Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Základy společenských věd - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání)

Studijní program
Základy společenských věd
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Studijní program v kostce

Zajímají vás společenské vědy? Zajímá vás aktuální společenské dění a chcete mu lépe porozumět? Pak je tento studijní program určen právě pro vás!

Cílem bakalářského studijního programu Základy společenských věd je připravit všestranně společenskovědně vzdělané odborníky, kteří budou schopni zapracovat se do nejrůznějších oblastí společenské praxe - od pedagogické k sociální, politické, kulturní či jiné humanitní, ať již na úrovni veřejného nebo soukromého sektoru. Absolvent získá schopnost koncepčního, systematického, racionálního řešení komplexních problémů vyžadujících spojení více odborných perspektiv v kulturní, politické, vědecké i umělecké oblasti, a tím způsobilost pracovat v institucích či podnicích takto zaměřených.

Důležitým úkolem tohoto bakalářského studijního programu je připravit absolventa na studium v navazujícím magisterském studijním programu, po jehož úspěšném dokončení by byl kompletně vybaven pro pedagogické působení na všech typech středních škol.

Pokud si zvolíte variantu programu Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání Maior, znamená to, že v tomto studijním programu budete zapsáni a budete z této oblasti vypracovávat závěrečnou práci.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Kdo rád hledá souvislosti a chce si prohloubit znalosti o nejen evropské kultuře, může zvolit Základy společenských věd. Jsou zvláště vhodné v kombinaci s dalším oborem, například historií, dějinami umění, latinským jazykem...

Co od vás očekáváme?

Neočekáváme od Vás žádné speciální předchozí znalosti či dovednosti. I s jazyky, které u nás budete dále studovat, můžete začít tzv. od nuly. Co od Vás ale očekáváme, je nadšení pro studium humanitních a společenských věd obecně. Nedílnou součástí studia je čtení, psaní, přemýšlení, budete proto potřebovat - slovy Komenského - „hlavu ocelovou a zadek olověný“.

Co se naučíte?

Absolvent je vybaven společenskovědním základem humanitního vzdělání. Dokáže se orientovat v dějinách filozofie, logiky a etiky, základních politologických, sociologických i ekonomických a právních otázkách a způsobech jejich řešení. Zná odbornou terminologii a je schopen pracovat se společenskovědními texty (a to  nejen v češtině, ale nejméně v jednom dalším cizím jazyce), rozumět jim, vykládat je, případně je kriticky analyzovat i produkovat.

Umí pracovat s moderními informačními a komunikačními technologiemi. Je schopen patřičnými metodami zpracovávat problémy, které přináší profesní praxe v rozmanitých oblastech lidské činnosti - pedagogické, sociální, kulturní, politické či jiné. Je schopen systematické a koncepční práce s konkrétními problémy, dokáže formulovat otázky, pojmenovávat a označovat sporné body, vytvářet návrhy koncepčních a strategických řešení nejrůznějších problémů nejen v pedagogickém prostředí.

Zvládl celek všeobecného společenskovědního vzdělání, které mu umožňuje pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studiu, zejména oboru učitelství pro střední školy, ale např. i se specializací na vybranou společenskou vědu, pokračovat v celém spektru společenských věd, v příbuzném humanitním oboru apod.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventky a absolventi bakalářského studijního programu Základy společenských věd naleznou díky své všestrannosti pracovní uplatnění v rozličných oblastech. Mohou působit v kulturních institucích, nakladatelstvích, muzeích, galeriích apod. Uplatnit se mohou vedle toho v oblasti médií, PR a reklamy a samozřejmě ve vědeckých ústavech, zejména humanitních a společenskovědních. V přírodovědných vědeckých ústavech, technických oblastech či dokonce v průmyslové oblasti se naše absolventky a absolventi uplatňují jako potřebný humanizující a etizující činitel. V neposlední řadě mohou působit ve veřejné správě či nevládních organizacích.

Konkrétní pracovní pozice

 • pracovník/pracovnice kulturních institucí, nakladatelství, muzeí, galerií
 • novinář/ka, publicita/ka, redaktor/ka, tiskový/á mluvčí, copywriter
 • vědecký/a asistent/ka
 • manažer/ka projektů
 • HR specialista/ka
 • vyjednavač/ka, mediátora/ka konfliktů
 • podnikový ombudsmana/ombudsmanka
 • etický auditor/ka
 • referent/ka

Přijímací řízení

40
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

 1. úspěšné vykonání písemné přijímací zkoušky
 2. dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Ne.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který bude prověřovat základní znalosti problematiky společenských věd, schopnost logického myšlení a schopnost porozumět odbornému textu a jádru problému. Prověřují se i znalosti a schopnost orientace v současném společenském dění (politika, ekonomika, zahraniční vztahy, kultura, umění).

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

U každé otázky je jen jedna odpověď správná. Správná odpověď se hodnotí přidělením vždy stejného počtu bodů, za nesprávnou odpověď se body neodčítají. V testu je možné získat maximálně 100 bodů, přičemž minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Blecha, Ivan: Filosofie – základní problémy. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2002.
Blecha, Ivan: Filosofická čítanka. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2000.
Kol.: Odmaturuj ze společenských věd. Didaktis, Brno 2017.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .