Setkání s Doc. PhDr. Panajotisem Cakirpaloglu, DrSc.

Katedra psychologie Filozofické fakulty OU se dlouhodobě snaží umožnit studentům psychologie i dalších oborů, akademickým pracovníkům i ostatním zaměstnancům setkání s významnými osobnostmi domácí psychologie, kteří jim přiblíží svůj pohled na určitou teoreticky i prakticky významnou problematiku. Tentokrát přijal pozvání katedry významný odborník a vysokoškolský učitel v oboru klinická psychologie Doc. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc. Vystoupil dne 26. února 2015 na aktuální a inspirativní téma osobnosti „Integrující pojetí člověka v psychologii“.

P. Cakirpaloglu vyučuje psychologické disciplíny na Katedře psychologie Palackého univerzity. Po absolvování vysokoškolského studia jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Ss. Cyril a Methodius ve Skopje (USCM) v Makedonii (1978) působil jako psycholog práce (chemický průmysl) později jako vědecký pracovník (Institut pro sociologický a politicko-právní výzkum USCM) a v letech 1992-1995 jako docent psychologie na Univerzitě v Prištině, Kosovo.

Vnitřní válečný konflikt na území bývalé Jugoslávie donutil doc. Cakirpaloglu, aby se s celou rodinou přestěhoval do České republiky. Zde od roku 1995 působí na Katedře psychologie FF UP Olomouc nejprve jako odborný asistent a od roku 2003 po řádném habilitačním řízení jako docent. V současné době probíhá inaugurační řízení k jeho jmenování univerzitním profesorem.  Na Katedře psychologie FF UP přednášel různé disciplíny z oblasti klinické psychologie (především dětské psychopatologie a psychodiagnostiky) i dalších oblastí jako je socializace, výzkum v psychologii, psychologii osobnosti včetně poruch osobnosti a jejich teorií a další. Několik let vyučoval i na Lékařské fakultě UP Olomouc lékařskou psychologie v angličtině pro studenty z cizích zemi. Vedle základní pedagogické činnosti vedl v průběhu téměř 20 let zdejšího působení mnoho desítek ročníkových, bakalářských a magisterských diplomových prací.

V letech 2007, 2010, 2011 a 2013 přednesl série vyžádaných přednášek na různých fakultách Univerzity Ss. Cyril and Methodius ve Skopje, Makedonie, v roce 2009 sérii vyžádaných přednášek na Dept. Of Psychology, Covenant College, Georgia, USA a v roce 2014 na Faculdade de Psycologia, Univerzidade de Lisboa, Portugalsko.

Vedle formování vědeckého profilu absolventů v pregraduální výuce se doc. Cakirpaloglu rovněž podílel a podílí na aktivitách v postgraduálním vzdělávání. Je předsedou oborové rady, školitelem, Společenská angažovanost doc.Cakirpaloglu se odvijí od odborného zaměření - je členem APA (American Psychological Assotition) a IARLD (International Academy for Research in Learning Disabilities). Nelze zapomenout, že k tomu, aby se mohl plně zapojit do vědeckého, sociálního a společenského života Katedry psychologie FF UP musel zvládnout nejednoduchý přechod celé své rodiny do nového a částečně odlišného prostředí.

Ve své bohaté výzkumné i publikační činnosti čerpá z vlastních cenných praktických zkušeností v oblasti výzkumu poruch učení, poruch vývoje a utváření osobnosti. Od roku 1995 se doc. Cakirpaloglu podílel na řešení celé řady výzkumných a rozvojových programů na FF UP v Olomouci, projektů ESF, GAČR.  Také jeho publikační činnost je bohatá. Je autorem několika vědeckých monografií (např. Volby v Makedonii 1990; Psychologie hodnot, 2004 a 2009; Úvod do psychologie osobnosti, 2012, Vybrané kapitoly psychologie osobnosti, 2014) a kapitol v monografiích. V uznávaných publikačních databázích figuruje celkem jeho 14 článků (7 s IF),

V osobě doc. Cakirpaloglu se kombinuje odbornost s duchovní a hodnotovou orientací. Od počátku své odborné činnosti navázal četné mezinárodní kontakty v Makedonii, v Bulharsku, USA a dalších zemích. Vystoupení se zájmem vyslechli studenti i učitelé z FF OU i další pozvaní hosté. Součástí vystoupení byla i zajímavá diskuse, do níž se zapojili studenti i učitelé. Na padesát účastníků setkání s docentem Cakirpaloglu odcházelo z jeho vystoupení vesměs s pocity naplněných očekávání a bohatší o další zajímavé a podnětné informace překračující rámec odborné psychologie.


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 12. 2016