Přednášky předního německého mediavelisty Karla Borchardta

Během dvou listopadových dní 2014 proběhly na Filozofické fakultě přednášky předního odborníka na středověk prof. Karla Borchardta. Přestože přednášky zazněly v angličtině, byl o ně ze strany studentů i pedagogů vysoký zájem. S laskavým svolením prof. Borchardta si obě přednášky můžete přečíst na těchto stránkách.

První z nich profesor Borchardt věnoval problematice johanitů a jejich převorství v Čechách v pozdním středověku, druhá pak přibližuje epistolární sbírky 13. století připisované Petrovi z Viney a jejich význam pro posílení státní moci.

Prof. Dr. Karl Borchardt působí jako vědecký pracovník v Monumenta Germaniae historica a zároveň je profesorem na Univerzitě ve Würzburgu. Mezi jeho vědecké zájmy patří církevní dějiny středověku, zejména dějiny řádu sv. Jana Jeruzalémského – johanitů; věnuje se rovněž středověkým dějinám Slezska. V poslední době svůj odborný výzkum zaměřuje na problematiku Ars dictaminis, zejména pak na sbírky dochované pod jménem Petra de Vineis a jejich recepci. Je autorem řady odborných monografií a dílčích studií.