Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Psychologie
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:zájemci o vysokoškolské studium psychologie, kteří mají maturitní zkoušku
Doba trvání / hodinová dotace:1 rok
Cena:30.000,- Kč (možnost platby ve dvou semestrálních splátkách).
Forma:prezenční
Číslo akreditace:B7701
Garantující odborná katedra:Katedra psychologie (Filozofická fakulta OU)
Garant:Mgr. Marek Malůš, Ph.D.
Anotace:Program celoživotního vzdělávání je realizován v rámci akreditovaného studijního programu Psychologie. Absolventům celoživotního vzdělávání – pokud se po úspěšném průběhu přijímacího řízení stanou studenty řádného studijního programu – uzná fakulta předměty/kredity absolvované v programu celoživotního vzdělávání (pak doba studia v řádném studijním programu může být zkrácena a studium bude ukončeno státní závěrečnou zkouškou a udělením akademického titulu „bakalář“ /Bc./).
Způsob ukončení studia:splnění předepsaných předmětů
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování programu CŽV
Předpoklady pro přijetí:absolvování maturitní zkoušky bodové hodnocení z přijímací zkoušky
Přihlášky: Po vložení dat do e-přihlášky vytiskněte její zkrácenou verzi a spolu s následujícími doklady:
  • strukturovaný životopis,
  • ověřená kopie maturitního vysvědčení
zašlete do 20. srpna daného roku na adresu:
  • Filozofická fakulta OU
    katedra psychologie
    Reální 5
    701 03 Ostrava
Přijímací řízení:Přijímací řízení do programu CŽV bude realizováno jen v případě většího zájmu, než je kapacita studia CŽV (20-25 posluchačů), buď započtením bodů z přijímacího řízení do bakalářského studijního programu pro daný akademický rok, nebo vykonáním přijímací zkoušky.
Uzávěrka přihlášek:20. srpna daného roku
Kontakt / další informace:Libuše Staníčková
Způsob platby:Číslo účtu: 931761/0710
Variabilní a specifický symbol bude uveden ve smlouvě o studiu.
Vyučující:zaměstnanci katedry
Další informace:Informace o otevření studia (příp. neotevření z kapacitních důvodů nebo o přijímacích zkouškách v případě zájmu většího počtu uchazečů) budou zájemcům sděleny v měsíci září daného roku. Současně uchazeči obdrží všechny potřebné doklady pro zahájení studia.