Studentská vědecká konference katedry filozofie 2017

21. března 2017 uspořádala Katedra filozofie Filozofické fakulty Ostravské univerzity svou každoroční studentskou vědeckou konferenci. Akce se poprvé uskutečnila v nových prostorách Centra PANT, které svým podnětným a příjemným prostředím pomohlo navodit žádoucí intelektuální naladění prezentujících i publika. PANT vydává knihy z oblasti moderní historie a politologie a pomáhá vytvářet a sdílet materiály pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd. Stalo se renomovanou institucí s celorepublikovým dosahem. Jsme rádi, že se Centrum sídlící v Ostravě také viditelně ve  městě prezentuje prostorem, kde se prolíná knihkupectví s galerií, konferenčním střediskem a kavárnou. K takovému pojetí má naše katedra blízko.

Na konferenci se svými příspěvky vystoupili čtyři studenti navazujícího magisterského studia a jeden student kombinovaného bakalářského studia oboru filozofie. Jako první vystoupila studentka druhého ročníku magisterského studia Lucie Rathouzská se svým příspěvkem Interpretace filmu pomocí Žižekovy filosofie, která byla za velmi dobrý přednes, interaktivnost prezentace i znalosti oceněna druhým místem. Následující téma Pojem „krásno“ u Pseudo-Dionýsia Areopagity a jeho vliv na středověkou estetiku představil student kombinovaného bakalářského studia Radim Gaj. Zaujal především svou náležitou přípravou a pečlivým nastudováním problematiky, ale i odvahou vystoupit jako dálkový student před  publikem, proto byl porotou oceněn třetím místem. Poměrně netradiční, ale působivé téma Proč studovat fyziku, aneb Není tekutina jako tekutina zvolila studentka druhého ročníku magisterského programu Kateřina Lochmanová. Upoutala publikum i porotu zápalem, se kterým své názory obhajovala, i originalitou, proto byl příspěvek ohodnocen jako nejlepší z hlediska vlastního přínosu. Čtvrtým vystupujícím byl opět student druhého ročníku magisterského studia Martin Jenyš s příspěvkem Filosofie a transhumanismus. Přítomné zaujal nejen atraktivním tématem, ale i kvalitním mluveným projevem a sympatickým vystupováním. Porota ho ocenila za  nejprofesionálnější přístup. Posledním příspěvkem byl Svět podle Orwella studenta prvního ročníku magisterského studia Jiřího Navrátila, který se umístil na prvním místě. Vítěz konference prokázal kromě potřebných vědomostí a dobrého vystupování i schopnost upoutat pozornost a výborně reagovat na dotazy.

Po každém z uvedených výstupů se rozvinula podnětná diskuse, která nejenže zapojila posluchače, nýbrž byla také velkým přínosem pro prezentující studenty, kterým dotazy, připomínky i doporučení pomohou v následném prohlubování znalostí dané problematiky.

Za uskutečnění i organizování konference je nezbytné poděkovat Dr. phil. Lence Naldoniové a odborné komisi složené z Mgr. Jana Herůfka, Ph.D., Mgr. Jana Čížka, Ph.D.PhDr. Antonína Doláka, Ph.D. za nesnadnou úlohu rozhodnout, která prezentace byla nejzdařilejší. Jelikož všichni zúčastnění studenti své práce dokázali obhájit, rozhodla se porota každého z nich odměnit finančním darem. Držitel prvního místa navíc získal sponzorský dar v podobě krásných knih od knihkupectví Knihcentrum. Velké poděkování patří také všem prezentujícím, kteří se  odvážili veřejně vystoupit a jejichž aktivita byla impulsem pro  ostatní studenty, potenciální účastníky dalších konferencí.

Text: Kristýna Verešová
Fotografie: Jan Čížek

Studentská vědecká konference Katedry filozofie 2017
Studentská vědecká konference Katedry filozofie 2017
Studentská vědecká konference Katedry filozofie 2017
Studentská vědecká konference Katedry filozofie 2017
Studentská vědecká konference Katedry filozofie 2017
Studentská vědecká konference Katedry filozofie 2017
Studentská vědecká konference Katedry filozofie 2017
Studentská vědecká konference Katedry filozofie 2017
Studentská vědecká konference Katedry filozofie 2017
Studentská vědecká konference Katedry filozofie 2017
Studentská vědecká konference Katedry filozofie 2017
Studentská vědecká konference Katedry filozofie 2017
Studentská vědecká konference Katedry filozofie 2017

Zveřejněno / aktualizováno: 02. 05. 2017