Celoživotní vzdělávání

     
       
     

Diagnostika postojů, zájmů a vztahů prostřednictvím interaktivních metafor
Vzdělávací program podrobně seznámí účastníky se systémem diagnostiky žákovských postojů, zájmů a vztahů prostřednictvím využívání interaktivních vizuálních metafor. Tato inovativní metoda spočívá ve využití vizuálních metafor vzdálenosti, velikosti, váhy a teploty pro vyjádření postojů ke zkoumaným objektům, který mohou být školní předměty, spolužáci a další koncepty související s edukační realitou. Účastníci budou postupně seznámeni s teoretickým zázemím metody, validitou a reliabilitou metody, postupem administrace metody ve verzi pro software a verzi tužka – papír, interpretací výsledků a příklady praktické aplikace metody ve školách a v poradenských zařízeních.

Kurz pro zájemce o studium psychologie
Cílem kurzu je seznámit zájemce o studium psychologie (ale i jiné zájemce o psychologii) s hlavními psychologickými disciplínami i příbuznými vědními obory nezbytnými pro studium psychiky člověka a jeho chování.

Psychologie
Program celoživotního vzdělávání je realizován v rámci akreditovaného studijního programu Psychologie. Absolventům celoživotního vzdělávání – pokud se po úspěšném průběhu přijímacího řízení stanou studenty řádného studijního programu – uzná fakulta předměty/kredity absolvované v programu celoživotního vzdělávání (pak doba studia v řádném studijním programu může být zkrácena a studium bude ukončeno státní závěrečnou zkouškou a udělením akademického titulu „bakalář“ /Bc./).

Univerzita třetího věku – Psychologie v našich životech
Psychologie v našich životech je kurzem Univerzity třetího věku (U3V), kterým vás provede Katedra psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Kurz se zaměřuje na aktuální poznatky i rozvíjení dovedností užitečných pro žití v současném světě. Budeme se věnovat mimo jiné péči o sebe, péči o blízké vztahy, rozvíjení sebepoznání, změně k lepšímu, nejistotě kolem nás či (sebe)vzdělávání. Účastníci se seznámí nejen s aktuálními informacemi, ale také s různými technikami a strategiemi. Posláním U3V je vytvořit prostor pro sebevzdělávání lidí ve vyšším věku, kteří neztrácejí zájem o nové poznatky, vědomosti a dovednosti a jsou otevřeni sdílet, diskutovat či konfrontovat své pohledy v bezpečné a přívětivé atmosféře univerzitního prostředí.