Celoživotní vzdělávání

     
       
     

CŽV v rámci akreditovaných studijních programů podle § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb.

Psychologie
Program celoživotního vzdělávání je realizován v rámci akreditovaného studijního programu Psychologie. Absolventům celoživotního vzdělávání – pokud se po úspěšném průběhu přijímacího řízení stanou studenty řádného studijního programu – uzná fakulta předměty/kredity absolvované v programu celoživotního vzdělávání (pak doba studia v řádném studijním programu může být zkrácena a studium bude ukončeno státní závěrečnou zkouškou a udělením akademického titulu „bakalář“ /Bc./).