Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Německá filologie - Dějiny umění

Studijní program
Německá filologie
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
01. 07. 2022 - 14. 08. 2022

Německá filologie

Studijní program v kostce

Vystudovali jste program spjatý s německým jazykem, ale ještě nejste definitivně rozhodnutí, jak a kde chcete pracovat? Chcete studiem získat vzdělání ve dvou různých oborech a rozšířit si tak možnost uplatnění na pracovním trhu? Chcete psát závěrečnou práci v němčině? Pak si zvolte studium varianty maior v rámci Německé filologie.

Studiem získáte schopnost komunikovat v německém jazyce ústně i písemně na velmi pokročilé úrovni C2. Prohloubíte si teoretické i praktické znalosti v lingvistické a literárněvědné oblasti a budete se hluboce orientovat v historii, kultuře i politice německy mluvících zemí. Vaše znalosti budete umět vhodně propojovat a aplikovat při řešení praktických problémů.

To vše si osvojíte nejen ve školních lavicích, ale také při dalších příležitostech. Každoročně může vyjet do zahraničí až 40 našich studentů a strávit na zahraničních univerzitách semestrální studijní pobyt v rámci programu Erasmus+. Jako výborní studenti se můžete také přímo zapojit do výzkumných aktivit na katedře v rámci Studentské grantové soutěže. Výsledky své vědecko-výzkumné činnosti pak můžete prezentovat na Studentské vědecké konferenci a získat tím zkušenosti pro budoucí profesní dráhu nebo pro další studium v doktorském programu.

Zároveň nabízíme mnoho možností, jak se věnovat němčině i ve volném čase a tím se v ní dále zdokonalovat, např. autorská čtení německy píšících autorů, studentská setkávání „Stammtisch“, studentská divadelní představení, akce Česko-německých kulturních dnů v Ostravě / Ostrau - der Kulturpunkt, soutěž Den s překladem, vytváření studentského časopisu ODRAZ, exkurze apod.

Během celého Vašeho studia Vás bude na katedře provázet téměř rodinná atmosféra. Individuální přístup ke každému studentovi je pro nás samozřejmostí. Jsme mladý a přátelský tým otevřený všemu novému vedený pedagogy s dlouholetou zkušeností ve vědeckém výzkumu.

Jako magistři Německé filologie varianty maior budete dobře připraveni na studium v doktorském programu, ve kterém můžete prohloubit své znalosti, nebo můžete uplatnit své znalosti na trhu práce.

Německá filologie

Německo patří k našim významným obchodním partnerům. Dokonalá znalost němčiny a německé kultury proto otevírá dveře k mnoha profesím. Milan Pišl prozradí, co je na studiu němčiny v Ostravě výjimečné.

Co od vás očekáváme?

Při ústní přijímací zkoušce byste měli prokázat komunikační dovednosti a znalosti z oblasti lingvistické a literární, které jste nabyli v rámci bakalářského studia Německé filologie, popř. příbuzných oborů.

Dále se očekává, že máte hluboký zájem o studovaný obor a jste připraveni se v něm intenzivně vzdělávat a rozvíjet Vaše jazykové kompetence, samostatně zpracovávat odborná témata při seminárních pracích a diplomové práci, kooperovat, komunikovat a vědecky diskutovat s Vašimi kolegy při výuce a aktivně se zapojovat do akcí katedry.

Co se naučíte?

Po absolvování varianty maior v rámci Německé filologie budete umět komunikovat v německém jazyce na velmi pokročilé úrovni C2, a to písemnou i ústní formou. Budete mít široký přehled o vývoji německého jazyka a literatury od minulosti po současnost a zároveň si osvojíte si metody, kterými je možné analyzovat literární i odborné texty z různých vývojových etap a interpretovat je z různých hledisek.

Budete schopni detailně reflektovat souvislosti v rámci historie, kultury i politiky německy mluvících zemí, budete schopni překládat a tlumočit z a do němčiny a upevníte si své obecné kompetence v podobě získávání a vyhodnocování informací, samostatné efektivní práce a flexibility, zpracovávání písemných prací a kreativní produkce vlastních německých textů.

Budete schopni napsat diplomovou práci v německém jazyce a následně ji obhájit v rámci státní závěrečné zkoušky.

Kde a jak se uplatníte?

Budete vybaveni vědomostmi a dovednostmi, které jsou nezbytné pro uplatnění v profesích s vysokými nároky na lingvistickou a interkulturní kompetenci. Budete moci působit v institucích státní správy, ve sdělovacích prostředcích v kulturních a vzdělávacích zařízeních i v zahraničních institucích a orgánech EU. V rámci celoživotního vzdělávání můžete doplnit pedagogickou způsobilost a rozšířit tak možnost svého uplatnění na oblast školství. Absolventi s hlubokým zájmem o obor mohou rovněž pokračovat ve studiu v doktorském programu.

Konkrétní pracovní pozice

 • pracovník ve státní správě s němčinou
 • redaktor/reportér s němčinou
 • pracovník ve vzdělávacích zařízeních s němčinou
 • referent v zahraničních institucích a orgánech EU
 • specialista nákupu s němčinou
 • manažer pro externí komunikaci s němčinou
 • manažer marketingu s němčinou
 • manažer pro vzdělávání a školení
 • obchodní zástupce s němčinou

Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

 1. úspěšné vykonání ústní přijímací zkoušky
 2. řádné ukončení studia v (bakalářském) studijním programu

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,89 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška není promíjená.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

 1. Rozhovor v německém jazyce zaměřený na vybraná konverzační témata.
 2. Prověření vhledu uchazeče do oblastí lingvistiky a literatury v rozsahu probíraném v rámci bakalářského studia Německé filologie, popř. příbuzných oborů.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Uchazeč je u ústní přijímací zkoušky hodnocen dle následujících kritérií:

 1. Porozumění a schopnost reagovat v německém jazyce
 2. Komplexnost projevu v německém jazyce
 3. Slovní zásoba
 4. Celkový přehled v rámci oboru

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 60 bodů (maximum je 100 bodů).

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Doporučená literatura vychází z náplně bakalářského studia Německé filologie, popř. příbuzných studijních programů.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Eva Polášková, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .