Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky

Jan Vorel


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 605, budova D
funkce:vedoucí oddělení rusistiky
obor činnosti:teorie a dějiny ruské literatury, literární komparatistika, ruská kultura
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1852
e-mail:

Vzdělání

23. 10. 2013
Ostravská univerzita v Ostravě: habilitační řízení - Dějiny české literatury, habilitační práce: Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofické hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století.
5. 10. 2005
Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky: státní doktorská zkouška - Ruská literatura (vědecká hodnost Ph.D.)
29. 1. 2003
Univerzita Palackého v Olomouci: absolvování kurzu Příprava realizátorů distančního vzdělávání
24. 1. 2003
Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky: Státní rigorózní zkouška v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd (akademický titul doktor filozofie, PhDr.)
1994 – 1999
Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, magisterský studijní program Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy a gymnázia, studijní obor: český jazyk - ruský jazyk
1990 – 1994
Masarykovo gymnázium Vsetín
 

Zaměstnání, praxe

2013
docent, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky
15. 9. 1999
Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky - odborný asistent; teorie a dějiny ruské literatury, literární komparatistika (česká - ruská literatura), ruská kultura
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2011 – 2014
člen komise pro projektovou a grantovou činnost FF OU
Vědecký kruh Ediční rady Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. (člen)
Člen stipendijní komise FF OU
Český komitét slavistů (Slovanský ústav AV ČR) (člen)
Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z.s.,(AV ČR) (člen)
Člen oborové rady dr. studia: FF UK, Ústav východoevropských studií, Slovanské literatury
Člen oborové rady dr. studia: FF OU, Katedra slavistiky, Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
Člen oborové rady dr. studia: FF MU, Ústav slavistiky, Ruská literatura
Člen habilitační komise (2016), FF UK, Slovanské literatury (doc. H. Nykl)
 


Die ästhetisch-philosophische Metamorphose des tschechischen und russischen Modernismus. Vom Kantschen Modell der autonomen Schönheit zur Hegelschen Darstellung der absoluten Idee in der Kunst
Jan Vorel
Rok: 2018, Kulturverlag Kadmos Berlin
kapitola v odborné knize

Ruská a polská literární esejistika konce 19. a počátku 20. století v komparativním pojetí
Jan Vorel, Igor Jelínek, Michal Przywara, Markéta FUCIMANOVÁ, Petr LIGOCKÝ, Lucie Fiurášková ... další autoři
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Metafyzika prostoru v kontextu ruského symbolizmu (P. Florenskij a A. Bělyj: mezi filozofií a uměleckou projekcí)
Jan Vorel
Rok: 2016, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku

Umění a religiozita v esteticko-filozofickém systému Dmitrije Sergejeviče Merežkovského
Jan Vorel
Rok: 2015, Poznańskie Studia Slawistyczne
článek v odborném periodiku

Teurgický princip v českém a ruském symbolizmu
Jan Vorel
Rok: 2014, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku

Teurgický element slova v estetickém systému Andreje Bělého
Jan Vorel
Rok: 2013, Poznańskie Studia Slawistyczne
článek v odborném periodiku

Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofická hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století
Jan Vorel
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Čas konce a obnovy. Motivy Apokalypsy v próze Julia Zeyera a Andreje Bělého
Jan Vorel
Rok: 2010, SLAVIA. Časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Estetiko-filosofskije osnovy tvorchestva Andreja Belogo
Jan Vorel
Rok: 2008, SLAVIA, časopis pro slovanskou filologii, Česká slavistika, Příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ochrid 10.-16. 9. 2008
článek v odborném periodiku

Astrální próza Andreje Bělého
Jan Vorel
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

From Searching for Cultural Integrity to Symbolism of Temple Building and the Organic Picture of Reality
Jan Vorel
Rok: 2021, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Hidden Affinities Of Andrey Bely And Otokar Březina
Jan Vorel
Rok: 2021, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku

Teurgie v esteticko-filozofickém systému Andreje Bělého a Vjačeslava Ivanova
Jan Vorel
Rok: 2021, SLAVIA, časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Arthur Rimbaud a Andrej Bělyj ve víru verbální magie
Jan Vorel
Rok: 2020, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku

Dějiny a kultura Ruska 3 (studijní opora)
Jan Vorel
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Destrukce vědomí versus hledání duchovní integrity ve struktuře žánru experimentálním románu Andreje Bělého
Jan Vorel
Rok: 2020, Kieleckie Towarzystwo Naukowe
kapitola v odborné knize

Fjodor Sologub - mezi dekadencí a symbolizmem
Jan Vorel
Rok: 2020, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Genesis of Czech Decadence and Symbolism Towards Theurgy
Jan Vorel
Rok: 2020, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Patrika Vargy HISTORIOSOFIE MARGARITY SABAŠNIKOVOVÉ V KONTEXTU RUSKÉHO STEINERIÁNSTVÍ
Jan Vorel
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ostravská rusistika (historie a současnost)
Jan Vorel, Blažena RUDINCOVÁ
Rok: 2020, Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.
kapitola v odborné knize

STUDIA HUMANITATIS VIII
Jan Vorel
Rok: 2020
ediční a redakční práce

STUDIA HUMANITATIS VIII
Jan Vorel
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Dějiny a kultura Ruska 1 (studijní opora)
Jan Vorel
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dějiny a kultura Ruska 2 (studijní opora)
Jan Vorel
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Eva Maliti, Andrej Belyj, celistvosť (v) mnohosti. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, Veda, vydavateľstvo SAV, 2018, ISBN 978-80-224-1696-2.
Jan Vorel
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

From Decadence to Teurgy (Connections in Genesis of Czech and Russian Literature at the End of 19th and Beginning of 20th Century)
Jan Vorel
Rok: 2019, Philological class
článek v odborném periodiku

Hodnotový systém v esteticko-filozofických koncepcích Andreje Bělého
Jan Vorel
Rok: 2019, Ústav slavistiky FF MU: Česká asociace slavistů: Tribun EU
kapitola v odborné knize

Mezi idealistickým a realistickým symbolizmem
Jan Vorel
Rok: 2019, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jan Vorel
Rok: 2019
působení v zahraničí

Úvod do studia literatury (studijní opora)
Jan Vorel, Dmytro Klymenko
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Aktuální stav vědecko-výzkumného zaměření ostravské rusistiky
Jan Vorel, Blažena RUDINCOVÁ
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Andrej Bělyj: slovo-symbol jako prostředek vyjádření životní jednoty
Jan Vorel
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Andrej Bělyj: slovo-symbol jako prostředek vyjádření životní jednoty
Jan Vorel
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die ästhetisch-philosophische Metamorphose des tschechischen und russischen Modernismus. Vom Kantschen Modell der autonomen Schönheit zur Hegelschen Darstellung der absoluten Idee in der Kunst
Jan Vorel
Rok: 2018, Kulturverlag Kadmos Berlin
kapitola v odborné knize

Hanuš Nykl, Slavjanofilství a slavjanofilské paradigma (Příspěvek ke studiu ruské filosofie 19. století)
Jan Vorel
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Smysl umění v esteticko-filozofickém systému Andreje Bělého a Bruna Schulze
Jan Vorel, Markéta FUCIMANOVÁ
Rok: 2018, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku

STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII
Jan Vorel
Rok: 2018
redakční a jazykové úpravy

STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII
Jan Vorel
Rok: 2018
ediční a redakční práce

STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII
Jan Vorel
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jan Vorel
Rok: 2018
působení v zahraničí

Ruská a polská literární esejistika konce 19. a počátku 20. století v komparativním pojetí
Jan Vorel, Igor Jelínek, Michal Przywara, Markéta FUCIMANOVÁ, Petr LIGOCKÝ, Lucie Fiurášková ... další autoři
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Teurgický symbolizmus ve slovanských literaturách
Jan Vorel
Rok: 2017, Kongres Polaków w RC, Uniwersytet Śląski
kapitola v odborné knize

ERASMUS + (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Jan Vorel
Rok: 2016
působení v zahraničí

Julius Zeyer - 'Stavitel chrámu' a 'Jan Křtitel západoslovanského literárního symbolizmu' (Ke konstituování esteticko-filozofického kánonu)
Jan Vorel
Rok: 2016, ORIENS ALITER (Časopis pro kulturu a dějiny střední a východní Evropy)
článek v odborném periodiku

K myšlenkovým kontextům ruského symbolizmu (Hermeneutické rozpětí Bělého symbolizmu jako modu cogitandi a modu vivendi)
Jan Vorel
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metafyzika prostoru v kontextu ruského symbolizmu (P. Florenskij a A. Bělyj: mezi filozofií a uměleckou projekcí)
Jan Vorel
Rok: 2016, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku

Myšlenkové kontexty ruského symbolizmu (Hermeneutické rozpětí symbolizmu A. Bělého)
Jan Vorel
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Stanislav Tumis, Hanuš Nykl (eds.), Prekolonialismus, kolonialismusmus a postkolonialismus: Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě. Praha:Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015, 243 s.
Jan Vorel
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VI
Jan Vorel
Rok: 2016
ediční a redakční práce

STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VI
Jan Vorel
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Noetické dimenze českého a ruského literárního symbolizmu (Hledání hodnotového systému v umění)
Jan Vorel, Josef Dohnal
Rok: 2015, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
kapitola v odborné knize

Ohnivý anděl a démony posedlá. Na téma Valerij Brjusov a Sergej Prokofjev debatují režisér Jiří Nekvasil, muzikolog Jan Špaček a rusista Jan Vorel
Jan Vorel
Rok: 2015
rozhlasové a televizní relace

Ruský symbolizmus a Valerij Brjusov
Jan Vorel
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná ruská a polská zpívaná poezie I
Jan Vorel
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Současná ruská a polská zpívaná poezie I
Igor Jelínek, Jan Vorel, Michal Przywara, Darja Bittnerová, Andrea Gębalová, Urszula Pacíková, Jana Januševičová, Aleš Opekar ... další autoři
Rok: 2015, Ostravská univerzita
odborná kniha

TAJEMSTVÍ TVARU. Proměny vnější a vnitřní formy artefaktu v ruské literatuře 20. století
Jan Vorel
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Teurgický princip v českém a ruském symbolizmu
Jan Vorel
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umění a religiozita v esteticko-filozofickém systému Dmitrije Sergejeviče Merežkovského
Jan Vorel
Rok: 2015, Poznańskie Studia Slawistyczne
článek v odborném periodiku

Vnější a vnitřní forma ruského experimentálního románu (Andrej Bělyj: "Petrohrad")
Jan Vorel, Kolektiv Autorů
Rok: 2015, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Die ästhetisch-philosophische Metamorphose des tschechischen und russischen Modernismus (Vom Kantschen Modell der autonomen Schönheit zur Hegelschen Darstellung der absoluten Idee in der Kunst)
Jan Vorel
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Esteticko-filozofické metamorfózy české a ruské literární dekadence (Od kantovského modelu autonomní krásy k hegelovskému zjevování absolutní ideje v umění)
Jan Vorel
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Esteticko-filozofické metamorfózy české a ruské literární dekadence (Od kantovského modelu autonomní krásy k hegelovskému zjevování absolutní ideje v umění)
Jan Vorel
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychoanalytický přístup v esteticko-filozofických koncepcích ruského a českého symbolizmu
Jan Vorel
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Slavica iuvenum XV
Igor Jelínek, Jiří Muryc, Urszula Kolberová, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Slavica iuvenum XV
Jelena Kupcevičová, Jiří Muryc, Jana Raclavská, Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Igor Jelínek, Urszula Kolberová, Simona Mizerová ... další autoři
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

STUDIA HUMANITATIS
Miroslav Mikulášek, Zdeňka Kalnická, Jan Vorel
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Studia humanitatis - ars hermeneutica: metodologie a theurgie hermeneutické interpretace V
Jan Vorel, Kolektiv Autorů
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Teurgický princip v českém a ruském symbolizmu
Jan Vorel
Rok: 2014, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku

Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofická hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století
Jan Vorel
Rok: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Slavica iuvenum XIV
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Igor Jelínek, Jana Raclavská, Urszula Kolberová, Jelena Kupcevičová ... další autoři
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum XIV
Jan Vorel, Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Igor Jelínek
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Teurgický element slova v estetickém systému Andreje Bělého
Jan Vorel
Rok: 2013, Poznańskie Studia Slawistyczne
článek v odborném periodiku

Brjusovovy klíče k tajemstvím
Jan Vorel
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

K metodologii humanitních věd na FF OU
Zdeňka Kalnická, Miroslav Mikulášek, Jan Vorel
Rok: 2012
ostatní

Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofická hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století
Jan Vorel
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Slavica iuvenum XIII
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Igor Jelínek
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum XIII
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Jiří Muryc, Igor Jelínek
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Šaldovy cesty k duchovní integraci moderního umění
Jan Vorel, Kolektiv Autorů
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Workshop pro pracovníky Městské knihovny Ostrava
Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Jelena Kupcevičová
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Cesty Julia Zeyera do jiných světů
Jan Vorel
Rok: 2011, Host
kapitola v odborné knize

D. S. Merežkovskij - od dekadence k teurgii
Jan Vorel
Rok: 2011, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku

Slavica iuvenum XII
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Igor Jelínek
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum XII
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Jiří Muryc, Igor Jelínek
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Andrej Bělyj a Otokar Březina (Skryté příbuzenství básníků)
Jan Vorel
Rok: 2010, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Čas konce a obnovy. Motivy Apokalypsy v próze Julia Zeyera a Andreje Bělého
Jan Vorel
Rok: 2010, SLAVIA. Časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Pavel Florenskij a Andrej Bělyj - magie slova a symbolu I
Lenka Naldoniová, Jan Vorel
Rok: 2010, Paideia: Philosophical E-journal of Charles University
článek v odborném periodiku

Pavel Florenskij a Andrej Bělyj - magie slova a symbolu II
Lenka Naldoniová, Jan Vorel
Rok: 2010, Paideia: Philosophical E-journal of Charles University
článek v odborném periodiku

Slavica iuvenum XI
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Jiří Muryc, Igor Jelínek
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Slavica iuvenum XI
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Stíny těch zapomenutých
Jan Vorel
Rok: 2010
výtvarná díla v galeriích a muzeích

Doporučení publikace do tisku: K problémům hermeneutiky a informační vědy
Jan Vorel
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: Lidský svět školy
Jan Vorel
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: Pltónův Erós očima Vladimíra Solovjova
Jan Vorel
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: Právní hermeneutika a současné teoreticko-právní myšlení
Jan Vorel
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: Univerzalita hermeneutiky - Rozhovor jako životní prostor
Jan Vorel
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Koncepce *Východ - Západ* v genezi románové tvorby Andreje B?lého
Jan Vorel, Helena Ulbrechtová, Siegried Ulbrecht
Rok: 2009, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. / Neisse Verlag
kapitola v odborné knize

Město jako odraz stavu bytí Kosmu - metafyzika vody v Bělého románu Petrohrad
Jan Vorel
Rok: 2009, STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE II, supplementum recenzovaného vědeckého časopisu STUDIA SLAVICA XIII
článek v odborném periodiku

Slavica iuvenum X
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Ireneusz HYRNIK
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum X
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
ediční a redakční práce

STUDIA HUNANITATIS, ARS HERMENEUTICA, Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace
Jan Vorel
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Estetiko-filosofskije osnovy tvorchestva Andreja Belogo
Jan Vorel
Rok: 2008, SLAVIA, časopis pro slovanskou filologii, Česká slavistika, Příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ochrid 10.-16. 9. 2008
článek v odborném periodiku

Germenevtika russkogo simvolizma. Filosofsko-esteticheskie koncepcii Andreja Belogo
Jan Vorel
Rok: 2008, STUDIA SLAVICA XII
článek v odborném periodiku

SLAVICA IUVENUM
Jan Vorel
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

SLAVICA IUVENUM
Jan Vorel, Ireneusz HYRNIK
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Astrální próza Andreje Bělého
Jan Vorel
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

SLAVICA IUVENUM
Jan Vorel, Ireneusz HYRNIK
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

SLAVICA IUVENUM
Jan Vorel
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

STUDIA HUMANITATIS
Miroslav Mikulášek, Jan Vorel
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Esteticko-filozofické koncepce Andreje Bělého (Hermeneutika ruského symbolizmu)
Jan Vorel
Rok: 2006
stať ve sborníku

Filozof a básník (K dialogu myšlenkových a uměleckých světů Vladimíra Solovjeva a Andreje Bělého)
Jan Vorel
Rok: 2006
stať ve sborníku

Pocta Evě Mrhačové : k životnímu jubileu doc. PhDr. Evy Mrhačové, CSc., děkanky Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Jan Vorel
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

SLAVICA IUVENUM
Jan Vorel
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

SLAVICA IUVENUM
Jan Vorel, Ireneusz HYRNIK
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Studia humanitatis ars hermeneutica : metodologie a theurgie hermeneutické interpretace
Jan Vorel
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

"Symbolizmus výstupu", magický let na cestě jako modus poznání na noetické pouti hrdinů Bělého románu Petrohrad
Jan Vorel
Rok: 2006, STUDIA SLAVICA X
článek v odborném periodiku

University of Glasgow (School of Modern Languages and Cultures, Slavonic Studies)
Jan Vorel
Rok: 2006
působení v zahraničí

VI. mezinárodní studentská vědecká konference Slavica iuvenum na Katedře slavistiky
Vítězslav Vilímek, Jan Vorel
Rok: 2006, Studia slavica - Slovanské studie
článek v odborném periodiku

Andrej Bělyj - Kóťa Letajev (Cesta "kosmického básníka" k vědomí "Plnosti")
Jan Vorel
Rok: 2005, STUDIA SLAVICA IX
článek v odborném periodiku

Noetická próza Julia Zeyera
Jan Vorel
Rok: 2005
stať ve sborníku

ROSSICA IUVENUM
Jan Vorel
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

ROSSICA IUVENUM
Jan Vorel, Igor Jelínek
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

STUDIA HUMANITATIS
Jan Vorel, Miroslav Mikulášek
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

Gogolovy Petrohradské povídky. Bloudění labyrintem a hledání středu
Jan Vorel
Rok: 2004, Eslavística Complutense, Vol. 4/2004.
článek v odborném periodiku

Kapitoly z ruské literatury a kultury II
Jan Vorel
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

O smyslu poznání (gnozeologie Andreje Bělého)
Jan Vorel
Rok: 2004, STUDIA SLAVICA VIII
článek v odborném periodiku

ROSSICA IUVENUM
Jan Vorel
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Rusko, Petrohradská státní univerzita
Jan Vorel
Rok: 2004
působení v zahraničí

Kapitoly z ruské literatury a kultury I (I. pol. 19. stol.)
Květuše Lepilová, Jan Vorel
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Mýtus v románu A. Bělého
Jan Vorel
Rok: 2003
stať ve sborníku

Role mýtu v románu A. Bělého Petrohrad
Jan Vorel
Rok: 2003
stať ve sborníku

Stesk po ztraceném světě (Poraněné sny Vladimíra Odojevského)
Jan Vorel
Rok: 2003, STUDIA SLAVICA VII.
článek v odborném periodiku

Centrum securitatis a jeho hledání v románu V. Nabokova Pozvání na popravu
Jan Vorel
Rok: 2002
stať ve sborníku

Desakralizace prostoru a ztráta středu v Bělého románu Petrohrad a Zeyerově novele Dům u tonoucí hvězdy
Jan Vorel
Rok: 2002
stať ve sborníku

Letmý dotek jiného bytí
Jan Vorel
Rok: 2002
stať ve sborníku

Rusko, Rossijskij Universitet Družby Narodov
Jan Vorel
Rok: 2002
působení v zahraničí

Interpretace jako výsledek dialogu s autorem
Jan Vorel
Rok: 2001
stať ve sborníku

Petrohrad A. Bělého jako prostor gnostické negace předmětného světa
Jan Vorel
Rok: 2001
stať ve sborníku

Petrohrad A. Bělého jako fenomén gnosticismu
Jan Vorel
Rok: 2001
stať ve sborníku

Fenomén vnitřního hlasu, objektivního psychična v Čechovově Černém mnichovi a Zeyerově Opálové misce
Jan Vorel
Rok: 2000
stať ve sborníku

Problémy interpretace uměleckých děl obsahujících elementy esoterických nauk
Jan Vorel
Rok: 2000
stať ve sborníku

Ruské motivy v próze Julia Zeyera
Jan Vorel
Rok: 1998
stať ve sborníku

ERASMUS + (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), 14.-16. 11. 2016
Jan Vorel
Rok:
působení v zahraničí

Petrohradská státní univerzita, 6.-22. 9. 2004
Jan Vorel
Rok:
působení v zahraničí

Rossijskij Universitet Družby Narodov, 3. 5.- 22. 6. 2002
Jan Vorel
Rok:
působení v zahraničí

University of Glasgow (School of Modern Languages and Cultures, Slavonic Studies), 7.-11. 11. 2006
Jan Vorel
Rok:
působení v zahraničí

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
PURCJČlánek recenzovaný v cizím jazyce
PURMJČlánek recenzovaný v mateřském jazyce
VK300Aktivní účast na vědecké konferenci
VK450Aktivní účast na vědecké konferenci
VP300Zapojení do národního výzkum. projektu A
VP600Zapojení do národního výzkum. projektu B
VP900Zapojení do národního výzkum. projektu C
ZP300Zahraniční studijní pobyt krátkodobý A
ZP600Zahraniční studijní pobyt střednědobý B
ZP900Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý C
DPUTPoetika uměleckého textu
DRKL1Ruská kultura 1
DRKL2Ruská kultura 2
DRLK1Ruská literatura 19. století 1
DRLK2Ruská literatura 19. století 2
DRLM1Ruská literatura 20. století 1
DRLM2Ruská literatura 20. století 2
ERKU1Ruská kultura 1
ERKU2Ruská kultura 2
ERKU3Ruská kultura 3
ERUL1Kapitoly z ruské literatury 1
ERUL2Kapitoly z ruské literatury 2
ESBP1Seminář k bakalářské práci 1
ESBP2Seminář k bakalářské práci 2
ESBP3Seminář k bakalářské práci 3
ESKUKulturologický seminář
FRKU1Ruská kultura 1
FRKU2Ruská kultura 2
FRKU3Ruská kultura 3
FSBP1Seminář k bakalářské práci 1
FSBP2Seminář k bakalářské práci 2
FSBP3Seminář k bakalářské práci 3
NDSE1Seminář k diplomové práci 1
NDSE2Seminář k diplomové práci 2
NDSE3Seminář k diplomové práci 3
NFIHEFilolog. hermeneutika a interpretace
NGARGenologické aspekty ruské literatury
NOVTLGenologické aspekty ruské literatury
NPSRLStarší ruská literatura
NSVL4Kořeny a tradice světové literatury 4
NSVL5Kořeny a tradice světové literatury 5
NSVL6Kořeny a tradice světové literatury 6
NTLITeorie literatury a poetika um. textu
PDIS2Seminář k diplomové práci 2
SBK1ASZZ - Písemná část
SBK2ASZZ - Ruština ve sféře podnikání
SBK3ASZZ - Ruská kultura
SBK4ASZZ - Lingvistická analýza textu
SBP1ASZZ - Písemná část
SBP2ASZZ - Ruština ve sféře podnikání
SBP3ASZZ - Ruská kultura
SBP4ASZZ - Lingvistická analýza textu
SKVSeminář literárněvěd. a kulturol. metod
SVLI1Světová literatura 1
SVLI2Světová literatura 2
SVLI3Světová literatura 3
SVLI4Světová literatura 4
SVL1Světová literatura 19. století
SVL2Světová literatura 20. století
SZB1DSZZ-část-Ruský jazyk a literatura
SZN1USZZ-část-Ruský jazyk a lit. s didaktikou
1DKR1Dějiny a kultura Ruska 1
1DKR2Dějiny a kultura Ruska 2
1DKR3Dějiny a kultura Ruska 3
1RLK1Ruská literatura 19. století 1
1RLK2Ruská literatura 19. století 2
1RLM1Ruská literatura 1. pol. 20. století
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1UDSLÚvod do studia literatury
2KLTSKulturologický seminář
3GARLGenologické aspekty ruské literatury
3RLM2Ruská literatura 2. pol. 20. století
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3SZ1SZZ - Ruský jazyk - část lingvistická
3SZ2SZZ - Ruský jazyk - část literárněvědná
3SZ3YSZZ - Teorie a praxe překladu
3TLITTeorie literatury
4DSL1Světová literatura 19. století
4DSL2Světová literatura 20. století
4LTKPLiterární komparatistika
4TSRLŽánrová typologie starší ruské lit.
5GENOGenologie
5KTLVKapitoly z teorie a dějin lit. vědy
5LKTRLiterární komparatistika a její tradice
5LVMELiterární věda a její metodologie
6FIHEFilologická hermeneutika
6SLVKSlovanská literární věda a kritika
6SSSLSrovnávací studium slovanských literatur
6VYU1Výuková činnost 1
6VYU2Výuková činnost 2
7UDR1Úvod do dějin ruské literatury 1
7ZASVZapojení do specifického výzkumu
8DKR1Dějiny a kultura Ruska 1
8DKR2Dějiny a kultura Ruska 2
8DKR3Dějiny a kultura Ruska 3
8SBP1Seminář k bakalářské práci 1
8SBP2Seminář k bakalářské práci 2
8UDSLÚvod do studia literatury
9FHFilologická hermeneutika
9GENGenologie
9LKDLiterární komparatistika a její dějiny
9LVMLiterární věda a její metodologie
9PLTPolskojazyčná literatura na Těšínsku
9SLVKSlovanská literární věda a kritika
9SSSLSrovnávací studium slovanských literatur
9TE1Disertační práce 1 - literárněvědná spec
9TE2Disertační práce 2 - literárněvědná spec
9TE3Disertační práce 3 - literárněvědná spec


AutorNázev práceTypRok
Żmijowska PaulinaCzesko-polski dialog kulturowy i jego percepcja w obszarze nowych mediów. Wybrane zagadnieniadisertační 2021 
Janošková LeaKonstantin Bal'mont i ego refleksiya cheshskoj poeziidiplomová 2020 
Kordeková JanaSravnitel'nyj analiz romana "My" Evgeniya Zamyatina i romana "1984" Dzhordzha Oruelladiplomová 2020 
Fabiánová KláraKomentovaný překlad díla současného ruského autoradiplomová 2017 
Raičevićová KristýnaKomentovaný překlad povídky V. Pelevina Svet gorizontadiplomová 2015 
Bujáčková PetraИсториософическая проза Д. С. Мережковскогоdiplomová 2014 
Fiurášková LucieЖанр фэнтези в русской литературеdiplomová 2014 
Inemanová PetraРусская декадент\rus{skaya literatura}diplomová 2013 
Korčeková KatarínaПроза Виктора Пелевинаdiplomová 2013 
Matěj MiroslavOttova ruská knihovnadiplomová 2013 
Mihalkaninová PetraСлавянофильство и славянофилыdiplomová 2013 
Skýpalová DanielaSoučasná česká literatura v ruských překladechdiplomová 2013 
Bulíčková ZuzanaKulturologicko-překladatelská analýza vybraných částí Karačajevo-čerkeských pohádekdiplomová 2012 
Flešar MichalПеревод и интерпретация рассказов В. Сорокинаdiplomová 2012 
Gregorová AndreaВлияние философии П. Я. Чаадаева на русскую литературу 19 в.diplomová 2012 
Vřeťonko OlenaПеревод и интерпретация рассказа Толстого Смерть Ивана Ильичаdiplomová 2012 
Kuznetsová GannaРусская рок-поэзия и её потенциальные параллели в западноевропейском культурном контекстеdiplomová 2011 
Stachowiczová AndreaФилософская проза В.Ф. Одоевскогоdiplomová 2011 
Grigierová Hana\rus {Prevrawenie cheloveka v zhivotnoe i ego e1ticheskie aspekty v russkoi0 literature 20 veka}diplomová 2010 
Horák Petr\rus {Proniknovenie i inspiraciya russkogo i cheshskogo teatralp1nogo avangarda}diplomová 2009 
Netolická MartinaТворческая личность Владимира Соловьёва и её влияние на русский символизмdiplomová 2009 
Bartošová SilvieРосссия Путинаbakalářská  
Popelka TomášA. Dvorzhak i P. I. CHajkovskij - istoriya druzhby i hudozhestvennogo sotrudnichestvabakalářská 2022 
Prymusová KateřinaIzobrazhenie Sankt-Peterburga v russkoj literaturebakalářská 2022 
Kozáková VeronikaIstoriya rossijskoj avtomobil'noj promyshlennostibakalářská 2021 
Matějček ŠimonSravnenie slavyanskogo i germanskogo panteonabakalářská 2021 
Matušková MichaelaProza i teatr absurda v tvorchestve D. Harmsa i A. Vvedenskogobakalářská 2021 
Zhorelová KláraRusskaya filosofiya na rubezhe XIX i XX vekovbakalářská 2021 
Denisov EcaterinaТекущие средства массовой пропаганды Россииbakalářská 2019 
Mikolajková PetraРелигиозные секты в России (история и настоящее время)bakalářská 2019 
Bantová JanaТолстовство (традиции и современность)bakalářská 2018 
Jurzykowská GabrielaЖизнь и творчество З. Н. Гиппиусbakalářská 2018 
Kordeková JanaЗначительные торговые пути на территории средневековой Русиbakalářská 2018 
Staňková MichaelaЧешские граждане в совет\rus{skikh Gulagakh}bakalářská 2018 
Šponiarová MichaelaФ. М. Достоевский и Ф. Кафка (сравнительный анализ творчества)bakalářská 2018 
Bartošová BarboraНеоязычествоbakalářská 2017 
Bílová ZuzanaСравнение преподавания предмета "Русская культура" в отдельных университетах и проект предложения учебных текстов для студентов бакалавров в программе "Русский язык в сфере бизнеса" в Остравском университете в Остравеbakalářská 2017 
Josieková IrenaПоэзия Ф. Тютчеваbakalářská 2017 
Drchalová KristynaЧернобыльская трагедия и ее последствияbakalářská 2016 
Maňásek TomášОккультные рассказы Е. П. Блаватскойbakalářská 2016 
Mrázková VeronikaИстория Крымаbakalářská 2016 
Bendová KristýnaРоссия глазами русских писателей-эмигрантовbakalářská 2015 
Berný JanПроблема свободы печати в современной Россииbakalářská 2015 
Grygaříková AnnaИстория и культура Одессыbakalářská 2015 
Környeiová LenkaТаинственные места и существа Россииbakalářská 2015 
Richter RadekРусский оккультизм на рубеже 19-20 вековbakalářská 2015 
Sutorý MichaelaЭкзорцизм в католичестве и православииbakalářská 2015 
Tarasenko SvitlanaКирилло-мефодиевская миссия и Киевская Русьbakalářská 2015 
Bittnerová NataljaСтиль модерн в русской и чешской живописи и архитектуреbakalářská 2014 
Drchalová KristynaЧернобыльская трагедия и ее последствияbakalářská 2014 
Szajnová KarolínaРоссийско-чеченские войны и их следствияbakalářská 2014 
Zubatá VendulaИстория дипломатических отношений средневековой Руси со странами Западной Европыbakalářská 2014 
Batryniuk RadekИстория русской космонавтикиbakalářská 2013 
Bezděková ŠárkaМотивы и темы произведений Э. А. По в рассказах и повестях В. Я. Брюсоваbakalářská 2013 
Cholevová BarboraИстория русского военно-морского флота и мореплаванияbakalářská 2013 
Bujáčková Petra\rusb{E1volyuciya russkoi0 modernist}\rusb{skoi0 prozy (roman na rubezhe }XIX \rusb{i }XX \rusb{vekov)}bakalářská 2012 
Fiurášková LucieРусский литературный экспрессионизмbakalářská 2012 
Kopcová TerezaИстория русской организованной преступностиbakalářská 2012 
Raičevićová KristýnaПсихологизация русской прозы рубежа 19 и 20 веков (на материале двух рассказов В. Брюсова)bakalářská 2012 
Stefanova NataliaРусская иконописьbakalářská 2012 
Doričová VěraПоследний русский царь Николай Второй - начало конца российской монархииbakalářská 2011 
Dvořák JosefИстория русской авиацииbakalářská 2011 
Kaczmarzová TaťánaСистема концентрационных лагерей СССР и нацист\rus{skoi0 Germanii}bakalářská 2011 
Kukuricášová MonikaПрага как центр русской послереволюционной эмиграцииbakalářská 2011 
Mihalkaninová PetraСлавянофильствоbakalářská 2011 
Nováková EvaН. В. Гоголь - поэт мертвых душ (современные интерпретационные возможности произведений Гоголя и его влияние на следующие поколения писателей)bakalářská 2011 
Pomklová DominikaНовые русскиеbakalářská 2011 
Saranová LucieАлександр Невский и его роль в русской историиbakalářská 2011 
Skýpalová DanielaВолынские чехиbakalářská 2011 
Štefek ViktorРоль Цhешского легиона в Русской гражданской войнеbakalářská 2011 
Frejek RomanИстория и культура Новгородской республикиbakalářská 2010 
Křenek TomášИстория масонства в России в эпохе просвещенияbakalářská 2010 
Nejdlová KateřinaЭпоха Павла Первого и ее отражение в русской культуре конца XVIII \rus{veka}bakalářská 2010 
Nejtková Jana\rus {Cheshskii0 i russkii0 avangardy v izobrazitelp1nom iskusstve}bakalářská 2010 
Tlašková EvaИсторико-культурные корни грузино-абхазского и русско-грузинского конфликтов и их последствия для современного мираbakalářská 2010 
Vřeťonko OlenaЛичность Распутина и последствия его влияния на русскую историю 1-ой половины 20-го векаbakalářská 2010 
Honkyš Arnošt\rus {Istoriya russkogo cirkovogo iskusstva i iskusstva varp1ete}bakalářská 2009 
Krchnivá PavlaКультурно-политические отношения Киевской Руси и Богемии во времена правления Пршемысловичейbakalářská 2009 
Waśniowská Renáta\rus {Sudp1ba Khrama Khrista Spasitelya kak otrazhenie russkoi0 istorii i russkoi0 kulp1tury 19 i 20 vekov}bakalářská 2009 
Horáková Viktoria\rus {Kulp1t Borisa i Gleba i kulp1t sv. Vaclava - ikh sravnenie}bakalářská 2008 
Gadmash LyudmylaПравославие в Чехии и Моравииbakalářská 2007 
Kubiczek JanСлавянская мифология - \rus{yazycheskie Bozhestva} - (\rus{Popytka sravnitelp1nogo analiza v cheshsko}-\rus{russkom plane}). bakalářská 2007 
Stelmachová AnnaЛитургия православной церкви по сравнению с католической литургиейbakalářská 2007 
Tomášová MarkétaДиалог еврейской и русской культурbakalářská 2007 
Almasyová JankaЦhешский и русский андерграундbakalářská 2006 
Kučová VeronikaКультурные памятники Моравскосилезского краяbakalářská 2006 
Harnoš TomášРоссия и Европа на фоне мыслей П. Я. Цhаадаеваbakalářská 2005 
Knapková LucieСлавянская мифология (Попытка сравнительного исследования в чешско-русском плане)bakalářská 2005 
Kolářová HanaВладимир Высоцкий и Яромир Ногавица (сравнительный анализ песенных текстов)bakalářská 2005 
Wolná PetraHрам Василия Блаженного как отражение культурной эпоhи Московской Русиbakalářská 2005 


Ruská a polská literární esejistika přelomu 19. a 20. století v komparativním pojetí
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
social hub