Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Ze života katedry > Projekty / akce / konference

Ostravská univerzita

Studia humanitatis - Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace

Katedra slavistiky a katedra filozofie FF OU v Ostravě pořádají mezinárodní vědeckou konferenci

STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA,
METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VIII


Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

obracíme se k vám s pozváním na naše mnohaleté hermeneutické sympozion, které se uskuteční 22.–23. září 2020 už po osmé na půdě FF OU. Dosavadních sedm kolektivních monografií „Ars hermeneutica“, vzešlých z prezentace našeho bádání, vypovídá o úsilí našeho ne-velkého mezinárodního „klanu myslivých duchů“ promýšlet škálu aspektů a teorémů paradigmatu umění interpretace, inovovat jeho metodologickou bázi, otevírat někdejší platónsko-aristotelsko-plótínovskou podobu „techné hermeneutiké“ novým exegetickým inspiracím vědy o umění i impulzům soudobých věd exaktních. V spleti dnešních antinomických proudů filozofického nazírání na podobu umění a na život vůbec není jednoduché najít metodologický „klíč“ či „bod“, z něhož se dá pohnout věděním. Najít jeho „hybatele“ a dobrat se „pravdy“, která, jak známo, „se ráda skrývá“, není snadné: zvláště těžké je to pro myslivého ducha usilujícího „recte honesteque vivere“ v době „liberalistické anarchie “ (kdy všichni „vespolek si spílají a se hašteří“ [Platón: Ústava 500b 3], což se v dobách krize etiky a myšlenkového chaosu zřejmě dělo napořád): pokud nechce utopit své ingénium v atmosféře nesnášenlivosti, řevnivosti a nesvornosti v hledání pravdy, společenské harmonie a lidskosti nemůže ustat: „Mezinárodnímu dorozumění se prospěje nejvíce tím,“ soudil svého času A. Einstein, „že se bude společně pracovat na věci, která prostě pomáhá životu“ (Jak vidím svět). Těšíme se na vaši účast v společném rozjímání o tom, co nás ve vědě spojuje a naplňuje naši snahu o poznání nadčasové „pravdy“ o světě, v němž žijeme.

Příspěvky budou publikovány v kolektivní monografii. Konferenční poplatek (určený k vydání kolektivní monografie) je stanoven ve výši 1 700,- Kč (65 EUR). Náklady na ubytování a dopravu hradí účastníci konference.

Vyplněnou přihlášku prosíme zaslat do 31. května 2020 na e-mailovou adresu .

Za katedry slavistiky a filozofie FF OU:
prof. PhDr. Miroslav Mikulášek, DrSc.,
prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.,
doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.


K posunu termínu konání konference došlo z důvodu současné mimořádné situace, vzhledem k dalšímu vývoji, který není v současné době možné nijak odhadnout, může být i tento termín změněn. O případné změně termínu budou účastníci konference včas informováni. I vzhledem ke změnám termínů bychom kolektivní monografii rádi vydali do konce roku 2020. Proto prosíme o zaslání příspěvků do 31. července 2020. Požadavky na formální úpravu naleznete zde. Způsob platby konferenčního poplatku bude v dohledné době blíže specifikován.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání.Zveřejněno / aktualizováno: 09. 04. 2020

facebook
social hub