Charakteristika a vědecké zaměření katedry dějin umění a kulturního dědictví

Vědecké zaměření katedry dějin umění navazuje na výzkumnou a pedagogickou činnost OU ve spolupráci s vědeckovýzkumnými centry FF OU: Centrem pro hospodářské a sociální dějiny, Centrem pro výzkum středověké společnosti a kultury Vivarium a Ústavem pro regionální studia. Společně s historickými vědami a sociologickými disciplínami usiluje o celostní zmapování problémů historie, kulturního dědictví ve specifických sociálních podmínkách severovýchodní Moravy a Slezska a  ostravské průmyslové aglomerace. Členové katedry se aktivně podílejí jak na řešení projektů podporovaných GA ČR, tak na institucionálních projektech v rámci ostravské univerzity s důrazem na rozvoj vědeckého potenciálu nadaných studentů a studentů doktorského studia (tzv. SGS projekty).

Spolupráce s odbornými pracovišti:

odborná pracoviště NPÚ v Ostravě a dalších regionech; stavební archivy územně správních úřadů, Galerie výtvarného umění v Ostravě; Slezský zemský archiv v Opavě; Arcidiecézní muzeum v Olomouci; Technické muzeum Brno; Muzeum Architektury ve Wroclavi; FF UP v Olomouci; FF MU v Brně.

  • Technische Universität Wien - Institut für Kunstgeschichte, Denkmalpflege und Industriearchäologie, WIEN, RAKOUSKO
  • Reinisches Amt für Denkmalpflege, PULHEIM, NĚMECKO
  • Büro für Industriearchelogie, DARMSTADT, NĚMECKO
  • Braunschweig School of Art - Hochschule für Bildende Künste, BRAUNSCHWEIG, NĚMECKO
  • Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie, VARŠAVA, POLSKO
  • Queen's University, BELFAST, UK
  • Pontifical Academy of Theology, KRAKOV, POLSKO
  • Trnavská univerzita, TRNAVA, SLOVENSKO
  • Univerzita Mateja Bela, BANSKÁ BYSTRICA, SLOVENSKO

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017