Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Tělesná výchova - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)

Studijní program
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání SŠ - maior

Studijní program v kostce

Máte rádi sport a baví vás práce s dětmi a mládeží? Chtěli byste se tomu věnovat i v budoucnu jako své profesi? Po absolvování bakalářského studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání je to možné. Staňte se například asistentem pedagoga, vychovatelem na středních školách či pedagogem pracujícím s mládeží v rámci zájmových sportovních kroužků při středních školách. Případně pokračujte dál v navazujícím magisterském studiu a staňte se učitelem tělesné výchovy. Bakalářský studijní program Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání je koncipován tak, aby umožnil svým absolventům získání potřebných znalostí a dovedností nutných k naplňování pro současnou společnost velmi důležitých cílů: tj. ukazovat krásu a benefity širokého spektra pohybových aktivit tak, aby se aktivní pohyb stal pravidelnou součástí téměř každého dne; ukazovat dětem a mládeži a následně je učit velkému počtu pohybových dovedností jako je například podání spodem ve volejbalu, driblink v basketbalu nebo přihrávka v kopané, které jsou nutné k realizaci konkrétní sportovní hry, ale také je učit stoji na rukou v gymnastice nebo správnému provedení kliku při rozvoji svalové síly tak, aby bylo minimalizováno riziko zranění. Bakalářský studijní program je koncipován jako dvouoborový ve verzi Maior a Minor a je možno jej kombinovat s celou řadou atraktivních oborů na OU (například s biologií, cizími jazyky, chemií atd.). Rozdíl mezi verzemi Maior a Minor je dán volbou jednoho z oborů už při podávání přihlášky na naší univerzitu, na kterém bude ve druhém a třetím ročníku studia řešena závěrečná práce (Maior), která je povinným dokladem úspěšného absolvování studijního programu. Samotné studium je tvořeno teoretickými a praktickými předměty vyučovanými pravidelně v rozsahu třinácti týdnů v zimním a letním semestru. Teoretická výuka probíhá nejen v učebnách, ale také v laboratořích Centra diagnostiky lidského pohybu, které disponuje špičkově vybavenými laboratořemi (magnetická rezonance Siemens 1,5 Tesla, Laboratoř biomechaniky a zobrazovacích metod, Laboratoř fyziologie a funkční antropologie nebo Laboratoř behaviorálního zdraví). Katedra ve spolupráci s Centrem diagnostiky lidského pohybu vytváří unikátní podmínky pro aktivní a finančně honorované zapojení studentů do aktuálně řešených projektů v roli pomocných vědeckých sil podněcující studenty ke kritickému myšlení a k samostatné tvůrčí práci. Výzkumné centrum je zaměřeno na výzkum v oblasti lidského pohybu a zdraví. Výuka praktických předmětů pak probíhá nejen formou pravidelné výuky na odpovídajících sportovištích (sportovní haly, plavecký bazén, atletický stadion, gymnastická tělocvična apod.), ale také formou blokové výuky v rámci kurzů v přírodě v atraktivních destinacích (lyžařský kurz-Rakouské Alpy, Vodní turistika – povodí řeky Moravy v okolí Rudy nad Moravou a další). Rozšiřování jazykových kompetencí ve studované oblasti představuje významnou prioritu univerzity. Studijní program má zařazen do letního semestru druhého ročníku :Mobility Window:. V tomto semestru má student možnost vyjet v rámci programu Erasmus na studijní stáž do zahraničí, kde má možnost poznat jinou vysokoškolskou kulturu a v přirozeném prostředí zdokonalovat své jazykové kompetence. Dosavadní zkušenosti se studentskými mobilitami naznačují výhodu pozdějšího uplatnění na trhu práce. Studenti, kteří nechtějí v rámci :Mobility Window: vyjet na zahraniční univerzity, mají možnost absolvovat adekvátní počet předmětů vyučovaných v cizím jazyce na OU. Díky :Mobility Window: nehrozí riziko prodloužení studia z důvodu nemožnosti absolvování povinných předmětů, které nejsou v tomto semestru rozvrhovány. Ostravská univerzita má smlouvy s partnerskými univerzitami v USA (University of Massachusetts Amherst), v Anglii (Cardiff metropolitan University), Rakousko (University of Gratz), ve Španělsku (University of Valencia) a v dalších zemích.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání SŠ

Máte rádi sport a baví vás práce s dětmi a mládeží? Chtěli byste se tomu věnovat i v budoucnu jako své profesi? Po absolvování bakalářského studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání je to možné.

Co od vás očekáváme?

Kladný a aktivní vztah ke sportu a pohybovým aktivitám, chuť pracovat s dětmi a mládeží a zodpovědný přístup ke studiu. V oblasti teoretických znalostí očekáváme znalosti v oblasti jazyků (anglický jazyk) a všeobecného přehledu na středoškolské úrovni a stejně tak v oblasti pohybových schopností a pohybových dovedností.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se naučíte a získáte:

 • znalosti o významu tělesné výchovy a sportu vycházející z historie a sociálního kontextu dále získáte znalosti z atraktivních vědních oborů věd o lidském pohybu jako je anatomie, biomechanika, fyziologie, traumatologie, psychologie sportu, sportovní trénink,
 • základní přehled o problematice výchovy, vzdělávání a rozvíjení osobnosti dětí a mládeže z pedagogického i psychologického hlediska (prostřednictvím pedagogických a psychologických disciplín),
 • základní pohybové dovednosti nutné k realizaci hry, soutěže nebo disciplíny ve vybraných sportech: atletice, sportovních hrách, plavání, v různých formách gymnastiky, v outdoorových činnostech a sezónních sportech, které dokážete prakticky předvádět,
 • dovednosti nutné k plánování, organizaci a řízení praktického rozvoje pohybových schopností jako je síla, rychlost, vytrvalost a obratnost,
 • dovednosti nutné k plánování a organizaci sportovních soutěží, dovednosti k vedení sportovců v soutěžích v souladu s principy fair-play a olympijskými hodnotami.
 • dovednosti nutné pro praktické hodnocení úrovně učené pohybové dovednosti,
 • dovednosti nutné pro komunikaci dětmi a mládeží prostřednictvím pedagogicko-psychologických disciplín a asistentské praxe,
 • dovednost vyhledat publikované výsledky výzkumů v oblasti kinantropologie v anglickém jazyce pro tvorbu seminárních a závěrečné práce v průběhu studia.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání se uplatníte jako odborníci kompetentní k odborné práci s dětmi a mládeží v oblasti tělesné výchovy, způsobilých k naplňování specifických cílů v oblasti pohybové aktivity v podmínkách středních škol:

 1. harmonické kultivace pohybového rozvoje dětí a mládeže bez rizik negativních důsledků záměrné pohybové aktivity,
 2. budování u dětí a mládeže pozitivní vztah k pohybové aktivitě jako k celoživotní aktivitě,
 3. seznamování dětí a mládeže se širokým spektrem sportovních disciplín.

V kombinaci s dalším oborem minor představuje první stupeň pregraduální přípravy vedoucí k získání učitelské kvalifikace pro základní školy. Absolventi studijního programu mohou pokračovat v navazujících magisterských studijních programech Učitelství nebo Kinantropologie.

Konkrétní pracovní pozice

Asistent pedagoga na střední škole

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

 • dosažené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
 • úspěšné vykonání přijímací zkoušky
 • doložení způsobilosti ke studiu tělesné výchovy - Potvrzení lékaře soubor pdf 0,09 MB

Uchazeči přijatí ke studiu oboru odevzdají potvrzený formulář až u zápisu do studia, spolu s ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Žádné dokumenty se předem na fakultu nezasílají.

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,47 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Vytrvalostní běh - běh na 1500 m
Cvičení na hrazdě - shyby na hrazdě doskočné (muži)
Cvičení na hrazdě - výdrž ve shybu na hrazdě dosažné (ženy)
Sprint - běh na 100 m
Akrobatická cvičení - povinná akrobatická sestava
Vybraná plavecká disciplína - plavání 100 m
Sportovní hra - basketbal
Sportovní hra - volejbal

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 50

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 65 u kombinace se sdruženým programem (maior i minor) – Geografie (kombinace s PřF  OU)

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 65 u kombinací se sdruženými programy (maior i minor) - Český jazyk a literatura, Dějiny umění, Francouzská filologie, Historie, Německá filologie, Polská filologie, Ruská filologie, Španělská filologie a Základy společenských věd (kombinace s FF OU)

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Uchazeči přijatí ke studiu oboru odevzdají potvrzený formulář až u zápisu do studia, spolu s ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Žádné dokumenty se předem na fakultu nezasílají.

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.