Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky

Jan Vorel


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 605, budova D
funkce:vedoucí oddělení rusistiky
obor činnosti:teorie a dějiny ruské literatury, literární komparatistika, ruská kultura
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1852
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

23. 10. 2013Ostravská univerzita v Ostravě: habilitační řízení – Dějiny české literatury, habilitační práce: Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofické hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století.
5. 10. 2005Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky: státní doktorská zkouška – Ruská literatura (vědecká hodnost Ph.D.)
29. 1. 2003Univerzita Palackého v Olomouci: absolvování kurzu Příprava realizátorů distančního vzdělávání
24. 1. 2003Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky: Státní rigorózní zkouška v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd (akademický titul doktor filozofie, PhDr.)
1994 – 1999Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, magisterský studijní program Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy a gymnázia, studijní obor: český jazyk – ruský jazyk
1990 – 1994Masarykovo gymnázium Vsetín

Zaměstnání, praxe

15. 9. 1999Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky – odborný asistent; teorie a dějiny ruské literatury, literární komparatistika (česká – ruská literatura), ruská kultura
2013docent, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky

Členství v organizacích

Vědecký kruh Ediční rady Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. (člen)
2011 – 2014člen komise pro projektovou a grantovou činnost FF OU.
Člen stipendijní komise FF OU
Český komitét slavistů (Slovanský ústav AV ČR) (člen)
Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z.s.,(AV ČR) (člen)
Člen oborové rady dr. studia: FF UK, Ústav východoevropských studií, Slovanské literatury
Člen oborové rady dr. studia: FF OU, Katedra slavistiky, Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
Člen oborové rady dr. studia: FF MU, Ústav slavistiky, Ruská literatura
Člen habilitační komise (2016), FF UK, Slovanské literatury (doc. H. Nykl)

Projektová činnost

Literatura a vědění/Literatur und Wissen, (2012–2015, Slovanský ústav AV ČR, (spoluřešitel). Vedoucí: doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D. (Slovanský ústav AV ČR). Členové týmu: Mgr. Siegfried Ulbrecht, Dr., PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D., Mgr. Miroslav Olšovský. Zahraniční partner: Oddělení jazyků a literatur Univerzity v Göteborgu, Švédsko. Členové týmu: Prof. Dr. Edgar Platen (koordinátor za švédskou stranu) a doc. Dr. Frank Thomas Grub. Projekt podporován z Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR, č. projektu M300921201. Jeho cílem je příprava německy psané kolektivní vědecké publikace, jejíž autoři se zamýšlejí nad reflexí či transferem lidského vědění do umělecké literatury. Na vybraných příkladech z české, ruské, polské a německé literatury budou ukazovány nejen společné evropské kořeny slovanských a neslovanských literatur, ale i interkulturní přístup k jednotlivým národním literaturám. Projektu se účastní i další badatelé z České republiky (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., PF UJEP Ústí nad Labem; prof. Dr. Elke Mehnert, PF ZČU Plzeň; doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D., FF OU Ostrava; Dr. Marie Frolíková, Praha), z Německa (prof. Dr. Dirk Uffelmann, Univerzita v Passau) a z USA (Dr. Karin Wozonig, Davis, California).
Specifický výzkum: SGS22/FF/2016-2017 Ruská a polská literární esejistika přelomu 19. a 20. století v komparativním pojetí (2016-2017, řešitel). Cílem projektu je komparativně orientovaný výzkum ruské a polské literatury přelomu 19. a 20. století. Zájem badatelského týmu je orientován na interpretaci estetického kódu ruského a polského symbolizmu v jeho postupném vývoji, prezentaci koexistence dobového ruského a polského uměnovědného myšlení a na komplexnější komparativní pohled na základní estetické konstanty ruského a polského symbolizmu, kdy jsou postupně vedle sebe postaveny a uvedeny do analogie esteticko-filozofické koncepce předních ruských a polských teoretiků moderního umění.


Die ästhetisch-philosophische Metamorphose des tschechischen und russischen Modernismus. Vom Kantschen Modell der autonomen Schönheit zur Hegelschen Darstellung der absoluten Idee in der Kunst
Jan Vorel
Rok: 2018, Kulturverlag Kadmos Berlin
kapitola v odborné knize

Ruská a polská literární esejistika konce 19. a počátku 20. století v komparativním pojetí
Jan Vorel, Igor Jelínek, Michal Przywara, Markéta FUCIMANOVÁ, Petr LIGOCKÝ, Lucie Fiurášková ... další autoři
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Metafyzika prostoru v kontextu ruského symbolizmu (P. Florenskij a A. Bělyj: mezi filozofií a uměleckou projekcí)
Jan Vorel
Rok: 2016, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku

Umění a religiozita v esteticko-filozofickém systému Dmitrije Sergejeviče Merežkovského
Jan Vorel
Rok: 2015, Poznańskie Studia Slawistyczne
článek v odborném periodiku

Teurgický princip v českém a ruském symbolizmu
Jan Vorel
Rok: 2014, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku

Teurgický element slova v estetickém systému Andreje Bělého
Jan Vorel
Rok: 2013, Poznańskie Studia Slawistyczne
článek v odborném periodiku

Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofická hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století
Jan Vorel
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Čas konce a obnovy. Motivy Apokalypsy v próze Julia Zeyera a Andreje Bělého
Jan Vorel
Rok: 2010, SLAVIA. Časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Estetiko-filosofskije osnovy tvorchestva Andreja Belogo
Jan Vorel
Rok: 2008, SLAVIA, časopis pro slovanskou filologii, Česká slavistika, Příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ochrid 10.-16. 9. 2008
článek v odborném periodiku

Astrální próza Andreje Bělého
Jan Vorel
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Arthur Rimbaud a Andrej Bělyj ve víru verbální magie
Jan Vorel
Rok: 2020, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku

Dějiny a kultura Ruska 3 (studijní opora)
Jan Vorel
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Destrukce vědomí versus hledání duchovní integrity ve struktuře žánru experimentálním románu Andreje Bělého
Jan Vorel
Rok: 2020, Kieleckie Towarzystwo Naukowe
kapitola v odborné knize

Fjodor Sologub - mezi dekadencí a symbolizmem
Jan Vorel
Rok: 2020, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Genesis of Czech Decadence and Symbolism Towards Theurgy
Jan Vorel
Rok: 2020, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Patrika Vargy HISTORIOSOFIE MARGARITY SABAŠNIKOVOVÉ V KONTEXTU RUSKÉHO STEINERIÁNSTVÍ
Jan Vorel
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

STUDIA HUMANITATIS VIII
Jan Vorel
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

STUDIA HUMANITATIS VIII
Jan Vorel
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Dějiny a kultura Ruska 1 (studijní opora)
Jan Vorel
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dějiny a kultura Ruska 2 (studijní opora)
Jan Vorel
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Eva Maliti, Andrej Belyj, celistvosť (v) mnohosti. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, Veda, vydavateľstvo SAV, 2018, ISBN 978-80-224-1696-2.
Jan Vorel
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

From Decadence to Teurgy (Connections in Genesis of Czech and Russian Literature at the End of 19th and Beginning of 20th Century)
Jan Vorel
Rok: 2019, Philological class
článek v odborném periodiku

Hodnotový systém v esteticko-filozofických koncepcích Andreje Bělého
Jan Vorel
Rok: 2019, Ústav slavistiky FF MU: Česká asociace slavistů: Tribun EU
kapitola v odborné knize

Mezi idealistickým a realistickým symbolizmem
Jan Vorel
Rok: 2019, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jan Vorel
Rok: 2019
působení v zahraničí

Úvod do studia literatury (studijní opora)
Jan Vorel, Dmytro Klymenko
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Aktuální stav vědecko-výzkumného zaměření ostravské rusistiky
Jan Vorel, Blažena RUDINCOVÁ
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Andrej Bělyj: slovo-symbol jako prostředek vyjádření životní jednoty
Jan Vorel
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Andrej Bělyj: slovo-symbol jako prostředek vyjádření životní jednoty
Jan Vorel
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Die ästhetisch-philosophische Metamorphose des tschechischen und russischen Modernismus. Vom Kantschen Modell der autonomen Schönheit zur Hegelschen Darstellung der absoluten Idee in der Kunst
Jan Vorel
Rok: 2018, Kulturverlag Kadmos Berlin
kapitola v odborné knize

Hanuš Nykl, Slavjanofilství a slavjanofilské paradigma (Příspěvek ke studiu ruské filosofie 19. století)
Jan Vorel
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Smysl umění v esteticko-filozofickém systému Andreje Bělého a Bruna Schulze
Jan Vorel, Markéta FUCIMANOVÁ
Rok: 2018, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku

STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII
Jan Vorel
Rok: 2018
redakční a jazykové úpravy

STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII
Jan Vorel
Rok: 2018
ediční a redakční práce

STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII
Jan Vorel
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jan Vorel
Rok: 2018
působení v zahraničí

Ruská a polská literární esejistika konce 19. a počátku 20. století v komparativním pojetí
Jan Vorel, Igor Jelínek, Michal Przywara, Markéta FUCIMANOVÁ, Petr LIGOCKÝ, Lucie Fiurášková ... další autoři
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Teurgický symbolizmus ve slovanských literaturách
Jan Vorel
Rok: 2017, Kongres Polaków w RC, Uniwersytet Śląski
kapitola v odborné knize

ERASMUS + (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Jan Vorel
Rok: 2016
působení v zahraničí

Julius Zeyer - 'Stavitel chrámu' a 'Jan Křtitel západoslovanského literárního symbolizmu' (Ke konstituování esteticko-filozofického kánonu)
Jan Vorel
Rok: 2016, ORIENS ALITER (Časopis pro kulturu a dějiny střední a východní Evropy)
článek v odborném periodiku

K myšlenkovým kontextům ruského symbolizmu (Hermeneutické rozpětí Bělého symbolizmu jako modu cogitandi a modu vivendi)
Jan Vorel
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metafyzika prostoru v kontextu ruského symbolizmu (P. Florenskij a A. Bělyj: mezi filozofií a uměleckou projekcí)
Jan Vorel
Rok: 2016, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku

Myšlenkové kontexty ruského symbolizmu (Hermeneutické rozpětí symbolizmu A. Bělého)
Jan Vorel
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Stanislav Tumis, Hanuš Nykl (eds.), Prekolonialismus, kolonialismusmus a postkolonialismus: Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě. Praha:Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015, 243 s.
Jan Vorel
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VI
Jan Vorel
Rok: 2016
ediční a redakční práce

STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VI
Jan Vorel
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Noetické dimenze českého a ruského literárního symbolizmu (Hledání hodnotového systému v umění)
Jan Vorel, Josef Dohnal
Rok: 2015, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
kapitola v odborné knize

Ohnivý anděl a démony posedlá. Na téma Valerij Brjusov a Sergej Prokofjev debatují režisér Jiří Nekvasil, muzikolog Jan Špaček a rusista Jan Vorel
Jan Vorel
Rok: 2015
rozhlasové a televizní relace

Ruský symbolizmus a Valerij Brjusov
Jan Vorel
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná ruská a polská zpívaná poezie I
Jan Vorel
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Současná ruská a polská zpívaná poezie I
Igor Jelínek, Jan Vorel, Michal Przywara, Darja Bittnerová, Andrea Gębalová, Urszula Pacíková, Jana Januševičová, Aleš Opekar ... další autoři
Rok: 2015, Ostravská univerzita
odborná kniha

TAJEMSTVÍ TVARU. Proměny vnější a vnitřní formy artefaktu v ruské literatuře 20. století
Jan Vorel
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Teurgický princip v českém a ruském symbolizmu
Jan Vorel
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umění a religiozita v esteticko-filozofickém systému Dmitrije Sergejeviče Merežkovského
Jan Vorel
Rok: 2015, Poznańskie Studia Slawistyczne
článek v odborném periodiku

Vnější a vnitřní forma ruského experimentálního románu (Andrej Bělyj: "Petrohrad")
Jan Vorel, Kolektiv Autorů
Rok: 2015, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Die ästhetisch-philosophische Metamorphose des tschechischen und russischen Modernismus (Vom Kantschen Modell der autonomen Schönheit zur Hegelschen Darstellung der absoluten Idee in der Kunst)
Jan Vorel
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Esteticko-filozofické metamorfózy české a ruské literární dekadence (Od kantovského modelu autonomní krásy k hegelovskému zjevování absolutní ideje v umění)
Jan Vorel
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Esteticko-filozofické metamorfózy české a ruské literární dekadence (Od kantovského modelu autonomní krásy k hegelovskému zjevování absolutní ideje v umění)
Jan Vorel
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Psychoanalytický přístup v esteticko-filozofických koncepcích ruského a českého symbolizmu
Jan Vorel
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Slavica iuvenum XV
Igor Jelínek, Jiří Muryc, Urszula Kolberová, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Slavica iuvenum XV
Jelena Kupcevičová, Jiří Muryc, Jana Raclavská, Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Igor Jelínek, Urszula Kolberová, Simona Mizerová ... další autoři
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

STUDIA HUMANITATIS
Miroslav Mikulášek, Zdeňka Kalnická, Jan Vorel
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Studia humanitatis - ars hermeneutica: metodologie a theurgie hermeneutické interpretace V
Jan Vorel, Kolektiv Autorů
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Teurgický princip v českém a ruském symbolizmu
Jan Vorel
Rok: 2014, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku

Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofická hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století
Jan Vorel
Rok: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Slavica iuvenum XIV
Jan Vorel, Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Igor Jelínek
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Slavica iuvenum XIV
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Igor Jelínek, Jana Raclavská, Urszula Kolberová, Jelena Kupcevičová ... další autoři
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Teurgický element slova v estetickém systému Andreje Bělého
Jan Vorel
Rok: 2013, Poznańskie Studia Slawistyczne
článek v odborném periodiku

Brjusovovy klíče k tajemstvím
Jan Vorel
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

K metodologii humanitních věd na FF OU
Zdeňka Kalnická, Miroslav Mikulášek, Jan Vorel
Rok: 2012
ostatní

Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofická hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století
Jan Vorel
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Slavica iuvenum XIII
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Igor Jelínek
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum XIII
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Jiří Muryc, Igor Jelínek
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Šaldovy cesty k duchovní integraci moderního umění
Jan Vorel, Kolektiv Autorů
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Workshop pro pracovníky Městské knihovny Ostrava
Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Jelena Kupcevičová
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Cesty Julia Zeyera do jiných světů
Jan Vorel
Rok: 2011, Host
kapitola v odborné knize

D. S. Merežkovskij - od dekadence k teurgii
Jan Vorel
Rok: 2011, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku

Slavica iuvenum XII
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Jiří Muryc, Igor Jelínek
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Slavica iuvenum XII
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Igor Jelínek
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Andrej Bělyj a Otokar Březina (Skryté příbuzenství básníků)
Jan Vorel
Rok: 2010, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Čas konce a obnovy. Motivy Apokalypsy v próze Julia Zeyera a Andreje Bělého
Jan Vorel
Rok: 2010, SLAVIA. Časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Pavel Florenskij a Andrej Bělyj - magie slova a symbolu I
Lenka Naldoniová, Jan Vorel
Rok: 2010, Paideia: Philosophical E-journal of Charles University
článek v odborném periodiku

Pavel Florenskij a Andrej Bělyj - magie slova a symbolu II
Lenka Naldoniová, Jan Vorel
Rok: 2010, Paideia: Philosophical E-journal of Charles University
článek v odborném periodiku

Slavica iuvenum XI
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum XI
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Jiří Muryc, Igor Jelínek
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Stíny těch zapomenutých
Jan Vorel
Rok: 2010
výtvarná díla v galeriích a muzeích

Doporučení publikace do tisku: K problémům hermeneutiky a informační vědy
Jan Vorel
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: Lidský svět školy
Jan Vorel
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: Pltónův Erós očima Vladimíra Solovjova
Jan Vorel
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: Právní hermeneutika a současné teoreticko-právní myšlení
Jan Vorel
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: Univerzalita hermeneutiky - Rozhovor jako životní prostor
Jan Vorel
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Koncepce *Východ - Západ* v genezi románové tvorby Andreje B?lého
Jan Vorel, Helena Ulbrechtová, Siegried Ulbrecht
Rok: 2009, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. / Neisse Verlag
kapitola v odborné knize

Město jako odraz stavu bytí Kosmu - metafyzika vody v Bělého románu Petrohrad
Jan Vorel
Rok: 2009, STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE II, supplementum recenzovaného vědeckého časopisu STUDIA SLAVICA XIII
článek v odborném periodiku

Slavica iuvenum X
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Ireneusz HYRNIK
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum X
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
ediční a redakční práce

STUDIA HUNANITATIS, ARS HERMENEUTICA, Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace
Jan Vorel
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Estetiko-filosofskije osnovy tvorchestva Andreja Belogo
Jan Vorel
Rok: 2008, SLAVIA, časopis pro slovanskou filologii, Česká slavistika, Příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ochrid 10.-16. 9. 2008
článek v odborném periodiku

Germenevtika russkogo simvolizma. Filosofsko-esteticheskie koncepcii Andreja Belogo
Jan Vorel
Rok: 2008, STUDIA SLAVICA XII
článek v odborném periodiku

SLAVICA IUVENUM
Jan Vorel, Ireneusz HYRNIK
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

SLAVICA IUVENUM
Jan Vorel
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Astrální próza Andreje Bělého
Jan Vorel
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

SLAVICA IUVENUM
Jan Vorel, Ireneusz HYRNIK
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

SLAVICA IUVENUM
Jan Vorel
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

STUDIA HUMANITATIS
Miroslav Mikulášek, Jan Vorel
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Esteticko-filozofické koncepce Andreje Bělého (Hermeneutika ruského symbolizmu)
Jan Vorel
Rok: 2006
stať ve sborníku

Filozof a básník (K dialogu myšlenkových a uměleckých světů Vladimíra Solovjeva a Andreje Bělého)
Jan Vorel
Rok: 2006
stať ve sborníku

Pocta Evě Mrhačové : k životnímu jubileu doc. PhDr. Evy Mrhačové, CSc., děkanky Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Jan Vorel
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

SLAVICA IUVENUM
Jan Vorel
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

SLAVICA IUVENUM
Jan Vorel, Ireneusz HYRNIK
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Studia humanitatis ars hermeneutica : metodologie a theurgie hermeneutické interpretace
Jan Vorel
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

"Symbolizmus výstupu", magický let na cestě jako modus poznání na noetické pouti hrdinů Bělého románu Petrohrad
Jan Vorel
Rok: 2006, STUDIA SLAVICA X
článek v odborném periodiku

University of Glasgow (School of Modern Languages and Cultures, Slavonic Studies)
Jan Vorel
Rok: 2006
působení v zahraničí

VI. mezinárodní studentská vědecká konference Slavica iuvenum na Katedře slavistiky
Vítězslav Vilímek, Jan Vorel
Rok: 2006, Studia slavica - Slovanské studie
článek v odborném periodiku

Andrej Bělyj - Kóťa Letajev (Cesta "kosmického básníka" k vědomí "Plnosti")
Jan Vorel
Rok: 2005, STUDIA SLAVICA IX
článek v odborném periodiku

Noetická próza Julia Zeyera
Jan Vorel
Rok: 2005
stať ve sborníku

ROSSICA IUVENUM
Jan Vorel
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

ROSSICA IUVENUM
Jan Vorel, Igor Jelínek
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

STUDIA HUMANITATIS
Jan Vorel, Miroslav Mikulášek
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

Gogolovy Petrohradské povídky. Bloudění labyrintem a hledání středu
Jan Vorel
Rok: 2004, Eslavística Complutense, Vol. 4/2004.
článek v odborném periodiku

Kapitoly z ruské literatury a kultury II
Jan Vorel
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

O smyslu poznání (gnozeologie Andreje Bělého)
Jan Vorel
Rok: 2004, STUDIA SLAVICA VIII
článek v odborném periodiku

ROSSICA IUVENUM
Jan Vorel
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Rusko, Petrohradská státní univerzita
Jan Vorel
Rok: 2004
působení v zahraničí

Kapitoly z ruské literatury a kultury I (I. pol. 19. stol.)
Květuše Lepilová, Jan Vorel
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Mýtus v románu A. Bělého
Jan Vorel
Rok: 2003
stať ve sborníku

Role mýtu v románu A. Bělého Petrohrad
Jan Vorel
Rok: 2003
stať ve sborníku

Stesk po ztraceném světě (Poraněné sny Vladimíra Odojevského)
Jan Vorel
Rok: 2003, STUDIA SLAVICA VII.
článek v odborném periodiku

Centrum securitatis a jeho hledání v románu V. Nabokova Pozvání na popravu
Jan Vorel
Rok: 2002
stať ve sborníku

Desakralizace prostoru a ztráta středu v Bělého románu Petrohrad a Zeyerově novele Dům u tonoucí hvězdy
Jan Vorel
Rok: 2002
stať ve sborníku

Letmý dotek jiného bytí
Jan Vorel
Rok: 2002
stať ve sborníku

Rusko, Rossijskij Universitet Družby Narodov
Jan Vorel
Rok: 2002
působení v zahraničí

Interpretace jako výsledek dialogu s autorem
Jan Vorel
Rok: 2001
stať ve sborníku

Petrohrad A. Bělého jako prostor gnostické negace předmětného světa
Jan Vorel
Rok: 2001
stať ve sborníku

Petrohrad A. Bělého jako fenomén gnosticismu
Jan Vorel
Rok: 2001
stať ve sborníku

Fenomén vnitřního hlasu, objektivního psychična v Čechovově Černém mnichovi a Zeyerově Opálové misce
Jan Vorel
Rok: 2000
stať ve sborníku

Problémy interpretace uměleckých děl obsahujících elementy esoterických nauk
Jan Vorel
Rok: 2000
stať ve sborníku

Ruské motivy v próze Julia Zeyera
Jan Vorel
Rok: 1998
stať ve sborníku

ERASMUS + (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), 14.-16. 11. 2016
Jan Vorel
Rok:
působení v zahraničí

Petrohradská státní univerzita, 6.-22. 9. 2004
Jan Vorel
Rok:
působení v zahraničí

Rossijskij Universitet Družby Narodov, 3. 5.- 22. 6. 2002
Jan Vorel
Rok:
působení v zahraničí

University of Glasgow (School of Modern Languages and Cultures, Slavonic Studies), 7.-11. 11. 2006
Jan Vorel
Rok:
působení v zahraničí

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
PURCJČlánek recenzovaný v cizím jazyce
PURMJČlánek recenzovaný v mateřském jazyce
VK300Aktivní účast na vědecké konferenci
VK450Aktivní účast na vědecké konferenci
VP300Zapojení do národního výzkum. projektu A
VP600Zapojení do národního výzkum. projektu B
VP900Zapojení do národního výzkum. projektu C
ZP300Zahraniční studijní pobyt krátkodobý A
ZP600Zahraniční studijní pobyt střednědobý B
ZP900Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý C
DPUTPoetika uměleckého textu
DRKL1Ruská kultura 1
DRKL2Ruská kultura 2
DRLK1Ruská literatura 19. století 1
DRLK2Ruská literatura 19. století 2
DRLM1Ruská literatura 20. století 1
DRLM2Ruská literatura 20. století 2
ERKU1Ruská kultura 1
ERKU2Ruská kultura 2
ERKU3Ruská kultura 3
ERUL1Kapitoly z ruské literatury 1
ERUL2Kapitoly z ruské literatury 2
ESBP1Seminář k bakalářské práci 1
ESBP2Seminář k bakalářské práci 2
ESBP3Seminář k bakalářské práci 3
ESKUKulturologický seminář
FRKU1Ruská kultura 1
FRKU2Ruská kultura 2
FRKU3Ruská kultura 3
FSBP1Seminář k bakalářské práci 1
FSBP2Seminář k bakalářské práci 2
FSBP3Seminář k bakalářské práci 3
JTOLTeorie literatury a poetika uměl. textu
NDSE1Seminář k diplomové práci 1
NDSE2Seminář k diplomové práci 2
NDSE3Seminář k diplomové práci 3
NFIHEFilolog. hermeneutika a interpretace
NGARGenologické aspekty ruské literatury
NLKLiterární komparatistika
NORSRuský symbolizmus
NOVTLGenologické aspekty ruské literatury
NPSRLStarší ruská literatura
NSCSamostatná četba
NSLSoučasná ruská literatura
NSVL4Kořeny a tradice světové literatury 4
NSVL5Kořeny a tradice světové literatury 5
NSVL6Kořeny a tradice světové literatury 6
NTLITeorie literatury a poetika um. textu
PDIS1Seminář k diplomové práci 1
PDIS2Seminář k diplomové práci 2
PDIS3Seminář k diplomové práci 3
SBK1ASZZ - Písemná část
SBK2ASZZ - Ruština ve sféře podnikání
SBK3ASZZ - Ruská kultura
SBK4ASZZ - Lingvistická analýza textu
SBP1ASZZ - Písemná část
SBP2ASZZ - Ruština ve sféře podnikání
SBP3ASZZ - Ruská kultura
SBP4ASZZ - Lingvistická analýza textu
SKVSeminář literárněvěd. a kulturol. metod
SVLI1Světová literatura 1
SVLI2Světová literatura 2
SVLI3Světová literatura 3
SVLI4Světová literatura 4
SVL1Světová literatura 19. století
SVL2Světová literatura 20. století
SZB1DSZZ-část-Ruský jazyk a literatura
SZN1USZZ-část-Ruský jazyk a lit. s didaktikou
1DKR1Dějiny a kultura Ruska 1
1DKR2Dějiny a kultura Ruska 2
1DKR3Dějiny a kultura Ruska 3
1RLK1Ruská literatura 19. století 1
1RLK2Ruská literatura 19. století 2
1RLM1Ruská literatura 1. pol. 20. století
1UDSLÚvod do studia literatury
2KLTSKulturologický seminář
3GARLGenologické aspekty ruské literatury
3RLM2Ruská literatura 2. pol. 20. století
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3SZ1SZZ - Ruský jazyk - část lingvistická
3SZ2SZZ - Ruský jazyk - část literárněvědná
3SZ3YSZZ - Teorie a praxe překladu
3TLITTeorie literatury
4DSL1Světová literatura 19. století
4DSL2Světová literatura 20. století
4LTKPLiterární komparatistika
4TSRLŽánrová typologie starší ruské lit.
5GENOGenologie
5KTLVKapitoly z teorie a dějin lit. vědy
5LKTRLiterární komparatistika a její tradice
5LVMELiterární věda a její metodologie
6FIHEFilologická hermeneutika
6SLVKSlovanská literární věda a kritika
6SSSLSrovnávací studium slovanských literatur
6VYU1Výuková činnost 1
6VYU2Výuková činnost 2
7UDR1Úvod do dějin ruské literatury 1
7ZASVZapojení do specifického výzkumu
8DKR1Dějiny a kultura Ruska 1
8DKR2Dějiny a kultura Ruska 2
8DKR3Dějiny a kultura Ruska 3
8UDSLÚvod do studia literatury
9FHFilologická hermeneutika
9GENGenologie
9LKDLiterární komparatistika a její dějiny
9LVMLiterární věda a její metodologie
9PLTPolskojazyčná literatura na Těšínsku
9SLVKSlovanská literární věda a kritika
9SSSLSrovnávací studium slovanských literatur
9TE1Disertační práce 1 - literárněvědná spec
9TE2Disertační práce 2 - literárněvědná spec
9TE3Disertační práce 3 - literárněvědná spec


AutorNázev práceTypRok
Żmijowska PaulinaCzesko-polski dialog kulturowy i jego percepcja w obszarze nowych mediów. Wybrane zagadnieniadisertační  
Janošková LeaKonstantin Bal'mont i ego refleksiya cheshskoj poeziidiplomová 2020 
Kordeková JanaSravnitel'nyj analiz romana „My„ Evgeniya Zamyatina i romana „1984„ Dzhordzha Oruelladiplomová 2020 
Fabiánová KláraKomentovaný překlad díla současného ruského autoradiplomová 2017 
Raičevićová KristýnaKomentovaný překlad povídky V. Pelevina Svet gorizontadiplomová 2015 
Bujáčková Petra\rus{Istoriosoficheskaya proza D. S. Merezhkovskogodiplomová 2014 
Fiurášková Lucie\rus{ZHanr fe1ntezi v russkoi0 literaturediplomová 2014 
Inemanová Petra\rus{Russkaya dekadent\rus{skaya literaturadiplomová 2013 
Korčeková Katarína\rus{Proza Viktora Pelevinadiplomová 2013 
Matěj MiroslavOttova ruská knihovnadiplomová 2013 
Mihalkaninová Petra\rus{Slavyanofilp1stvo i slavyanofily diplomová 2013 
Skýpalová DanielaSoučasná česká literatura v ruských překladechdiplomová 2013 
Bulíčková ZuzanaKulturologicko-překladatelská analýza vybraných částí Karačajevo-čerkeských pohádekdiplomová 2012 
Flešar Michal\rus{Perevod i interpretaciya rasskazov V. Sorokinadiplomová 2012 
Gregorová Andrea\rus{Vliyanie filosofii P. YA. CHaadaeva na russkuyu literaturu 19 v.diplomová 2012 
Vřeťonko Olena\rus{Perevod i interpretaciya rasskaza Tolstogo Smertp1 Ivana Ilp1ichadiplomová 2012 
Kuznetsová Ganna\rus{Russkaya rok-poe1ziya i ee0 potencialp1nye paralleli v zapadnoevropei0skom kulp1turnom kontekstediplomová 2011 
Stachowiczová Andrea\rus{Filosofskaya proza V.F. Odoevskogodiplomová 2011 
Grigierová Hana\rus {Prevrawenie cheloveka v zhivotnoe i ego e1ticheskie aspekty v russkoi0 literature 20 vekadiplomová 2010 
Horák Petr\rus {Proniknovenie i inspiraciya russkogo i cheshskogo teatralp1nogo avangardadiplomová 2009 
Netolická Martina\rus{Tvorcheskaya lichnostp1 Vladimira Solovp1e0va i ee0 vliyanie na russkii0 simvolizmdiplomová 2009 
Bartošová Silvie\rus{Rosssiya Putinabakalářská  
Zhorelová KláraRusskaya filosofiya na rubezhe XIX i XX vekovbakalářská  
Kozáková VeronikaIstoriya rossijskoj avtomobil'noj promyshlennostibakalářská 2021 
Denisov Ecaterina\rus{Tekuwie sredstva massovoi0 propagandy Rossii bakalářská 2019 
Mikolajková Petra\rus{Religioznye sekty v Rossii (istoriya i nastoyawee vremya)bakalářská 2019 
Bantová Jana\rus{Tolstovstvo (tradicii i sovremennostp1)bakalářská 2018 
Jurzykowská Gabriela\rus{ZHiznp1 i tvorchestvo Z. N. Gippiusbakalářská 2018 
Kordeková Jana\rus{Znachitelp1nye torgovye puti na territorii srednevekovoi0 Rusibakalářská 2018 
Staňková Michaela\rus{CHeshskie grazhdane v sovet\rus{skikh Gulagakhbakalářská 2018 
Šponiarová Michaela\rus{F. M. Dostoevskii0 i F. Kafka (sravnitelp1nyi0 analiz tvorchestva)bakalářská 2018 
Bartošová Barbora\rus{Neoyazychestvobakalářská 2017 
Bílová Zuzana\rus{Sravnenie prepodavaniya predmeta „Russkaya kulp1tura„ v otdelp1nykh universitetakh i proekt predlozheniya uchebnykh tekstov dlya studentov bakalavrov v programme „Russkii0 yazyk v sfere biznesa„ v Ostravskom universitete v Ostravebakalářská 2017 
Josieková Irena\rus{Poe1ziya F. Tyutchevabakalářská 2017 
Drchalová Kristyna\rus{CHernobylp1skaya tragediya i ee posledstviyabakalářská 2016 
Maňásek Tomáš\rus{Okkulp1tnye rasskazy E. P. Blavatskoi0bakalářská 2016 
Mrázková Veronika\rus{Istoriya Krymabakalářská 2016 
Bendová Kristýna\rus{Rossiya glazami russkikh pisatelei0-e1migrantovbakalářská 2015 
Berný Jan\rus{Problema svobody pechati v sovremennoi0 Rossiibakalářská 2015 
Grygaříková Anna\rus{Istoriya i kulp1tura Odessybakalářská 2015 
Környeiová Lenka\rus{Tainstvennye mesta i suwestva Rossiibakalářská 2015 
Richter Radek\rus{Russkii0 okkulp1tizm na rubezhe 19-20 vekovbakalářská 2015 
Sutorý Michaela\rus{E1kzorcizm v katolichestve i pravoslaviibakalářská 2015 
Tarasenko Svitlana\rus{Kirillo-mefodievskaya missiya i Kievskaya Rusp1bakalářská 2015 
Bittnerová Natalja\rus{Stilp1 modern v russkoi0 i cheshskoi0 zhivopisi i arkhitekturebakalářská 2014 
Drchalová Kristyna\rus{CHernobylp1skaya tragediya i ee posledstviyabakalářská 2014 
Szajnová Karolína\rus{Rossii0sko-chechenskie voi0ny i ikh sledstviyabakalářská 2014 
Zubatá Vendula\rus{Istoriya diplomaticheskikh otnoshenii0 srednevekovoi0 Rusi so stranami Zapadnoi0 Evropybakalářská 2014 
Batryniuk Radek\rus{Istoriya russkoi0 kosmonavtikibakalářská 2013 
Bezděková Šárka\rus{Motivy i temy proizvedenii0 E1. A. Po v rasskazakh i povestyakh V. YA. Bryusovabakalářská 2013 
Cholevová Barbora\rus{Istoriya russkogo voenno-morskogo flota i moreplavaniyabakalářská 2013 
Bujáčková Petra\rusb{E1volyuciya russkoi0 modernist\rusb{skoi0 prozy (roman na rubezhe XIX \rusb{i XX \rusb{vekov)bakalářská 2012 
Fiurášková Lucie\rus{Russkii0 literaturnyi0 e1kspressionizmbakalářská 2012 
Kopcová Tereza\rus{Istoriya russkoi0 organizovannoi0 prestupnostibakalářská 2012 
Raičevićová Kristýna\rus{Psikhologizaciya russkoi0 prozy rubezha 19 i 20 vekov (na materiale dvukh rasskazov V. Bryusova)bakalářská 2012 
Stefanova Natalia\rus{Russkaya ikonopisp1bakalářská 2012 
Doričová Věra\rus{Poslednii0 russkii0 carp1 Nikolai0 Vtoroi0 - nachalo konca rossii0skoi0 monarkhiibakalářská 2011 
Dvořák Josef\rus{Istoriya russkoi0 aviaciibakalářská 2011 
Kaczmarzová Taťána\rus{Sistema koncentracionnykh lagerei0 SSSR i nacist\rus{skoi0 Germaniibakalářská 2011 
Kukuricášová Monika\rus{Praga kak centr russkoi0 poslerevolyucionnoi0 e1migraciibakalářská 2011 
Mihalkaninová Petra\rus{Slavyanofilp1stvobakalářská 2011 
Nováková Eva\rus{N. V. Gogolp1 - poe1t mertvykh dush (sovremennye interpretacionnye vozmozhnosti proizvedenii0 Gogolya i ego vliyanie na sleduyuwie pokoleniya pisatelei0)bakalářská 2011 
Pomklová Dominika\rus{Novye russkiebakalářská 2011 
Saranová Lucie\rus{Aleksandr Nevskii0 i ego rolp1 v russkoi0 istoriibakalářská 2011 
Skýpalová Daniela\rus{Volynskie chekhibakalářská 2011 
Štefek Viktor\rus{Rolp1 Cheshskogo legiona v Russkoi0 grazhdanskoi0 voi0nebakalářská 2011 
Frejek Roman\rus{Istoriya i kulp1tura Novgorodskoi0 respublikibakalářská 2010 
Křenek Tomáš\rus{Istoriya masonstva v Rossii v e1pokhe prosveweniyabakalářská 2010 
Nejdlová Kateřina\rus{E1pokha Pavla Pervogo i ee otrazhenie v russkoi0 kulp1ture konca XVIII \rus{vekabakalářská 2010 
Nejtková Jana\rus {Cheshskii0 i russkii0 avangardy v izobrazitelp1nom iskusstvebakalářská 2010 
Tlašková Eva\rus{Istoriko-kulp1turnye korni gruzino-abkhazskogo i russko-gruzinskogo konfliktov i ikh posledstviya dlya sovremennogo mirabakalářská 2010 
Vřeťonko Olena\rus{Lichnostp1 Rasputina i posledstviya ego vliyaniya na russkuyu istoriyu 1-oi0 poloviny 20-go vekabakalářská 2010 
Honkyš Arnošt\rus {Istoriya russkogo cirkovogo iskusstva i iskusstva varp1etebakalářská 2009 
Krchnivá Pavla\rus{Kulp1turno-politicheskie otnosheniya Kievskoi0 Rusi i Bogemii vo vremena pravleniya Prshemyslovichei0bakalářská 2009 
Waśniowská Renáta\rus {Sudp1ba Khrama Khrista Spasitelya kak otrazhenie russkoi0 istorii i russkoi0 kulp1tury 19 i 20 vekovbakalářská 2009 
Horáková Viktoria\rus {Kulp1t Borisa i Gleba i kulp1t sv. Vaclava - ikh sravneniebakalářská 2008 
Gadmash Lyudmyla\rus{Pravoslavie v CHekhii i Moraviibakalářská 2007 
Kubiczek Jan\rus{Slavyanskaya mifologiya - \rus{yazycheskie Bozhestva - (\rus{Popytka sravnitelp1nogo analiza v cheshsko-\rus{russkom plane). bakalářská 2007 
Stelmachová Anna\rus{Liturgiya pravoslavnoi0 cerkvi po sravneniyu s  katolicheskoi0 liturgiei0bakalářská 2007 
Tomášová Markéta\rus{Dialog evrei0skoi0 i russkoi0 kulp1turbakalářská 2007 
Almásyová Janka\rus{Cheshskii0 i russkii0 andergraundbakalářská 2006 
Klusová Veronika\rus{Kulp1turnye pamyatniki Moravskosilezskogo krayabakalářská 2006 
Harnoš Tomáš\rus{Rossiya i Evropa na fone myslei0 P. YA. Chaadaevabakalářská 2005 
Knapková Lucie\rus{Slavyanskaya mifologiya (Popytka sravnitelp1nogo issledovaniya v cheshsko-russkom plane)bakalářská 2005 
Kolářová Hana\rus{Vladimir Vysockii0 i YAromir Nogavica (sravnitelp1nyi0 analiz pesennykh tekstov)bakalářská 2005 
Wolná Petra\rus{Hram Vasiliya Blazhennogo kak otrazhenie kulp1turnoi0 e1pohi Moskovskoi0 Rusibakalářská 2005 


Ruská a polská literární esejistika přelomu 19. a 20. století v komparativním pojetí
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
social hub