OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky

Jan Vorel

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 605, budova D
funkce:vedoucí oddělení rusistiky
obor činnosti:teorie a dějiny ruské literatury, literární komparatistika, ruská kultura
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1852
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

23. 10. 2013Ostravská univerzita v Ostravě: habilitační řízení – Dějiny české literatury, habilitační práce: Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofické hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století.
5. 10. 2005Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky: státní doktorská zkouška – Ruská literatura (vědecká hodnost Ph.D.)
29. 1. 2003Univerzita Palackého v Olomouci: absolvování kurzu Příprava realizátorů distančního vzdělávání
24. 1. 2003Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky: Státní rigorózní zkouška v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd (akademický titul doktor filozofie, PhDr.)
1994 – 1999Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, magisterský studijní program Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy a gymnázia, studijní obor: český jazyk – ruský jazyk
1990 – 1994Masarykovo gymnázium Vsetín

Zaměstnání, praxe

15. 9. 1999Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky – odborný asistent; teorie a dějiny ruské literatury, literární komparatistika (česká – ruská literatura), ruská kultura
2013docent, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky

Členství v organizacích

Vědecký kruh Ediční rady Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. (člen)
2011 – 2014člen komise pro projektovou a grantovou činnost FF OU.
Člen stipendijní komise FF OU
Český komitét slavistů (Slovanský ústav AV ČR) (člen)
Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z.s.,(AV ČR) (člen)
Člen oborové rady dr. studia: FF UK, Ústav východoevropských studií, Slovanské literatury
Člen oborové rady dr. studia: FF OU, Katedra slavistiky, Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
Člen oborové rady dr. studia: FF MU, Ústav slavistiky, Ruská literatura
Člen habilitační komise (2016), FF UK, Slovanské literatury (doc. H. Nykl)

Projektová činnost

Literatura a vědění/Literatur und Wissen, (2012–2015, Slovanský ústav AV ČR, (spoluřešitel). Vedoucí: doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D. (Slovanský ústav AV ČR). Členové týmu: Mgr. Siegfried Ulbrecht, Dr., PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D., Mgr. Miroslav Olšovský. Zahraniční partner: Oddělení jazyků a literatur Univerzity v Göteborgu, Švédsko. Členové týmu: Prof. Dr. Edgar Platen (koordinátor za švédskou stranu) a doc. Dr. Frank Thomas Grub. Projekt podporován z Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR, č. projektu M300921201. Jeho cílem je příprava německy psané kolektivní vědecké publikace, jejíž autoři se zamýšlejí nad reflexí či transferem lidského vědění do umělecké literatury. Na vybraných příkladech z české, ruské, polské a německé literatury budou ukazovány nejen společné evropské kořeny slovanských a neslovanských literatur, ale i interkulturní přístup k jednotlivým národním literaturám. Projektu se účastní i další badatelé z České republiky (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., PF UJEP Ústí nad Labem; prof. Dr. Elke Mehnert, PF ZČU Plzeň; doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D., FF OU Ostrava; Dr. Marie Frolíková, Praha), z Německa (prof. Dr. Dirk Uffelmann, Univerzita v Passau) a z USA (Dr. Karin Wozonig, Davis, California).
Specifický výzkum: SGS22/FF/2016-2017 Ruská a polská literární esejistika přelomu 19. a 20. století v komparativním pojetí (2016-2017, řešitel). Cílem projektu je komparativně orientovaný výzkum ruské a polské literatury přelomu 19. a 20. století. Zájem badatelského týmu je orientován na interpretaci estetického kódu ruského a polského symbolizmu v jeho postupném vývoji, prezentaci koexistence dobového ruského a polského uměnovědného myšlení a na komplexnější komparativní pohled na základní estetické konstanty ruského a polského symbolizmu, kdy jsou postupně vedle sebe postaveny a uvedeny do analogie esteticko-filozofické koncepce předních ruských a polských teoretiků moderního umění.


Vybrané publikace

Vorel, J. Die ästhetisch-philosophische Metamorphose des tschechischen und russischen Modernismus. Vom Kantschen Modell der autonomen Schönheit zur Hegelschen Darstellung der absoluten Idee in der Kunst. In: Ulbrechtová, Helena - Grub, F. T. (ed.) - Platen, E. (ed.) - Ulbrecht, Siegfried (ed.). Literatur und menschliches Wissen. Analysen zu einer grenzüberschreitenden Beziehung. 1. vyd. Berlin: Kulturverlag Kadmos Berlin, 2018. s. 153-193. Kaleidogramme Bd. 154. ISBN 978-3-86599-360-1.
Vorel, J., Jelínek, I., Przywara, M., FUCIMANOVÁ, M., LIGOCKÝ, P. a Fiurášková, L. Ruská a polská literární esejistika konce 19. a počátku 20. století v komparativním pojetí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 286 s. ISBN 978-80-7464-944-8.
Vorel, J. Metafyzika prostoru v kontextu ruského symbolizmu (P. Florenskij a A. Bělyj: mezi filozofií a uměleckou projekcí). STUDIA SLAVICA. 2016, č. XX, s. 19-32. ISSN 1803-5663.
Vorel, J. Umění a religiozita v esteticko-filozofickém systému Dmitrije Sergejeviče Merežkovského. Poznańskie Studia Slawistyczne. 2015, s. 377-390. ISSN 2084-3011.
Vorel, J. Teurgický princip v českém a ruském symbolizmu. STUDIA SLAVICA. 2014, roč. 18, č. 2, s. 51-58. ISSN 1803-5663.
Vorel, J. Teurgický element slova v estetickém systému Andreje Bělého. Poznańskie Studia Slawistyczne. 2013, č. 4, s. 192-204. ISSN 2084-3011.
Vorel, J. Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofická hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. Spisy FF OU, č. 249/2012. 380 s. ISBN 978-80-7464-032-2.
Vorel, J. Čas konce a obnovy. Motivy Apokalypsy v próze Julia Zeyera a Andreje Bělého. SLAVIA. Časopis pro slovanskou filologii. 2010, roč. 79, s. 334-346. ISSN 0037-6736.
Vorel, J. Estetiko-filosofskije osnovy tvorchestva Andreja Belogo. SLAVIA, časopis pro slovanskou filologii, Česká slavistika, Příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ochrid 10.-16. 9. 2008. 2008, roč. 77, č. sešit 1-3, s. 339-348. ISSN 0037-6736.
Vorel, J. Astrální próza Andreje Bělého. 167/2007. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2007. Spisy FF OU. 301 s. ISBN 978-80-7368-317-7.

Všechny publikace

Vorel, J. a RUDINCOVÁ, B. Aktuální stav vědecko-výzkumného zaměření ostravské rusistiky. In: PROMĚNY ČESKÉ SLAVISTIKY PO ROCE 1989. SÚ AVČR, Praha. 2018.
Vorel, J. Andrej Bělyj: slovo-symbol jako prostředek vyjádření životní jednoty. In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII. Ostrava. 2018.
Vorel, J. Andrej Bělyj: slovo-symbol jako prostředek vyjádření životní jednoty. In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. s. 253-265. STUDIA HUMANITATIS ? ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII. ISBN 978-80-7599-026-6.
Vorel, J. Die ästhetisch-philosophische Metamorphose des tschechischen und russischen Modernismus. Vom Kantschen Modell der autonomen Schönheit zur Hegelschen Darstellung der absoluten Idee in der Kunst. In: Ulbrechtová, Helena - Grub, F. T. (ed.) - Platen, E. (ed.) - Ulbrecht, Siegfried (ed.). Literatur und menschliches Wissen. Analysen zu einer grenzüberschreitenden Beziehung. 1. vyd. Berlin: Kulturverlag Kadmos Berlin, 2018. s. 153-193. Kaleidogramme Bd. 154. ISBN 978-3-86599-360-1.
Vorel, J. Hanuš Nykl, Slavjanofilství a slavjanofilské paradigma (Příspěvek ke studiu ruské filosofie 19. století). 2018.
Vorel, J. a FUCIMANOVÁ, M. Smysl umění v esteticko-filozofickém systému Andreje Bělého a Bruna Schulze. STUDIA SLAVICA. 2018, XXII(2), s. 25-36. ISSN 1803-5663.
Vorel, J. STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII. 2018.
Vorel, J. STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII. 2018.
Vorel, J., Mikulášek, M. a Kalnická, Z. STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2018.
Vorel, J. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 2018.
Vorel, J., Jelínek, I., Przywara, M., FUCIMANOVÁ, M., LIGOCKÝ, P. a Fiurášková, L. Ruská a polská literární esejistika konce 19. a počátku 20. století v komparativním pojetí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 286 s. ISBN 978-80-7464-944-8.
Vorel, J. Teurgický symbolizmus ve slovanských literaturách. In: K. Marcol, J. Kajfosz (eds.). Językowe i kulturowe modelowanie świata. Český Těšín: Kongres Polaków w RC, Uniwersytet Śląski, 2017. s. 257-270. 1. ISBN 978-80-87381-22-9.
Vorel, J. ERASMUS + (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach). 2016.
Vorel, J. Julius Zeyer - "Stavitel chrámu" a "Jan Křtitel západoslovanského literárního symbolizmu" (Ke konstituování esteticko-filozofického kánonu). ORIENS ALITER (Časopis pro kulturu a dějiny střední a východní Evropy). 2016, 1/2016(1), s. 53-71. ISSN 2336-3959.
Vorel, J. K myšlenkovým kontextům ruského symbolizmu (Hermeneutické rozpětí Bělého symbolizmu jako modu cogitandi a modu vivendi). In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VI. Ostrava: FF OU. 2016.
Vorel, J. Metafyzika prostoru v kontextu ruského symbolizmu (P. Florenskij a A. Bělyj: mezi filozofií a uměleckou projekcí). STUDIA SLAVICA. 2016, č. XX, s. 19-32. ISSN 1803-5663.
Vorel, J. Myšlenkové kontexty ruského symbolizmu (Hermeneutické rozpětí symbolizmu A. Bělého). In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 207-220. VI. ISBN 978-80-7464-857-1.
Vorel, J. Stanislav Tumis, Hanuš Nykl (eds.), Prekolonialismus, kolonialismusmus a postkolonialismus: Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě. Praha:Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015, 243 s.. 2016.
Vorel, J., Kalnická, Z. a Mikulášek, M. STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VI [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Vorel, J. STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VI. 2016.
Vorel, J. Noetické dimenze českého a ruského literárního symbolizmu (Hledání hodnotového systému v umění). In: Revitalizace hodnot: umění a literatura II. 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015. s. 389-396. ISBN 978-80-263-0909-3.
Vorel, J. Ohnivý anděl a démony posedlá. Na téma Valerij Brjusov a Sergej Prokofjev debatují režisér Jiří Nekvasil, muzikolog Jan Špaček a rusista Jan Vorel. Akademie. Hudební večer, jednotně koncipovaný a moderovaný, obvykle zaměřený tematicky. Profily hudebníků minulosti, velká historická témata, debaty nad interpretačními otázkami. [Rozhlasová relace].. 2015.
Vorel, J. Ruský symbolizmus a Valerij Brjusov. Antikvariát a klub Fiducia: Národní divadlo moravskoslezské. 2015.
Jelínek, I., Vorel, J., Przywara, M., Bittnerová, D., Gębalová, A., Pacíková, U., Januševičová, J. a Opekar, A. Současná ruská a polská zpívaná poezie I. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. 1. 488 s. ISBN 978-80-7464-773-4.
Vorel, J. Současná ruská a polská zpívaná poezie I. 2015.
Vorel, J. TAJEMSTVÍ TVARU. Proměny vnější a vnitřní formy artefaktu v ruské literatuře 20. století. 2015.
Vorel, J. Teurgický princip v českém a ruském symbolizmu. Ústav východoevropských studií FF UK: FF UK. 2015.
Vorel, J. Umění a religiozita v esteticko-filozofickém systému Dmitrije Sergejeviče Merežkovského. Poznańskie Studia Slawistyczne. 2015, s. 377-390. ISSN 2084-3011.
Vorel, J. Vnější a vnitřní forma ruského experimentálního románu (Andrej Bělyj: "Petrohrad"). In: TAJEMSTVÍ TVARU. Proměny vnější a vnitřní formy artefaktu v ruské literatuře 20. století. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2015. s. 21-54. ISBN 978-80-7464-708-6.
Vorel, J. Die ästhetisch-philosophische Metamorphose des tschechischen und russischen Modernismus (Vom Kantschen Modell der autonomen Schönheit zur Hegelschen Darstellung der absoluten Idee in der Kunst). In: Literatura a vědění/Literatur und Wissen (program interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR, č. projektu M300921201). Praha: Slovanský ústav Akademie věd ČR, v. v. i.. 2014.
Vorel, J. Esteticko-filozofické metamorfózy české a ruské literární dekadence (Od kantovského modelu autonomní krásy k hegelovskému zjevování absolutní ideje v umění). In: Studia humanitatis - ars hermeneutica: metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014. s. 355-370. V. ISBN 978-80-7464-456-6.
Vorel, J. Esteticko-filozofické metamorfózy české a ruské literární dekadence (Od kantovského modelu autonomní krásy k hegelovskému zjevování absolutní ideje v umění). In: Studia humanitatis - Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace V. Ostrava: Ostravská univerzita. 2014.
Vorel, J. Psychoanalytický přístup v esteticko-filozofických koncepcích ruského a českého symbolizmu. Studia Slavica. 2014, roč. 17, s. 49-60. ISSN 1803-5663.
Jelínek, I., Muryc, J., Kolberová, U., Vilímek, V. a Vorel, J. Slavica iuvenum XV. 2014.
Kupcevičová, J., Muryc, J., Raclavská, J., Vorel, J., Vilímek, V., Jelínek, I., Kolberová, U. a Mizerová, S. Slavica iuvenum XV [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Mikulášek, M., Kalnická, Z. a Vorel, J. STUDIA HUMANITATIS: - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE V [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Vorel, J. Studia humanitatis - ars hermeneutica: metodologie a theurgie hermeneutické interpretace V. 2014.
Vorel, J. Teurgický princip v českém a ruském symbolizmu. STUDIA SLAVICA. 2014, roč. 18, č. 2, s. 51-58. ISSN 1803-5663.
Vorel, J. Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofická hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století. 2013.
Vorel, J., Muryc, J., Vilímek, V. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XIV. 2013.
Muryc, J., Vilímek, V., Vorel, J., Jelínek, I., Raclavská, J., Kolberová, U. a Kupcevičová, J. Slavica iuvenum XIV [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Vorel, J. Teurgický element slova v estetickém systému Andreje Bělého. Poznańskie Studia Slawistyczne. 2013, č. 4, s. 192-204. ISSN 2084-3011.
Vorel, J. Brjusovovy klíče k tajemstvím. Studia Slavica. 2012, roč. 16, č. 16, s. 223-239. ISSN 1803-5663.
Kalnická, Z., Mikulášek, M. a Vorel, J. K metodologii humanitních věd na FF OU. 2012.
Vorel, J. Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofická hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. Spisy FF OU, č. 249/2012. 380 s. ISBN 978-80-7464-032-2.
Muryc, J., Vilímek, V., Vorel, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XIII [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Vorel, J., Vilímek, V., Muryc, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XIII. 2012.
Vorel, J. Šaldovy cesty k duchovní integraci moderního umění. In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2012. s. 313-334. 4. ISBN 978-80-7464-161-9.
Vilímek, V., Vorel, J. a Kupcevičová, J. Workshop pro pracovníky Městské knihovny Ostrava [Workshop]. Ostrava, Čadská republika. 2012.
Vorel, J. Cesty Julia Zeyera do jiných světů. In: Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. 1. vyd. Brno: Host, 2011. s. 110-123. ISBN 978-80-7294-346-3.
Vorel, J. D. S. Merežkovskij - od dekadence k teurgii. STUDIA SLAVICA. 2011, č. 15, s. 65-78. ISSN 1803-5663.
Muryc, J., Vilímek, V., Vorel, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XII [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Vorel, J., Vilímek, V., Muryc, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XII. 2011.
Vorel, J. Andrej Bělyj a Otokar Březina (Skryté příbuzenství básníků). In: Studia humanitatis - Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. s. 279-310. III. ISBN 978-80-7368-800-4.
Vorel, J. Čas konce a obnovy. Motivy Apokalypsy v próze Julia Zeyera a Andreje Bělého. SLAVIA. Časopis pro slovanskou filologii. 2010, roč. 79, s. 334-346. ISSN 0037-6736.
Naldoniová, L. a Vorel, J. Pavel Florenskij a Andrej Bělyj - magie slova a symbolu I. Paideia: Philosophical E-journal of Charles University. 2010, roč. 7, s. 1-12. ISSN 1214-8725.
Naldoniová, L. a Vorel, J. Pavel Florenskij a Andrej Bělyj - magie slova a symbolu II. Paideia: Philosophical E-journal of Charles University. 2010, roč. 7, s. 1-13. ISSN 1214-8725.
Vorel, J., Vilímek, V., Muryc, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XI. 2010.
Muryc, J., Vilímek, V. a Vorel, J. Slavica iuvenum XI [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2010.
Vorel, J. Stíny těch zapomenutých. výstava. Brno. Galerie Katakomby. 2010.
Vorel, J. Doporučení publikace do tisku: K problémům hermeneutiky a informační vědy. 2009.
Vorel, J. Doporučení publikace do tisku: Lidský svět školy. 2009.
Vorel, J. Doporučení publikace do tisku: Pltónův Erós očima Vladimíra Solovjova. 2009.
Vorel, J. Doporučení publikace do tisku: Právní hermeneutika a současné teoreticko-právní myšlení. 2009.
Vorel, J. Doporučení publikace do tisku: Univerzalita hermeneutiky - Rozhovor jako životní prostor. 2009.
Vorel, J. Koncepce *Východ - Západ* v genezi románové tvorby Andreje B?lého. In: Die Ost-West-Problematik in den europäischen Kulturen und Literaturen Ausgewählte Aspekte / Problematika Východ - Západ v evropských kulturách a literaturách. Vybrané aspekty. 1. vyd. Praha - Dresden: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. / Neisse Verlag, 2009. s. 705-734. Práce Slovanského ústavu, Nová řada, sv. 25. ISBN 978-80-86420-31-8.
Vorel, J. Město jako odraz stavu bytí Kosmu - metafyzika vody v Bělého románu Petrohrad. STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE II, supplementum recenzovaného vědeckého časopisu STUDIA SLAVICA XIII. 2009, s. 195-200. ISSN 1803-5663.
Vorel, J., Vilímek, V. a HYRNIK, I. Slavica iuvenum X [Konference]. FF OU, Česká republika. 2009.
Vorel, J. a Vilímek, V. Slavica iuvenum X. 2009.
Vorel, J. STUDIA HUNANITATIS, ARS HERMENEUTICA, Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. 2009.
Vorel, J. Estetiko-filosofskije osnovy tvorchestva Andreja Belogo. SLAVIA, časopis pro slovanskou filologii, Česká slavistika, Příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ochrid 10.-16. 9. 2008. 2008, roč. 77, č. sešit 1-3, s. 339-348. ISSN 0037-6736.
Vorel, J. Germenevtika russkogo simvolizma. Filosofsko-esteticheskie koncepcii Andreja Belogo. STUDIA SLAVICA XII. 2008, s. 29-37. ISSN 1214-3111.
Vorel, J. SLAVICA IUVENUM. 2008.
Vorel, J. a HYRNIK, I. SLAVICA IUVENUM: Mezinárodní setkání mladých slavistů [Konference]. OStrava, Česká republika. 2008.
Vorel, J. Astrální próza Andreje Bělého. 167/2007. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2007. Spisy FF OU. 301 s. ISBN 978-80-7368-317-7.
Vorel, J. SLAVICA IUVENUM. 2007.
Vorel, J. a HYRNIK, I. SLAVICA IUVENUM [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2007.
Mikulášek, M. a Vorel, J. STUDIA HUMANITATIS [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2007.
Vorel, J. Esteticko-filozofické koncepce Andreje Bělého (Hermeneutika ruského symbolizmu). In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTIKA (METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. s. 83-91. ISBN 80-7368-252-4.
Vorel, J. Filozof a básník (K dialogu myšlenkových a uměleckých světů Vladimíra Solovjeva a Andreje Bělého). In: Pocta Evě Mrhačové. Ostrava: FF OU, 2006. FF OU, 2006. s. 375-394. ISBN 80-7368-209-5.
Vorel, J. Pocta Evě Mrhačové : k životnímu jubileu doc. PhDr. Evy Mrhačové, CSc., děkanky Filozofické fakulty Ostravské univerzity. 2006.
Vorel, J. SLAVICA IUVENUM. 2006.
Vorel, J. a HYRNIK, I. SLAVICA IUVENUM [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2006.
Vorel, J. Studia humanitatis ars hermeneutica : metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. 2006.
Vorel, J. "Symbolizmus výstupu", magický let na cestě jako modus poznání na noetické pouti hrdinů Bělého románu Petrohrad. STUDIA SLAVICA X. 2006, č. 10, s. 41-54. ISSN 1214-3111.
Vorel, J. University of Glasgow (School of Modern Languages and Cultures, Slavonic Studies). 2006.
Vilímek, V. a Vorel, J. VI. mezinárodní studentská vědecká konference Slavica iuvenum na Katedře slavistiky. Studia slavica - Slovanské studie. 2006, roč. 10, s. 323-324. ISSN 1214-3111.
Vorel, J. Andrej Bělyj - Kóťa Letajev (Cesta "kosmického básníka" k vědomí "Plnosti"). STUDIA SLAVICA IX. 2005, č. 9, s. 75-84. ISSN 1214-3111.
Vorel, J. Noetická próza Julia Zeyera. In: Slavistická čtení. Petrohrad: FF Petrohradské státní univerzity, 2005. FF Petrohradské státní univerzity, 2005. s. 217-221. ISBN 5-8465-0376-4.
Vorel, J. a Jelínek, I. ROSSICA IUVENUM [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2005.
Vorel, J. ROSSICA IUVENUM. 2005.
Vorel, J. a Mikulášek, M. STUDIA HUMANITATIS [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2005.
Vorel, J. Gogolovy Petrohradské povídky. Bloudění labyrintem a hledání středu. Eslavística Complutense, Vol. 4/2004.. 2004, č. 4, s. 121-125. ISSN 1578-1763.
Vorel, J. Kapitoly z ruské literatury a kultury II. 2004.
Vorel, J. O smyslu poznání (gnozeologie Andreje Bělého). STUDIA SLAVICA VIII. 2004, č. 8, s. 85-92. ISSN 1214-3111.
Vorel, J. ROSSICA IUVENUM. 2004.
Vorel, J. Rusko, Petrohradská státní univerzita. 2004.
Lepilová, K. a Vorel, J. Kapitoly z ruské literatury a kultury I (I. pol. 19. stol.). 2003.
Vorel, J. Mýtus v románu A. Bělého. In: Text a kontext: Text a kontext, K. Lepilová a kol. 2003-03-27 FF OU. Ostrava: FF OU, 2003. FF OU, 2003. s. 65-69. ISBN 80-7442-628-4.
Vorel, J. Role mýtu v románu A. Bělého Petrohrad. In: Rusisté Ostravské univerzity na X. kongresu MAPRJAL . Ostrava: FF OU, 2003. FF OU, 2003. s. 46-50. ISBN 80-7042-624-1.
Vorel, J. Stesk po ztraceném světě (Poraněné sny Vladimíra Odojevského). STUDIA SLAVICA VII.. 2003, č. 7, s. 41-50. ISSN 1214-3111.
Vorel, J. Centrum securitatis a jeho hledání v románu V. Nabokova Pozvání na popravu. In: Studia Slavica V. . Ostrava: FF OU, 2002. FF OU, 2002. s. 241-247. ISBN 80-7042-609-8.
Vorel, J. Desakralizace prostoru a ztráta středu v Bělého románu Petrohrad a Zeyerově novele Dům u tonoucí hvězdy. In: Dialog kultur II.: Dialog kultur II., Sborník příspěvku z vědecké konference s mezinárodní účastí, OFTIS, Ústí nad Orlicí 2002-11-19 Univerzita Hradec Králové. s. 233-238. ISBN 80-86042-77-4.
Vorel, J. Letmý dotek jiného bytí. In: Slovanský romantizmus - o žánrovosti: Letmý dotek jiného bytí (Sylfida V. F. Odojevského a touha po sakralizace prostoru), Slovanský romantizmus - o žánrovosti. Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banska Bystrica, 2002 2002-06-05 Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela. Banská Bystrica: Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2002. Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2002. s. 103-116. ISBN 80-8055-410-2.
Vorel, J. Rusko, Rossijskij Universitet Družby Narodov. 2002.
Vorel, J. Interpretace jako výsledek dialogu s autorem. In: Aktuální problémy vyučování ruského jazyka: Aktuální problémy vyučování ruského jazyka, Sborník prací PdF MU č.163 Řada jazyková a literární č. 33 - 2001 2001-05-16 Pdf MU Brno. s. 65-69. ISBN 80-210-2744-4.
Vorel, J. Petrohrad A. Bělého jako prostor gnostické negace předmětného světa. In: Cesta k duši díla - Miroslav Mikulášek . Brno: Literarie Humanitas, FF MU, 2001. Literarie Humanitas, FF MU, 2001. s. 61-67. ISBN 80-210-2531-X.
Vorel, J. Petrohrad A. Bělého jako fenomén gnosticismu. In: Biblické žalmy a sakrálne texty v prekladatelsých a kultúrnych súvislostiach: Philologica LII 2001-02-18 FF UK Bratislava. Bratislava: FF UK Bratislava, 2001. FF UK Bratislava, 2001. s. 385-391. ISBN 80-223-1588-5.
Vorel, J. Fenomén vnitřního hlasu, objektivního psychična v Čechovově Černém mnichovi a Zeyerově Opálové misce. In: Sborník prací FF OU, Literární věda 4,193: Sborník prací FF OU, Literární věda 4 . Ostrava: FF OU Ostrava, 2000. FF OU Ostrava, 2000. s. 151-158. ISBN 80-7042-5.
Vorel, J. Problémy interpretace uměleckých děl obsahujících elementy esoterických nauk. In: Aktuální problémy vyučování ruského jazyka: Sborník prací PdF MU 2000-10-23 Pdf MU. Brno: FF MU Brno, 2000. FF MU Brno, 2000. s. 83-90. ISBN 80-210-2744-4.
Vorel, J. Ruské motivy v próze Julia Zeyera. In: Rusistika 98 Nastupující vědecká generaceˇ: Rusistika ´98. Nastupující vědecká generace 1998-11-17 FF OU. Ostrava: FF OU, 1998. FF OU, 1998. s. 49-54. ISBN 80?7042-5.
Vorel, J. ERASMUS + (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), 14.-16. 11. 2016.
Vorel, J. Petrohradská státní univerzita, 6.-22. 9. 2004.
Vorel, J. Rossijskij Universitet Družby Narodov, 3. 5.- 22. 6. 2002.
Vorel, J. University of Glasgow (School of Modern Languages and Cultures, Slavonic Studies), 7.-11. 11. 2006.


ZkratkaNázev předmětu
KRURuský jazyk
PURCJČlánek recenzovaný v cizím jazyce
PURMJČlánek recenzovaný v mateřském jazyce
VK300Aktivní účast na vědecké konferenci
VK450Aktivní účast na vědecké konferenci
VP300Zapojení do národního výzkum. projektu A
VP600Zapojení do národního výzkum. projektu B
VP900Zapojení do národního výzkum. projektu C
ZP300Zahraniční studijní pobyt krátkodobý A
ZP600Zahraniční studijní pobyt střednědobý B
ZP900Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý C
DPUTPoetika uměleckého textu
DRKL1Ruská kultura 1
DRKL2Ruská kultura 2
DRLK1Ruská literatura 19. století 1
DRLK2Ruská literatura 19. století 2
DRLM1Ruská literatura 20. století 1
DRLM2Ruská literatura 20. století 2
ERKU1Ruská kultura 1
ERKU2Ruská kultura 2
ERKU3Ruská kultura 3
ERUL1Kapitoly z ruské literatury 1
ERUL2Kapitoly z ruské literatury 2
ESBP1Seminář k bakalářské práci 1
ESBP2Seminář k bakalářské práci 2
ESBP3Seminář k bakalářské práci 3
ESKUKulturologický seminář
FRKU1Ruská kultura 1
FRKU2Ruská kultura 2
FRKU3Ruská kultura 3
FSBP1Seminář k bakalářské práci 1
FSBP2Seminář k bakalářské práci 2
FSBP3Seminář k bakalářské práci 3
KRK1Ruská kultura 1
KRK2Ruská kultura 2
KRK3Ruská kultura 3
KSKRSeminář kulturologický
NDIS1Diplomový seminář 1
NDIS2Diplomový seminář 2
NDIS3Diplomový seminář 3
NDSE1Seminář k diplomové práci 1
NDSE2Seminář k diplomové práci 2
NDSE3Seminář k diplomové práci 3
NGARGenologické aspekty ruské literatury
NLKLiterární komparatistika
NORSRuský symbolizmus
NOVTLGenologické aspekty ruské literatury
NPSRLStarší ruská literatura
NSCSamostatná četba
NSLSoučasná ruská literatura
NSVL4Kořeny a tradice světové literatury 4
NSVL5Kořeny a tradice světové literatury 5
NSVL6Kořeny a tradice světové literatury 6
NTLITeorie literatury a poetika um. textu
PDIS1Seminář k diplomové práci 1
PDIS2Seminář k diplomové práci 2
PDIS3Seminář k diplomové práci 3
SBK1ASZZ - Písemná část
SBK2ASZZ - Ruština ve sféře podnikání
SBK3ASZZ - Ruská kultura
SBK4ASZZ - Lingvistická analýza textu
SBP1ASZZ - Písemná část
SBP2ASZZ - Ruština ve sféře podnikání
SBP3ASZZ - Ruská kultura
SBP4ASZZ - Lingvistická analýza textu
SKVSeminář literárněvěd. a kulturol. metod
SVLI1Světová literatura 1
SVLI2Světová literatura 2
SVLI3Světová literatura 3
SVLI4Světová literatura 4
SVL1Světová literatura 19. století
SVL2Světová literatura 20. století
SZB1DSZZ-část-Ruský jazyk a literatura
SZN1OSZZ-část-Ruský jazyk a literatura
SZN1USZZ-část-Ruský jazyk a lit. s didaktikou
1DKR1Dějiny a kultura Ruska 1
1DKR2Dějiny a kultura Ruska 2
1DKR3Dějiny a kultura Ruska 3
1RLK1Ruská literatura 19. století 1
1RLK2Ruská literatura 19. století 2
1RLM1Ruská literatura 1. pol. 20. století
1UDSLÚvod do studia literatury
2KLTSKulturologický seminář
3GARLGenologické aspekty ruské literatury
3RLM2Ruská literatura 2. pol. 20. století
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3TLITTeorie literatury
4DSL1Světová literatura 19. století
4DSL2Světová literatura 20. století
4LTKPLiterární komparatistika
4TSRLŽánrová typologie starší ruské lit.
5GENOGenologie
5KTLVKapitoly z teorie a dějin lit. vědy
5LKTRLiterární komparatistika a její tradice
5LVMELiterární věda a její metodologie
6FIHEFilologická hermeneutika
6SLVKSlovanská literární věda a kritika
6SSSLSrovnávací studium slovanských literatur
6VYU1Výuková činnost 1
6VYU2Výuková činnost 2
7UDR1Úvod do dějin ruské literatury 1
7ZASVZapojení do specifického výzkumu
8DKR1Dějiny a kultura Ruska 1
8DKR2Dějiny a kultura Ruska 2
8DKR3Dějiny a kultura Ruska 3
8UDSLÚvod do studia literatury
9FHFilologická hermeneutika
9GENGenologie
9LKDLiterární komparatistika a její dějiny
9LVMLiterární věda a její metodologie
9PLTPolskojazyčná literatura na Těšínsku
9SLVKSlovanská literární věda a kritika
9SSSLSrovnávací studium slovanských literatur


AutorNázev práceTypRok
Fabiánová KláraKomentovaný překlad díla současného ruského autoradiplomová 2017 
Raičevićová KristýnaKomentovaný překlad povídky V. Pelevina Svet gorizontadiplomová 2015 
Bujáčková Petra\rus{Istoriosoficheskaya proza D. S. Merezhkovskogodiplomová 2014 
Fiurášková Lucie\rus{ZHanr fe1ntezi v russkoi0 literaturediplomová 2014 
Inemanová Petra\rus{Russkaya dekadent\rus{skaya literaturadiplomová 2013 
Korčeková Katarína\rus{Proza Viktora Pelevinadiplomová 2013 
Matěj MiroslavOttova ruská knihovnadiplomová 2013 
Mihalkaninová Petra\rus{Slavyanofilp1stvo i slavyanofily diplomová 2013 
Skýpalová DanielaSoučasná česká literatura v ruských překladechdiplomová 2013 
Bulíčková ZuzanaKulturologicko-překladatelská analýza vybraných částí Karačajevo-čerkeských pohádekdiplomová 2012 
Flešar Michal\rus{Perevod i interpretaciya rasskazov V. Sorokinadiplomová 2012 
Gregorová Andrea\rus{Vliyanie filosofii P. YA. CHaadaeva na russkuyu literaturu 19 v.diplomová 2012 
Vřeťonko Olena\rus{Perevod i interpretaciya rasskaza Tolstogo Smertp1 Ivana Ilp1ichadiplomová 2012 
Kuznetsová Ganna\rus{Russkaya rok-poe1ziya i ee0 potencialp1nye paralleli v zapadnoevropei0skom kulp1turnom kontekstediplomová 2011 
Stachowiczová Andrea\rus{Filosofskaya proza V.F. Odoevskogodiplomová 2011 
Grigierová Hana\rus {Prevrawenie cheloveka v zhivotnoe i ego e1ticheskie aspekty v russkoi0 literature 20 vekadiplomová 2010 
Horák Petr\rus {Proniknovenie i inspiraciya russkogo i cheshskogo teatralp1nogo avangardadiplomová 2009 
Netolická Martina\rus{Tvorcheskaya lichnostp1 Vladimira Solovp1e0va i ee0 vliyanie na russkii0 simvolizmdiplomová 2009 
Bartošová Silvie\rus{Rosssiya Putinabakalářská  
Mikolajková Petra\rus{Religioznye sekty v Rossii (istoriya i nastoyawee vremya)bakalářská  
Bantová Jana\rus{Tolstovstvo (tradicii i sovremennostp1)bakalářská 2018 
Jurzykowská Gabriela\rus{ZHiznp1 i tvorchestvo Z. N. Gippiusbakalářská 2018 
Kordeková Jana\rus{Znachitelp1nye torgovye puti na territorii srednevekovoi0 Rusibakalářská 2018 
Staňková Michaela\rus{CHeshskie grazhdane v sovet\rus{skikh Gulagakhbakalářská 2018 
Šponiarová Michaela\rus{F. M. Dostoevskii0 i F. Kafka (sravnitelp1nyi0 analiz tvorchestva)bakalářská 2018 
Bartošová Barbora\rus{Neoyazychestvobakalářská 2017 
Bílová Zuzana\rus{Sravnenie prepodavaniya predmeta "Russkaya kulp1tura" v otdelp1nykh universitetakh i proekt predlozheniya uchebnykh tekstov dlya studentov bakalavrov v programme "Russkii0 yazyk v sfere biznesa" v Ostravskom universitete v Ostravebakalářská 2017 
Josieková Irena\rus{Poe1ziya F. Tyutchevabakalářská 2017 
Drchalová Kristyna\rus{CHernobylp1skaya tragediya i ee posledstviyabakalářská 2016 
Maňásek Tomáš\rus{Okkulp1tnye rasskazy E. P. Blavatskoi0bakalářská 2016 
Mrázková Veronika\rus{Istoriya Krymabakalářská 2016 
Bendová Kristýna\rus{Rossiya glazami russkikh pisatelei0-e1migrantovbakalářská 2015 
Berný Jan\rus{Problema svobody pechati v sovremennoi0 Rossiibakalářská 2015 
Grygaříková Anna\rus{Istoriya i kulp1tura Odessybakalářská 2015 
Környeiová Lenka\rus{Tainstvennye mesta i suwestva Rossiibakalářská 2015 
Richter Radek\rus{Russkii0 okkulp1tizm na rubezhe 19-20 vekovbakalářská 2015 
Sutorý Michaela\rus{E1kzorcizm v katolichestve i pravoslaviibakalářská 2015 
Tarasenko Svitlana\rus{Kirillo-mefodievskaya missiya i Kievskaya Rusp1bakalářská 2015 
Bittnerová Natalja\rus{Stilp1 modern v russkoi0 i cheshskoi0 zhivopisi i arkhitekturebakalářská 2014 
Drchalová Kristyna\rus{CHernobylp1skaya tragediya i ee posledstviyabakalářská 2014 
Szajnová Karolína\rus{Rossii0sko-chechenskie voi0ny i ikh sledstviyabakalářská 2014 
Zubatá Vendula\rus{Istoriya diplomaticheskikh otnoshenii0 srednevekovoi0 Rusi so stranami Zapadnoi0 Evropybakalářská 2014 
Batryniuk Radek\rus{Istoriya russkoi0 kosmonavtikibakalářská 2013 
Bezděková Šárka\rus{Motivy i temy proizvedenii0 E1. A. Po v rasskazakh i povestyakh V. YA. Bryusovabakalářská 2013 
Cholevová Barbora\rus{Istoriya russkogo voenno-morskogo flota i moreplavaniyabakalářská 2013 
Bujáčková Petra\rusb{E1volyuciya russkoi0 modernist\rusb{skoi0 prozy (roman na rubezhe XIX \rusb{i XX \rusb{vekov)bakalářská 2012 
Fiurášková Lucie\rus{Russkii0 literaturnyi0 e1kspressionizmbakalářská 2012 
Kopcová Tereza\rus{Istoriya russkoi0 organizovannoi0 prestupnostibakalářská 2012 
Raičevićová Kristýna\rus{Psikhologizaciya russkoi0 prozy rubezha 19 i 20 vekov (na materiale dvukh rasskazov V. Bryusova)bakalářská 2012 
Stefanova Natalia\rus{Russkaya ikonopisp1bakalářská 2012 
Doričová Věra\rus{Poslednii0 russkii0 carp1 Nikolai0 Vtoroi0 - nachalo konca rossii0skoi0 monarkhiibakalářská 2011 
Dvořák Josef\rus{Istoriya russkoi0 aviaciibakalářská 2011 
Kaczmarzová Taťána\rus{Sistema koncentracionnykh lagerei0 SSSR i nacist\rus{skoi0 Germaniibakalářská 2011 
Kukuricášová Monika\rus{Praga kak centr russkoi0 poslerevolyucionnoi0 e1migraciibakalářská 2011 
Mihalkaninová Petra\rus{Slavyanofilp1stvobakalářská 2011 
Nováková Eva\rus{N. V. Gogolp1 - poe1t mertvykh dush (sovremennye interpretacionnye vozmozhnosti proizvedenii0 Gogolya i ego vliyanie na sleduyuwie pokoleniya pisatelei0)bakalářská 2011 
Rakusová Dominika\rus{Novye russkiebakalářská 2011 
Saranová Lucie\rus{Aleksandr Nevskii0 i ego rolp1 v russkoi0 istoriibakalářská 2011 
Skýpalová Daniela\rus{Volynskie chekhibakalářská 2011 
Štefek Viktor\rus{Rolp1 Cheshskogo legiona v Russkoi0 grazhdanskoi0 voi0nebakalářská 2011 
Frejek Roman\rus{Istoriya i kulp1tura Novgorodskoi0 respublikibakalářská 2010 
Křenek Tomáš\rus{Istoriya masonstva v Rossii v e1pokhe prosveweniyabakalářská 2010 
Nejdlová Kateřina\rus{E1pokha Pavla Pervogo i ee otrazhenie v russkoi0 kulp1ture konca XVIII \rus{vekabakalářská 2010 
Nejtková Jana\rus {Cheshskii0 i russkii0 avangardy v izobrazitelp1nom iskusstvebakalářská 2010 
Tlašková Eva\rus{Istoriko-kulp1turnye korni gruzino-abkhazskogo i russko-gruzinskogo konfliktov i ikh posledstviya dlya sovremennogo mirabakalářská 2010 
Vřeťonko Olena\rus{Lichnostp1 Rasputina i posledstviya ego vliyaniya na russkuyu istoriyu 1-oi0 poloviny 20-go vekabakalářská 2010 
Honkyš Arnošt\rus {Istoriya russkogo cirkovogo iskusstva i iskusstva varp1etebakalářská 2009 
Krchnivá Pavla\rus{Kulp1turno-politicheskie otnosheniya Kievskoi0 Rusi i Bogemii vo vremena pravleniya Prshemyslovichei0bakalářská 2009 
Waśniowská Renáta\rus {Sudp1ba Khrama Khrista Spasitelya kak otrazhenie russkoi0 istorii i russkoi0 kulp1tury 19 i 20 vekovbakalářská 2009 
Horáková Viktoria\rus {Kulp1t Borisa i Gleba i kulp1t sv. Vaclava - ikh sravneniebakalářská 2008 
Gadmash Lyudmyla\rus{Pravoslavie v CHekhii i Moraviibakalářská 2007 
Kubiczek Jan\rus{Slavyanskaya mifologiya - \rus{yazycheskie Bozhestva - (\rus{Popytka sravnitelp1nogo analiza v cheshsko-\rus{russkom plane). bakalářská 2007 
Stelmachová Anna\rus{Liturgiya pravoslavnoi0 cerkvi po sravneniyu s katolicheskoi0 liturgiei0bakalářská 2007 
Tomášová Markéta\rus{Dialog evrei0skoi0 i russkoi0 kulp1turbakalářská 2007 
Almásyová Janka\rus{Cheshskii0 i russkii0 andergraundbakalářská 2006 
Klusová Veronika\rus{Kulp1turnye pamyatniki Moravskosilezskogo krayabakalářská 2006 
Harnoš Tomáš\rus{Rossiya i Evropa na fone myslei0 P. YA. Chaadaevabakalářská 2005 
Knapková Lucie\rus{Slavyanskaya mifologiya (Popytka sravnitelp1nogo issledovaniya v cheshsko-russkom plane)bakalářská 2005 
Kolářová Hana\rus{Vladimir Vysockii0 i YAromir Nogavica (sravnitelp1nyi0 analiz pesennykh tekstov)bakalářská 2005 
Wolná Petra\rus{Hram Vasiliya Blazhennogo kak otrazhenie kulp1turnoi0 e1pohi Moskovskoi0 Rusibakalářská 2005 


Ruská a polská literární esejistika přelomu 19. a 20. století v komparativním pojetí
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
social hub