Výběr knižních publikací členů katedry

Autorské publikace
Kolektivní publikace
Sborníky
Edice
 
2022
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2012
2011
2010
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1999
1998
1994

Odstíny a tóny. K modalitám románových obrazů 20. století v novější české próze

Odstíny a tóny. K modalitám románových obrazů 20. století v novější české próze

Hrtánek, P. – Antoš, M.: Odstíny a tóny. K modalitám románových obrazů 20. století v novější české próze. Červený Kostelec: Pavel Mervart – Ostrava: Ostravská univerzita, 2022. ISBN 978-80-7465-525-8 (Pavel Mervart) – 978-80-7599-307-6 (Ostravská univerzita).

V novější české literatuře se objevuje celá řada próz, jež ukazují, jak do individuálních lidských životů fatálně zasahovaly klíčové historické události 20. století. V mnoha dílech takového tematického zaměření je přitom děj rozvržen do dlouhého časového úseku, takže se v pozadí soukromých „malých dějin“ hrdinů průběžně rýsují téměř panoramatické, byť samozřejmě neúplné a nesouvislé obrazy naší nedávné minulosti. Tato kniha si vybírá právě prózy uvedeného typu, aby na jejich příkladu představila v osmi analyticko-interpretačních studiích jev, který byl doposud v českém literárněvědném prostředí promýšlen a případně aplikován jen okrajově či příležitostně. Jde o tzv. modalitu, projevující se v beletrii nikoli jako komplexní stylová charakteristika nebo žánrová kategorie, ale jako víceméně prchavý „odstín“, nestabilní „tón“ konkrétního uměleckého vyjádření.

Jednotlivé kapitoly této knihy tak mimo jiné ukazují, že ve vybraných románových obrazech uplynulého století nemusí nutně převládat jen tragické a apokalyptické naladění, ale že se v nich může projevovat také komičnost, grotesknost a ironie, že jejich realističnost může být podrývána fantastickými momenty nebo také že se satiričnost může funkčně prolínat s erotikou. Závěrečná kapitola pak zvažuje možnost, že pojednávané prózy nespojuje ani tak příslušnost k jednomu subžánru, jako spíše společně sdílená „kroniková“ modalita.

 

Horo krásná, spanilá! Poutní písně na Moravě (1600–1850)

Horo krásná, spanilá! Poutní písně na Moravě (1600–1850)

Malura, Jan – Ivánek, Jakub: Horo krásná, spanilá! Poutní písně na Moravě (1600–1850). Brno: Host, 2019.

Kniha se zaměřuje na fenomén náboženských poutí na území Moravy a někdejšího rakouského, dnes českého Slezska v období baroka s přesahem do poloviny 19. století. Sleduje zejména literární texty, které v rámci poutí vznikaly. Edičně zpřístupňuje a bohatě komentuje 75 vybraných poutních písní z kramářských tisků, kancionálů a poutních příruček. Neomezuje se přitom pouze na proslulá moravská a slezská místa (Křtiny, Svatý Kopeček, Hostýn, Vranov ad.), ale postihuje i ta méně známá (např. Rychnov na Moravě, Prašivá, Jalubí) a představuje také významný fenomén přeshraničních poutí (Mariazell, Čenstochová, Šaštín ad.). Kromě ediční části, komponované podle jednotlivých lokalit, obsahuje kniha úvodní studii, která vnímá poutní písně v širších kulturněhistorických souvislostech. Bohatá obrazová příloha přináší reprodukce dobových tisků, grafik i současné fotografie poutních míst. Závěrečný katalog registruje celkem 897 písňových textů.

Informativní článek o knize
Reportáž České televize
Recenze Matouše Jalušky v časopise Česká literatura
Recenze Marie Hanzelkové pro e*forum

Recenze Marie Škarpové v časopise Slovo a smysl soubor pdf
Recenze Markéty Skořepové v časopise Opera historica soubor pdf
Recenze Ivy Bydžovské v časopise Acta Musei Nationalis Pragae soubor pdf

Další recenze a zprávy

  • Jaroslav David in Acta onomastica 62, 2021, č. 1, s. 198–200.
  • Alena Volná in Slezský sborník 117, 2019, č. 2, s. 141.
  • Poutě à la baroko, Instinkt 18, 2019, č. 8 (srpen), s. 84.
 

S holokaustem za zády. Téma holokaustu v české a překladové literatuře pro děti a mládež vydávané po roce 1989

S holokaustem za zády. Téma holokaustu v české a překladové literatuře pro děti a mládež vydávané po roce 1989

Urbanová, Svatava: S holokaustem za zády. Téma holokaustu v české a překladové literatuře pro děti a mládež vydávané po roce 1989. Ostrava: FF OU, 2018.

Monografie S holokaustem za zády s podtitulem Téma holokaustu v české a překladové literatuře pro děti a mládež vydávané po roce 1989 zprostředkovává sociokulturní vhled do problematiky současné české a překladové knižní produkce. Přibližují více než padesát knih, které jsou zahrnovány do okruhu literatury pro děti a mládež, nebo se staly četbou mladých čtenářů. Na knižním trhu se objevují knihy v četných tvarových a hodnotových modifikacích (od autentických deníků židovských dětí, vzpomínkových rekonstrukcí, variant společenské prózy až po obrázkové narativy a komiksy), různí se genezí a zejména kvalitou zpracování. Záměrem není jen snaha vnést přehled do vydávaných děl, která jsou zároveň interpretována, ale upozornit na nevyhnutelnost kritických přístupů. Tematika může vyvolávat silné emoce, avšak masová medializace a knižní nadprodukce mnohdy parazitují na lidské bolesti, neštěstí a jinakosti.

Recenze Romana Polácha pro časopis Tvar soubor pdf 0,27 MB
Recenze Viery Žemberové pro časopis Studia slavica soubor pdf 2,64 MB

Recenze Danuty Muchové v časopise Česká literatura
S holokaustem za zády na rozhlas.cz

Další recenze a zprávy:

  • Markéta Andričíková in Litikon 3, 2018, č. 2, s. 410–412.
 

Jaromír Šavrda. Tvůrce v zástupu i v opozici

Jaromír Šavrda. Tvůrce v zástupu i v opozici

Málková, Iva: Jaromír Šavrda. Tvůrce v zástupu i v opozici. Praha: Pulchra, 2017.

Kniha představuje Jaromíra Šavrdu (1931–1988), ostravského básníka, prozaika, novináře, vydavatele samizdatové edice Libri prohibiti, disidenta a politického vězně. Z hlediska literárního kontextu nahlíží autorka do Šavrdova dětství a mládí ve 40. a 50. letech 20. století, kdy se utvářel jeho vztah k literatuře a vznikaly první rýmované verše. Věnuje se 60. letům, kdy Šavrda po úspěchu knihy Půjdeš, nevrátíš se začíná působit jako svobodný umělec a profesionální spisovatel, pracuje jako nakladatelský redaktor a novinář v krajském deníku Nová Svoboda. Autorka vychází z archivních materiálů a poprvé předkládá doklady o zázemí samizdatové edice Libri prohibiti, kterou Šavrda založil a vedl od 80. let do své smrti. Kniha rovněž rekonstruuje okolnosti spojené se soudy, vazbou a opakovaným vězněním Jaromíra Šavrdy (v letech 1978–1981, respektive 1982–1984). V závěrečných kapitolách knihy Iva Málková analyzuje Šavrdovu tvorbu, která vychází v samizdatu a v exilu. Představuje Šavrdu také jako usilovného zastánce svobody projevu, který je po návratu z druhého věznění stále pod dozorem StB, přesto nadále opisuje a rozšiřuje své knihy a texty druhých a zapojuje se i do práce československého disentu.

Recenze Petry Loučové v časopise Česká literatura (2/2019, s. 244-251)

 

Krajiny tvořené slovy. K topologii české literatury devatenáctého století

Krajiny tvořené slovy. K topologii české literatury devatenáctého století

Tomášek, Martin: Krajiny tvořené slovy. K topologii české literatury devatenáctého století. Praha - Ostrava: Dokořán - OU, 2016.

Ve zkoumání vztahu člověka k prostoru se kniha zaměřuje především na krajinu, v naprosté většině na krajinu devatenáctého století, kdy se krajinopisné umění rodí a kdy na poli romantismu, realismu a raného modernismu dosahuje svého největšího rozmachu. Teoretický úvod nabízí zamyšlení nad smyslovou percepcí světa, podstatou literárního zobrazení prostoru a nad fenoménem literární krajiny. Na něj navazuje část literárněhistorická, jež přibližuje vývoj krajinopisu od počátků národního obrození a z této perspektivy sleduje záměry konkrétních tvůrců i dobové tendence. Autorskou snahou je nejen nastolení aspektu krajiny jako podstatného hlediska při literárněvědném výkladu, ale i pokus o reinterpretaci některých kanonických děl a připomenutí textů obecně méně známých či zcela neznámých, jež přesto patří do „krajiny české literatury“, mj. díky pozoruhodné práci s literárním prostorem.

Recenze Mariána Kamenčíka v odborném periodiku Litikon. Časopis pre výskum literatúry 1/2014 soubor pdf 0,84 MB

 

Meditace a modlitba v literatuře raného novověku

Meditace a modlitba v literatuře raného novověku

Malura, J.: Meditace a modlitba v literatuře raného novověku. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. ISBN 978-80-7464-698-0.

Přehledová monografie se zaměřuje na českou literaturu 16.–18. století, zejména na knihy modliteb a rozjímání, které patřily k neobyčejně početné a společensky vlivné oblasti tehdejšího kulturního života. Měly vést člověka k duchovnímu povzbuzení, útěše i k prohlubování osobní zbožnosti. Monografie, která je prvním souhrnnějším pohledem na tuto tvorbu, sleduje oba žánry nejen v širokém časovém záběru od vrcholného humanismu až do pozdního baroka, ale i v nadkonfesijní perspektivě (katolickým a protestantským pramenům věnuje rovnocennou pozornost). Literárněvědné východisko spojuje s pohledem kulturních dějin, všímá si nejen rétorické roviny textů, žánrových typů a cizojazyčných předloh, ale též předpokládaných recipientů i dobových způsobů četby.

Recenze:
PRŮŠA, L.: Bohemistyka 2017, roč. XVII, č. 1, s. 82-87. ISSN 1642-9893
PRCHAL PAVLÍČKOVÁ, R.:, Acta Comeniana 2015, roč. 53, s. 180-185. ISSN 0231-5955
PEČINKOVÁ, A.: Časopis Matice moravské 2016, roč. 135, č. 1 s. 194. ISSN 0323-052X
MIKULEC, J.: Folia Historica Bohemica 2016, roč. 31, č. 1 s. 125-128. ISSN 0231-7494.
VALENTA, J.: Studia Comeniana et historica 2016, roč. 46, č. 95-96 s. 212-213. ISSN 0323-2220.
ŠORM, M.: Dějiny a současnost 2017, roč. 39, č. 1 s. 57. ISSN 0418-5129.
MALÝ, T.: Religio 2016, roč. 24, 2016, č. 2, s. 244-246. ISSN 1210-3640
KOLÁŘOVÁ, J.: Bohemica Olomucensia 2016, roč. 8, s. 221-224. ISSN 1803-876x.
Dostupné na: https://kb.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/katedry/kbh/veda_a_vyzkum/bohemica_olomucensia/BO_2016_1.pdf
KUCHAŘOVÁ, H.: Listy filologické 2016, roč. 139, č. 1–2, 2016, s. 230–232. ISSN 0024-4457.
Dostupné na: http://www.iliteratura.cz/Clanek/36911/malura-jan-meditace-a-modlitba-v-literature-raneho-novoveku-in-lf
ŠKARPOVÁ, M.: Slovo a smysl 2016, roč. XIII, č. 25, s. 212–216. ISSN 1214-7915.
Dostupné na: http://wordandsense.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/18/2016/06/Marie-Škarpová-212-216-1.pdf
SMYČKOVÁ, K.: Česká literatura, 2016, roč. 64, č. 4, s. 580–586. ISSN 0009-0468.
Dostupné na: https://wayback.webarchiv.cz/wayback/20161230170012/http://www.ucl.cas.cz/cs/casopis-ceska-literatura/ceska-literatura-v-siti/2285-modleni-tezsi-nezli-kameni
LINKA, J.: Souvislosti, 2016, roč. 27, č. 1, s. 227–233. ISSN 0862-6928.

 

Współrzędne czasu i miejsc

Współrzędne czasu i miejsc

Urbanová, Svatava: Współrzędne czasu i miejsc. Bohemica Posnaniensia 15. Poznań 2016.

Monografie Souřadnice času a míst se vyrovnává s problematikou „nového regionalismu“, jenž reaguje na pohyby v současné společnosti. Vychází z výrazných změn ve vztahu k tradici a kulturním hodnotám, zohledňuje podněty z oblasti paměťových studií (historických a kulturních), odkazuje na rovinu narativních myšlenkových prekonceptů (slovesný folklor, hornická pohádka a pověst), na mytizaci a demytizaci (P. Motýl), těží ze zvýšeného zájmu o reprezentaci prostoru, krajiny a místa v současné vědě. Po teoretické části soustřeďuje svou pozornost na texty vztahující se k literatuře spojené s českým Slezskem a severní Moravou. Do centru pozornosti se dostávají interpretace básnických a prozaických děl spojených s individuální, národní a kolektivní pamětí, pozornost se soustřeďuje na tematicko-obsahové vymezení a děje, které se mohly odehrávat nezávisle na sobě na analogických místech a ve shodném čase (např. od Sv. Pekárka, E. Tvrdé, P. Čichoně, O. Filipa). Nechybí reflexe konkrétních míst s mytizačním gestem (B. Trojak), se zpřítomnělou pamětí a vzpomínkou (P. Hruška, J. Balabán), zohledňují se refigurace směrem k ironii a parodii (M. Stoniš). Ve škále literárních žánrů nechybí ani krimi-thriller (N. Rywiková) nebo grafický román - komiks Alois Nebel.

Recenze soubor pdf
Recenze doc. Libora Martinka soubor pdf

 

Bibliografie literatury pro děti a mládež českého Slezska a severovýchodní Moravy

Bibliografie literatury pro děti a mládež českého Slezska a severovýchodní Moravy

Urbanová, Svatava - Holaňová, Šárka - Tkačíková, Denisa: Bibliografie literatury pro děti a mládež českého Slezska a severovýchodní Moravy. 2. vydání (rozšířené a upravené). Ostrava: FF OU 2015.

Přehled knižní kultury v oblasti literatury pro děti a mládež v regionu českého Slezska a severovýchodní Moravy (první vydání z roku 2000 neslo název Literatura pro děti a mládež Slezska a severní Moravy) je obohacen o tvorbu a recepci posledních patnácti let a je značně rozšířen o další zdroje. Po vývojovém přehledu, který je periodizován a žánrově rozlišen, se uvádějí v abecedním řazení autor a nakladatelství, zveřejňují se bibliografické údaje a odkazy na kritické reflexe. Unikátnost příručky spočívá mj. ve vazbě na regionální folklorní slovesnost, která si prodlužuje životnost právě prostřednictvím literatury určené dětem.

Více informací

 

Literární apokryfy v novější české próze (hledání architextu)

Literární apokryfy v novější české próze (hledání architextu)

Hrtánek, P.: Literární apokryfy v novější české próze (hledání architextu)

V současné české próze se objevuje několik románů a povídkových souborů, které bývají charakterizovány jako „apokryfy“ (nebo „apokryfní“). Tyto prózy nabízejí subverzní a nekonformní převyprávění známých biblických, legendárních a mytologických příběhů nebo příběhů ze světové literatury, také bývají založeny na kontroverzním převyprávění známých historických událostí. Avšak už jen letmé srovnání těchto „literárních apokryfů“ ukazuje, že se mezi sebou v mnohém liší. Navíc je pojem „apokryf“ komplikován tím, že stále funguje ve svých starších významech (jako označení nekanonických náboženských textů nebo literárních podvrhů). Tato monografie nahlíží literární apokryfy jako specifický žánr intertextuality a hledá jeho architext, tj. abstraktní a hypotetický komplex intertextových vztahů, jimiž jsou apokryfní prózy vzájemně propojeny v různých strukturních rovinách textu.

Recenze:
Šidák, P.: Psaní o apokryfu, aneb Jak psát o architextu. Tvar, 2015, roč. 26, č. 19, s. 20. ISSN 0862-657X.

 

Dialogy Ivy Procházkové

Dialogy Ivy Procházkové

Urbanová, S.: Dialogy Ivy Procházkové. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. ISBN 978-80-7464-143-5.

Monografie se zabývá prozaickou tvorbou Ivy Procházkové v chronologickém sledu, jak byla vydávána, a to bez ohledu na zvolený jazyk, místo vydání a intencionalitu. Osvětluje se povaha autorčiny literární fikce, typy postav, problémy a zvláště celkové humánní vyznění, které se spolupodílejí na jejím mezinárodním ohlasu.

Recenze:
Stanislavová, Z. Dialogy Ivy Procházkové. Bibiana, 2013, roč. 20, č. 3, s. 64–65.
Šubrtová, M. Urbanová Svatava: Dialogy Ivy Procházkové. iLiteratura.cz, 1. 1. 2013. Dostupné na http://www.iliteratura.cz/Clanek/32205/urbanova-svatava-dialogy-ivy-prochazkove
Stanislavová, Z. Dialogy Ivy Procházkové. Studia Slavica, 2014, roč. 18, č. 1, s. 185–186.

 

František Hrubín / z archivních fondů

František Hrubín / z archivních fondů

Málková, I.: František Hrubín / z archivních fondů. Brno: Host – Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. ISBN 978-80-7294-620-4.

Monografie navazuje na bibliografii, edici básnických sbírek a edici dopisů a završuje pokus o co nejcelistvější obraz jedinečné tvůrčí osobnosti Františka Hrubína. Soustřeďuje se na podněty, které nabízí pozůstalost básníka uložena v LA PNP v Praze. Zaměřuje se na rodové souvislosti, přátelské vztahy, recepci díla, osudové události, na tvůrčí práci vrcholící v 60. letech XX. století. Obsahuje fotografie, faksimile dokladů, rukopisů, dopisů.

Recenze:
Poláček, J. Podoby literární vědy (2). Český jazyk a literatura, 2014/2015, č. 1, s. 49–51. ISSN 0009-0786
Králová, T. Démoni nenazvaní jménem. Haló noviny, 2013, č. 182, příl. Obrys – Kmen, č. 32, s. 1. ISSN 1210-1494
Křesťan, J. Málková, Iva: František Hrubín: Z archivních fondů. Soudobé dějiny, 2013, č. 4, s. 687–688. ISSN 1210-7050
Malý, R. František Hrubín nezvyklým úhlem pohledu. Česká literatura, 2013, č. 4, s. 622–626. ISSN 0009-0468
Kubíčková, K. Hrubín nebyl jedničkář, falšoval omluvenky a odmítl Gottwalda. Mladá fronta Dnes, 2012, č. 194, s. C7. ISSN 1210-1168
Martínek, L. Hrubín spravedlivě připomenutý. Listy, 2012, č. 6, s. 88–90. ISSN 1210-1222

 

Adresát František Hrubín. Dopisy F. Hrubína, J. Seiferta, J. Strnadla, E. Frynty

Adresát František Hrubín. Dopisy F. Hrubína, J. Seiferta, J. Strnadla, E. Frynty

Málková, I.: Adresát František Hrubín. Dopisy F. Hrubína, J. Seiferta, J. Strnadla, E. Frynty. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě – Brno: Host, 2010. ISBN 978-80-7294-373-9.

Pozůstalost Františka Hrubína uchovává tisíce dopisů a v nich zásadní stanoviska pisatelů, ať už se týkají umělecké tvorby, literárního života či politické situace v Československu. Edice dopisů se soustřeďuje na dopisy přijaté od Jaroslava Seiferta, Josefa Strnadla a Emanuela Frynty. Studium fondů uložených v Literárním archivu Památníku národního písemnictví a konzultace s příbuznými vybraných osobností umožňuje předložit oboustrannou korespondenci Hrubína se Seifertem a Hrubína se Strnadlem. Emanuel Frynta Hrubínovy dopisy spálil, a tak nám zůstává pouze jeden hlas – dopisy Emanuela Frynty zaslané Františku Hrubínovi – a několik konceptů či kopií odpovědí Františka Hrubína jako obraz důvěrného, hlubokého a nesmlouvavého vztahu dvou velkých osobností. Edice je v roce stého výročí narození Františka Hrubína doplněna také fotografiemi z pozůstalosti a faksimilií rukopisů.

Recenze:
Cinger, F. Pocta básníku Hrubínovi. Právo, 2011, č. 96, s. 18. ISSN 1211-2119
Doležal, M. Kořalku už nikdy pít nebudu: F. Hrubín bez retuší v korespondenci s přáteli. Respekt, 2011, č. 3, s. 62. ISSN 0862-6545
Poláček, Jiří. Korespondence Františka Hrubína. Tvar, 2011, č. 18, s. 22. ISSN 0862-657X
Vondřichová, A. Iva Málková (ed.), Adresát František Hrubín. A2, 2011, č. 7, s. 28. ISSN 1803-6635
Packová, D. 306 dopisů o důvěře a blízkosti. Hospodářské noviny, 2011, č. 82, s. 13. ISSN 0862-9587

 

Figury a figurace

Figury a figurace

Urbanová, S.: Figury a figurace. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. ISBN 978-80-7368-859-2.

Soubor studií o vztahu obrazu a textu, o ilustracích, obrázkových knihách, albech, leporelech a komiksech, které reprezentují nový typ knihy, nacházejí mezinárodní odezvu a souvisejí s českým historickým a kulturním kontextem. Pozornost je věnována například zobrazení Golema ve výtvarném umění, obrázkovým dějinám a portrétům významných českých osobností, figurám a figurativním místům a dalším specifickým problémovým okruhům.

Obsah soubor pdf 0,10 MB

Recenze:
CAPEK, S.: Príbehy obrazmi rozprávané. O dieťati, jazyku, literatúre, 2016, č. 2, s. 120–123.

 

Písně pobělohorských exulantů (1670–1750)

Písně pobělohorských exulantů (1670–1750)

Malura, J.: Písně pobělohorských exulantů (1670–1750). Praha: Academia, 2010. ISBN 978-80-200-1836-6.

Monografie je prvním uceleným pohledem na písňovou tvorbu českého pobělohorského exilu. Věnuje se především dosud málo zkoumaným autorům (Václav Klejch, Johann Myller, Jiří Sarganek). Ukazuje význam pietismu pro barokní spiritualitu. Metodologickými východisky jsou genologie, intertextové bádání (zejména biblické souvislosti) a komparativní pohled (česko-německé vztahy). Výklad doplňuje obrazová příloha a obsáhlý katalog exulantské hymnografie, který podává základní informace o jednotlivých písních.

Recenze:
Vráblová, T. Česká literatura, 2012, roč. 60, č. 1, s. 87–94, ISSN 0009-0468.
Škarpová, M., Dějiny – teorie – kritika, 2011, roč. 8, č. 1 s. 171–176. ISSN 1214-7249. Dostupně na: http://www.dejinyteoriekritika.cz/Modules/ViewDocument.aspx?Did=39
Nechutová, J.: Teologická reflexe, 2010, roč. 16, č. 2, s. 201–204. ISSN 1211-1872.
Průša, L.: Studia Comeniana et historica, 2011, roč. 41, č. 85–86, s. 155–158. ISSN 0323-2220.
Smyčková, K., iLiteratura [online], 8. 8. 2012. ISSN 1214-309X. Dostupné na: http://www.iliteratura.cz/clanek/30417/malura-jan-pisne-pobelohorskych-exulantu-16701750

 

Pohyby / Movimientos

Pohyby / Movimientos

Urbanová, S.: Pohyby / Movimientos. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. ISBN 978-80-7368-753-3.

Publikace s názvem Pohyby / Movimientos je souborem čtyř česky a čtyř španělsky psaných studií o současném pozoruhodném díle Květy Pacovské, Petra Síse a Ivy Procházkové. V profilových portrétech a interpretačních sondách do konkrétních děl se naznačuje, proč jsou jako autoři v zahraniční známí a oblíbení. Motivací se  staly přednášky pro univerzitní studenty v Barceloně a Santanderu, konané v rámci mobilit profesorů mezinárodního projektu Sokrates.

Obsah soubor pdf 0,07 MB

Recenze:
Sieglová, N. Urbanová Svatava: Pohyby/Movimientos. iLiteratura.cz, 15. 6. 2010. Dostupné na http://www.iliteratura.cz/Clanek/26591/urbanova-svatava-pohyby-movimientos

 

Tvorba a ideje

Tvorba a ideje

Svoboda, J.: Tvorba a ideje. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. ISBN 978-80-7368-802-8.

Soubor literárněvědných studií, věnovaných osobnostem české literatury 20. století. První oddíl Šaldovská zastavení je věnován osobnosti F. X. Šaldy, sleduje jednotlivá jeho tvůrčí stadia i jejich reflexi v českých literárních dějinách. Druhý oddíl Apollinairův „příběh“ v Čechách se věnuje ohlasu Čapkova překladu Pásma v české poezii 20. let, zvláště v tvorbě J. Wolkera, V. Nezvala, K. Biebla, F. Halase a V. Závady. Třetí oddíl Poetistická mezihra analyzuje Nezvalovu Pantomimu a Seifertovo Na vlnách TSF. Čtvrtý oddíl Křižovatky básnických cest se věnuje tvorbě J. Hory, J. Hořejšího, J. Wolkera a F. Halase. Pátý oddíl Trojí tvůrčí předurčení analyzuje ranou povídku F. Kafky, filozofické eseje K. Kosíka a upozorňuje význam literární vědce O. Králíka.

Obsah soubor pdf 0,11 MB

 

Tvůrčí osobnost Františka Hrubína (bibliografie)

Tvůrčí osobnost Františka Hrubína (bibliografie)

Málková, I. – Řehák, D.: Tvůrčí osobnost Františka Hrubína (bibliografie). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě – Brno: Host, 2009. ISBN 978-80-7368-740-3.

Publikace představuje soupis bibliografických údajů, které se vztahují k původním textům (básnickým, prozaickým, dramatickým, esejistickým), k článkům, rozhovorům, úvahám, jenž byly uveřejněny v novinách a časopisech od r. 1929 do r. 1971, od prvního časopiseckého vystoupení F. Hrubína ve Studentském časopise až do okamžiku jeho smrti.

Část zaměřená na původní tvorbu F. Hrubína navazuje na bibliografii J. Strnadela z r. 1958. Je soupisem všech vydání básnických sbírek pro dospělé a pro děti, próz, divadelních her, bibliofilií, překladů, edic atd. Bibliografie shromažďuje rovněž recepci jednotlivých tvůrčích počinů F. Hrubína, včetně výrazných adaptací jeho děl či autentických záznamů jeho osobnosti v televizi a v rozhlase.

Recenze:
Knopp, F. Hrubín jako bibliografický oříšek. Česká literatura, 2010, č. 6, s. 844-849. ISSN 0009-0468

 

Podoby českého povídkového cyklu ve XX. století

Podoby českého povídkového cyklu ve XX. století

Pilař, M.: Podoby českého povídkového cyklu ve XX. století. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. ISBN 978-80-7368-134-0.

Na základě české odborné literatury o próze a anglicky napsaných monografií o povídkovém cyklu byl stanoven soubor hypotetických žánrových rysů, které byly poté verifikovány prostřednictvím analýzy třiceti pěti českých povídkových cyklů z 20. století. Použitá metodologie je vědomým pokusem o relativně vysokou míru exaktnosti při definování literárního žánru a při její aplikaci se ukazuje, že tradiční pojetí prozaických žánrů bývá – alespoň do určité míry – založeno na opakování literárněteoretických klišé, jež se rozcházejí s konkrétní realitou literárního díla. Analýzy povídkových cyklů, jež tvoří podstatnou část monografie, jsou samostatně použitelné při zkoumání díla určitého autora a v mnoha případech nabízejí netradiční pohled na zkoumané dílo a otevírají další možnosti jeho interpretace.

 

Hledání souvislostí. Podoby a proměny fotografií Zdeňka Stuchlíka

Hledání souvislostí. Podoby a proměny fotografií Zdeňka Stuchlíka

Urbanová, S.: Hledání souvislostí. Podoby a proměny fotografií Zdeňka Stuchlíka. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. ISBN 978-80-7368-379-5.

Publikace o fotografické tvorbě našeho popředního teoretického fyzika a astrofyzika prof. Zdeňka Stuchlíka, s úvodní studií, biografickým přehledem a soupisem výstav. Široce pojatá filozoficko-vědecko-uměnovědná interpretace jeho fotografického díla se zabývá například specifickými otázkami, jakými jsou Světlo, čas a časovost, Pohyb a tajemnost. Hledají se nejen motivace autorovy tvorby, ale také volné paralely mezi Stuchlíkovými fotografiemi a různými díly umění.

Recenze:
Radová, M. Krajina očima vědce. Dnes, 11. března 2008.

 

Kacíři, rouhači, ironikové (v současné české próze)

Kacíři, rouhači, ironikové (v současné české próze)

Hrtánek, P.: Kacíři, rouhači, ironikové (v současné české próze). Brno: Host, 2007. ISBN 978-80-7294-228-2.

Knihu Kacíři, rouhači, ironikové (v současné české próze) tvoří soubor devíti samostatných studií, které se zabývají literárním zobrazením komunikace v českém církevním prostředí a intertextovým navazováním na texty náboženské povahy. Autor se zaměřuje na blasfemické a heretické literární reflexe posvátných témat a symbolů, na jejich literární profanaci a ironizaci, na parodování církevního jazyka a náboženských žánrů, na provokativní nebo přinejmenším netradiční aktualizace biblických a legendárních příběhů. Studie ukazují, jak se umělecké zpracování církevní a náboženské tematiky projevuje především v jazykové a stylové rovině současné prózy — v knihách J. Křesadla, J. Jandourka, M. Urbana, E. Bondyho, I. Douskové, L. Procházkové aj.

Obsah soubor pdf 0,07 MB

Recenze:
Kudlová, K.: Předstupeň monografie. Česká literatura, 2008, roč. 56, č. 4, s. 586–589. ISSN 0009-0468.
Kopeček, J.: Hrtánek, Petr – Kacíři, rouhači, ironikové. Dostupné na http://www.knihovnice.cz/recenze/hrtanek-p-kaciri-rouhaci-ironikove.html

 

Labyrintem díla K. M. Čapka-Choda

Labyrintem díla K. M. Čapka-Choda

Tomášek, M.: Labyrintem díla K. M. Čapka-Choda. Ostrava: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. ISBN 80-7368-176-5.

Kniha Labyrintem díla K. M. Čapka-Choda přibližuje spisovatele, kterému vlivní kritici s Šaldou v čele přisoudili místo mezi naturalisty, tj. na periferii českého literárního dění, ačkoliv šlo o autora zcela osobitého, vnější literární impulzy ironizujícího a přetvářejícího, epika výjimečných vypravěčských schopností. Předložená práce se ovšem nevyčerpává vyvracením minulých omylů ani hledáním nových nálepek, snaží se znovu a bez předsudků představit Čapkovo dílo jako celek, podchytit dobovou kritickou reflexi a upozornit rovněž na některá překvapivá literární příbuzenství (Rabelais, expresionismus, Vančura, M. Kundera).

 

Souběžné dějiny české a slovenské literatury

Souběžné dějiny české a slovenské literatury

Zelinský, M. – Magdoň, L. – Málková, I.: Souběžné dějiny české a slovenské literatury. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. ISBN 80-7368-247-8.

Soubor studií se věnuje osobnostem, dílům a událostem v literárním životě, které se během soužití obou národních kultur ve společném státě dostaly na linii dotyku, kdy je zřejmé vzájemné ovlivňování a citování. Bohatá jsou na tyto kontakty především šedesátá léta, kdy se obzvláště život literárních časopisů bez častých vzájemných výletů neobešel.

 

Vrabec v hrsti aneb Klišé v literatuře

Vrabec v hrsti aneb Klišé v literatuře

Pilař, M.: Vrabec v hrsti aneb Klišé v literatuře. Praha: Dokořán, 2005. ISBN 80-7363-021-4.

Studie se zabývá českou exilovou literaturou po roce 1968, fenoménem české bestselerové a kultovní literatury, alternativní literaturou v severoamerickém a českém kontextu a stalinistickou literaturou v 50. letech dvacátého století.

Obsah soubor pdf 0,11 MB

 

Negativní utopie v české próze druhé poloviny 20. století

Negativní utopie v české próze druhé poloviny 20. století

Hrtánek, P.: Negativní utopie v české próze druhé poloviny 20. století. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. ISBN 80-7042-645-4.

Monografie se zaměřuje na žánr negativní utopie v české próze druhé poloviny 20. století. V jednotlivých kapitolách jsou analyzovány hlavní rysy tohoto progresivního žánru, srovnávány jsou jejich modifikace a proměny v tematické struktuře vybraných českých negativněutopických románů a povídek. Jejich společným základním tématem je kritická vize výsledků negativních společenských procesů, kritická reflexe totalitních systémů. Prezentovaný negativněutopický fikční svět je tvořen jako alegorický model, jeho konstrukce je založena na specifickém fikčním čase a prostoru (izolovaný, uzavřený svět bez minulosti a budoucnosti). Příběh obvykle využívá několik typických postav (postavy vládců, poddaných, uprchlíků, vzbouřenců apod.), skládá se z příznačných motivů (cesta do neznámého světa, zločin a trest, erotické motivy v různých obměnách, ideologická manipulace a motivy „newspeaku“).

 

Hledání Viléma Závady. Tvůrčí cesty zvláště po roce 1945

Hledání Viléma Závady. Tvůrčí cesty zvláště po roce 1945

Málková, Iva: Hledání Viléma Závady. Tvůrčí cesty zvláště po roce 1945. Olomouc: Votobia, 2003.

V analytických a interpretačních kapitolách monografie se konkretizuje tvůrčí cesta Viléma Závady zejména po roce 1945. Kniha je rozdělena do tří částí - „Hledání v metatextech“ se věnuje především ohlasům Závadovy tvorby; „Hledání autorské poetiky“ se soustřeďuje na pásmo a motivickou výstavbu, genezi a významové proměny světla jako motivu, tématu a symbolu v prvních šesti sbírkách autora; „Hledání výkladů“ se zaměřuje na Závadův existenční zápas a jeho podoby v literárním životě 40.-80. let 20. století.

Recenze:
Žemberová, V. Slovenská literatúra, 2004, č. 4, s. 325–327. ISSN 0037-6973
jp (Poláček, J.). Souřadnice míst. Lidové noviny, 2004, č. 18, s. 25. ISSN 0862-5921
Poslední, P. Nové pojetí literárního regionu. Český jazyk a literatura, 2004/2005, č. 2, s. 99–100. ISSN 0009-0786
Żura, A. Svatava Urbanová, Iva Málková, Souřadnice míst. Bohemistyka, 2005, č. 4, s. 288–290. ISSN 1642-9893
Zarek, J. Kraina pamieci w nowej czeskiej i polskiej literaturze slaskiego pogranicza. Bohemistyka, 2008, č. 1/4, s. 105–115. ISSN 1642-9893

 

Meandry a metamorfózy dětské literatury

Meandry a metamorfózy dětské literatury

Urbanová, S.: Meandry a metamorfózy dětské literatury. Olomouc: Votobia, 2003. ISBN 80-7198-548-1.

Soubor studií, které se zabývají jak teoretickými problémy literatury pro děti a mládež (modely, vzorci, funkcemi, dětským aspektem, hrou), tak širšími otázkami literárněhistorickými (vztahy tradice a inovace), dále recepcí a interpretací konkrétních děl české literatury pro děti a mládež.

Obsah soubor pdf 0,16 MB

Recenze:
Sieglová, N. Proměny dětské literatury. Duha, 2003, roč. 17, č. 4, s. 24.
Pavera, L. Svatava Urbanová zmapovala proměny literatury pro děti. Mladá Fronta dnes, 19. května 2003.
Žemberová, V. Záběr do vývinu detské literatúry. Ladění, 2003, roč. 8 (13), č. 2, s. 33–34.
Pavera, L. Od strukturalistického sevření k hermeneutickým variacím. Alternativa PLUS. Literatura, umění, kritika, historie, 2003, roč. 7, č. 1/2, s. 112–113.
(or) Vývojové aspekty dětské literatury. Alternativa PLUS, 2003, roč. 7, č. 1/2, s. 113.
Průša, L. Meandry a metamorfózy dětské literatury. Listy OU, 2003, č. 3, s. 3.
Chmelíková, H. Dětský aspekt v řečišti literatury. Tvar, 2004, č. 9, s. 20.
Žemberová, V. Slovenská literatúra, 2004, roč. 51, č. 4, s. 325–327.

 

Souřadnice míst

Souřadnice míst

Urbanová, S. – Málková, I.: Souřadnice míst. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Ústav pro regionální studia – Šenov u Ostravy: Tilia, 2003. ISBN 80-7042-632-2, 80-86101-80-0.

Soubor deseti studií Svatavy Urbanové a dvou studií Ivy Málkové spojují témata domova, kulturní a citové krajiny, jež nosíme v sobě. Studie vycházejí z teoretických úvah o vazbách domova, krajiny, regionu. Hledají souvislosti mezi konkrétním místem a lidským osudem, mezi topikou a toposem, mezi místem a jím podmíněným významem. Vedle interpretačních sond do tvorby autorů, jejichž díla jsou jednoznačně spjata s územím Slezska a severní Moravy, se objevují výklady textů, které vykazují volnější vazbu na konkrétní místo. Kromě Želar Květy Legátové autorky interpretují i prózy Jana Balabána, Ivana Binara, Miroslava Stoniše, Jana Vraka. Do souboru je zahrnuta také studie Stesk jako paměť domova inspirovaná románem Milana Kundery La ignorancia (Nevědomost), kde se téma domova a exilu dostává do dalších významových konotací. Motiv domova nebo stesku po domově se tak stává výrazným formujícím prvkem, který organizuje jejich umělecký svět, pomáha v sebeuvědomění i zakotvení ve světě.

Obsah soubor pdf 0,13 MB

Recenze:
Žemberová, V. Slovenská literatúra, 2004, č. 4, s. 325–327. ISSN 0037-6973
jp (Poláček, J.). Souřadnice míst. Lidové noviny, 2004, č. 18, s. 25. ISSN 0862-5921
Poslední, P. Nové pojetí literárního regionu. Český jazyk a literatura, 2004/2005, č. 2, s. 99–100. ISSN 0009-0786
Żura, A. Svatava Urbanová, Iva Málková, Souřadnice míst. Bohemistyka, 2005, č. 4, s. 288–290. ISSN 1642-9893
Zarek, J. Kraina pamieci w nowej czeskiej i polskiej literaturze slaskiego pogranicza. Bohemistyka, 2008, č. 1/4, s. 105–115. ISSN 1642-9893

 

Básník mezi legendami, mýtem a realitou. Kapitoly z literatury o Petru Bezručovi

Básník mezi legendami, mýtem a realitou. Kapitoly z literatury o Petru Bezručovi

Smolka, Zdeněk: Básník mezi legendami, mýtem a realitou. Kapitoly z literatury o Petru Bezručovi. Šenov - Ostrava: Tilia - OU, 2002. ISBN 80-7042-608-X a 80-86101-52-5.

Monografie reflektuje dosavadní sekundární literaturu o Petru Bezručovi. Sleduje život autora a jeho díla v procesu recepce v různých historických obdobích s ohledem na centrální témata bezručovského bádání. Ukazuje literární i mimoliterární příčiny vzniku protichůdných konkretizací a interpretací Slezských písní.

Recenze:
Chrobák, J.: Básník mezi legendami, mýtem a realitou. Protimluv, 2002, roč. 1, č. 4, s. 30. ISSN 1802-0321.
Šajtar, D.: Bezručologie. Host, 2003, roč. 19, č. 4, Recenzní příloha s. xv–xvi. ISSN 1211-9938.
Pohanková, P.: Kdo se skrývá za maskou (aneb různé podoby P. Bezruče). Tvar, 2003, roč. 14, č. 8, s. 23. ISSN 0862-657 X.
Knězek, L.: Dvě bezručovské publikace. Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm, 2003, roč. 20, č. 1–3, s. 48, ISSN 1213-8371.

 

Cesty a zastavení. Kapitoly z české literatury dvacátého století

Cesty a zastavení. Kapitoly z české literatury dvacátého století

Svoboda, J.: Cesty a zastavení. Kapitoly z české literatury dvacátého století. Ostrava – Šenov: Ostravská univerzita – Tilia, 2002. ISBN 80-7042-603-9.

Soubor studií, které jsou tematickým i metodologickým řešením spojeny tak, že představují volně pojatý celek věnovaný klíčovým osobnostem české literatury 20. století. Na počátku je studie o Masarykově České otázce, po ní následují studie o A. Sovovi, F. X. Šaldovi, K. Čapkovi, A. Novákovi, F. Halasovi, F. Hrubínovi, J. Kolářovi a dalších. Z regionální tematiky zaujmou především studie o J. Čepovi „Prozaik mezi domovem a cizinou“ a J. Zogatovi „Stranou světa, ale v centru dění“. Literárně historická interpretace je v knize uplatňována se zaměřením na analýzu tzv. klíčových děl ve vývoji spisovatelovy tvorby, přičemž jsou sledovány vazby tvůrčích osobností na jejich literární kontext.

Obsah soubor pdf 0,14 MB

 

Undergound

Undergound

Pilař, M.: Undergound. Brno: Host, 2002. ISBN 80-86055-67-1.

Kniha je prvním pokusem o analýzu undergroundové literatury. Představuje myšlenkově ucelený soubor studií týkající se literatury českého undergroundu především 50. a 60. let. Zvláštní kapitoly jsou věnovány životu a literárnímu dílu Vladimíra Boudníka, Honzy Krejcarové a Ivo Vodseďálka. Rozsáhlá část je věnována též samotnému vymezení pojmu undergroundové literatury a její zasazení do světového kontextu. Samostatná kapitola je pak věnována undergroundu 70. let, kde jsou srovnávány nejčastěji užívané archetypy v oficiální a samizdatové literatuře.

 

Region bez hranic. Sociologická sonda do vnímání literatury Ostravska

Region bez hranic. Sociologická sonda do vnímání literatury Ostravska

Urbanová, S.: Region bez hranic. Sociologická sonda do vnímání literatury Ostravska. Olomouc: Votobia, 2001. ISBN:80-7198-469-8.

Publikace podává zevrubnou informaci o empirickém výzkumu s názvem "Chápání regionu a regionální tematiky ve Slezsku a na severní Moravě“, který se realizoval na jaře 1998. Zaměřuje se na recepční akt, vypovídá nejen o sociální realitě a proměnách v teoretických a vědeckých literárněvědných přístupech, ale také o posunu v reflexích pojmů regionální a celonárodní literatura, region a centrum, tradice a tradicionalita. Srovnávají se zde výsledky s tematicky podobně zaměřeným výzkumem z první poloviny 80. let, konstatují se změny ve východiscích a metodologii (včetně zvolené dotazníkové metody) a upozorňuje se na posílený význam masmédií, informativní a zábavné funkce, na decentralizační projevy a odlišné vnímání tradice a tradicionality.

Recenze:
Zelinský, M. O literatuře v regionu. Svoboda, 22. 6. 2001, s. 12.
Rosová, M. Region bez hranic. Listy Ostravské univerzity, září 2001, roč. 9, s. 15.
Zachová, A. Publikace v literárním regionalismu. Češtinář, 2001/2, roč. 12, č. 2, s. 63–64.

 

Metamorfózy dětské literatury

Metamorfózy dětské literatury

Urbanová, S.: Metamorfózy dětské literatury. Olomouc: Votobia, 1999. ISBN 80-7198-379-9.

Soubor literárněhistorických, interpretačních a teoretických studií, které mají přesahy do dalších vědních oblastí týkajících se umělecké tvorby a recepce.

Recenze:
Stanislavová, Z. Inspirativne metamorfózy. Slowak rewue, 2000, č. l.
Šmahelová, H. Metamorfózy myšlení o dětské literatuře. Česká literatura, 2000, roč. 48, č. 3.
Med, J. Knihovnička Literárních novin. Literární noviny, 1999, č. 37, s. 16.

 

Z obzoru tvorby

Z obzoru tvorby

Svoboda, J.: Z obzoru tvorby. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1998. ISBN 80-7042-500-8.

Tato kniha obsahuje literárněvědné a literárněhistorické studie, které se zbývají otázkami interpretace českých literárních dějin a také problémy tvůrčího procesu spisovatele a obrací tak pozornost k osobnostem české literatury 19. a 20. století.

Obsah soubor pdf 0,08 MB

 

Pokus o žánrové vymezení povídky

Pokus o žánrové vymezení povídky

Pilař, M.: Pokus o žánrové vymezení povídky. Ostrava: Sfinga, 1994. ISBN 80-7042-411-7.

První kapitola knihy si všímá nedostatků českých definic povídky, jak se objevují v současných příručkách. Navazující průzkum ukazuje, že běžné používání slova povídka jako literárněvědného termínu trpí odpoutáním se od označovaného jevu. Druhá kapitola hledá a srovnává nejdůležitější distinktivní rysy povídky v anglosaské literatuře a v literatuře střední Evropy. Množina nalezených osmnácti rysů je ověřována analýzou padesáti povídek devatenáctého a dvacátého století. Poslední kapitola každý z rysů popisuje detailně. Mezi nejdůležitější distinktivní rysy povídkového žánru patří směřování k jedinému účinku, krátký rozsah, převaha vypravěče nad reflektorem, jediná hlavní postava, ohraničený čas fabule i syžetu a prožitek pocitu osamění.