Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Pedagogika - Dějiny výtvarné kultury

Studijní program
Učitelství pro střední školy
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Pedagogika

Studijní program v kostce

Zajímá vás, jaké jsou současné a nejnovější teorie vzdělávání?
Pronikli jste do tajů základních didaktických kategorií a víte, v čem spočívá podstata učení?
Víte, jaké by měly být požadavky na profesní činnosti a kompetence učitele?
Jak by měly vypadat stavby vyučovacích hodin z hlediska obsahu a jednotlivých fází a co se skrývá pod pojmem kurikulum?
A jak vůbec má fungovat škola?
To vše se dovíte v průběhu absolvování našeho studijního programu.

Co se naučíte?

Budete umět: projektovat vlastní výuku, navrhnout přípravu a dokonce i hodnotit vyučovací hodiny.

Budete zvládat samostatně plánovat a řídit vyučovací proces, tvořit tematické plány a navrhovat kurikulum pro vlastní školu.

Zvládnete diagnostikovat vyučovací styl učitele a učební styly žáků, reflektovat vzdělávací potřeby a zájmy žáků, identifikovat rizikové charakteristiky studentů a volit přiměřenou prevenci a intervenci. Rozpoznáte projevy základních poruch a duševních nemocí.

A co se týká osobnostně vás samotných?

Dovíte se, jak reflektovat osobní vlastnosti a tendence seberozvoje, jak realizovat výzkumné šetření a budete schopni nejen porozumět anglicky psanému odbornému textu ze svého oboru, ale rovněž vytvořit vlastní odborný text v anglickém jazyce.

Kde a jak se uplatníte?

Uplatníte se především jako učitelé na 2. stupni základních škol včetně výkonu základních specializovaných pozic ve škole (např. předseda předmětové komise, koordinátor dalších školních a projektových aktivit). Dále také jako vychovatelé, asistenti pedagoga, pedagogové volného času, lektoři, či po absolvování čtyřleté praxe jako pedagogové v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

 • ukončené studium alespoň bakalářského studijního programu
 • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,47 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška má dvě části

Test znalostí z oboru

Požadováno je vzdělání alespoň bakalářského studijního programu Pedagogika nebo jiné oborově příbuzné studium zaměřené na vzdělávání. Pokud uchazeč uvedené vzdělání nesplňuje je pozván k přijímací zkoušce, která ověří znalosti z příslušné aprobace. Příbuznost hodnotí zkušební komise na příslušné katedře. Uchazeč splnění podmínky příbuznosti zjistí v elektronické přihlášce ke studiu podle bodů za zkoušku, a to nejpozději do konce dubna. Nula bodů znamená, že vzdělání ještě nebylo posouzeno. Jeden bod znamená, že předchozí vzdělání bylo posouzeno jako nepříbuzné. Uchazeč se musí zúčastnit testu znalostí z oboru a v systému mu bude zobrazen termín zkoušky. Po vykonání zkoušky budou doplněny skutečně získané body ze zkoušky. U vzdělání, které je posouzeno jako příbuzné, obdrží uchazeč sto bodů a neuvidí termín zkoušky.

Motivační pohovor k učitelství

Motivační pohovor nelze prominout a musejí jej vykonat všichni uchazeči.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Test znalostí z oboru

Tematické okruhy z Učitelství pedagogiky jsou směrovány do tří oblastí:

 1. Obecná pedagogika a základy didaktiky.
 2. Filozofický a historický kontext pedagogiky.
 3. Sociální a diagnosticko-intervenční aspekty edukace.

 1. Obecná pedagogika a základy didaktiky
  1. Pedagogika jako věda.
   Systém pedagogických věd, funkce a charakteristika základních a aplikovaných pedagogických disciplín. Informační zdroje k  pedagogice (základní odborná literatura, časopisy, databáze, webové stránky – servery o výchově a vzdělávání).
  2. Základní pedagogické pojmy.
   Předmět pedagogiky, východiska, pojmy edukace, edukační prostředí. Činitelé výchovy a pedagogické zásady.
  3. Cíle, obsah a složky výchovy.
   Vymezení pojmů obsah a složka výchovy, klasifikace, příklady.
  4. Metody a formy výchovy.
   Charakteristika základních metod a forem výchovy (odměna a trest, přirozené důsledky, příklad, požadavek aj.).
  5. Pedagogika volného času.
   Pojetí a funkce volného času, aktivity ve volném čase. Koncepce výchovy ve volném čase (výchova zážitkem, animace).
  6. Multikulturní výchova.
   Koncepce (liberální, komunitární, kritický multikulturalismus). Realizace multikulturní Výchovy (programy a projekty).
  7. Výuka jako proces.
   Charakteristika pojmů výuka, vyučování, učení, vzdělávání, vzdělání, výchova, edukace. Modely, fáze a typy výuky.
  8. Cíle výuky a učební úlohy.
   Cíle kognitivní, afektivní, psychomotorické a jejich taxonomie. Postupy a zásady projektování vzdělávacích cílů, hodnocení na úrovni školy. Hierarchie učebních úloh (D. Tollingerová). Vzájemný vztah obou kategorií.
  9. Metody a formy výuky.
   Klasifikace metod výuky (J. Lerner, J. Maňák). Metody aktivizující, problémové metody a projektové vyučování. Formy výuky dle počtu žáků.
  10. Pedagogický výzkum, výzkumné techniky.
   Výběr relevantních výzkumných metod, charakteristika, možnosti aplikace. Kvantitativní a kvalitativní výzkum v pedagogice, analýza silných a slabých stránek použité výzkumné techniky.

 2. Filozofický a historický kontext pedagogiky
  1. J. A. Komenský a jeho pedagogicko-didaktický systém.
   Život, filozofická východiska jeho pojetí výchovy a vzdělávání, nosné pedagogické spisy. Odraz Komenského principů v  současném pojetí výchovy a vzdělávání.
  2. Filosofie výchovy, její předmět a pojetí.
   Hlavní filosofické směry z historického i současného hlediska.
  3. Hlavní filozofické směry 20. stol.
   Pragmatismus, fenomenologie, filozofická antropologie, filozofie existence, kritický racionalismus. Filozofie J. Patočky.
  4. Současný svět a jeho charakteristika z  hlediska filozofie.
   Současná paradigmata, jejich vliv a pojetí. Nejvýznamnější postavy z dějin filosofie z pohledu paradigmat.
  5. Bytí člověka ve světě - tělesno, duševno a duchovno, jejich pojetí z hlediska historie i současnosti.
   Výchova jako péče o duši. Antropologicko - filosofické pojetí člověka.

 3. Sociální a diagnosticko-intervenční aspekty edukace
  1. Socializace jako proces kulturního včleňování do společnosti.
   Socializace a výchova. Sociální stratifikace. Sociální mobilita. Socializační činitelé (primární, sekundární). Neformální a formální skupiny, skupina členská a referenční.
  2. Sociální interakce a komunikace.
   Vymezení pojmu, pravidla. Komunikace jako proces (obsahová a vztahová rovina). Struktura, dynamika. Typy komunikace (verbální a neverbální). Interakční proces, interakce rodiny a školy. Teorie mezilidské a pedagogické komunikace, možnosti uplatnění v  pedagogickém procesu.
  3. Současná rodina jako primární socializační prostředí.
   Rodina jako základní výchovná instituce. Domov a rodina, bezpečí. Změněné společenské funkce rodiny v  pedagogickém kontextu. Některé teorie uspokojování a neuspokojování základních lidských fyzických i psychických potřeb (J. Bowlby, M. Ainsworthová). Identita a individuace. (Z. Matějček, A. Maslow, C. G. Jung, E. Fromm, E.  Erikson aj.).
  4. Mravní formování člověka.
   Elementární mravní návyky a zvyky, interiorizace norem, pojem charakter, morální city, formování mravního přesvědčení). Psychologie morálního vývoje, Kohlbergovo pojetí mravního vývoje.
  5. Pedagogická diagnostika.
   Předmět pedagogické diagnostiky. Cíl, obsah a přístupy (edukometrický, kazuistický) pedagogické diagnostiky. Metody pedagogické diagnostiky. Pozorování, analýza výkonů, produktů činnosti, dokumentace, testy aj. projektivní metody. Didaktická diagnostika, didaktický test.

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 60

Motivační pohovor k učitelství

Přijímací pohovor s využitím portfolia

Obsah:

 1. Osobní vize a očekávání spojené se studiem učitelství a vlastní zkušenost s edukačními aktivitami: max. 40 bodů, min. 20 bodů.
 2. Pedagogicko-psychologická připravenost ke studiu prostřednictvím řešení modelových pedagogických situací a jejich kvalifikovaného odůvodnění (v rozsahu studia pedagogicko-psychologického základu bakalářských programů zaměřených na vzdělávání.): max. 20 bodů, min. 10 bodů.
 3. Orientace uchazeče v oborovém základu obou aprobací (specializaci) v rozsahu studia předmětů bakalářských programů zaměřených na vzdělávání
  1. oborový základ 1: max. 20 bodů, min. 10 bodů,
  2. oborový základ 2: max. 20 bodů, min. 10 bodů.

Minimum bodů pro vyhovění z pohovoru: 50

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

BREZINKA, W. Filozofické základy výchovy. Praha : Zvon, 1996.
FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha : Portál, 2003.
HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha : Grada, 2005.
HRABAL, V. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka. Praha : SPN, 2002.
KALHOUS, Z., OBST, O. Školní didaktika. Sekundární škola. Praha : Portál, 2002.
KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V. et al. Člověk – prostředí – výchova. Brno: Paido, 2001.
MALACH, J. Obecná pedagogika. Ostrava : PdF OU, 2003.
NELEŠOVSKÁ, A. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha : GRADA, 2005.
PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 2004.
PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 2002.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.