Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Teorie a dějiny české literatury

Studijní program
Teorie a dějiny české literatury
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
doktorské
Forma studia
kombinované
Délka studia
4 roky
Akademický titul
Ph.D.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 07. 2024

Přijímací řízení

5
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

  1. řádné ukončení studia v magisterském studijním programu;
  2. doložení projektu disertační práce a úspěšné vykonání přijímací zkoušky;
  3. projekt musí odpovídat vědecko-výzkumnému zaměření pracoviště a musí být k dispozici odpovídající školitel.

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Ne.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Uchazeč vypracuje projekt budoucí disertační práce v rozsahu nejméně 3 stran textu, v němž stručně zdůvodní volbu tématu, zhodnotí dosavadní stav jeho zpracování, uvede předpokládané dílčí složky výzkumu (metody, materiál a prameny) a soupis relevantní odborné literatury. Téma disertační práce si student volí v souladu s výzkumným zaměřením pracoviště, doporučena je konzultace s předsedou oborové rady nebo potenciálním školitelem.

Při přijímací zkoušce se vede rozprava nad předloženým projektem a jeho metodologickými východisky. Uchazeč musí prokázat znalost minimálně jednoho západního cizího jazyka.


Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Výsledek pohovoru bude bodově ohodnocen přijímací komisí (hodnotí se úroveň předloženého projektu, orientace v oboru i znalost cizího jazyka). Pro úspěšné vykonání zkoušky je nutné dosáhnout 50 bodů. Uchazeč může získat maximálně 100 bodů.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

HODROVÁ, D. "na okraji chaosu" Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001.
JANOUŠEK, P. (red.). Dějiny české literatury 1945-1989. Praha: Academia, 2007-2008.
LEHÁR, J. - STICH, A. - JANÁČKOVÁ, J. - HOLÝ, J. Česká literatura od počátku k dnešku. Praha: NLN, 1998.
NÜNNING, A. (ed.) Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host 2006.
MÜLLER, R.; ŠIDÁK, P. (eds.) Slovník novější literární teorie. Praha: Academia 2014.
MACURA, V.; JEDLIČKOVÁ, A. (eds.). Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno: Host 2012.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské a kariérní centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .