Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

PROHLÍŽÍTE SI INFORMACE Z PŘEDCHOZÍHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Právě pracujeme na aktualizaci nabídky studijních programů a podmínek k přijetí a budeme s tím hotovi 15. listopadu, kdy pro vás také otevřeme e-přihlášku do studia.


Latinský jazyk a kultura středověku - Dějiny umění

Studijní program
Latinský jazyk a kultura středověku
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
01. 07. 2022 - 14. 08. 2022

Latinský jazyk a kultura středověku

Studijní program v kostce

Chcete se seznámit s latinou jako jazykem české literatury? Magisterské studium zaměřené na latinskou kulturu středověku vás naučí pracovat s latinskými texty středověkého období a rozumět jim v širším historickém a kulturním kontextu.

Náplň studijního programu sestává ze tří hlavních částí: první z nich se zaobírá středověkou latinou a středověkou latinskou literaturou evropskou i českou, druhá část programu zahrnuje kurzy četby, interpretace a překládání středověkých textů a třetí segment studia tvoří předměty seznamující se středověkými dějinami, myšlením a uměním. K zajímavostem programu náleží pozornost věnovaná středověkým rukopisům.

Od studia programu můžete v obecné rovině očekávat, že povede k prohloubení vašich jazykových kompetencí, k získání širšího společenského a kulturního rozhledu a k posílení tzv. měkkých dovedností, jako jsou např. schopnost kriticky pracovat s informacemi a veřejně je prezentovat.

Aktivním studentům nabízíme možnost účastnit se exkurzí a studijního soustředění, vycestovat do zahraničí na partnerské univerzity (např. v Německu, Polsku a na Slovensku) nebo se podílet na chodu katedry v roli pomocných vědeckých sil. Nadaní studenti mají příležitost zapojit se do výzkumné činnosti realizované v rámci projektů Centra pro studium středověké společnosti a kultury (Vivarium).

Latinský jazyk a kultura středověku

Že je latina mrtvý jazyk? Ne tak docela. Poslechni si, co o ni říká náš absolvent a zároveň kolega Jan Slíva. Zjisti, proč má smysl ji studovat, jak studium probíhá a kde všude se s ní můžete dodnes setkat.

Co od vás očekáváme?

Od uchazečů se očekává hluboký zájem o obor a předchozí znalost klasické latiny. Vedle latinářů je studium otevřeno také absolventům bakalářského studia příbuzných oborů (např. historie, dějin umění, filozofie, českého jazyka a literatury apod.). Zájemcům doporučujeme četbu českých překladů latinských děl a odborné literatury vztahující se ke středověkému písemnictví a kultuře.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu např.:

 • budete umět překládat a analyzovat latinské texty z období středověku;
 • získáte hlubokou znalost středověké evropské i české latinsky psané literatury;
 • budete se orientovat v základních pravidlech práce se středověkými rukopisy;
 • budete mít dobrý přehled o historii, myšlení a umění středověku;
 • budete umět samostatně vyhledávat, kriticky hodnotit a interpretovat informace, formulovat a ověřovat hypotézy a prezentovat své závěry.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi navazujícího magisterského studijního programu se můžete uplatnit v knihovnách, muzeích, archivech, kulturních institucích, v nakladatelstvích, jako překladatelé nebo pokračovat ve studiu a získat kvalifikaci pro práci v oblasti vědy a univerzitního školství.

Konkrétní pracovní pozice

 • archivář
 • redaktor
 • editor
 • kulturní referent
 • překladatel.

Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

 1. úspěšné vykonání ústní přijímací zkoušky
 2. řádné ukončení studia v (bakalářském) studijním programu

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,89 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška se nepromíjí.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

 1. Překlad úryvku latinského textu v rozsahu 10–15 řádků.
 2. Diskuze o tématu bakalářské práce.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

 1. Schopnost porozumět latinskému textu a orientovat se v latinské gramatice (minimálně v rozsahu daném doporučenou literaturou): 80 bodů.
 2. Schopnost pojednat o pramenech a literatuře využitých ke zpracování tématu bakalářské práce, o zvolené metodě a dosažených výsledcích: 20 bodů.

Pro úspěšné absolvování přijímací zkoušky je nutno získat alespoň 50 bodů, maximální možný zisk je 100 bodů.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Mikulová, Jana: Základní kurz latiny 1, Brno 2014 (dostupné on-line)
Mikulová, Jana: Základní kurz latiny 2, Brno 2013.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .