Mezinárodní vědecká konference Král, který létal

  • Závěrečná konference projektu Památková péče (inovace studijních programů)
    reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0240

Ve dnech 26. a 25. května se do Ostravy sjela řada předních českých i polských historiků a historiků umění – medievalistů, aby se zúčastnili konference pořádané Katedrou dějin umění a kulturního dědictví Filozofické fakulty OU v rámci operačního programu EU - Památková péče. Mezi osobnostmi, které do Ostravy přijely, nechyběl například prof. Ivo Hlobil z Ústavu dějin umění AV ČR v Praze, doc. Romuald Kaczmarek z Vratislavské univerzity, doc. Pavol Černý z Univerzity Palackého v Olomouci, nebo dr. Věra Blažek z Cách, předsedkyně společnosti Kulturverein Aachen-Prague, jejíž výbor každý rok uděluje osobnostem evropské kultury prestižní mezinárodní cenu Karla IV.

Dvoudenní setkání bylo věnované osobnosti českého krále Jana Lucemburského a moravsko-slezskému regionu v době jeho vlády. Svou koncepcí a personálním obsazením sympozium navázalo na stejnojmennou unikátní výstavu organizovanou Ostravským muzeem, jež měli Ostravané možnost navštívit do konce března letošního roku. Organizátoři konference si proto od její realizace slibovali hlubší pochopení výstavou nastíněných témat a také otevření dalšího prostoru pro diskusi o problémech, jimž v rámci výstavy, z mnoha důvodů, nemohla být dopřána zasloužená pozornost. Témata přednášejících zohledňovala jak regionální historii a aspekty umění doby vlády Jana Lucemburského (např. gotická architektura moravsko-slezského pomezí 14. století, moravské iluminované rukopisy přelomu 13. a 14. století, dějiny obou Ostrav v době vlády Jana Lucemburského atp.), tak reflexe obecných souvislostí epochy (vztah umění a zbožnosti, každodennost středověké společnosti, dvorské umění doby Jan Lucemburského v souvislosti s pokladem ze Slezské Středy atp.). Mezi nejzajímavější příspěvky v sekcích věnovaných výtvarnému umění doby vlády Jana Lucemburského patřil bezesporu referát doc. Kaczmarka z Vratislavi, věnovaný fenoménu gotických madon stojících či sedících na lvu, aktuální zejména v souvislosti s Madonou k Klosterneuburku od Mistra Michelské madony. Její nedávná akvizice Národní galerií v Praze vyvolala bouřlivou diskuzi nejen českých historiků umění o provenienci a pravosti tohoto výjimečného díla. Nesmírně zajímavý příspěvek o orientálním původu některých ornamentů na drapériích českých gotických madon přednesl prof. Ivo Hlobil, nebo dr. Dalibor Prix, jenž hovořil o genezi středoevropské mendikantské architektury v souvislosti s kaplí sv. Máří Magdalény při františkánském klášteru v Krnově. Přínosná byla rovněž přednáška Mgr. Marka Zágory věnovaná méně známým středověkým vyobrazením Jana Lucemburského ve francouzských gotických rukopisech nebo vystoupení Mgr. Davida Majera, autora a kurátora ostravské „lucemburské“ výstavy, o reflexi Jana Lucemburského v české historické malbě 19. století.

Druhý den konference byl věnován jak otázkám dobové religiozity a kulturně historickým problémům epochy, tak zejména unikátnímu souboru šperků ze 14. století: slavnému pokladu ze Slezské Středy, jehož pohnutá historie je dodnes předmětem sporů a dohadů historiků umění, a který měla možnost ostravská veřejnost vidět na výše jmenované výstavě. V této souvislosti přednesli velice podnětné příspěvky dr. Dana Stehlíková z Národního muzea v Praze, přední česká odbornice v oblasti středověkého užitého umění a Bc. Roman Bertha z Ostravského muzea, snažící se rozklíčovat středověký osud pokladu, zastaveného Karlem IV. slezským židům. Pozornosti historiků umění se v této souvislosti právem těší zejména svatební koruna, jež tvoří nejhodnotnější část souboru, stejně jako její případná majitelka, kterou mohla být manželka Jana Lucemburského Eliška Přemyslovna, nebo jiná princezna provdaná za člena lucemburské dynastie. Závěrečné referáty, přednesené Mgr. Lucií Augustinkovou z VŠB-TU a Mgr. Zbyňkem Moravcem, byly věnovány středověké Ostravě, zejména její architektuře a podobě ve 14. století a také unikátnímu archeologickému nálezu středověkých mincí a dalších předmětů v lokalitě s tajemným názvem Mundloch v katastru dnešní Slezské Ostravy.

Ostravská lucemburská konference byla úspěšnou a vůbec první podobně velkorysou akcí v dějinách semináře i dnešní mladé Katedry dějin umění na Filozofické fakultě OU, stejně jako jedinečnou příležitostí k setkání předních českých i polských uměnovědců-medievalistů. Je nutno zdůraznit, že by to nebylo možné bez iniciativy a velkorysosti prorektorky OU, doc. Ivy Málkové, řešitelky projektu Památková péče, inovace studijních programů a jejího týmu, jemuž rovněž patří obrovské poděkování za perfektní organizaci a realizaci náročné akce.

Prorektoka OU, doc. Iva Málková zahajuje konferenci
Dr. Wojciech Dominiak z univerzity v Opolí referuje o reflexi Lucemburků v polských dobových pramenech
Mgr. Marek Zágora přednáší příspěvek věnovaný ikonografii Jana Lucemburského v dobových francouzských rukopisech
Mezinárodní vědecká konference Král, který létal
Doc. Černý referující o románsko-gotických moravských iluminovaných rukopisech
Mezinárodní vědecká konference Král, který létal
Doc. Černý (přednášející), dr. Rywiková a prof. Ivo Hlobil z Ústavu dějin umění AV ČR
Mezinárodní vědecká konference Král, který létal
Dr. Tomáš Knoflíček referuje o nástěnných malbách v kapli sv. Dominika v Opavě
Mezinárodní vědecká konference Král, který létal
Dr. Jana Grollová hovoří o zbožnosti 14. století
Mezinárodní vědecká konference Král, který létal
Dr. Daniela Rywiková o ženské monastické zbožnosti 14. století
Mezinárodní vědecká konference Král, který létal
Výměna názorů na zobrazování mše mezi doc. Černým a dr. Pajurkem z Ostravského muzea

logolink
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022