Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Anglická filologie - Dějiny umění

Studijní program
Anglická filologie
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2022 - 15. 03. 2023

Dějiny umění

Studijní program v kostce

Chcete prohloubit své dosavadní znalosti v oblasti dějin umění?

DVOULETÝ NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM DĚJINY UMĚNÍ ROZŠIŘUJE ZNALOSTI STUDENTŮ V OBLASTECH JAKO JE SOUČASNÉ UMĚNÍ, UMĚNÍ VÝCHODNÍ A STŘEDNÍ EVROPY, UMĚNÍ NÁBOŽENSKÝCH A ETNICKÝCH MENŠIN ČI UMĚNÍ REGIONU SLEZSKA A SEVEROVÝCHODNÍ MORAVY. ZVYŠUJE TAK JEJICH DOSAVADNÍ KVALIFIKACI HLUBŠÍM POZNÍNÍM REGIONÁLNÍCH SPECIFIK VÝTVARNÉ KULTURY. STUDENTI SPECIALIZACE ROZŠÍŘÍ SVÉ ZNALOSTI V OBLASTI TECHNICKÝCH PAMÁTEK, PAMÁTKOVÉ PÉČE A HOSPODÁŘSKÝCH DĚJIN. TEORETICKY I PRAKTICKY VÁS PŘIPRAVÍ NA BUDOUCÍ PROFESNÍ KARIÉRU V OBLASTI DĚJIN UMĚNÍ, GALERIJNÍHO PROVOZU ČI PAMÁTKOVÉ PÉČE.

Navazující magisterský studijní program Dějiny umění nabízí výuku specializovaných předmětů z oblasti dějin umění a architektury a památkové péče. Program se více orientuje na problematiku umění 19. a 20. století či roli umění v současném světě. Druhou oblastí, na níž je kladen důraz, je umění regionů, náboženských a etnických menšin a východní Evropy. Absolvování teoretických předmětů napomůže studentům chápat a interpretovat výtvarné dílo v širších filozofických a kulturně-historických souvislostech. Výuku obohacují přednášky významných domácích a zahraničních odborníků hostujících na Ostravské univerzitě.

Co se naučíte?

Jako absolvent navazujícího magisterského programu Dějiny umění se naučíte

 • orientovat se v současných uměleckých teoriích
 • znát specifika uměleckého vývoje střední a východní Evropy
 • uvažovat nad vztahy regionů a center a jejich vzájemných vlivů
 • chápat umělecké dílo v širších kulturně-historických kontextech
 • kriticky posuzovat, analyzovat a interpretovat umělecké dílo
 • mít přehled v metodologii památkové péče a její legislativě
 • aplikovat získané znalosti ve vlastní badatelské činnosti
 • koncepčně připravit výstavu či umělecký projekt a prezentovat jej veřejnosti
 • prezentovat se znalosti a dovednosti na veřejnosti

Kde a jak se uplatníte?

Absolvent je připraven na práci samostatného či vědeckého pracovníka v oblasti dějin umění a péče o kulturní dědictví. Najde uplatnění ve všech oblastech, v nichž je vyžadována odborná znalost dějin umění a památkové péče. Vedle odborných institucí jako jsou galerie, muzea, národní památkový ústav, památkové objekty apod. můžete pracovat v turismu, různých typech médií, kulturních institucích či státní správě (se zaměřením na památkovou péči).

Konkrétní pracovní pozice

 • galerista
 • kurátor
 • památkář
 • muzejní pracovník
 • dokumentátor
 • badatel
 • edukační pracovník
 • průvodce
 • redaktor
 • moderátor
 • novinář

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

 1. úspěšné vykonání ústní přijímací zkoušky
 2. řádné ukončení studia v (bakalářském) studijním programu

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,90 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Nepromíjí se.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

 1. Uzavřená otázka z památkové péče a ochrana kulturního dědictví (počet bodů 0–30). Uchazeč musí prokázat orientaci v problematice památkové péče a ochrany kulturního dědictví na úrovni standardů na danou problematiku zaměřených bakalářských studijních oborů.
 2. Uzavřená otázka z historie (počet bodů 0–30). Uchazeč musí při přijímacím řízení prokázat, že má přehled o politickém, kulturním, sociálním a hospodářském vývoji Evropy ve světovém kontextu, vycházející ze standardů pro absolvování příslušných bakalářských studijních programů.
 3. Pohovor z dějin umění (počet bodů 0–20). Prokázání základní orientace v problematice evropských dějin umění.
 4. Předložení seznamu prostudované literatury bude dokladem dosavadního zájmu uchazeče o studium památkové péče a ochrany kulturního dědictví (počet bodů 0–10).
 5. Komise hodnotí i způsob verbálního vyjadřování uchazeče a prokázaný zájem uchazeče o studium zvoleného oboru, tj. např. orientace v odborných periodicích (počet bodů 0–10).

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Minimální počet bodů pro úspěšné složení zkoušky je 50, maximální počet bodů 100.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Carbonell, Ch. O - Biloghi, D. - Limouzin, J. - Rousseau, F. - Schulz, J. Evropské dějiny Evropy. 2. Od renesance k renesanci? (15. – 20. století), Praha 2003
Davies. N. Evropa dějiny jednoho kontinentu, Praha 2005
Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I. - IV. Praha 2004
Petrasová, T. – Švácha, R. (eds.), Dějiny umění v českých zemích 800 – 2000. Arbor vitae 2017

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce PhDr. Jiří Jung, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .