Studijní zaměření oddělení rusistiky

Výuková činnost:

V rámci bakalářského studijního programu Filologie zajišťuje oddělení rusistiky katedry slavistiky výuku dvou studijních programů.

  • Ruská filologie (jednooborové, dvouoborové studium a studium se zaměřením na vzdělávání v prezenční formě). Prezenční tříleté studium, zakončené státní závěrečnou zkouškou, vytváří předpoklady pro získání odborné kvalifikace na úrovni nižšího stupně vysokoškolského vzdělání a pro přijetí do navazujícího magisterského studia.
  • Ruská filologie – Ruština pro odbornou a profesní komunikaci (jednooborové studium v prezenčníkombinované formě). Absolventi tříletého studia najdou uplatnění ve firmách, jejichž činnost je zaměřena především na obchod se zeměmi Východní Evropy a na cestovní ruch. Pracovní poměr absolventi nacházejí i ve státních institucích. Nejčastější uplatnění nacházejí jako obchodní zástupce firmy, obchodní referent, průvodce nebo delegát cestovní kanceláře, asistent ředitele firmy, pracovník administrace letišť, pracovník recepce hotelu apod. Toto studium je založeno na bázi interdisciplinárních vztahů a je doplněno intenzivním kurzem ukrajinštiny.

Oddělení rusistiky realizuje i výuku studijního programu Ruská filologie ve dvou typech navazujících magisterských studijních oborů.

  • Ruská filologie (jednooborové, dvouoborové studium v prezenční formě). Prezenční dvouleté studium je určeno pro absolventy bakalářského studijního programu Ruská filologie. Zaměřuje se na teoretické prohloubení a především rozšíření znalostí a dovedností získaných v předchozím studiu. Program je orientován jak na diachronní tak na synchronní filologická studia a aplikační předměty. Profilace studentů různými směry je umožněna již v průběhu studia nabídkou povinně volitelných a výběrových předmětů. Cílem studijního programu je poskytnout solidní oborově vědní základ dvou oborů, který vytvoří předpoklady jak pro další vzdělávání studentů v rámci doktorských studijních programů a celoživotního vzdělávání (např. možnost získání pedagogické způsobilosti a rozšíření svého uplatnění na oblast školství), tak pro vstup do praxe.
  • Ruská filologie – Ruština pro překlad (jednooborové studium v prezenční formě). Dvouleté navazující magisterské studium propojuje složku translatologickou, lingvistickou a literárně-kulturologickou na teoretické a praktické úrovni. Absolventi jsou schopni vyjadřovat se ústně i písemně v širokém spektru komunikačních situací, mají znalost širších kulturně historických souvislostí, ruských reálií a jsou schopni aplikovat poznatky synchronní lingvistiky v překladatelské praxi. Jsou rovněž připraveni prakticky aplikovat získané teoretické vědomosti v překladatelské a tlumočnické praxi. Jsou schopni samostatně řešit stanovené úkoly a dále rozvíjet dosažené vzdělání dle potřeb praxe (v doktorském studiu nebo formou programů celoživotního vzdělávání).

Oddělení rusistiky katedry slavistiky rovněž zajišťuje výuku ruštiny jako dalšího slovanského jazyka pro příbuzné jazykové obory, výuku ruštiny jako cizího jazyka pro studenty celé Ostravské univerzity, dále konzultace a jazykové zkoušky z ruštiny v doktorských studijních programech na OU a provádí také jazykové poradenství.

V rámci celoživotního vzdělávání oddělení organizuje pro absolventy – učitele základních škol – rozšiřující studium k získání kvalifikace pro střední školy, kurzy Ruština – komunikace v podnikání a obchodě a další kurzy.

Proč jít studovat ruštinu?


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 01. 2019