OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM

Lukáš Lička

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Lukáš Lička, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 304, budova D
funkce:
obor činnosti:středověká filosofie a věda
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1823
e-mail:
osobní WWW stránka:https://cas-cz.academia.edu/LukasLicka/Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Lička, L. Attention, Perceptual Content, and Mirrors: Two Medieval Models of Active Perception in Peter Olivi and Peter Auriol. Filosofický časopis. Special Issue. 2017, č. 2, s. 101-119. ISSN 0015-1831.
Lička, L. Non sicut mus de foramine: Some 13th Century Approaches Towards the Extramissionist Explanation of Vision. In: Theories of Sense-Perception in the 13th and 14th Centuries. Berlín: Humboldt Universität. 2017.
Perception in Scholastics and Their Interlocutors: (Filosofický časopis, Special Issue 2, 2017). 2017.
LIČKA, L. Perception and Objective Being: Peter Auriol on Perceptual Acts and their Objects. American Catholic Philosophical Quarterly. 2016, roč. 90, s. 49-76. ISSN 1051-3558.
LIČKA, L. Peter Auriol and his Predecessors on the Identity of Species with Cognitive Act. In: Peter Auriol and his Vicinity. Leuven: KU Leuven, Institute of Philosophy. 2016.
Lička, L. Vnímání, kauzalita a pozornost: Roger Bacon a Petr Olivi. Studia Neoaristotelica. A Journal of Analytical Scholasticism. 2016, č. 13, s. 1-38. ISSN 1214-8407.

Všechny publikace

Lička, L. Valerián Magni, O Světle mysli a jeho obraze / De luce mentium et eius imagine [On the Light of the Mind and its Image]. 2018.
Lička, L. Attention, Perceptual Content, and Mirrors: Two Medieval Models of Active Perception in Peter Olivi and Peter Auriol. Filosofický časopis. Special Issue. 2017, č. 2, s. 101-119. ISSN 0015-1831.
Lička, L. Dipartimento di Filosofia, Universita degli Studi di Milano. 2017.
Lička, L. Humboldt Universität zu Berlin. 2017.
Lička, L. Nejkrásnější věda, člověk v prázdnu a tvář v zrcadle: role pozorovatele ve středověkých teoriích smyslového vnímání. In: Jednota filozofická. Olomouc: KFI FF UP. 2017.
Lička, L. Non sicut mus de foramine: Some 13th Century Approaches Towards the Extramissionist Explanation of Vision. In: Theories of Sense-Perception in the 13th and 14th Centuries. Berlín: Humboldt Universität. 2017.
Perception in Scholastics and Their Interlocutors: (Filosofický časopis, Special Issue 2, 2017). 2017.
Lička, L. Smyslové vnímání a role pozorovatele ve středověké filosofii: Roger Bacon, Petr Olivi, Petr Auriol. In: Seminář "Smyslové vnímání: dějiny a struktura filosofického problému". Praha: ÚFaR FF UK. 2017.
Lička, L. What is in the Mirror? The Metaphysics of Mirror Images in Albert the Great, Peter Auriol and the Prague Quodlibet by Prokop of Kladbury (1417). In: Seminari di Storia della filosofia medievale. Milano: Dipartimento di Filosofia, Universit? degli Studi di Milano. 2017.
Lička, L. Zrcadla a středověcí aristotelikové. In: Aristotle and Aristotelianism. Olomouc: KFI FF UP. 2017.
LIČKA, L. Attention, Perceptual Content, and Mirrors: Two Medieval Models of Active Perception in Peter Olivi and Peter Auriol. In: Issues of Perception between Medieval and Early Modern Philosophy. Ostrava: FF OU. 2016.
LIČKA, L. Causa terminativa: pátý typ příčiny?. In: Aristotelés a příčiny. Praha: Filosofický ústav Akademie věd. 2016.
LIČKA, L. Čtyři, nebo pět příčin? Petr Olivi o terminativní kauzalitě. In: Genetyczna i Historyczna Metoda jako Hermeneutyka Historii filozofii. Bukowina Tatrzańska: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 2016.
Woźniczka, M., Otisk, M., Kalnická, Z., Hromek, P., Dolák, A., Kramoliš, O., LIČKA, L., Herůfek, J., Żýwiołek, A., Naldoniová, L., Zelenka, T., Oziębłowski, M., Perek, M. a Olech, A. Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. Vzdělanec v provincii / Uczony na prowincji, tomus 3. 238 s. ISBN 978-80-7464-831-1.
LIČKA, L., Otisk, M. a Heider, D. Issues of Perception between Medieval and Early Modern Philosophy [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
LIČKA, L. Optics at the Prague Faculty of Arts in the Middle Ages: The Case of John of Borotin. In: Studying the Arts in Medieval Bohemia: Production, Reception and Transmission of Knowledge at the Arts Faculty of Prague University in the Middle Ages (2nd Annual Meeting of Societas Artistarum). Praha: Filosofický ústav AV ČR (Praha); IRHT CNRS (Paříž). 2016.
LIČKA, L. Perception and Objective Being: Peter Auriol on Perceptual Acts and their Objects. American Catholic Philosophical Quarterly. 2016, roč. 90, s. 49-76. ISSN 1051-3558.
LIČKA, L. Peter Auriol and his Predecessors on the Identity of Species with Cognitive Act. In: Peter Auriol and his Vicinity. Leuven: KU Leuven, Institute of Philosophy. 2016.
LIČKA, L. Politická moc a jazykový význam: reálná existence společenských institucí podle Petra Oliviho. In: Realita a skutečnost ve středověku. Ostrava: FF OU. 2016.
Otisk, M., LIČKA, L. a ČERNÍN, D. Realita a skutečnost ve středověku: IV. ročník ostravského medievistického kolokvia [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2016.
LIČKA, L. Unity and Diversity in Medieval Psychology. In: Unity and diversity of medieval (Central) Europe: Social order and its cohesive and disruptive forces. Olomouc: Univerzita Palackého. 2016.
Lička, L. Vnímání, kauzalita a pozornost: Roger Bacon a Petr Olivi. Studia Neoaristotelica. A Journal of Analytical Scholasticism. 2016, č. 13, s. 1-38. ISSN 1214-8407.
LIČKA, L. Co je člověk? Petr Auriol a role kognitivní psychologie ve středověké definici člověka. In: Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. s. 55-78. Interpretationes. ISBN 978-80-7464-781-9.
LIČKA, L. Peter Auriol on Categories, Relations, and Cognition. In: Workshop on the History of Scholastic Logic. Praha: Akademie věd, Filosofický ústav. 2015.
LIČKA, L. Petr Olivi: okrajový přístup ve středověké nauce o duši?. In: Filozof na prowincji: Rola elit intelektualnych w środowiskach lokalnych. Lubliniec: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2015.
Lička, L. Arabská optika a středověká filosofie. In: Paralely vědy a filozofie. Brno: KFI FF MU. 2014.
Lička, L. Boží ideje a aristotelská nauka o duši: Jan Duns Scotus a Petr Auriol. In: ????? ??? ????. Ostrava: FF OU. 2014.
Lička, L. Definice člověka ve středověké filosofii a role kognitivní psychologie (na příkladu Petra Auriola). In: Pojetí důstojnosti člověka mezi antikou a novověkem. Ostrava: FF OU. 2014.
Lička, L. Esse apparens a jeho role v Auriolově výkladu smyslového vnímání. Filosofický časopis. 2014, roč. 62, s. 539-557. ISSN 0015-1831.
Lička, L. Je optika nemorální? Petr Olivi o povaze smyslového vnímání. In: Středověký člověk: poznání a svět. Ostrava: FF OU. 2014.
LIČKA, L. Lukáš Kotala: Novověká ústní disputace. 2014.
Svoboda, F., Varga, J. a Lička, L. Metafory ve vědeckém myšlení [Konference]. Ostravská univerzita v Ostravě, Česká republika. 2014.
LIČKA, L. Supozice mentálního termínu podle Viléma Ockhama. Studia Neoaristotelica. 2012, roč. 9, č. 9, s. 20-62. ISSN 1214-8407.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub