Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra historie

Robert Antonín


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 521, budova DM
funkce:děkan FF OU
garant hlavního vědeckého směru
obor činnosti:dějiny českého středověku
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
Děkanát Filozofické fakulty
Rektorát
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1971
553 46 1801
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2015Filozofická fakulta Masarykovy univerzity - docent
2002 - 2008FF MU v Brně, HÚ - doktorské studium v oboru české dějiny (Ph.D.), Disertační práce: Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283-1300
1996 - 2002FF MU v Brně, HÚ - magisterské studium obor historie-filosofie (Mgr.)

Praxe

2015 - dosudOU, FF, KHI - docent
2013 - dosudFF OU v Ostravě VIVARIUM, Centrum pro výzkum středověké společnosti a kultury - vědecko-výzkumný pracovník
2013 - dosudFF OU v Ostravě, KH - odborný asistent pro dějiny středověku
2008 - 2013FPF DU v Opavě, UHV - odborný asistent pro dějiny středověku
2005 - 2011FF MU v Brně, HÚ - vědecko-výzkumný pracovník výzkumného záměru Masarykovy University v Brně MSM 0021622426 Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura

Výzkum a grantová činnost

Granty aktivní:

Zbraslavská kronika: kritická komentovaná edice, GA ČR P405/10/0425 (spoluřešitel)
Čtvrtý lateránský koncil a proměna českých zemí ve 13. a 14. století, GAČR, 15-01866S

Granty neaktivní:

Panovnické vjezdy na středověké Moravě, GA AV ČR KJB 801640601 (spoluřešitel)
Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy, výzkumný záměr MSM 4781305905 (člen řešitelského týmu)
Ideální panovník českého středověku, GA ČR P405-10-0152 (řešitel)
Historizace střední Evropy jako téma pro rozvoj lidského potencionálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání a zapojení současných a budoucích vědecko-výzkumných pracovníků do mezinárodních VaV aktivit. ÚHV FPF SU, projekt v rámci OPVK 2.3, (vědecko-pedagogický pracovník a koordinátor pro zahraniční mobility)

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

2008 - dosudActa historica Universitatis Silesianae Opaviensis (člen redakční rady)
2010 - 2015Časopis Slezského zemského muzea, řada B (člen redakční rady)
2016 - dosudSlezský sborník (člen redakční rady)
2010 - dosudCentrum medievistických studií (Praha) - fellow
2016 - dosudVědecká rada FF OU
2016 - dosudOborová rada oboru České a československé dějiny FF OU
2017 - dosudVědecká rada OU
2015 - dosudPanel 405: Archeologie a starší dějiny - Grantová agentura ČR (do r. 2017 předseda panelu)
2017 - dosudStudia z Dziejów Średniowiecza (člen redakční rady)
2017 - dosudOborová rada oboru Kulturní dějiny
2017 - dosudčlen Rady pro vnitřní hodnocení OU

Základní výzkumné zaměření

dějiny vrcholného středověku ve střední Evropě 12.-14. století
česko-polské vztahy ve středověku
středověké narativní prameny
politické myšlení středověku.
kulturně-antropologické přístupy ve výzkumu středověkých dějin


Akteure und Mechanismen in der Außenpolitik der letzten Přemysliden
Robert Antonín
Rok: 2017, Herder Institut
kapitola v odborné knize

Druhý život Zbraslavské kroniky v historiografické reflexi od 14. do konce 18. století
Robert Antonín
Rok: 2017, Mediaevalia Historica Bohemica
článek v odborném periodiku

The Ideal Ruler in Medieval Bohemia
Robert Antonín
Rok: 2017, Brill
odborná kniha

Collective identity in the context of medieval studies
Michaela Antonín Malaníková, Robert Antonín, Paul Srodecki, Dalibor Janiš
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Das Herrscherbild in böhmischen narrativen Quellen des Hochmittelalters zwischen Ideal und Bildungspraxis
Robert Antonín
Rok: 2016, Vandenhoeck & Ruprecht
kapitola v odborné knize

Der Weg nach Osten. Heinrich VII. und der Erwerb Böhmens für die Luxemburger
Robert Antonín
Rok: 2016, Böhlau
kapitola v odborné knize

'Omnis potestas a deo est' The sacred aspects of the legitimacy of the ruler in the narrative sources from high medieval Bohemia
Robert Antonín
Rok: 2016, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder
článek v odborném periodiku

"De sublimacione principum seu rectorum". Paměť o počátcích panovnického rodu Přemyslovců v proměnách věků
Robert Antonín
Rok: 2014, Český lid: Etnologický časopis
článek v odborném periodiku

From Warrior to Knight: The Paths of Chivalric Culture in Central European Space Using the Example ot the Bohemian Lands
Robert Antonín
Rok: 2014, Czech and Slovak Journal of Humanities, Historica
článek v odborném periodiku

Bishop Andrew of Prague and Church in Medieval Czech Lands after the Fourth Lateran Council
Robert Antonín
Rok: 2020, Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung
článek v odborném periodiku

Čtvrtý lateránský koncil a české země ve 13. a 14. století
Robert Antonín, Daniela Rywiková, Dalibor Janiš, Richard Psík, Anna Pumprová
Rok: 2020, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha

"Pro remedio anime fratris mei?" Několik poznámek ke zbožnosti české šlechty vrcholného středověku
Robert Antonín
Rok: 2020, Matice moravská
kapitola v odborné knize

Chronica Aulae regiae - An Unsuccessful Attempt to Establish an Official Memory of the Last Přemyslids and the Zbraslav Monastery
Robert Antonín
Rok: 2019, Brill
kapitola v odborné knize

Mendikanti a české země za vlády posledních Přemyslovců
Robert Antonín
Rok: 2019, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

1989-2019: 30 let svobody médií
Jan Malura, Petr Kopecký, Robert Antonín
Rok: 2019
ostatní

Od bojovníka k rytíři - na okraj úvah o proměně českých zemí ve vrcholném středověku
Robert Antonín
Rok: 2018, PRAEHISTORICA
článek v odborném periodiku

Ojciec i syn. Wacław I i Przemysł Otokar II.
Robert Antonín
Rok: 2018, Uniwersytet Gdański
kapitola v odborné knize

Akteure und Mechanismen in der Außenpolitik der letzten Přemysliden
Robert Antonín
Rok: 2017, Herder Institut
kapitola v odborné knize

Crusading and the Crusader Movement in the Peripheries of the Christian West 1100-1500
Robert Antonín, Paul Srodecki, Dalibor Janiš, Michaela Antonín Malaníková, Norbert Kersken
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Druhý život Zbraslavské kroniky v historiografické reflexi od 14. do konce 18. století
Robert Antonín
Rok: 2017, Mediaevalia Historica Bohemica
článek v odborném periodiku

Chronica Aulae Regiae and the Collective Identity of the Cistercians Monasteries in Medieval Czech Lands
Robert Antonín
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mongolian Invasion and the Development in the Central Europe in the 13th Century
Robert Antonín
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostrava středověká: Poddanské město v politickém vývoji vrcholného ctředověku
Robert Antonín
Rok: 2017, Statutární město Ostrava
kapitola v odborné knize

Ostrava v síti hospodářských vztahů na moravsko-slezském pomezí
Michaela Antonín Malaníková, Robert Antonín
Rok: 2017, Statutární město Ostrava
kapitola v odborné knize

Společnost poddanského města
Michaela Antonín Malaníková, Robert Antonín
Rok: 2017, Statutární město Ostrava
kapitola v odborné knize

The Crusade and anti-Pagan Rhetoric in the Foreign Policy and Propaganda of the Last Přemyslids
Robert Antonín
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Ideal Ruler in Medieval Bohemia
Robert Antonín
Rok: 2017, Brill
odborná kniha

'The Moment the King Entered Town Peace was Starting to Pervade all the Land...': On Diversity of the Adventus Ceremonies in Medieval Moravia
Robert Antonín
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bad Times of a Bad King. Rex-tyranus and Rex-inutilis in Medieval Bohemia
Robert Antonín
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Collective identity in the context of medieval studies
Michaela Antonín Malaníková, Robert Antonín, Paul Srodecki, Dalibor Janiš
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Das Herrscherbild in böhmischen narrativen Quellen des Hochmittelalters zwischen Ideal und Bildungspraxis
Robert Antonín
Rok: 2016, Vandenhoeck & Ruprecht
kapitola v odborné knize

Der Weg nach Osten. Heinrich VII. und der Erwerb Böhmens für die Luxemburger
Robert Antonín
Rok: 2016, Böhlau
kapitola v odborné knize

Mongolian Campaign into Central Europe. Short-Term and Long-Term Consequences of the Mongolian Invasionmin Central Europe
Robert Antonín
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mongolian Expansion and Its Influence on Development in the Eurasian Area in the 13th and 14th Centuries
Robert Antonín, Paul Srodecki, Dalibor Janiš, Michaela Antonín Malaníková
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Ojciec i syn. Wacław I i Przemysł Otokar II
Robert Antonín
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

'Omnis potestas a deo est' The sacred aspects of the legitimacy of the ruler in the narrative sources from high medieval Bohemia
Robert Antonín
Rok: 2016, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder
článek v odborném periodiku

Poslední cesta Karla IV.
Robert Antonín
Rok: 2016, Národní muzeum
kapitola v odborné knize

První Lucemburkové v dějinách Evropy a českých zemí
Robert Antonín
Rok: 2016, Národní muzeum
kapitola v odborné knize

S kým se přel biskup Ondřej? K meandrům v právní krajině Čech na počátku 13. století na základě 'známého' příběhu
Robert Antonín
Rok: 2016, Filosofia
kapitola v odborné knize

Smrt ve středověku
Robert Antonín
Rok: 2016, Národní muzeum
kapitola v odborné knize

Unity and Diversity of medieval (Central) Europe: Social order and its cohesive and disruptive forces.
Robert Antonín, Michaela Antonín Malaníková, Antonín Kalous
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Život v pražských městech lucemburské doby
Robert Antonín
Rok: 2016, Národní muzeum
kapitola v odborné knize

The Bishop Andrew of Prague and Church in Bohemia after the Fourth Lateran Council.
Robert Antonín
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wise as Solomon / Cruel as Rehoboam?: Ancient and Biblical Models for Portraying Good and Bad Rulers in Middle Central Europe
Robert Antonín
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

12. 4. -18. 4. 2015 Faculty of History, University of Gdańsk (badatelský a výukový pobyt)
Robert Antonín
Rok: 2015
působení v zahraničí

19. 1-23. 1. 2015 Institute of History, University of Wasaw (výzkumná a výuková stáž)
Robert Antonín
Rok: 2015
působení v zahraničí

2. 11. - 7. 11. 2015 School of History and Anthropology, Queen's University, Belfast (výzkumný a výukový pobyt)
Robert Antonín
Rok: 2015
působení v zahraničí

Brno v časech lucemburské sekundogenitury.
Robert Antonín
Rok: 2014, Statutární město Brno
kapitola v odborné knize

"De sublimacione principum seu rectorum". Paměť o počátcích panovnického rodu Přemyslovců v proměnách věků
Robert Antonín
Rok: 2014, Český lid: Etnologický časopis
článek v odborném periodiku

Druhý život Zbraslavské kroniky v historiografické reflexi od 14. do 19. století
Robert Antonín
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

From Warrior to Knight - The Paths of Chivalric Culture in Central European Space Using the Example of the Czech Lands
Robert Antonín
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

From Warrior to Knight: The Paths of Chivalric Culture in Central European Space Using the Example ot the Bohemian Lands
Robert Antonín
Rok: 2014, Czech and Slovak Journal of Humanities, Historica
článek v odborném periodiku

Chronicon Aulae regiae - an unsuccessful attempt at establishing an official memorial to the last Přemyslids
Robert Antonín
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chronicon Aulae Regiae - neúspěšný pokus o ustavení oficiální paměti na poslední Přemyslovce
Robert Antonín
Rok: 2014, Filosofia
kapitola v odborné knize

Od bojovníka k rytíři - na okraj úvah o proměně českých zemí ve vrcholném středověku
Robert Antonín
Rok: 2014, Studia Mediaevalia Pragensia
článek v odborném periodiku

Rada zvířat Smila Flašky z Pardubic v kontextu ideálu panovnické moci v českém myšlení druhé poloviny 14. století
Robert Antonín
Rok: 2014
stať ve sborníku

S kým se přel biskup Ondřej? K meandrům v právní krajině Čech na počátku 13. století na základě "známého" příběhu
Robert Antonín
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Das Herrscherbild in böhmischen narrativen Quellen des Hochmittelalters - zwischen Ideal und Lehr-Praxis
Robert Antonín
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ideální panovík českého středověku. Kulturně-historická skica z dějin středověkého myšlení
Robert Antonín
Rok: 2013, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha

Kníže a biskup. Střety mezi světskou a církevní mocí na území Slezska jako součást společenské proměny ve středoevropském prostoru ve 13. století
Robert Antonín
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Könige und königliche Macht in der Königsaaler Chronik
Robert Antonín
Rok: 2013
stať ve sborníku

Probleme bei der Gründung einer neuen Dynastie
Robert Antonín
Rok: 2013
stať ve sborníku

Středověké "rady zvířat". Zvířata mezi realitou a politickou ideologií
Robert Antonín
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

České země za posledních Přemyslovců I. (1192-1253). Cestou proměny společnosti k vrcholně středověké monarchii
Robert Antonín
Rok: 2012,
odborná kniha

Když se jídla nedostává. České středověké reflexe hladových let v evropském kontextu
Robert Antonín, Michaela Malaníková
Rok: 2012
stať ve sborníku

König Wenzel II. von Böhmen und die Wahl des römisch-deutschen Königs von 1292
Robert Antonín
Rok: 2012, Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 120
článek v odborném periodiku

Král Jan a zbraslavský opat Petr. Proměny reflexe Jana Lucemburského ve Zbraslavské kronice
Robert Antonín
Rok: 2012
stať ve sborníku

Slezsko a opolský region ve 13. století a prvních desetiletích 14. věku
Robert Antonín, Kolektiv Autorů, Dalibor Prix
Rok: 2012, NLN
kapitola v odborné knize

Slezsko v časech raného středověku
Robert Antonín, Kolektiv Autorů, Dalibor Prix, Pavel Kouřil
Rok: 2012, NLN
kapitola v odborné knize

18. 8. - 5. 9. 2012 Historisches Seminar, Johanes Gutenberg-Universität Mainz (stáž)
Robert Antonín
Rok: 2012
působení v zahraničí

25.3 - 9. 4. 2012 Instytut Historiczny, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (stáž)
Robert Antonín
Rok: 2012
působení v zahraničí

7. 5. - 25. 5. 2012 Institut für Mittelalterforschung ÖAW, Wien (stáž)
Robert Antonín
Rok: 2012
působení v zahraničí

Druhý život českého krále Rudolfa Habsburského ve světě českých kronik
Robert Antonín
Rok: 2011, Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku

Hnězdenská korunovace krále Václava II. v kontextu jeho zahraniční politiky na počátku 14. století
Robert Antonín
Rok: 2011
stať ve sborníku

Model středoevropského typu středověkého státu jako interpretační problém české a polské medievistiky
Robert Antonín
Rok: 2011, Historia Slavorum Occidentis. Czasopismo historyczne/Časopis historický 1
článek v odborném periodiku

Jan Lucemburský a slezská knížata letech 1327-1329
Robert Antonín
Rok: 2010, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Karel IV. a odkaz "polské" politiky posledních Přemyslovců
Robert Antonín
Rok: 2010, Český časopis historický
článek v odborném periodiku

Panovník ve světě českých legend a kronik 10.-13. století
Robert Antonín
Rok: 2010
stať ve sborníku

Panovník ve světě českých legend a kronik 10.-13. století
Robert Antonín
Rok: 2010,
kapitola v odborné knize

Přemysl Otakar II. a zisk zemí Babenberského dědictví
Robert Antonín, Jan Libor, Jiří Kacetl, A Kol.
Rok: 2010,
kapitola v odborné knize

Panovnické vjezdy na středověké Moravě
Robert Antonín, Tomáš Borovský
Rok: 2009,
odborná kniha

Vjezd středověkého panovníka do města, mezi ideálem a realitou
Robert Antonín, Tomáš Borovský
Rok: 2009, Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku

Zahraniční politika Václava II. v letech 1283-1300
Robert Antonín
Rok: 2009,
odborná kniha

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
CEDS1České dějepis. ve sv. kontextu 1 - sem.
CESD1České dějepisectví ve svět. kontextu 1
DCSDějiny českého středověku
DECS2Dějiny českého středověku II
DMDKDějiny materiální kultury
DMDKSDějiny mater. kultury
DMDKZDějiny mater. kultury, seminář
IPMNPIdeál panovnické moci v narativ. pramen.
KDHKapitoly z dějin historiografie
KDHYKapitoly z dějin historiografie
KHDSEKapitoly z hosp. dějin středověké Evropy
PMPLPostavení Moravy za Přemysl. a Lucemb.
PSZKPodivuhodný svět Zbraslavské kroniky
SEMPSeminární práce
SESYStředověká Evropa
SEVSStředověká Evropa
STEVRStředověká Evropa
STREStřední Evropa na přelomu 13. a 14. st.
ZVSKultura každoden. života ve středověku
1DCSPDějiny českého středověku
1DSEPDějiny středověké Evropy
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SZ1SZZ - Historie
2DCSSDějiny českého středověku - sem.
2DSESDějiny středověké Evropy - sem.
2KDHIKapitoly z dějin historiografie
3CDS1České dějepisectví ve svět. kontextu 1
3DCSPDějiny českého středověku
3DMD1Dějiny materiální a duchovní kultury 1
3DSEPDějiny středověké Evropy
3ISE1Interpretační sem. k českému dějepis. 1
3SSEMStředov. stř. Evropa v moderním bádání
3UDSNJak učit dějiny středověku a novověku
4CUISCurrent Issues of the Historic. Research
4DSESDějiny středověké Evropy - sem.
5HVDPHistoriogr. ve vztahu k tématu dis. pr.
5MAD1Metodolog. aspekty čs. dějin do r. 1918
5MEKDMetodologie kulturních dějin
5PTKDPropedeutika a aktuální témata KD
6PMMPrameny a metody medievistiky
7CEMACentral Europe in Middle Ages
7MEDHMedieval Historiography
7SREVStřední Evropa na přelomu 13. a 14. st.
9HVDPHistoriogr. ve vztahu k tématu dis. pr.
9MPMetodolog. problémy čs. dějin do r. 1918
9PMMPrameny a metody medievistiky


AutorNázev práceTypRok
Kabelková NelaVývoj kláštera v Orlové v letech 1227-1696 ve světle žaloby opata Lamberta z roku 1735diplomová 2018 
Chmelařová KateřinaMěsta na hukvaldském panství od jejich počátku do poloviny 17. stoletídiplomová 2017 
Blizňáková BarboraMoravský markrabě Prokopbakalářská 2020 
Lipowczan OndřejPřemyslovci a Wettinové v letech 1197-1306bakalářská 2019 
Škorníková GabrielaLiber certarum historiarum Jana z Viktringu jako pramen k poznání vývoje v českých zemích ve druhé polovině 13. a první polovině 14. stoletíbakalářská 2019 
Sedlačík DavidRozbor hospodářské situace panství Světlov ve středověkubakalářská 2018 
Kolda JanVévoda Mikuláš II. Opavský v politice a diplomacii Jana Lucemburského a Karla IV.bakalářská 2017 
Dostálová KristýnaHospodářský život města Přerova do roku 1475bakalářská 2016 
Glogarová AnnaObraz Václava IV. v české historiografii od 14. do 19. stoletíbakalářská 2016 
Kolenko JakubObraz římskoněmeckých panovníků v českých kronikách 12. a 13. stoletíbakalářská 2016 
Trávníčková NelaRod z Hückeswagenu a jejich působení na severní Moravěbakalářská 2016 
Chmelařová KateřinaMěstská práva na severní Moravě do roku 1526bakalářská 2015 
Kabelková NelaFormování vesnické sítě na středověkém Ostravskubakalářská 2015 
Uhríková KristýnaOhlas křížových výprav do Levanty v českých zemíchbakalářská 2015 
Vargová VeronikaVláda Rudolfa III. (I.) Habsburského v zemích babenberského dědictvíbakalářská 2015 


Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FF OU a zlepšení její dostupnosti pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období6/2017 - 12/2022
PoskytovatelFilozofická fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Kvalitní studijní programy jako klíčový prvek přípravy odborníků na FF OU
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období1/2020 - 3/2021
PoskytovatelDěkanát FF, Statutární město Ostrava
Stavřešený
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2017 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období10/2017 - 8/2020
PoskytovatelKatedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra historie, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Čtvrtý lateránský koncil a proměna českých zemí ve 13. a 14. století
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2017
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Kolektivní identita v sociálních sítích středověké Evropy
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období3/2015 - 12/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Středověké prameny - Úskalí jejich interpretace a zpřístupnění III
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
social hub