Studia humanitatis - Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace

Katedra slavistiky a katedra filozofie FF OU v Ostravě pořádají mezinárodní vědeckou konferenci

STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII,

která se bude konat ve dnech 9.–10. května 2018 v prostorách FF OU.

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé, obracíme se k vám, abychom vám připomněli, že náš nevelký „klan tvořivých duchů“ ve sféře „techné hermeneutiké“ se opět sejde na FF OU v Ostravě – tentokrát 9.–10. května 2018. Naše vědecká setkání, jak víte, se na naší alma mater konají už od r. 2005 v dvouletém časovém rozmezí: jsou to setkání kolektivu badatelů a badatelek – filosofů, literárních vědců, filosofujících přírodovědců, právníků i spisovatelů přemýšlejících o otázkách spjatých s metodologií umění interpretace slovesnosti, uměleckého i filozofického textu. Badatelé a badatelky soustřeďovali své vědní úsilí na promýšlení otázek filozofické, literárněvědné a „hlubinné“ hermeneutiky v interpretačním aktu; věnovali pozornost proměnám umění interpretace v dějinném vývoji (mj. i přínosu slovanských myslitelů metodologii „ars interpretandi“ v minulosti i současnosti); pojednávali i o problematice provázanosti poznatků humanitních, sociálních a přírodních věd („eidetické biologie“) ve výkladu uměleckých jevů i uměleckého procesu. Přednesené referáty a diskusní příspěvky směřovaly zejména k těmto tematickým okruhům: filozofická a hlubinná hermeneutika, interpretace a rozumění, dekonstruktivismus a interpretace, hermeneutika a interpretace práva, život jako hermeneutická a biologická kategorie, „ztvárnění života příběhem“ a interpretace dějinného procesu prostřednictvím polyfunkcionálního „logu“, filozofické aspekty vztahu artefaktu a mýtu, problematika „vnitřní“„vnější“ formy děl umění a jejich „duchovního zření“, otázky hermeneutické interpretace proměn umění a myšlení o umění v 19.-20. st. a v době současné. Trvalá badatelská pozornost byla a je věnována kontinuitě vědeckého poznání v oblasti hermeneutické interpretace práva (místo a úloha právní hermeneutiky v právním myšlení), teorie informace jak v humanitních, tak i v přírodních vědách. Účastníci konferencí se rovněž zaměřovali na postižení myšlenkového přínosu nezaslouženě zapomínaných myslitelů (mj. V. Hoppeho); je však žádoucí, aby vykutali ze zapomenutí i myslitele (K. Vorovka, O. Fischer, P. Florenskij, N. Berďajev aj.), kteří vnášeli do umění hermeneutického výkladu i do samotné theurgie bytí podnětné duchovědné impulsy, jevící se v badatelském úhrnu jako další rozpracování komplexní interpretace filozofického, právního, historického a literárního textu. Ukazuje se, že trvalou badatelskou pozornost vyžaduje problematika aplikace aprobovaných i inovovaných metodologických a interpretačních postupů při reflexi uměleckého díla (od teorie archetypů, přes teorii „fraktálů“ až po jev synestézie uměleckých tvarů), vývoje samotného umění (fenomén „chaosu“, „bifurkace“ evolučního procesu aj.) a také postavení tvůrčího ducha v jeho procesu vůbec. Nicméně, hledání „duše“ díla v aktu duchovního poznání („synésis pneumatiké“) forem umění, hledání vycházející z reflexe archetypové hermeneutiky (C. G. Jung, J. Hillman) a také z estetiky teologické (T. Špidlík, M. Altrichter) vtiskující výkladu uměleckého díla hlubinný duchovědný rozměr nadále zůstává programem i soudobé „techné hermeneutiké“.

Hermeneutika – „synésis pneumatiké“ – děl stvořených myslivou imaginací jejich tvůrce je výkladem usmiřujícím pod egidou „filo-Sofia“ antinomie oblastí biosféry a pneumatosféry, výkladem budujícím myšlenkový „most“ mezi Východem a Západem (T. Špidlík), tj. „most“ porozumění – „smíření východní moudrosti a západního ducha“, jak ho kdysi předvídavě anticipoval a akcentoval O. Březina.

Přijměte, prosím, naše srdečné pozvání k účasti na našem mezinárodním kolokviu, jeho výsledky budou uveřejněny v VII. svazku kolektivní monografie STUDIA HUMANITATIS – ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE. Srdečně zveme všechny kolegy a kolegyně, kteří mají smysl pro studium a uchování mravních dimenzí humanitně-vědního bádání – dimenzí tak naléhavě potřebných v době duchovní kategeneze současného světa.

Příspěvky budou publikovány v kolektivní monografii. Konferenční poplatek (určený k vydání kolektivní monografie) je stanoven ve výši 1 700,- Kč (65 EUR). Náklady na ubytování a dopravu hradí účastníci konference.

Vyplněnou přihlášku prosíme zaslat do 30. března 2018 na e-mailovou adresu .

prof. PhDr. Miroslav Mikulášek, DrSc.,
prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.,
doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.