetaMotivace k sociální práci v kontextu osobních cílůdiplomová 2012 
Baranová MartinaSociální pracovník v roli krizového interventadiplomová 2011 
Březinová JanaNázory Romů na vzdělánídiplomová 2011 
Friedrichová PetraSenioři - klienti sociální prácediplomová 2011 
Fruhwirtová TerezaVýznam spirituality u sociálních pracovníkůdiplomová 2011 
Holaňová BarboraÚkolově orientovaný přístup při práci s klienty azylového domu pro matky s dětmidiplomová 2011 
Kleinová JanaSociální práce s duševně nemocnýmidiplomová 2011 
Kotajná MarcelaSpirituální potřeby seniorůdiplomová 2011 
Kučná ZdeňkaSociální práce s dětmi s výchovnými problémydiplomová 2011 
Macečková AnetaStrategie zvládání zátěže v monoparentálních rodináchdiplomová 2011 
Mravcová ZuzanaSpirituálne potreby študentov vysokých škôldiplomová 2011 
Sadloňová JanaSupervize sociálních pracovníků ve státní a nestátní sféře.diplomová 2011 
Slívová VendulaProblematika zvládání zátěže při péči o seniorydiplomová 2011 
Honová SabinaInstitucionální pomoc rodinám s dětmi se zdravotním postiženímdiplomová 2010 
Marková LucieSociální práce se seniory na Bíloveckudiplomová 2010 
Molíková ŠtěpánkaSociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v lokalitě Železná, Ostrava-Mariánské Hory a Hulvákydiplomová 2010 
Pobudová MichaelaAktivní strategie hledání zaměstnánídiplomová 2010 
Zemanová AliceSupervizor v sociální prácidiplomová 2010 
Čechová MarieExistenciální analýza v poradenském procesudiplomová 2009 
Grycová MarieInterpretace rodinných vztahů dětmi jako inspirace pro sociální práci s rodinoudiplomová 2009 
Mičová MichaelaAnalýza vztahů mezi prosociálními tendencemi u studentů lékařské fakultydiplomová 2009 
Moravcová JanaSociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmidiplomová 2009 
Mrkvičková JanaDobrovolnická činnost v domově pro seniorydiplomová 2009 
Ošutová JitkaProblematika prosociálního chování u studentů sociální prácediplomová 2009 
Skříšovská LucieMotivace k dobrovolnictvídiplomová 2009 
Surmová HanaSociální důsledky nezaměstnanosti v životě rodinydiplomová 2009 
Szczerbová MariolaSociální kompetence v pomáhajících profesích.diplomová 2009 
Šilhavá PetraSociální práce se seniorydiplomová 2009 
Duffková MarkétaSociální práce s dysfunkční rodinoudiplomová 2008 
Galuszková MonikaProsociální chování v práci zdravotních sesterdiplomová 2008 
Janíčková JitkaPostoje studentů sociální práce k problematice syndromu CANdiplomová 2008 
Malíšková MargitaProblematika těžce nemocných a umírajících z pohledu ošetřovatelského personáludiplomová 2008 
Myslikovjanová LucieAnalýza sociálních služeb města Krnovdiplomová 2008 
Ručková AliceSociální a zdravotní péče o dlouhodobě nemocné seniorydiplomová 2008 
Rybníčková PatriciaPROBLEMATIKA SYNDROMU VYHOŘENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮdiplomová 2008 
Bebková RadmilaSociální problematika rodindiplomová 2007 
Bobáková BarboraReflexe sociálních služeb pro osoby se zrakovým postiženímdiplomová 2007 
Christu LambriniVliv ztráty zaměstnání na rodinu z pohledu nezaměstnanýchdiplomová 2007 
Chytrová RenátaSociální práce s dysfunkční rodinoudiplomová 2007 
Dandová ŠárkaPřipravenost dospívajících na odchod z dětského domovadiplomová 2007 
Drábková VeronikaDítě v péči SOS vesničekdiplomová 2007 
Halatová HanaHendikepované osoby na trhu prácediplomová 2007 
Kosťuková VendulaŽivotní strategie nezaměstnaných diplomová 2007 
Lasotová EvženieK problematice domácí péčediplomová 2007 
Valčíková MichaelaPoradenství pro nezaměstnanédiplomová 2007 
Volná MarcelaSociální práce s nedobrovolným klientem.diplomová 2007 
Grabicová JanaSrovnání vybraných projektů humanitární a rozvojové pomocibakalářská 2012 
Satke MarkétaCharitativní práce věnována nevyléčitelně nemocným a jejich rodinným příslušníkůmbakalářská 2012 
Skarková JanaBudování identity dítěte v náhradní rodinné péčibakalářská 2012 
Stachovcová JanaOblast sociálně- právní ochrany dětí se zaměřením na výchovná opatřeníbakalářská 2012 
Caisbergerová JanaSociální asistence v rodinách s dětmibakalářská 2011 
Halfarová AndreaPracovní zátěž pracovníků ústavní péčebakalářská 2011 
Schönová NikolaVýznamné osobnosti české sociální prácebakalářská 2011 
Černochová LuciePorozvodové uspořádání rodinybakalářská 2010 
Kolejáková ŽanetaRole motivace v práci sociálního pracovníkabakalářská 2010 
Oláhová LucieDítě v péči rozvedeného rodičebakalářská 2010 
Sršňová AlenaKontaktní práce v kontextu terénní sociální práce s dětmi a mládežíbakalářská 2010 
Tichavská EliškaRole sociálního pracovníkabakalářská 2010 
Vaňková SylviePsychosociální dopady rozvodu na nezletilé dětibakalářská 2010 
Baranová MartinaVýchova k prosociálnímu chování na základní školebakalářská 2009 
Lochmanová KvětaSociální práce s dospívajícím a jeho rodinoubakalářská 2009 
Macečková AnetaPsychosociální problematika osamělých matek s dětmibakalářská 2009 
Mravcová ZuzanaPoradenstvo pre nezamestnanýchbakalářská 2009 
Vojvodíková ŠárkaPoradenství pro nezaměstnané na úřadech prácebakalářská 2009 
Vysoudilová LucieProsociální chování a jeho rozvíjeníbakalářská 2008 
Gallová PetraDobrovolnictvíbakalářská 2007 
Houdková LudmilaSociální práce s týranými dětmibakalářská 2007 
Smyčková LenkaAnalýza sociálních služeb v rámci neziskového sektorubakalářská 2007 
Zbořilová RenátaProblematika rodin s mentálně postiženým dítětembakalářská 2007 
Větrovská VendulaProblematika azylových domů pro matky s dětmibakalářská 2006 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub