Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

PROHLÍŽÍTE SI INFORMACE Z PŘEDCHOZÍHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Právě pracujeme na aktualizaci nabídky studijních programů a podmínek k přijetí a budeme s tím hotovi 15. listopadu 2021, kdy pro vás také otevřeme přihlášku do studia.


Teorie a dějiny české literatury

Studijní programTeorie a dějiny české literatury
FakultaFilozofická fakulta
Typ studiadoktorské
Forma studiaprezenční
Délka studia4 roky
Akademický titulPh.D.
Garant programuprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.

Přijímací řízení

5
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit zpravidla v den konání přijímací zkoušky nebo nejpozději do data konání zápisu do studia.

Pokud uchazeči nebyl do data zápisu do studia vydán vysokoškolský diplom, dodá uchazeč hodnověrné potvrzení o úspěšném ukončení vysokoškolského vzdělání. Ověřenou kopii diplomu dodá následně ihned po jeho obdržení.

Uchazeči budou konat ústní přijímací zkoušku formou pohovoru. Uchazeč vypracuje projekt budoucí disertační práce v rozsahu nejméně 3 stran textu, v němž stručně zdůvodní volbu tématu, zhodnotí dosavadní stav jeho zpracování, uvede předpokládané dílčí složky výzkumu (metody, materiál a prameny) a soupis relevantní odborné literatury. Téma disertační práce si student volí v souladu s výzkumným zaměřením pracoviště, doporučena je konzultace s předsedou oborové rady nebo potenciálním školitelem.

Při přijímací zkoušce se vede rozprava nad předloženým projektem a jeho metodologickými východisky. Uchazeč musí prokázat znalost minimálně jednoho západního cizího jazyka.

Výsledek pohovoru bude bodově ohodnocen přijímací komisí (hodnotí se úroveň předloženého projektu, orientace v oboru i znalost cizího jazyka). Pro úspěšné vykonání zkoušky je nutné dosáhnout 50 bodů. Uchazeč může získat maximálně 100 bodů.

Uchazeč musí být absolventem magisterského nebo navazujícího magisterského studia programu Český jazyk a literatura, nebo příbuzných filologických bohemisticky nebo slavisticky zaměřených programů včetně Učitelství českého jazyka a literatury (pro všechny stupně škol). Vítána je rovněž předchozí zkušenost s vědeckou prací (účast na vědeckých konferencích, publikační výstupy, zapojení do výzkumných projektů), či tvůrčí činností.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

HODROVÁ, D. "na okraji chaosu" Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001.
JANOUŠEK, P. (red.). Dějiny české literatury 1945-1989. Praha: Academia, 2007-2008.
LEHÁR, J. - STICH, A. - JANÁČKOVÁ, J. - HOLÝ, J. Česká literatura od počátku k dnešku. Praha: NLN, 1998.
NÜNNING, A. (ed.) Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host 2006.
MÜLLER, R.; ŠIDÁK, P. (eds.) Slovník novější literární teorie. Praha: Academia 2014.
MACURA, V.; JEDLIČKOVÁ, A. (eds.). Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno: Host 2012.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .