Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Didaktika dějepisu

Studijní program
Didaktika dějepisu
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
doktorské
Forma studia
kombinované
Délka studia
4 roky
Akademický titul
Ph.D.
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 08. 02. 2022

Studijní program v kostce

Není vám lhostejná situace školství v České republice i v Evropské unii? Zajímává vás odborná stránka výuky dějepisu na základních a středních školách? Chcete se  vědecky realizovat? Pak právě vám je určeno unikátní postgraduální doktorské studium didaktiky dějepisu. Jeho cílem je totiž připravit vysoce kvalifikované odborníky v oblasti didaktiky dějepisu, kteří pomohou zlepšit kvalifikační strukturu vysokoškolských pracovišť připravujících učitele dějepisu a kteří budou vystupovat na domácích i zahraničních odborných fórech a publikovat vědecké studie v tuzemských i zahraničních renomovaných periodikách.

Didaktika dějepisu

Vysokoškolská hisotrie není jenom nekonečný přehled dat a událostí, je to hledání souvislostí, pátrání po příčinách a důsledcích, vyvozování závěrů na základě mnoha poznatků. Je to cesta do minulosti, rekonstrukce událostí, životů, příběhů...jak a co můžete studovat na ostravské katedře historie prozradí historik Jiří Brňovják.

Co od vás očekáváme?

Základním předpokladem přijetí ke studiu je úspěšné absolvování magisterského jednooborového učitelského či odborného či magisterského dvouoborového neučitelského studia historie ukončené úspěšně obhájenou kvalifikační prací, ideálně pedagogického zaměření.

Co se naučíte?

Absolvováním studijního programu:

 • se stanete odborníky na didaktiku dějepisu a rovněž i na další předměty humanitního a sociálního zaměření, které obsahují historické informace
 • budete schopni adekvátně využít nabyté znalosti, dovednosti a schopnosti v badatelské praxi i v pedagogicko-psychologickém kontextu či v širším sociálním a kulturním prostředí, ovládnete specifické metody a techniky práce, jež se dotýkají výuky dějepisu
 • se seznámíte se staršími i současnými českými i zahraničními učebnicemi dějepisu z bohaté sbírky katedry historie a budete připraveni se odborně podílet na jejich dalších úpravách či tvorbě nových
 • budete mít k dispozici nejnovější českou i zahraniční odbornou literaturu z katedrové knihovny, současně získáte možnosti studovat na prestižních partnerských zahraničních pracovištích, např. v Georg-Eckert-Institut
 • Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung v německém Braunschweigu, jenž disponuje unikátní sbírkou učebnic dějepisu, zeměpisu, občanské nauky a dějepisných a zeměpisných atlasů z celého světa

Kde a jak se uplatníte?

Na základě ovládnutí specifických metod a technik práce a s příslušnou jazykovou vybaveností se budete moci uplatnit v širokém spektru vědeckých, školských, kulturních i správních institucí v České republice či usilovat o vědecké stáže v zahraničí. Budete schopni působit jako autoři, redaktoři či posuzovatelé učebnic a dalších didaktických materiálů.

Konkrétní pracovní pozice

 • vysokoškolský pedagog
 • pracovník odborného ústavu pedagogického zaměření
 • autor, redaktor či posuzovatel učebnic a dalších didaktických materiálů
 • odborně kvalifikovaný zaměstnanec institucí státní správy či samosprávy

Přijímací řízení

2
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

 1. řádné ukončení studia v magisterském studijním programu;
 2. doložení projektu disertační práce a úspěšné vykonání přijímací zkoušky;
 3. projekt musí odpovídat vědecko-výzkumnému zaměření pracoviště a musí být k dispozici odpovídající školitel.

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,89 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Pohovor nepromíjíme.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obsahem pohovoru je představení tématu zamýšlené disertační práce (stav historiografického poznání, pramenná základna, metodologie, náčrt obsahu zamýšlené práce) zasazené do kontextu studijního programu, tj. s akcentem na problematiku didaktiky dějepisu.


Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude realizována formou odborného pohovoru, který se zaměří především na předložený projekt disertační práce. Pohovor je komisionální, uchazeč může získat max. 100 bodů. Záporné body nejsou udělovány. Pro úspěšné absolvování přijímacího pohovoru je nutné dosáhnout celkového minimálního počtu 50 bodů.

Součástí pokladů pro přijímací řízení je disertační projekt, který uchazeč přikládá k přihlášce. V tomto dokumentu by měl uchazeč jasně formulovat badatelský záměr, uvést stručný stav bádání, základní metodologii i pramennou základnu zamýšleného výzkumu. Disertační projekt je předkládán v českém jazyce.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .